| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/112/15 Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 18 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. c, lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 60.020.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 11.806.728zł, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika 1a w wysokości 8.367.728zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych według załącznika nr 1b w wysokości 983.400 zł,

- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika nr 1c w wysokości 3.000zł,

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika nr 1d - 36.000 zł,

- dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje według załącznika nr 1e w wysokości 875.175 zł ,

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na inwestycje według załącznika nr 1f w wysokości 166.600 zł ,

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji według załącznika nr 1g w wysokości 1.374.825 zł ,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 20.047.605 zł,

c) dochody własne w wysokości 28.165.667zł,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 55.245.776zł

b) dochody majątkowe w wysokości 4.774.224zł, w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości - 3.654.224zł.

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1.110.000zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 10.000 zł,

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 63.420.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 55.229.764,71zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 42.071.341,47 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.837.937zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16.233.404,47 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.251.934 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9.441.535zł,

d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 53.000 zł,

e) obsługa długu gminy w wysokości 411.954,24zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.190.235,29zł.

2. Określa się:

1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 8.190.235,29zł zgodnie z załącznikiem nr 3

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.408.235,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.400.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5.398.456 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.998.456 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.724.675 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 557.259 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 428.129 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w kwocie 378.129 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz wydatki w kwocie 50.000 zł związane z Programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się dochody i wydatki w wysokości 500.000 zł związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 172.200zł,

2) celową w wysokości 848.380 zł, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie podmiotów realizujących zadania gminy - 200.000zł,

- remonty obiektów oświatowych i ich doposażenie - 328.380 zł,

- dofinansowanie wypłaty stypendiów socjalnych - 170.000 zł,

- realizację zdań w zakresie zarządzania kryzysowego - 150.000 zł.

§ 8. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem kierunków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowy 2016 z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 53.000 zł.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 12.398.456 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 3.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3.400.000 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.998.456 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.000.000 zł,

5) finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z udziałem środków z państwowych funduszy celowych w kwocie 2.000.000 zł

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Tucholi do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.400.000 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.998.456 zł,

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.000.000 zł,

e) finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z udziałem środków z państwowych funduszy celowych w kwocie 2.000.000 zł

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek oraz poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tucholi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tucholi.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Paweł Cieślewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/112/15
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1a-1g do Uchwały Nr XIV/112/15
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik1a-1g.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/112/15
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/112/15
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/112/15
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/112/15
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/112/15
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/112/15
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/112/15
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Kaczorowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »