| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/104/15 Rady Miejskiej w Nowem

z dnia 21 grudnia 2015r.

w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury "ZAMEK" w Nowem

Na podstawie art. 40 ust. 2, pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Centrum Kultury "ZAMEK" w Nowem w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc dotychczasowy Statut, nadany uchwałą nr XXIV/115/93 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 maja 1993 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Marek Słomiński


Załącznik do Uchwały Nr XIII/104/15
Rady Miejskiej w Nowem
z dnia 21 grudnia 2015 r.

S T A T U T

Centrum Kultury "ZAMEK" w Nowem

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Centrum Kultury "ZAMEK" w Nowem, zwane dalej Centrum Kultury, zostało utworzone na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Nowem nr XXIV/115/93 z dnia 28 maja 1993 roku.

§ 2. Centrum Kultury, jako samorządowa instytucja kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Organizatora oraz działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515);

2) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 roku, poz. 406 z późn. zm.);

3) niniejszego Statutu;

4) przepisów prawnych dotyczących zasad gospodarki finansowej ustalonych dla instytucji kultury.

§ 3. 1. Centrum Kultury obejmuje swoją działalnością teren Gminy Nowe.

2. Organizatorem Centrum Kultury jest Gmina Nowe.

3. Siedzibą Centrum Kultury jest zamek w Nowem, zlokalizowany przy placu Zamkowym nr 3.

4. Centrum Kultury używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

5. Centrum Kultury może posługiwać się także pieczęcią okrągłą, przedstawiającą zamek wedle jego wizerunku ze średniowiecznego znaku miejskiego, z napisem w otoku: ZAMEK - NOWE.

Rozdział 2.
Cele i przedmiot działania

§ 4. 1. Najważniejszym celem działania Centrum Kultury jest upowszechnianie kultury poprzez umożliwienie społeczeństwu gminy uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.

2. Do podstawowych celów Centrum Kultury należą:

1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;

2) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących regionu Kociewia;

3) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;

4) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;

5) rozpoznanie, rozbudzenie, zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych;

6) integrowanie społeczności lokalnych, poprzez współtworzenie warunków do kultywowania i rozwijania narodowych, regionalnych, środowiskowych wartości kulturowych.

3. Zadania wymienione w ust. 1 Centrum Kultury realizuje przede wszystkim poprzez organizowanie:

1) zespołowego uczestnictwa w kulturze;

2) różnorodnych form edukacji kulturalnej;

3) form indywidualnej aktywności artystycznej;

4) imprez kulturalnych.

4. Centrum Kultury współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych, zajmującymi się działalnością kulturalną.

5. Poza działalnością kulturalną Centrum Kultury współpracuje z samorządem gminnym przy przedsięwzięciach wynikających z potrzeb środowiska lokalnego.

§ 5. 1. Centrum Kultury może, na zasadach określonych w odrębnych przepisach:

1) organizować spektakle, koncerty, wystawy i odczyty;

2) prowadzić impresariat artystyczny;

3) organizować działalność rozrywkową, oświatową i turystyczno-krajoznawczą;

4) świadczyć usługi fotograficzne, video-filmowe, nagłośnieniowe, plastyczne oraz inne usługi techniczne z zakresu kultury;

5) wydzierżawiać pomieszczenia osobom prawnym lub fizycznym;

6) prowadzić sprzedaż lub wynajem prac artystów, powstałych w czasie działalności Centrum Kultury oraz artykułów użytku kulturalnego;

7) realizować imprezy zlecone;

8) prowadzić inne formy działalności gospodarczej, z przeznaczeniem uzyskanych tą drogą środków finansowych na cele statutowe, działalność gospodarcza nie może kolidować z realizacją zadań podstawowych.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja

§ 6. 1. Na czele Centrum Kultury stoi Dyrektor, który kieruje jego działalnością i jest za nie odpowiedzialny oraz reprezentuje instytucję na zewnątrz.

2. Dyrektora Centrum Kultury powołuje i odwołuje Burmistrz Nowego.

3. W przypadku nieobecności Dyrektora pracą Centrum Kultury kieruje wyznaczony przez Dyrektora pracownik.

§ 7. Centrum Kultury jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy; Dyrektor Centrum Kultury zatrudnia pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi oraz ustala szczegółowe zakresy ich obowiązków. W razie potrzeby, na podstawie odrębnych umów, zatrudnieni być mogą specjaliści z różnych dziedzin, związanych z działalnością statutową Centrum Kultury.

§ 8. 1. Przy Centrum Kultury może działać Rada Programowa jako organ opiniodawczy i doradczo-konsultacyjny.

2. Rada Programowa składa się z trzech osób, powoływana jest na czteroletnią kadencję przez Dyrektora Centrum Kultury. W skład Rady Programowej wchodzi jeden przedstawiciel wskazany przez Burmistrza Nowego, jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Nowe w zakresie kultury oraz jeden przedstawiciel szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Nowe.

Rozdział 4.
Majątek i finanse

§ 9. 1. Centrum Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Działalność Centrum Kultury finansowana jest z dotacji Organizatora, z wpływów uzyskanych z prowadzonej działalności, środków otrzymanych od osób prawnych lub fizycznych oraz z innych źródeł.

3. Podstawą gospodarki finansowej Centrum Kultury jest roczny plan finansowy, ustalony przez Dyrektora, z uwzględnieniem wysokości dotacji udzielonej przez Organizatora.

§ 10. Oświadczenie woli w sprawach majątkowych w imieniu Centrum Kultury składa jednoosobowo Dyrektor Centrum Kultury.

§ 11. 1. Sprawy finansowe prowadzi Główny Księgowy.

2. Nadzór nad finansami sprawuje Dyrektor.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 12. Zmiany i uzupełnienia Statutu Centrum Kultury są dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 13. 1. Likwidacja Centrum Kultury może nastąpić na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Nowem.

2. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia mienia likwidowanej instytucji.


Uzasadnienie

do uchwały Nr XIII/104/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury "ZAMEK" w Nowem.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm) Rada Miejska może stanowić i zmieniać statuty powołanych przez siebie instytucji kultury. Ze względu na zmiany przepisów prawa, koniecznym jest zaktualizowanie Statutu Centrum Kultury "ZAMEK" w Nowem.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Marek Słomiński


[1]) Zmiany do Uchwału ogłoszono w Dz.U. z 2014 poz.423, z 2015 poz. 337, poz 1515.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Rodzewicz

firma MECHATRONIK

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »