| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/106/15 Rady Miejskiej w Nowem

z dnia 21 grudnia 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz publicznych przedszkoli, szkół oraz placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji na rzecz publicznych przedszkoli, szkół oraz placówek publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) szkole - należy przez to rozumieć szkołę podstawową, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz gimnazjum, w tym z oddziałami integracyjnymi;

2) przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkole, w tym z oddziałami integracyjnymi, i przedszkole specjalne;

3) placówce - należy przez to rozumieć formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust 7. ustawy o systemie oświaty;

4) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka oraz dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju;

5) podmiocie dotowanym - należy przez to rozumieć szkołę publiczną, przedszkole publiczne lub inną placówkę publiczną otrzymujące dotację z budżetu Gminy Nowe.

§ 3. 1. Podstawą obliczania dotacji jest:

1) w odniesieniu do dotacji dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 80 ust. 2b ustawy o systemie oświaty - kwota równa 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Nowe, pomniejszonych o stanowiące dochody budżetu Gminy Nowe wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę równą kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Nowe;

2) w odniesieniu do dotacji na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w publicznym przedszkolu i szkole podstawowej, o których mowa w art. 80 ust. 2c ustawy o systemie oświaty - kwota równa 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Nowe.

2. Publiczne przedszkola otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Nowe dotację określoną w art. 80 ust.2 ustawy o systemie oświaty, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Nowe.

3. Publiczne szkoły otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Nowe dotację w wysokości określonej w art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

§ 4. Wniosek o udzielenie dotacji podmiot dotowany składa:

- w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji - w przypadku kontynuowania działalności,

- w terminie 10 dni od otrzymania zezwolenia na prowadzenie przedszkola, szkoły, placówki publicznej - w przypadku rozpoczynania działalności w danym roku.

§ 5. 1. We wniosku o udzielenie dotacji składanym przez osobę prowadzącą podmiot dotowany w Urzędzie Gminy w Nowem, należy zamieścić następujące informacje:

1) nazwę osoby prawnej (imię i nazwisko osoby fizycznej) prowadzącej podmiot dotowany;

2) adres siedziby osoby prawnej (adres osoby fizycznej) prowadzącej podmiot dotowany;

3) nazwę i adres podmiotu dotowanego;

4) numer i datę wydania zezwolenia na prowadzenie podmiotu dotowanego;

5) NIP i REGON podmiotu dotowanego;

6) dane kontaktowe podmiotu dotowanego (numer telefonu, e-mail);

7) typ i rodzaj szkoły lub formę wychowania przedszkolnego;

8) numer rachunku podmiotu dotowanego, na który ma być przekazana dotacja;

9) dane o planowanej liczbie uczniów szkoły (w tym oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej), przedszkola lub placówki, w tym liczbie uczniów niepełnosprawnych oraz objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju;

10) dane o planowanej liczbie uczniów przedszkola lub uczniów objętych formą wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 80 ust. 2b ustawy o systemie oświaty, spoza terenu Gminy Nowe.

2. Wzór wniosku określi Burmistrz Nowego.

§ 6. 1. Osoba prowadząca podmiot dotowany składa w Urzędzie Gminy w Nowem, w terminie do dziesiątego dnia każdego miesiąca roku, w którym przekazywana jest dotacja, informację miesięczną o aktualnej liczbie uczniów, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym składana jest informacja.

2. W informacji, o której mowa w ust. 1, podaje się również dane o liczbie uczniów niepełnosprawnych, o liczbie uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, a w przypadku przedszkoli oraz placówek, o których mowa w art. 80 ust. 2b ustawy o systemie oświaty - o liczbie uczniów spoza terenu Gminy Nowe.

3. Wzór informacji określi Burmistrz Nowego.

§ 7. Informacja, o której mowa w § 6 ust. 1, składana jest w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, z zastosowaniem podpisu elektronicznego.

§ 8. 1. W lipcu i sierpniu dotacja przekazywana jest dla szkół według liczby uczniów wykazanych w informacji miesięcznej złożonej w czerwcu.

2. W lipcu i sierpniu dotacja przekazywana jest dla przedszkoli i placówek zamkniętych w tych miesiącach według liczby uczniów wykazanej w informacji miesięcznej złożonej w czerwcu.

§ 9. Miesięczna część dotacji rocznej obliczana jest na podstawie informacji, o której mowa w § 6 ust. 1, i wypłacana do ostatniego dnia miesiąca na rachunek bankowy podmiotu dotowanego wskazany we wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1, z uwzględnieniem korekt przekazywanych w trakcie roku. Transza dotacji za grudzień, przekazywana jest nie później niż do 15 grudnia.

§ 10. 1. O wysokości kwoty dotacji należnej na jednego ucznia Burmistrz Nowego informuje pisemnie osobę prowadzącą podmiot dotowany do 31 grudnia roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacji Burmistrz Nowego dokonuje weryfikacji kwoty dotacji należnej na ucznia oraz o weryfikacji kwoty dotacji należnej na ucznia informuje pisemnie osobę prowadzącą podmiot dotowany do końca miesiąca, w którym dokonano takiej weryfikacji.

§ 11. 1. Osoba prowadząca podmiot dotowany przekazuje roczne sprawozdanie z wykorzystania dotacji w terminie do 20 stycznia roku następnego po roku, w którym została przekazana dotacja.

2. W przypadku zaprzestania działalności podmiotu dotowanego osoba prowadząca przedstawia sprawozdanie z wykorzystania dotacji w ciągu 30 dni od daty otrzymania ostatniej raty dotacji.

3. W przypadku przekazania prowadzenia szkoły w trakcie roku kalendarzowego innej osobie prawnej niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, osoba prowadząca podmiot dotowany zobowiązana jest złożyć sprawozdanie z wykorzystania dotacji w terminie 21 dni od dnia przekazania prowadzenia szkoły.

4. Wzór sprawozdania określi Burmistrz Nowego.

§ 12. W sprawozdaniu z wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 11, osoba prowadząca podmiot dotowany wykazuje wydatki sfinansowane ze środków dotacji.

§ 13. 1. Rozliczenie dotacji przekazanej w poprzednim roku budżetowym przez Gminę Nowe dokonywane jest w terminie do 31 stycznia roku następnego po roku przekazania dotacji, o czym zawiadamia się pisemnie podmiot dotowany.

2. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem oraz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 14. 1. W podmiocie dotowanym Burmistrz Nowego może okresowo przeprowadzać kontrole, o których mowa w art.80 ust. 3e ustawy o systemie oświaty.

2. Kontrola obejmuje weryfikację:

- danych z dokumentacją przebiegu nauczania,

- zgodności danych o liczbie uczniów wykazywanych w informacji miesięcznej o liczbie uczniów,

- prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z jej przeznaczeniem, w oparciu o dokumentację księgową, w tym dowody księgowe.

§ 15. Postępowanie kontrolne może być prowadzone:

- w siedzibie kontrolowanego podmiotu,

- w siedzibie organu prowadzącego kontrolowany podmiot,

- za pisemną zgodą kontrolowanego, po komisyjnym przekazaniu dokumentów i za potwierdzeniem odbioru, także w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem.

§ 16. 1. Kontrola przeprowadzana jest na podstawie imiennego upoważnienia wystawionego przez Burmistrza Nowego, w którym wskazuje się kontrolowany podmiot, osobę upoważnioną do przeprowadzenia kontroli, szacunkowy czas trwania kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.

2. O podjęciu kontroli Burmistrz Nowego zawiadamia osobę prowadzącą podmiot dotowany, co najmniej na 2 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.

§ 17. 1. W związku z prowadzoną kontrolą upoważnieni pracownicy, zwani dalej kontrolującymi, mają prawo wstępu do pomieszczeń zajmowanych przez podmiot dotowany, wglądu w dokumentację organizacyjną i finansową w zakresie objętym przedmiotem kontroli oraz w dokumentację przebiegu nauczania.

2. Osoba prowadząca podmiot dotowany zobowiązana jest do zapewnienia kontrolującym warunków umożliwiających przeprowadzenie kontroli.

3. Kontrolujący mają prawo żądać pisemnych lub ustnych wyjaśnień od osoby prowadzącej podmiot dotowany oraz od przedstawicieli podmiotu dotowanego w zakresie objętym kontrolą.

§ 18. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który zawiera w szczególności:

1) wskazanie podmiotu dotowanego objętego kontrolą i osoby prowadzącej ten podmiot;

2) wskazanie osób kontrolujących;

3) wskazanie czasu trwania kontroli i okresu objętego kontrolą;

4) wskazanie zakresu tematycznego kontroli;

5) opis ustalonego stanu faktycznego;

6) wskazanie stwierdzonych nieprawidłowości;

7) zestawienie załączników do protokołu.

§ 19. 1. Protokół podpisują kontrolujący i osoba prowadząca podmiot dotowany lub wskazany przez nią przedstawiciel podmiotu dotowanego.

2. Podpisanie protokołu następuje w ciągu 4 dni od daty przekazania protokołu osobie prowadzącej podmiot dotowany lub wskazanemu przez nią przedstawicielowi podmiotu dotowanego.

3. Osoba prowadząca podmiot dotowany lub wskazany przez nią przedstawiciel podmiotu dotowanego mogą odmówić podpisania protokołu, wskazując na piśmie przyczyny odmowy. Pismo powinno być doręczone kontrolującym w ciągu 5 dni od dnia odmowy podpisania protokołu.

4. Kontrolujący w terminie 5 dni od dnia doręczenia pisma, o którym mowa w ust. 3, zobowiązani są ustosunkować się do podniesionych tam okoliczności.

5. Burmistrz Nowego po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli oraz dokumentów wskazanych w ust. 3 i 4 może zarządzić uzupełniające czynności kontrolne.

§ 20. 1. Na podstawie wyników kontroli Burmistrz Nowego przekazuje osobie prowadzącej podmiot dotowany wystąpienie pokontrolne, w którym zawiera w szczególności ustalenia w zakresie stanu faktycznego oraz ujawnione nieprawidłowości, formułując jednocześnie wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych naruszeń.

2. Osoba prowadząca podmiot dotowany zobowiązana jest do przekazania Burmistrzowi Nowego, w terminie 30 dni od doręczenia wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego.

§ 22. Traci moc uchwała Nr XXIV/152/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz publicznych przedszkoli, szkół oraz placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz .Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2012 r. poz. 1686).

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Marek Słomiński


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/106/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz publicznych przedszkoli, szkół oraz placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Dnia 31 marca 2015 r., na mocy ustawy z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 357), zmieniła się treść przepisów delegacyjnych w ustawie o systemie oświaty do podjęcia "uchwał dotacyjnych".

Z uwagi na nowelizację przepisów art. 80 ustawy o systemie oświaty, rozszerzającą uprawnienia organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące określenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji, konieczne jest ponowne ustanowienie zasad w zakresie dotowania publicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby inne niż gmina.

Na mocy art. 34 ustawy z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, dotychczasowe "uchwały dotacyjne" zachowują moc nie dłużej niż do 31 grudnia 2015 r.

Proponowana uchwała nie rodzi dodatkowych skutków finansowych dla budżetu Gminy Nowe.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Marek Słomiński


[1]) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz.1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109 poz. 1161, Nr 273, poz. 2703 , Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 , Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 , Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917 , Nr 216, poz.1370, Nr 235, poz. 1618 z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705 z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991 z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265,1317, 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1877, z 2015 r. poz. 357, 1240, 1607, 1629.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »