| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/12/2014 Rady Gminy Osielsko

z dnia 22 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013 Poz.594, zm. Poz. 645, Poz. 1318, z roku 2014 Poz. 379 i 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013 Poz.885, zm. Poz. 938, Poz. 1646, z roku 2014 Poz. 379, 911 i 1146) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 58 206 737zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie - 54 484 037zł;
2)dochody majątkowe w kwocie -3 722 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 61 526 737 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości - 42 173 939 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości - 19 352 798 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 3 320 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1)pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie - 1 410 000 zł;
2)kredytów - 1 790 000 zł;
3)wolne środki z lat ubiegłych - 120 000 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 10 334 585 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 7 014 585 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. . Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
1)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 8 228 769 zł;
2)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 2 558 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
1)przychody - 11 142 400 zł;
2)koszty -11 142 400 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje dla zakładu budżetowego określa załącznik nr 7.

§ 9. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3 700 000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3 200 000 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie
7 014 585 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 Uchwały;
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia
i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 3 500 000 zł.

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 280 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 320 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2.Ustala się wydatki w kwocie 59 124 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:
1)ogólną w wysokości - 170 000 zł;
2)celową w wysokości - 410 000 zł z przeznaczeniem na:

a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 125 000 zł;

b) inicjatywy lokalne - 135 000 zł;

c) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie - 150 000 zł.

§ 14. Ustala się:
1)dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1 949 813 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 i nr 8a;
2)dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 1 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9;
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
a)dochody - 25 000 zł;
b) wydatki - 1 868 120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10;
4) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości - 22 500 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 11.

§ 15. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Osielsko


Benedykt Leszczyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/12/2014
Rady Gminy Osielsko
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/12/2014
Rady Gminy Osielsko
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/12/2014
Rady Gminy Osielsko
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/12/2014
Rady Gminy Osielsko
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/12/2014
Rady Gminy Osielsko
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/12/2014
Rady Gminy Osielsko
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/12/2014
Rady Gminy Osielsko
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/12/2014
Rady Gminy Osielsko
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 8A do Uchwały Nr IV/12/2014
Rady Gminy Osielsko
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik8A.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/12/2014
Rady Gminy Osielsko
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/12/2014
Rady Gminy Osielsko
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/12/2014
Rady Gminy Osielsko
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/12/2014
Rady Gminy Osielsko
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik12.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Arkadiusz Zuzmak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »