| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/94/2015 Rady Gminy Łysomice

z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2016 z dnia 22 grudnia 2015r

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. ,,i", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz.1513, poz. 1854, poz. 2150) uchwala się, co następuje

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 38.401.218,00 zł., w tym:

a) dochody bieżące w kwocie38.369.718,00 zł

b) dochody majątkowe w kwocie31.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 46.441.218,00 zł., w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie29.923.799,00 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie16.517.419,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016r. zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości8.040.000,00 zł.

2. Deficyt budżetu gminy zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie2.300.000,00 zł.

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 5.740.000,00

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9.252.461,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.212.461,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Łysomice:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.082.575,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 460.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 6. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

1) przychody w wysokości3.420.000,00 zł

2) koszty w wysokości3.420.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Zakres oraz kwoty dotacji celowych na inwestycje dla zakładów budżetowych określa załącznik nr 9.

§ 8. Określa się plan przychodów i plan wydatków rachunku dochodów gromadzonych na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową:

1) przychody w wysokości443.109,20 zł

2) wydatki w wysokości443.109,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.400.000,00 zł, w tym:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy Łysomice w kwocie 100.000,00 zł

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Łysomice2.300.000,00 zł

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.300.000,00 zł

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi między paragrafami i rozdziałami w ramach działu;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

§ 11. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 147.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 147.000,00 zł. na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości180.000,00 zł

1) ogólną w wysokości95.000,00 zł

2) celową w wysokości85.000,00 zł w tym:

a) na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego 85.000,00 zł

§ 14. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Łysomice


Robert Kożuchowski


OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY ŁYSOMICE NA 2016 ROK

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy Łysomice na 2016r. korzystano ze wskazówek zawartych :

- pismo Ministra Finansów z dnia 12.10.2015r. Nr ST3.4750.132.2015

- załącznika do pisma Ministra Finansów z dnia 12.10.2015r. w sprawie łącznej subwencji ogólnej, która składa się z części subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej, planowanej na 2016r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016r., planowanej na 2016r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

- ustaleń wójta w sprawie obniżenia wysokości kwintala żyta w stosunku do komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2015r.
z 53,75 zł do wysokości 50,50 zł za 1q oraz utrzymania stawek podatku od nieruchomości na poziomie z roku 2015.Podatek od środków transportowych o został obniżony średnio o 5 %.Przy wpływach podatku od nieruchomości uwzględniono wpływy od wszystkich firm działających na terenie gminy, również w Pomorskiej Strefie Ekonomicznej. które na dzień składnia projektu są zobligowane do wpłat podatku. Na chwilę obecną nie ma firm, które są zwolnione z wpłat podatków jako, że gmina Łysomice nie podjęła uchwał dotyczących pomocy regionalnej.

- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2015r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015r.

- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10 2015r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie trzech pierwszych kwartałów 2015r.

- uchwały Nr XLII/253/2010 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 lipca 2010r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Łysomice oraz uchwały Nr XXIII/136/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Łysomice

- pismo KPUW w Bydgoszczy z dnia 23.10.2015r. Nr WFB.I.3110.28.16.2015/129
w sprawie wstępnej wielkości dochodu budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminom ustawami, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2016,

- pismo KBWD w Toruniu z dnia 23.10.2015r. Nr DTR-3101-2/15 w sprawie wysokości dotacji na rok 2016 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach.

W opracowaniu projektu budżetu przyjęto następujące założenia:

? wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2016r. do 1.850,00 zł

Uwzględnione zostały wszystkie wnioski 14 sołectw w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego w 2016r. Zaplanowane wydatki zostały uwzględnione w odpowiednich podziałach klasyfikacyjnych, a szczegółowe dane zawiera załącznik nr 15 do budżetu gminy Łysomice na 2016 rok.

Zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie - 95.000,00 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 85.000,00 zł

1. Objaśnienia do dochodów

1.W dziale Rolnictwo i Łowiectwo

rozdział 01095 paragraf 0750 - wpływy z dzierżawy przez koło łowieckie,

2. W dziale Gospodarka Mieszkaniowa

rozdział 70005 paragraf 0470 to dochody z wieczystego użytkowania;

rozdział 70005 paragraf 0750 to dochody z dzierżawy składników majątkowych oraz czynsze mieszkaniowe;

rozdział 70005 paragraf 0770 to dochody ze sprzedaży mienia gminy - planuje się sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej częścią budynku stanowiącego całość techniczno - użytkową przeznaczoną do adaptacji na cele mieszkaniowe w Kamionkach Dużych (działka nr 147/6).

3. W dziale Działalność Usługowa

rozdział 71035 paragraf 2020 to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumienia na usługi związane z utrzymaniem pomnika wojennego w m. Olek.

4. W dziale Administracja Publiczna

rozdział 75023 paragraf 2010 to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC , dowody osobiste , ewidencja ludności , działalność gospodarcza) ,

rozdział 75023 paragraf 0690 to wpływy za różne usługi m.in. za usługi ksero,

rozdział 75023 paragraf 0750 to dochody z dzierżawy pomieszczeń budynku Urzędu Gminy.

5. W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej

rozdział 75101 paragraf 2010 to dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizacje spisów wyborców.

6. W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem przyjęto stawkę 1 q żyta w wysokości 50,50 zł.( 1ha przel. 125,00 zł ), stawki w podatku od nieruchomości utrzymane na poziomie stawek z roku 2015 oraz stawki podatku od środków transporotowych obniżonych średnio o około 5%.

W rozdziale 75618 wpływy za sprzedaż alkoholu ustalono na podstawie wielkości osiągniętych na dzień 30 października 2015r.

Opłaty za zajmowanie pasa drogowego ustalono na podstawie wydanych decyzji przez urząd gminy Łysomice.

Opłaty za udzielanie ślubów poza lokalem zaplanowano na podstawie wpływów osiągniętych do 30 października 2015r.

W rozdziale 75621 paragraf 0010 to kwota podana przez Ministra Finansów o planowanym udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r.

7. W dziale Różne Rozliczenia

rozdział 75801 paragraf 2920 to kwota podana przez Ministra Finansów o wysokości subwencji oświatowej na 2016r. ;

rozdział 75814 paragraf 0920 to kwota odsetek od lokowania środków gminy na lokatach terminowych i overnight;

8. W dziale Oświata i Wychowanie

rozdział 80113 paragraf 0750 to dochody z dzierżawy gminnych autobusów szkolnych.

9. W dziale Pomoc Społeczna

rozdział 85212 paragraf 2010 to dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego;

rozdział 85212 paragraf 2360 to dochody z tytułu udziału gmin w funduszu alimentacyjnym,

rozdział 85213 paragraf 2010 i 2030 to dotacja przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki stałe z opieki społecznej;

rozdział 85214 paragraf 2030 to dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych z opieki społecznej;

rozdział 85216 paragraf 2030 to dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej;

rozdział 85219 paragraf 2030 to dotacja przeznaczona na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

rozdział 85228 paragraf 0830 to dochody za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS,

rozdział 85228 paragraf 2010 to dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

rozdział 85295 paragraf 2030 to dochody na rządowy program państwa w zakresie dożywiania

10. W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza

rozdział 85406 paragraf 2320 to dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego przyznana na mocy porozumienia z przeznaczeniem na prowadzenie przez Gminę Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

11. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

rozdział 90002 paragraf 0490 to wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone zostały na podstawie złożonych deklaracji za wywóz śmieci w III kwartale 2015r.

rozdział 90019 paragraf 0580 to wpływy z kar i grzywien nałożonych za korzystanie ze środowiska;

rozdział 90019 paragraf 0690 to wpływy za korzystanie ze środowiska.

2. Objaśnienia do wydatków

1. W dziale Rolnictwo i Łowiectwo

- rozdział 01008 - dotacja na zadania wykonane przez Gminną Spółkę Wodną na rowach gminnych;

- rozdział 01010 - w paragrafie 4300 ujęto środki na przygotowanie projektów wodno - kanalizacyjnych, drobne awarie oraz środki z funduszu sołeckiego;

w paragrafie 6210 została ujęta dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego na modernizacje sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gminy Łysomice, wymianę sieci azbestowej w Łysomicach oraz wymianę hydrantów wraz z wymianą węzłów zaworowych;

Zadania inwestycyjne :

a) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zakrzewku, Gmina Łysomice - 800.000,00 zł , zadanie wieloletnie;

b) Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej Łysomice - Zakrzewko (rejon ul. Długiej) - 313.235 zł, zadanie wieloletnie;

c) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamionkach Dużych - 2.200.000,00 zł, zadanie wieloletnie;

d) Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej Świerczynki - Różankowo - 3,5 km- 233.950,00 zł- zadanie wieloletnie,

e) Budowa kanalizacji tłocznej w Tylicach- 19.881,00 zł - zadanie wieloletnie.

- rozdział 01030 paragraf 2850 - środki przeznaczone wpłatę 2% wpływów z podatku rolnego do izby rolniczej.

- rozdział 01095 - środki przeznaczone na badanie gleby, wody, organizację gminnych dożynek, drobne granty dla stowarzyszeń i kół gospodyń, organizację konkursu dla rolników, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

2. W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdział 40095 - środki opłaty do urzędu dozoru technicznego, usuwanie usterek zgodnie ze zgłoszeniami oraz ubezpieczenie solarów.

3. W dziale Transport i Łączność :

- rozdział 60014 - udział gminyw budowie chodnika przy drodze powiatowej Ostaszewo-Wytrębowice-Kowróz-Kowrózek-Świerczyny-Świerczynki oraz budowie chodników w latach 2014-2016 przy drodze powiatowej 2011C Turzno-Papowo Toruńskie o dł. 5,065m szer 1,5 tj. zadaniach, które są realizowane przez Starostwo Powiatowe:

a) Budowa chodnika przy drodze powiatowej Ostaszewo-Wytrębowice-Kowróz-Kowrózek-Świerczyny-Świerczynki - 70.000,00 zł;

b) Budowa chodników w latach 2014-2016 przy drodze powiatowej 2011C Turzno-Papowo Toruńskie o dł. 5,065m szer. 2,0 - 554.575,00 zł

- rozdział 60016 - zakup pospółki, gruzu na drogi gminne, znaków drogowych wraz z tablicami z nazwami ulic zgodnie z przyjętym harmonogramem na rok 2016, wiat przystankowych, remontu dróg gminnych (m.in. równania i walcowania dróg), usuwanie drobnych awarii drogowych, drobne naprawy dróg, wykonanie projektów dróg gminnych i chodników na terenie gminy, promocję zadań drogowych, opłaty za akty prawne za przejmowane grunty pod drogi, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego; opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Zadania inwestycyjne :

a) Projekty ZIT ścieżek rowerowych - 50.000,00 zł;

b) Przebudowa dróg gminnych w 2016 - 4.050.000,00 zł ( 6 km dróg zgodnie z harmonogramem przebudowy dróg gminnych w latach 2015 - 2020, w tym: przebudowa dróg realizowana w ramach nagród podczas dożynek gminnych w 2015 roku za witacze);;

c) przebudowa ulicy Ogrodowej i Stokrotkowej w Łysomicach o dł. 1300m - 76.250,00 zł (zadanie wykonano w 2011r. a płatności będą następowały do 2021r. poprzez wykup wierzytelności),

d) zaprojektowanie i wykonanie remontu dróg gminnych na terenie gminy Łysomice wraz z sfinansowaniem przez wykup wierzytelności wykonanych robót 2010 - 2020 - 192.000,00 zł (zadanie wykonano w 2010r. a płatności będą następowały do 2020r.),

e) przebudowa drogi gminnej Zęgwirt - Wytrębowice o długości 2,485 km -
45.815,00 zł (wykup wierzytelności),

f) przebudowa ul. Leśnej w Papowie Toruńskim-Osieki I etap - 168.000,00 zł (zadanie wykonano w 2010r.i 2011r., spłata zobowiązań będzie następować poprzez wykup wierzytelności do 2020r. );

g) przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2011 - 2021 - 100.000,00 zł (zadanie wykonano w 2011r. a płatności będą następowały do 2021r. poprzez wykup wierzytelności);

h) przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2012 - 2021 - 50.000,00 zł (zadanie wykonano w 2012r. a płatności będą następowały do 2021r. poprzez wykup wierzytelności)

i) wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych - 100.000,00 zł

4. W dziale Gospodarka Mieszkaniowa

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, prace geodezyjne , wywóz nieczystości , ogłoszenia , wypisy i wyrysy, usługi kominiarskie, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, za wieczyste użytkowanie oraz opłaty do wspólnoty mieszkaniowej w Gostkowie (gmina posiada na chwilę obecną w wspólnocie 5 pomieszczeń gminnych), dzierżawę pomieszczeń w pałacu w Łysomicach.Zaplanowano również środki na zadanie inwestycyjne dotyczące zagospodarowania terenu wokół budynku przy ul. Warszawskiej 19 w Łysomicach - 100.000,00 zł.

5. W dziale Działalność Usługowa

Środki przeznaczono na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy oraz opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego a także na opracowanie wycen nieruchomości.

Zaplanowano również środki na utrzymanie pomnika na Olku (cmentarnictwo wojenne), z czego 50% środków ?- pochodzą z dotacji z Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

6. W dziale Informatyka

Środki przeznaczono na projekty realizowane przez Urząd Marszałkowski pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" oraz "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" Zabezpieczono również środki na utrzymanie trwałości projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej".

7. W dziale Administracja Publiczna

- rozdział 75011 - Urząd Wojewódzki , są to zadania zlecone na które gmina otrzymuje dotację ( 3 etaty),

rozdział 75022 środki te przeznaczone są na utrzymanie Rady Gminy w tym diety dla radnych. Zaplanowano środki na zakup projektora do sali narad rady gminy (3.000,00 zł).

- rozdział 75023- Urząd Gminy - zaplanowano środki na 36,7 etatów, w tym 6 etatów obsługi oraz 0,2 etatu audytora.Zaplanowano środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Zaplanowano środki na regulację płac. W paragrafie 4210 i 4300 zostały zaplanowane środki do dyspozycji Wójta Gminy w wysokości 20.000,00 zł.Zaplanowano środki za inkaso dla sołtysów.Zaplanowane są również środki na obsługę prawną zadań gminnych.Zaplanowano tu również środki do obsługi podatkowej (m.in. usługi pocztowe, koszty urzędów skarbowych za ściąganie podatków, materiały biurowe). Zaplanowano środki w wysokości 21.000,00 zł na prowadzenie strony internetowej.

W zakupach inwestycyjnych zaplanowano zakup pięciu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, zakup systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, zakup routera, termomodernizację i remont budynku urzędu gminy (przygotowanie dokumentacji).

Rozdział 75075 zaplanowano środki na promocję jednostki samorządu terytorialnego oraz sołectw (m.in. wydanie Wiadomości Łysomickich, strony promocyjne gminy w "Poza Toruń", imprezy promocyjne i integracyjne, środki na organizację sołeckich spotkań integracyjnych do realizacji zgodnie ze złożonymi harmonogramami wg ustalonego planu, środki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego).Zaplanowano środki na Dzień Strażaka oraz powiatowe zawody OSP.

Rozdział 75095 pozostała działalność zaplanowano środki na diety dla sołtysów, przewodniczących rad sołeckich, oraz dopłaty dla pracowników interwencyjnych oraz przyjmowanie pracowników na roboty publiczne i interwencyjne. Przewidziano środki na projekty dotyczące rewitalizacji wsi oraz wniosków o dofinansowanie unijne (40.000,00 zł) oraz opracowanie Strategii Gminy Łysomice. Zaplanowano tu również środki na składki członkowskie stowarzyszeń w skład których wchodzi Gmina Łysomice (Związek Gmin Wiejskich, Europa Kujaw i Pomorza).

8. W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy państwowej przeznaczono środki na prowadzenie aktualizacji spisów wyborców. Środki te w całości pochodzą z otrzymanych dotacji.

9. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano środki na utrzymanie 5-ciu jednostek OSP (w rozdziale 75412). Zaplanowano środki na zadania inwestycyjne:

a) Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Papowo Toruńskie - 10.500,00 zł (fundusz sołecki - współfinansowanie);

b) Zakup samochodu dla OSP Papowo Toruńskie - 500.000,00 zł;

c) Zakup samochodu dla OSP Gostkowo - 100.000,00 zł.

Zaplanowano również środki w rozdziale 75414 na obronę cywilną.

10. W dziale różne rozliczenia zaplanowano rezerwę w wysokości 180.000,00 zł z podziałem na: rezerwę ogólną w wysokości 95.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 85.000,00 zł zgodnie z art.26 ustawy z dnia 26.04.2007r. o Zarządzaniu Kryzysowym z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

W tym dziale przewidziane są również środki na wpłatę do budżetu państwa w wysokości810.142,00 zł.

11. W dziale Oświata i Wychowanie

zaplanowano środki na utrzymanie dwóch zespołów szkół (w skład każdego zespołu wchodzi szkoła podstawowa, gimnazjum, klasa "0"), dwóch szkół podstawowych oraz przedszkola publicznego "Jelonek". Zaplanowano środki na regulację płac.

Zaplanowane zostały środki na dowóz uczniów tym zapłata dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych poza teren gminy.

Zaplanowane są też środki na opłacanie pobytu dzieci w przedszkolach na terenie sąsiadujących gmin. Planowana ilość dzieci uczęszczająca do przedszkoli gmin ościennych to 64. Dane te zostały przyjęte na podstawie danych z września 2015 r.

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotację dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie gminy Łysomice.

Zaplanowano inwestycje:

a) Wymiana ogrodzenia przy przedszkolu "Jelonek" w Papowie Toruńskim - 20.000,00 zł;

b) Rozbudowa z przebudową istniejących budynków Zespołu Szkół nr 1 w Łysomicach, ul. Warszawska 5 - 2.800.000,00 zł(zadanie wieloletnie);

c) Wyposażenie zespołu Szkół nr 1 w Łysomicach związane z rozbudową szkoły - 200.000,00 zł.

d) Rozbudowa parkingu przy Zespole Szkół Nr 2 w Turznie - 20.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej.

W rozdziale 80146 paragraf 4700 zaplanowano środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z kartą nauczyciela kwocie55.105,00 zł tj. 1% od wynagrodzeń nauczycieli rozdział 80101, rozdział 80103, rozdział 80104, rozdział 80110, rozdział 80148.

12. W dziale Ochrona Zdrowia

Zaplanowano środki na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii. Na terenie gminy działa 6 świetlic terapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Osoby prowadzące świetlice zatrudnione są na umowy zlecenia.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki na nagrody oraz udział w zawodach dla członków Klubu Honorowych Dawców Krwi w Ostaszewie - 5.000,00 zł oraz na zakupy materiałów z przeznaczeniem na PCK w Chełmży - 500,00 zł. Zaplanowana jest również dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach na program szczepienia przeciwo HPV.

Zadanie inwestycyjne:

a) budowa budynku Samodzielnego Publicznego Opieki Zdrowotnej - 1.345.000,00 zł (zadanie wieloletnie).

13. W dziale Opieka Społeczna

- rozdział 85202 - zaplanowane środki na dopłaty za pobyty w domach pomocy społecznej.

- rozdział 85204 - zaplanowane środki przeznaczone zostaną na rodziny zastępcze.

- rozdział 85206 - zaplanowane środki na asystenta rodziny.

- rozdział 85212 - świadczenia rodzinne - zaplanowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych - zaliczek alimentacyjnych oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń (3 etaty). Zaplanowano środki na regulację płac. Na utrzymanie tego działu i wypłatę świadczeń gmina otrzymuje dotacjęw kwocie 2.210.700,00 zł.

- rozdział 85214 paragraf 3110 zaplanowano środki ogółem w kwocie 256.500,00 zł w tym środki własne gminy 169.000,00 zł (m.in na zasiłki okresowe, wypoczynek letni, opał, gwiazdkę).

- rozdział 85215 paragraf 3110 to środki na dodatki mieszkaniowe.

- rozdział 85216 paragraf 3110 to środki na wypłatę zasiłków stałych;

- rozdział 85219 to środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaplanowano środki na regulację płac.

- rozdział 85228 to środki na wynagrodzenia opiekunek środowiskowych. Zaplanowano środki na regulację płac. Zaplanowano również środki na umowę zlecenie lub w ramach prowadzonej działalności na realizację organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zdanie to jest płatne w 100% z dotacji na zadania zlecone.

- w rozdziale 85295 paragraf 3110 - zaplanowano środki w wysokości 275.660,00 zł, w tym środki własne 168.960,00 zł tj. na pomoc dla rodzin dotkniętych wypadkiem losowym przyznane przez Wójta Gminy 25.000,00 , środki na prace społeczno - użyteczne, środki na dożywianie oraz zasiłki celowe "posiłek dla potrzebujących", paragraf 4300 - dowóz posiłków do szkół.

14. W rozdziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85395 zaplanowano środki na wyjazdy oraz nagrody dla dzieci i osób niepełnosprawnych z terenu gminy Łysomice.

15. W rozdziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- rozdział 85401 zaplanowano środki na utrzymanie świetlic w Zespołach Szkół,

- rozdział 85406 zaplanowano środki na utrzymanie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łysomicach. Zaplanowano środki na regulację płac.

- rozdział 85412 zaplanowano środki na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Łysomice.

- rozdział 85415 zaplanowano środki na wypłatę stypendiów szkolnych - zabezpieczenie 20% środków własnych oraz kwotę środków, które należy wypłacić zgodnie z decyzjami a które musi zabezpieczyć gmina w 100% oraz wypłatę stypendiów dla najlepszych uczniów zamieszkujących na terenie gminy zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łysomice z dnia 9 listopada 2015r.

- rozdział 85446 to środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z kartą nauczyciela w kwocie 2.293,00 zł tj. 1% od wynagrodzeń nauczycieli rozdział 85401 -
495,00 zł,- rozdział 85406 - 1.798,00 zł.

16. W dziale Gospodarka Komunalna

W rozdziale 90002 zaplanowano środki na wywóz nieczystości z terenu gminy Łysomice na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zaplanowano również budowę obiektów PSZOK w Papowie Toruńskim - 180.000,00 zł.

W rozdziale 90003 zaplanowano środki na sprzątanie przystanków, usuwanie mechaniczne zanieczyszczeń, odśnieżanie i usuwanie oblodzenia dróg.

W rozdziale 90004 zaplanowano środki na obkaszanie, zakup paliwa do kosiarek, porządkowanie terenów zieleni na terenie gminy, prowadzenie usług przez grupę porządkową na terenie gminy. Zaplanowane środki na wykonywanie prac związanych z porządkowaniem terenów zielonych i utrzymaniem czystości na tych terenach będą pochodzić z wpłat kar i opłat środowiskowych (40.000,00 zł). Zaplanowano tu środki również w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 90005 zaplanowano środki na usuwanie azbestu.

W rozdziale 90013 zaplanowano środki dla schroniska dla zwierząt i wyłapywanie psów.

W rozdziale 90015 zaplanowano środki na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

W zadaniach inwestycyjnych zaplanowano środki na wykonanie nowych punktów świetlnych, wykonanie projektów nowych oświetleni oraz wymianę lamp na ledowe na terenie gminy. Zaplanowano tu środki również w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 90019 zaplanowano środki na ekologię, zakup sadzonek oraz imprezy ekologiczne (m.in. sprzątanie świata).

17. W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

- w rozdziale 92109 zaplanowano środki na materiały na zajęcia w świetlicach, warsztaty kulturalne, edukacyjne, muzyczne i sportowe przeprowadzane w świetlicach wiejskich przez osoby, które zostaną wyłonione w ramach ogłoszonego konkursu, nagrody w konkursach, opał, materiały do bieżących remontów świetlic gminnych, zakup energii elektrycznej, na zatrudnienie w ramach umów zleceń na zajęcia teatralne i tai chai w Łysomicach, kontrolę kotłów, wywóz śmieci, ochronę nad świetlicami, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

Zadania inwestycyjne:

a) Zagospodarowanie terenu wraz z parkingiem przy świetlicy w Wytrębowicach- 150.000,00 zł;

b) Rozbudowa świetlicy i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lulkowie - 1.3950.000,00 zł;

c) Budowa wiaty zewnętrznej przy budynku świetlicy w Gostkowie- 7.020,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego);

d) Zakup wraz montażem monitoringu przy świetlicy w Kamionkach Dużych- 9.600,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego).

- w rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki w Łysomicach wraz z pięcioma filiami (Lulkowo, Zakrzewko, Ostaszewo, Gostkowo, Turzno). Zaplanowano środki na regulację płac.

- w rozdziale 92120 zaplanowano środki na energię elektryczną na podświetlenie obiektów zabytkowych (zadanie zrealizowane było w ramach PROW), udzielenie dotacji na prace konserwatorskie w zabytkach pozostających w rejestrze które znajdują się na terenie gminy Łysomice.

- w rozdziale 92195 zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego.

18. W dziale Kultura Fizyczna i Sport

- rozdział 92601 zaplanowano środki na bieżące utrzymanie placów zabaw, boisk sportowych "Orlik", renowację bieżącą boisk, środki na umowy zlecenie dla animatorów, za energię elektryczną i wodę zużywanych na boiskach sportowych, ochronę boisk, ubezpieczenie boisk i placów zabaw, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

Zadania inwestycyjne:

a) Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w sołectwach - 149.441,00 zł ( zadanie realizowane w sołectwach, które otrzymało wykonanie elementów podczas dożynek w roku 2015, w ramach funduszu sołeckiego - 49.441);

b) Wykonanie bramek sportowych w Papowie Toruńskim-12.300,00 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego);

c) Ogrodzenie placu zabaw wraz z remontem w Ostaszewie - 6.000,00 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego);

d) Wykonanie siedzisk na boisko w Łysomicach - 10.000,00 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego);

e) Modernizacja placu zabaw w Gostkowie - 5.000,00 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego);

f) Zagospodarowanie centrum wsi Kowróz II etap - 25.000,00 zł (zadanie wieloletnie).

- rozdział 92605 zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wpieranie sportu kwalifikowanego na terenie gminy Łysomice na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Gminy Łysomice.

- rozdział 92695 zaplanowano środki na różnego typu imprezy sportowe i zawody sportowe, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego

Zaplanowano środki na budowę wiaty w Piwnicach 11.891,00 zł, na budowę wiaty wraz z infrastrukturą w Tylicach 13.095,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego, zadanie wieloletnie), rewitalizację Jezioro Kamionki Małe 40.000,00 zł.


Objaśnienia do przychodów i rozchodów

W roku 2016 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 2.300.000,00 zł,

Rozchody w 2015r. będą dotyczy zaciągniętych w latach wcześniejszych pożyczek i kredytów:

1. budowę sali gimnastycznej w Łysomicach108.000,00 zł

2. budowę Sali gimnastycznej w Turznie wraz

z komunikacją oraz budowa boiska Ostaszewo 75.788,00 zł

3. kredyt na deficyt w roku 2010400.000,00 zł

4. kredyt na deficyt w roku 2012400.000,00 zł

5. kredyt na deficyt w roku 2013 40.000,00 zł

6. kredyt na deficyt w roku 2014 50.000,00 zł

7. kredyt na deficyt w roku 2016 10.000,00 zł

8. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gostkowo i Folzong w gminie Łysomice 128.673,00 zł.


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/94/2015
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/94/2015


Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/94/2015
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/94/2015


Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/94/2015
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/94/2015


Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVI/94/2015
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVI/94/2015


Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVI/94/2015
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVI/94/2015


Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVI/94/2015
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVI/94/2015


Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XVI/94/2015
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XVI/94/2015


Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XVI/94/2015
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XVI/94/2015


Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XVI/94/2015
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XVI/94/2015


Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XVI/94/2015
Zalacznik11.pdf

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XVI/94/2015


Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XVI/94/2015
Zalacznik12.pdf

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XVI/94/2015


Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XVI/94/2015
Zalacznik13.pdf

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XVI/94/2015


Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XVI/94/2015
Zalacznik14.pdf

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XVI/94/2015


Załącznik nr 14 do Uchwały Nr XVI/94/2015
Zalacznik15.pdf

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr XVI/94/2015


Załącznik nr 15 do Uchwały Nr XVI/94/2015
Zalacznik16.pdf

Załącznik nr 15 do Uchwały Nr XVI/94/2015


Załącznik nr 16 do Uchwały Nr XVI/94/2015
Zalacznik17.pdf

Załącznik nr 16 do Uchwały Nr XVI/94/2015

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Beata Naróg

Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »