| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

z dnia 14 grudnia 2015r.

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Łażyn"

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody "Łażyn" zwanego dalej "rezerwatem".

§ 2. 1. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie starych drzewostanów sosnowych o charakterze naturalnym, porastających wydmy śródlądowe Kotliny Toruńskiej.

2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu ochrony, o którym mowa w ust. 1, są:

1) położenie rezerwatu w całości na gruntach należących do Skarbu Państwa, zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Solec Kujawski;

2) położenie rezerwatu w dużym kompleksie lasów (Puszcza Bydgoska).

§ 3. Ochronie ścisłej podlega cały obszar rezerwatu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy


Włodzimierz Ciepły


Uzasadnienie

Plan ochrony dla rezerwatu przyrody "Łażyn" jest dokumentem określającym sposoby zachowania starych drzewostanów sosnowych o charakterze naturalnym, porastających wydmy śródlądowe Kotliny Toruńskiej. Dla właściwego funkcjonowania rezerwatu i jego ochrony plan ochrony zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) sporządza się na okres 20 lat. Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia w drodze zarządzenia plan ochrony dla rezerwatu przyrody, sporządzony na podstawie w art. 20 ww. ustawy. Projekt planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Łażyn" został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Miejską w Solcu Kujawskim Uchwałą Nr VIII/73/15, z dnia 28.08.2015 r., przez Regionalną Radę Ochrony Przyrody w Bydgoszczy uchwałą Nr 8/2015, z dnia 5.10.2015 r. Projekt zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Łażyn" został uzgodniony przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismem znak WSRRW.II.710.38(4).2015, z dnia 8 grudnia 2015 r.

Obwieszczeniem z dnia 24.07.2015 r., znak WPN.6202.1.2015.KLD.7, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadomił o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu poprzez zapoznanie się z projektem planu ochrony i możliwość składania uwag i wniosków. Informacja została podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm) i rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794).

Nadleśnictwo Solec Kujawski, zarządca terenu rezerwatu, pismem z dnia 13.08.2015 roku, znak: ZG.721.13.2015, zaproponowało uwzględnić w projekcie planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Łażyn" następujące zagadnienia:

1) "Wprowadzenie możliwości usuwania z pobliża drogi publicznej, przebiegającej przez teren rezerwatu (np. z obszaru 1 h przylegającego do drogi drzewostanu) drzew, gałęzi, konarów itp. zagrażających - ze względu na swój stan zdrowotny - bezpieczeństwu publicznemu, z pozostawieniem pozyskanego w ten sposób drewna do naturalnego rozkładu."

W powyższej sprawie ma zastosowanie art. 15 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651). Na mocy ww. podstawy prawnej zakazy na terenie rezerwatu przyrody nie dotyczą prowadzenia działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym. W związku z powyższym, zarządca terenu rezerwatu, Nadleśnictwo Solec Kujawski, powinno na bieżąco podejmować działania niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa powszechnego i usuwać drzewa przy drodze publicznej zagrażające ze względu na swój stan zdrowotny bezpieczeństwu publicznemu. Jeżeli drzewa stanowiące ww. zagrożenie zostaną ścięte to należy, pozostawić je w granicy rezerwatu do naturalnego rozkładu, tak aby nie stanowiły zagrożenia. Informacje o planowanych lub podjętych ww. działaniach należy przekazać Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

2) "Uwzględnienie możliwości eliminacji czeremchy amerykańskiej - jej występowanie i pozostawienie w rezerwacie przyczyni się do dalszej ekspansji tego obcego gatunku na pozostałe obszary Nadleśnictwa Solec Kujawski. Jego zwalczanie jest obecnie jednym z najpoważniejszych i najbardziej kosztownych wyzwań w prowadzeniu przez nadleśnictwo efektywnej gospodarki leśnej."

Nadleśnictwo Solec Kujawski nie prowadzi aktualnie kompleksowej walki z czeremchą amerykańską na terenie całego nadleśnictwa, a czeremcha jest usuwana jedynie w trakcie zabiegów hodowlanych. Aby działania były skuteczne, powinno się je prowadzić kompleksowo. W związku z powyższym odstąpiono od planów jej usuwania na terenie rezerwatu.

Departament Zarządzania Zasobami Przyrody Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w dniu 30.07.2015 r. zgłosił uwagę, że w § 4 projektu zarządzenia wskazanie "ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego" jest zbędne ponieważ wynika z przepisów odrębnych, tj. art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172). Uwagę uwzględniono.

W całym rezerwacie "Łażyn" wyznaczono obszar ochrony ścisłej. Nie przewiduje się działań ochronnych z zakresu ochrony czynnej i umożliwia się zachodzenie naturalnych procesów w siedliskach leśnych rezerwatu. Ochrona ścisła pozwoli na zachowanie celu ochrony powyższego rezerwatu przyrody.

Ze względu na cenne walory przyrodnicze rezerwatu nie wskazano miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza, jak również nie wskazano obszarów udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa. Brak infrastruktury technicznej oraz zbiorników wodnych dla prowadzenia ww. działalności i udostępniania. Udostępnianie rezerwatu w celu badań naukowych należy rozpatrywać na podstawie art. 15 ust. 1 pkt. 24 ustawy o ochronie przyrody. Uzyskanie indywidualnej zgody na prowadzenie ww. czynności gwarantuje nadzór nad ich rodzajem i metodyką, mając na uwadze dbałość o zachowanie celu ochrony rezerwatu przyrody we właściwym stanie.

Nie wprowadzono dodatkowych ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. Brak ustaleń wynika z braku zagrożeń, którym można by przeciwdziałać poprzez ww. ustalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HRM partners

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »