| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/160/2015 Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie przyznawania nagród Burmistrza Żnina zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz trenerom sportowym

Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U z 2014 r. poz.715 z późn. zm[1]))

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się zasady przyznawania nagród Burmistrza Żnina dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym, krajowym lub regionalnym współzawodnictwie sportowym.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:

1) nagrodzie - rozumie się przez to jednorazową nagrodę sportową Burmistrza Żnina.

§ 3. Nagroda może być przyznana:

1) zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym, krajowym lub regionalnym współzawodnictwie sportowym,

2) trenerom prowadzącym szkolenie zawodników o których mowa w pkt. 1.

§ 4. Nagroda może być przyznana tej samej osobie tylko jeden raz w danym roku (wyjątkiem jest osiągnięcie przez zawodnika lub prowadzącego go trenera wyników określonych w § 7 w dwóch różnych zawodach sportowych odbywających się w dwóch różnych latach szkolnych).

§ 5. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody określana jest corocznie w uchwale budżetowej Gminy Żnin.

§ 6. Wysokość nagrody uzależniona jest od osiągniętych wyników sportowych.

§ 7. 1. Burmistrz Żnina może przyznać nagrody zawodnikom, którzy spełniają co najmniej jeden
z poniższych punktów:

1) są członkami stowarzyszeń (klubów, sekcji) sportowych i są mieszkańcami Gminy Żninoraz osiągnęli co najmniej jeden wynik określony w ust.2,

2) posiadają licencję lub inny dokument wystawiony przez właściwy ogólnopolski związek sportowy uprawniający do udziału w zawodach sportowych oraz osiągnęli co najmniej jeden wynik określony
w ust.2,

3) uprawiają dyscyplinę olimpijską lub dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa sportowego dzieci
i młodzieży, prowadzonym przez właściwe ministerstwo oraz osiągnęli co najmniej jeden wynik określony w ust.2.

2. Możliwość ubiegania się o nagrody posiadają zawodnicy, którzy:

1) zdobyli medal lub uczestniczyli w ogólnopolskich zawodach międzynarodowych tj. Igrzyska Olimpijskie, Paraolimpijskie, Mistrzostwa Świata i Europy, Puchar Świata (w tym eliminacje) i Puchar Europy
(w tym eliminacje),

2) zdobyli medal lub uczestniczyli w ogólnopolskich zawodach sportowych organizowanych przez odpowiednie związki sportowe (miejsca I-III) lub zajęli co najmniej miejsca I-III w zawodach szczebla wojewódzkiego,

3) zostali powołani do kadry narodowej i wojewódzkiej (młodzieżowej lub seniorskiej) w swojej dyscyplinie sportu.

§ 8. Burmistrz Żnina może przyznać nagrody trenerom, których zawodnicy osiągnęli wynik uprawniający do ubiegania się o stypendium zgodnie z § 7 niniejszej uchwały.

§ 9. Podstawę ustalenia wysokości nagród stanowi minimalne wynagrodzenie brutto obowiązujące
w roku przyznania nagrody. Nagroda nie może być jednak niższa od kwoty 200,00 zł.

§ 10. Nagrodę może otrzymać zawodnik lub trener o którym mowa w § 8 , który:

a) zdobył medal lub uczestniczył w zawodach międzynarodowych Igrzyska Olimpijskie, Paraolimpijskie, Mistrzostwa Świata do kwoty 100% podstawy określonej w § 9,

b) zdobył medal lub uczestniczył w Mistrzostwach Europy do kwoty 80% podstawy określonej
w § 9,

c) zdobył medal lub uczestniczył w Eliminacjach lub Pucharze: Świata, Europy do kwoty
70% określonej w § 9,

d) zdobył medal w ogólnopolskich zawodach sportowych (Mistrzostwa Polski), uwzględniając medal zdobyty po wygraniu eliminacji do kwoty 60% określonej w § 9,

e) uczestniczył w ogólnopolskich zawodach sportowych (Mistrzostwa Polski, zawody rankingowe lub eliminacje) do kwoty 50% określonej w § 9,

f) zdobył medal (miejsca I-III) w mistrzostwach województwa organizowanych przez odpowiednie związki sportowe do kwoty 50% określonej w § 9,

g) został powołany do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu do kwoty 40% określonej
w § 9,

h) został powołany do kadry wojewódzkiej w danej dyscyplinie sportu do kwoty 20% określonej
w § 9.

§ 11. Za szczególne osiągnięcia sportowe w skali ogólnopolskiej lub międzynarodowej Burmistrz Żnina może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy w dowolnym terminie po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej.

§ 12. Komisja stypendialna powinna wyrazić swoją opinię w ciągu 7 dni od od daty otrzymania pisma od Burmistrza Żnina o zamiarze przyznania nagrody z jego inicjatywy.

§ 13. Z wnioskiem o przyznanie stypendium zawodnikowi lub trenerowi może wystąpić:

1) macierzysty klub sportowy (stowarzyszenie, sekcja),

2) trener,

3) rodzic (opiekun prawny niepełnoletniego dziecka),

4) pełnoletni zawodnik,

5) dyrektor placówki oświatowej do której uczęszcza zawodnik.

§ 14. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku (załączniki do niniejszej uchwały)
w Biurze Burmistrza Żnina Urzędu Miejskiego w Żninie ul. 700-lecia 39, w terminie od 20 stycznia
do 15 lutego każdego roku za wyniki sportowe uzyskane w roku poprzednim.

§ 15. 1. Wnioski o przyznanie nagrody opiniuje komisja stypendialna powołana przez Burmistrza Żnina w skład której wchodzą:

1) przedstawiciele Burmistrza Żnina,

2) przedstawiciele Rady Miejskiej w Żninie.

2. Do zadań komisji stypendialnej należy:

1) weryfikacja złożonych wniosków pod względem formalnym,

2) przedłożenie swoich propozycji Burmistrzowi Żnina.

3. W razie stwierdzenia braków formalnych Wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia
w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.

4. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

1) złożenia po terminie,

2) wycofania wniosku przez Wnioskodawcę,

3) rezygnacji kandydata,

4) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.

§ 16. Prace komisji stypendialnej mogą być prowadzone przy obecności co najmniej 2/3 jej składu.

§ 17. Ustala się wzory wniosków:

1) o przyznanie nagrody dla zawodnika, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) o przyznanie nagrody dla trenera, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 18. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Burmistrz Żnina.

§ 19. Od decyzji Burmistrza Żnina odwołanie nie przysługuje.

§ 20. Traci moc Uchwała nr XV/146/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lutego 2012 roku
w sprawie przyznawania stypendiów sportowych oraz w sprawie przyznawania nagród sportowych trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Koziełek


Załącznik do Uchwały Nr XV/160/2015
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Wniosek
o przyznanie nagrody Burmistrza Żnina dla wyróżniającego się sportowca

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY

1. Nazwa wnioskodawcy…………………………………...........................................………….

…………………………………………………………………………………………………………

2. Adres:

Ulica.....................................................................................nr………………………………….

Kod pocztowy………………………… Miejscowość………………………………………………………..

Nr telefonu……………………………. E - mail……………………………………………………………..

II. DANE OSOBOWE ZAWODNIKA

1. Nazwisko i imię……………………………………………………………………………………

2. Data urodzenia…………………………………………………………………………………….

3. Adres zamieszkania………………………………………………………………………………

4. Pesel………………………………………………………………………………………………..

5. Nr rachunku bankowego………………………………………………………………………….

6. Uprawiana dyscyplina i konkurencja……………………………………………………………

7. Nazwisko i imię trenera…………………………………………………………………………..

III. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH SPORTOWYCH ZAWODNIKA

1. Wymienić osiągnięcia sportowe zgodnie z §7 uchwały.

..............................................................................................................................................………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

2. Przynależność do kadry wojewódzkiej lub narodowej………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..

3. Inne, znaczące informacje o zawodniku i jego przygotowaniach i planach sportowych

…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

(Podpis i pieczątka wnioskodawcy)

Załączniki:

(wymagane minimum dwa z poniższych punktów, w tym pkt.1)

1) dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodnika potwierdzone za zgodność z oryginałem (kserokopie dyplomów, wycinki prasowe, protokoły z zawodów);

2) licencja lub inny dokument wystawiony przez właściwy ogólnopolski związek sportowy uprawniający do udziału w zawodach sportowych;

3) dokument potwierdzający przynależność do stowarzyszeń, klubów, sekcji.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/160/2015
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Wniosek
o przyznanie nagrody Burmistrza Żnina dla wyróżniającego się trenera sportowego

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY

1. Nazwa wnioskodawcy…………………………………...........................................………….

…………………………………………………………………………………………………………

2. Adres:

Ulica.....................................................................................nr………………………………….

Kod pocztowy………………………… Miejscowość………………………………………………………..

Nr telefonu……………………………. E - mail……………………………………………………………..

II. DANE OSOBOWE TRENERA

1. Nazwisko i imię……………………………………………………………………………………

2. Data urodzenia…………………………………………………………………………………….

3. Adres zamieszkania………………………………………………………………………………

4. Pesel………………………………………………………………………………………………..

5. Nr rachunku bankowego………………………………………………………………………….

6. Uprawiana dyscyplina i konkurencja……………………………………………………………

III. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH SPORTOWYCH ZAWODNIKA (-ÓW) PROWADZONYCH PRZEZ WYRÓŻNIANYCH TRENERÓW

1. Wymienić osiągnięcia sportowe zawodnika(-ów) zgodnie z §7 uchwały.

..............................................................................................................................................………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

2. Przynależność do kadry wojewódzkiej lub narodowej zawodnika (-ów)…………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..

3. Inne, znaczące informacje o zawodniku i jego przygotowaniach i planach sportowych zawodnika (-ów)……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………………………………...

(Podpis i pieczątka wnioskodawcy)

Załączniki:

(wymagane minimum dwa z poniższych punktów, w tym pkt.1)

1) dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodnika (-ów) potwierdzone za zgodność z oryginałem (kserokopie dyplomów, wycinki prasowe, protokoły z zawodów);

2) licencja lub inny dokument wystawiony przez właściwy ogólnopolski związek sportowy uprawniający do udziału w zawodach sportowych trenera i zawodnika (-ów);

3) dokument potwierdzający przynależność do stowarzyszeń, klubów, sekcji trenera i zawodnika (-ów).


Uzasadnienie

Niniejsza uchwała określa zasady i tryb przyznawania nagród sportowych Burmistrza Żnina za wybitne wyniki w rywalizacji sportowej oraz w uznaniu zasług rozwoju sportu. Beneficjentami nagród sportowych mogą być zawodnicy, którzy są członkami stowarzyszeń sportowych i są mieszkańcami Gminy Żnin oraz osiągnęli wybitne wyniki sportowe na arenie międzynarodowej, ogólnopolskiej i wojewódzkiej jak również trenerzy, których zawodnicy osiągają wybitne wyniki sportowe. Uchwała określa także jakie podmioty mogą wystąpić o przyznanie nagród.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1321

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

HRM partners

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »