| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/90/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 22 grudnia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 8 i 10 oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VI/27/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr VII/36/2015 z dnia 10 lutego 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 10/15/15 z dnia 19 lutego 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/39/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 11/20/15 z dnia 9 marca 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr IX/45/2015 z dnia 26 marca 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 14/31/15 z dnia 30 marca 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 18/35/15 z dnia 15 kwietnia 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu NR XI/56/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 20/45/2015 z dnia 22 maja 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 22/54/15 z dnia 16 czerwca 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/65/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 24/58/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 25/60/15 z dnia 9 lipca 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 26/66/15 z dnia 22 lipca 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr XV/69/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 27/67/15 z dnia 12 sierpnia 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/73/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 30/71/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 31/73/15 z dnia 10 września 2015 roku , uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/75/2015 z dnia 18 września 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 32/77/15 z dnia 18 września 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 35/83/15 z dnia 21 października 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/80/2015z dnia 29 października 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 36/84/15 z dnia 30 października 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 37/85/2015 z dnia 6 listopada 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 38/88/15 z dnia 16 listopada 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/84/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 41/96/15 z dnia 30 listopada 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr XX/88/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 43/97/15 z dnia 14 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 43.727.793,92 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 42.177.300,92 zł

2. dochody majątkowe w kwocie 1.550.493 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.";

2) §2 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 46.152.352,92 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 37.359.278,92 zł

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.321.860,88 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości 8.793.074zł

3. wydatki na obsługę długu 365.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.";

3) §5 uchwały otrzymuje brzmienie:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 2.424.559 zł, który pokryty zostanie przychodami z wolnych środków budżetu .";

4) §6 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu 2.055.000 zł jak w załącznik Nr 3,

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 4.479.559 zł jak w załącznik Nr 3";

5) § 9. uchwały otrzymuje brzmienie:

Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych jak w załączniku Nr 4.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego


Maria Wiśniewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/90/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 grudnia 2015 r.

DOCHODY

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

301 070,99

8 615,00

309 685,99

80102

Szkoły podstawowe specjalne

120 449,65

5 035,00

125 484,65

0970

Wpływy z różnych dochodów

27 477,00

5 035,00

32 512,00

80132

Szkoły artystyczne

22 573,00

3 580,00

26 153,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

22 573,00

3 580,00

26 153,00

Razem:

43 719 178,92

8 615,00

43 727 793,92


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/90/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 grudnia 2015 r.

WYDATKI

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

9 876 836,00

- 95 300,00

9 781 536,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

2 837 511,00

25 000,00

2 862 511,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

150 777,00

24 708,00

175 485,00

4300

Zakup usług pozostałych

34 358,00

341,00

34 699,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

1 560,00

- 49,00

1 511,00

60095

Pozostała działalność

7 039 325,00

- 120 300,00

6 919 025,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5 558 055,00

- 120 300,00

5 437 755,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

489 266,00

28 950,00

518 216,00

70095

Pozostała działalność

437 266,00

28 950,00

466 216,00

4260

Zakup energii

326 400,00

18 950,00

345 350,00

4300

Zakup usług pozostałych

13 000,00

10 000,00

23 000,00

710

Działalność usługowa

583 967,00

- 2 500,00

581 467,00

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

211 767,00

- 2 500,00

209 267,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

- 2 000,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000,00

- 500,00

500,00

750

Administracja publiczna

4 957 394,00

23 000,00

4 980 394,00

75020

Starostwa powiatowe

4 432 657,00

14 200,00

4 446 857,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500 130,00

20 000,00

520 130,00

4600

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

21 700,00

- 5 800,00

15 900,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

106 600,00

- 6 900,00

99 700,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

27 000,00

- 4 000,00

23 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

36 000,00

- 2 900,00

33 100,00

75095

Pozostała działalność

44 000,00

15 700,00

59 700,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 000,00

19 100,00

37 100,00

4300

Zakup usług pozostałych

24 500,00

- 2 900,00

21 600,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

1 500,00

- 500,00

1 000,00

801

Oświata i wychowanie

14 981 819,99

16 208,00

14 998 027,99

80102

Szkoły podstawowe specjalne

1 594 424,65

- 3 698,00

1 590 726,65

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

700,00

- 96,00

604,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

16 847,00

- 3 602,00

13 245,00

80111

Gimnazja specjalne

1 389 962,36

- 47,00

1 389 915,36

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

500,00

- 47,00

453,00

80134

Szkoły zawodowe specjalne

1 406 520,00

- 47,00

1 406 473,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

500,00

- 47,00

453,00

80195

Pozostała działalność

273 405,00

20 000,00

293 405,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16 559,00

14 000,00

30 559,00

4300

Zakup usług pozostałych

95 000,00

6 000,00

101 000,00

851

Ochrona zdrowia

2 283 138,00

0,00

2 283 138,00

85111

Szpitale ogólne

150 000,00

0,00

150 000,00

4150

Dopłaty w spółkach prawa handlowego

150 000,00

- 150 000,00

0,00

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

0,00

150 000,00

150 000,00

852

Pomoc społeczna

4 182 862,93

20 000,00

4 202 862,93

85295

Pozostała działalność

104 540,93

20 000,00

124 540,93

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

20 000,00

22 000,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 192 044,00

21 114,00

2 213 158,00

85333

Powiatowe urzędy pracy

1 578 202,00

21 114,00

1 599 316,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

892 886,00

15 114,00

908 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

170 987,00

5 000,00

175 987,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

20 600,00

700,00

21 300,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

17 504,00

300,00

17 804,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

2 270 284,00

5 000,00

2 275 284,00

85495

Pozostała działalność

7 600,00

5 000,00

12 600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

5 000,00

10 000,00

Razem:

46 135 880,92

16 472,00

46 152 352,92


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/90/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 r

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

4 479 559,00

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

4 479 559,00

Rozchody ogółem:

2 055 000,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

2 055 000,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/90/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22 grudnia 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

8 511 776,00

- 120 300,00

8 391 476,00

60095

Pozostała działalność

6 048 055,00

- 120 300,00

5 927 755,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5 558 055,00

- 120 300,00

5 437 755,00

Przebudowa dróg powiatu golubsko-dobrzyńskego AGA

200 714,00

- 120 300,00

80 414,00

801

Oświata i wychowanie

126 347,00

- 3 602,00

122 745,00

80102

Szkoły podstawowe specjalne

126 347,00

- 3 602,00

122 745,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

16 847,00

- 3 602,00

13 245,00

tablice interaktywne dla ZS3 i SDSZW

16 847,00

- 3 602,00

13 245,00

851

Ochrona zdrowia

0,00

150 000,00

150 000,00

85111

Szpitale ogólne

0,00

150 000,00

150 000,00

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

0,00

150 000,00

150 000,00

Zakup sprzętu do nowo otwartej sali operacyjnej Szpitala Powiatowego

0,00

150 000,00

150 000,00

Razem

8 766 976,00

26 098,00

8 793 074,00


Uzasadnienie

Dochody :

W dochodach realizowanych przez placówki oświatowe zwiększono plany dochodów w rozdziale 80102 szkoły podstawowe oraz 80132 szkoły artystyczne.

Wydatki :

W rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe zwiększono plan wydatków na zakup materiałów do remontów na drogach powiatowych ( wydłużony sezon napraw nawierzchni dróg w związku z brakiem zimy ).

W rozdziale 60095 pozostała działalność dokonano przeniesienia planów przewidzianych na spłatę należności dla firmy AGA w związku z wynegocjowaniem przedłużenia terminu płatności do 16 stycznia 2016 roku .

W rozdziale 70095 pozostała działalność zabezpieczono potrzeby w związku z płatnościami za energię oraz przeglądy budynków będących własnością Powiatu - energia - 18.950,00 zł oraz zakup usług pozostałych 10.000,00 zł.

W rozdziale 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne zmniejszono plany wydatków bieżących do rzeczywistych potrzeb wynikających z faktur za materiały ( - 2.000,00 zł ) i wystawione delegacje służbowe pracowników geodezji ( -500,00 zł ).

W rozdziale 75020 starostwa powiatowe zwiększono plan wydatków na paragrafie zakup materiału i wyposażenia w związku z większą ilością faktur wystawianych przez Wytwórnię Papierów Wartościowych - druki komunikacyjne - o 20.000,00 zł, natomiast zmniejszono plan na odszkodowania ( - 5.800,00 zł) ze względu na terminy płatności przypadające już w nowym roku budżetowym i uwzględnionych w planach przyszłorocznych.

W rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono plan wydatków o 6.900,00 zł łącznie ze względu na wykonanie zadań w tym rozdziale w bieżącym roku budżetowym.

W rozdziale 75095 pozostała działalność zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia zmniejszając plan na zakupy pozostałe oraz na opłaty za usługi telekomunikacyjne przewidując realizację wydatków do końca roku budżetowego.

W dziale 801 oświata i wychowanie dokonano uaktualnienia planów wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych, zabezpieczając plan na zakupy materiałów i wyposażenia na wypadek nagłej i nieprzewidzianej potrzeby w rozdziale 80195 pozostała działalność zwiększając plan o 20.000,00 zł, zmniejszono udział własny w wydatku inwestycyjnym - zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych specjalnych po rozliczeniu zakończonego zadania ( - 3.602,00 zł ).

W rozdziale 85111 szpitale przeniesiono plan wydatków 150.000,00 zł na zabezpieczenie zakupu sprzętu medycznego niezbędnego nowo otwartemu blokowi operacyjnemu Szpitala Powiatowego. Wcześniej planowano przeznaczyć środki na zwiększenie udziałów Powiatu w spółce

W rozdziale 852095 pozostała działalność zabezpieczono plan wydatków zwiększając o 20.000,00 zł na wypadek nieprzewidzianych wydatków w dziale pomoc społeczna.

W rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy zwiększono plan wydatków bieżących na płace i pochodne o 21.114,00 zł zabezpieczając potrzeby spowodowane przejściem pracownika do Urzędu z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego ( kierowca ).

W rozdziale 85495 pozostała działalność zabezpieczono 5.000,00 zł na paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań w dziale edukacyjna opieka wychowawcza.

W załączniku wydatków inwestycyjnych dokonano zmiany planów w zadaniu zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych specjalnych oraz rozliczeniu prac dodatkowych wykonanych na drogach powiatowych przez Firmę AGA. Przeniesiono również do wydatków środki w kwocie 150.000,00 zł na zakup sprzętu do nowododanego bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego (wcześniej planowano zwiększeniu udziałów w spółce )

Zmianie uległ w związku z przesunięciami załącznik obrazujący przychody i rozchody budżetu na rok 2015 .


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 , poz.1646, z 2014 r. poz. 379 , poz.911, poz. 1146, poz. 1626 oraz poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz.1358,poz. 1513, poz. 1854.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Książek

Ekonomistka, posiada wieloletnie doświadczenie w działach personalnych, obecnie samodzielny specjalista ds. kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »