| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/101/2015 Rady Gminy Lubiewo

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz.1607) Rada Gminy Lubiewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwałę stosuje się do zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Lubiewo:

1) publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego;

2) niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego.

2. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Lubiewo dla jednostek, o których mowa w ust. 1 uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczania dotacji, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

3. Przepisy niniejszej uchwały dotyczące przedszkoli publicznych stosuje się odpowiednio do oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych.

4. Przepisy niniejszej uchwały dotyczące przedszkoli niepublicznych stosuje się odpowiednio do oddziałów przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych.

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej umowy jest mowa o:

1) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz.1607);

2) Ustawie o finansach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., z poz 885; z późn. zm.);

3) Jednostce - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną wymienioną w §1 ust.1 lub oddział przedszkolny z §1 ust. 3 i 4 niniejszej uchwały;

4) Uczniu - należy przez to rozumieć ucznia lub wychowanka jednostek wymienionych w §1 ust.1 lub oddziału przedszkolnego z §1 ust. 3 i 4 niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Podstawą obliczania dotacji jest:

1) W odniesieniu do dotacji dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego,
o której mowa w art. 80 ust. 2b ustawy - kwota równa 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Lubiewo, pomniejszonych o stanowiące dochody budżetu gminy wpływy
z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę równa kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Lubiewo;

2) W odniesieniu do dotacji na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju
w jednostce publicznej, o której mowa w art. 80 ust. 2c ustawy - kwota równa 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju
w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Lubiewo;

3) W odniesieniu do dotacji na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju
w jednostce niepublicznej, o której mowa w art. 90 ust. 1a ustawy - kwota równa 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Lubiewo;

4) W odniesieniu do dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej lub niepublicznego gimnazjum, o których mowa w art. 90 ust. 2a ustawy - kwota równa 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Lubiewo;

5) W odniesieniu do dotacji dla niepublicznego przedszkola, o której mowa w art. 90 ust. 2b ustawy oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827) - kwota równa 75% ustalonych w budżecie Gminy Lubiewo wydatków bieżących ponoszonych
w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych
o stanowiące dochody budżetu gminy wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuję się kwotę równą kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Lubiewo;

6) W odniesieniu do dotacji dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego,
o której mowa w art. 90 ust. 2d ustawy oraz w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2013 r., poz 827) - kwota 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia
w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Lubiewo, pomniejszonych
o stanowiące dochody budżetu gminy wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie. Z tym, że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę równą kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Lubiewo;

2. Przedszkola publiczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Lubiewo dotację określoną w art. 80 ust. 2 ustawy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Lubiewo.

3. Niepubliczne przedszkola określone w art. 90 ust. 1b otrzymują na jednego ucznia dotację
w wysokości wskazanej w art. 90 ust. 1b ustawy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego
w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Lubiewo.

4. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego określone w art. 90 ust. 1c ustawy otrzymują na jednego ucznia dotacje w wysokości wskazanej w art. 90 ust. 1c ustawy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Lubiewo.

5. Publiczne szkoły, o których mowa w art. 80 ust. 3 ustawy, otrzymują na każdego ucznia
z budżetu Gminy Lubiewo dotację w wysokości określonej w art. 80 ust. 3 ustawy.

§ 4. 1. Podmiot prowadzący jednostkę, składa corocznie wniosek o udzielenie dotacji rocznej do Wójta Gminy Lubiewo do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

2. Wniosek składa się odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej.

3. Przepis §4 ust. 2 dotyczy również oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

§ 5. 1. Dotacja udzielana jest na każdego ucznia jednostki organizacyjnej, wykazywanego
w informacji miesięcznej, składanej przez podmioty otrzymujące dotacje w terminie do 20 dnia każdego miesiąca, z tym, że za miesiąc grudzień do dnia 10 grudnia, według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.

2. Informację miesięczną o aktualnej liczbie uczniów należy złożyć w terminie do 5 dnia danego miesiąca. Wzór informacji o miesięcznej liczbie uczniów, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

3. Informację składa się odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej.

4. Przepis §5 ust. 3 dotyczy również oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

5. Miesięczną kwotę dotacji oblicza się na podstawie informacji, o której mowa w ust. 2 zaokrągla się ją do pełnych złotych i wypłaca na rachunek bankowy placówki wskazany we wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1, z uwzględnieniem korekt, o których mowa w ust. 6.

6. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do złożenia korekty informacji, o której mowa w ust. 2, zwiększającej lub zmniejszającej liczbę uczniów niezwłocznie po stwierdzeniu faktu błędnego podania liczby uczniów będącej podstawą do naliczenia dotacji.

7. W miesiącu wrześniu każdego roku do informacji o której mowa w § 5 ust. 2 należy dołączyć wykaz faktycznie uczęszczających uczniów do szkoły/przedszkola/oddziału przedszkolnego/ innej formy wychowania przedszkolnego.

§ 6. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacji dokonuje się weryfikacji kwoty dotacji należnej na ucznia.

§ 7. 1. Podmiot otrzymujący dotację składa rozliczenie z wykorzystania dotacji w okresach kwartalnych i rocznym, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po upływie danego kwartału (dotyczy kwartału I, II, III) oraz do 31 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczyła dotacja (za IV kwartał i roczne).

2. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

3. W przypadku prowadzenia kilku dotowanych z budżetu Gminy Lubiewo jednostek przez ten sam organ prowadzący, rozliczenie należy złożyć osobno dla każdej jednostki.

4. Przepis §7 ust. 3 dotyczy również oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

5. Ewentualne nadpłaty lub niedopłaty w stosunku do kwoty należnej dotacji będą korygowane przez Gminę Lubiewo przy przekazaniu kolejnej raty.

6. Ustalona kwota zobowiązania Gminy Lubiewo z tytułu wyrównania dotacji należnej za poprzedni rok budżetowy przekazywana będzie na rachunek bankowy jednostki.

7. Środki dotacji przekazanej w roku tytułem wyrównania za rok ubiegły lub lata ubiegłe można rozliczyć wydatkami z roku jej wypłacenia, albo wydatkami roku, którego dotacja dotyczyła, pod warunkiem, że wydatki te nie były przedmiotem rozliczenia dotacji odpowiednio za rok ubiegły lub za lata wcześniejsze w których się należała.

8. Wyrównanie dotacji za poprzedni rok rozlicza się wraz z dotacją roku bieżącego.

9. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem oraz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

10. Podmiot prowadzący jednostkę, która zakończyła działalność w trakcie roku budżetowego zobowiązany jest do zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Gminy oraz do złożenia rozliczenia na formularzu określonym w ust. 2, w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności.

§ 8. 1. W dotowanych jednostkach Wójt Gminy Lubiewo może okresowo przeprowadzać kontrole,
o których mowa a art. 80 ust. 3e oraz art. 90 ust. 3e ustawy.

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1 przeprowadzają przedstawiciele Gminy Lubiewo upoważnieni przez Wójta Gminy Lubiewo, zwani dalej kontrolerami, na podstawie imiennego upoważnienia wydanego im przez Wójta.

§ 9. 1. Kontroler ma prawo do:

1) swobodnego poruszania się na terenie jednostki kontrolowanej, w tym do wstępu do obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli,

2) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, pobierania dokumentów
i innych materiałów, z zachowaniem wymogów przewidzianych w przepisach odrębnych.

2. Kontrola może polegać również na wezwaniu organu prowadzącego daną jednostkę do złożenia informacji dotyczącej wykorzystania przekazanej części dotacji wg wzoru o którym mowa w §7 ust. 2 uchwały.

§ 10. 1. Z przeprowadzonej kontroli kontroler sporządza protokół, którego jeden egzemplarz przekazuje osobie reprezentującej jednostkę kontrolowaną.

2. Jednostce kontrolowanej i organowi ją prowadzącemu przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokóle. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolerowi na piśmie w terminie 14 dni od dnia przedłożenia protokołu do podpisania.

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń z ust. 2, kontroler jest zobowiązany dokonać ich analizy,
a w razie konieczności podjąć dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku uznania zasadności zastrzeżeń, kontroler dokonuje zmiany lub uzupełnienia protokołu kontroli.

4. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontroler przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

§ 11. 1. Dokumentacja finansowa dotycząca podmiotu dotowanego powinna być opisana
w sposób umożliwiający ustalenie wysokości wydatków finansowanych ze środków dotacji.

2. W przypadku, gdy księgi finansowe znajdują się poza siedzibą dotowanej jednostki, organ prowadzący zobowiązany jest zapewnić dostępność ksiąg finansowych i dowodów księgowych, na czas kontroli, w siedzibie dotowanej jednostki.

§ 12. Traci moc uchwała nr XLI/265/2010 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 września 2010r.
w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubiewo.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Winowiecki


Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/2015
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 29 grudnia 2015 r.…

…........................................................... ………………………………….

(pieczęć organu prowadzącego) (miejscowość i data)

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY LUBIEWO
NA ROK ………………………….

I. Dane organu prowadzącego:

1. Dane wnioskodawcy:

1) Osoba prawna/osoba fizyczna …………………………………………………………

2) Nazwa podmiotu /firma osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej:

………………………………………………………………………………………………
3) siedziba osoby prawnej/adres osoby fizycznej ………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

2. Dane osoby reprezentującej wnioskodawcę:
1) imię i nazwisko ………………………………………………………………………….

2) pełniona funkcja ……………………………………………………………………..…..

II. Nazwa i adres szkoły/przedszkola/oddziału przedszkolnego/innej formy wychowania przedszkolnego

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

III. Nazwa banku i numer rachunku bankowego właściwy do przekazania należnej dotacji:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

IV. Numer i data wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych:
………………………………………………………………………………………

V. Numer i data wydania decyzji nadania uprawnień szkoły publicznej:
………………………………………………………………………………………

VI. Dane o planowanej liczbie uczniów (wychowanków):

Liczba uczniów spełniających obowiązek szkolny:

Okres

Planowana miesięczna liczba uczniów ogółem

w tym

liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną

Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

styczeń - sierpień

wrzesień - grudzień

Razem

Liczba uczniów (wychowanków) przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego:

Okres

Planowana miesięczna liczba uczniów ogółem

w tym

liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną

Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

Liczba uczniów nie będących mieszkańcami Gminy Lubiewo

styczeń - sierpień

wrzesień - grudzień

Razem

…................................................ ..............…………………………………….
(imię i nazwisko osoby (pieczątka imienna i czytelny podpis osoby

sporządzającej sprawozdania)reprezentującej organ prowadzący)

Telefon: …....................... fax: ….....................................

Adres e-mail: …............................................................... .


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/101/2015
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 29 grudnia 2015 r.

…........................................................... ………………………………….
(pieczęć organu prowadzącego) (miejscowość i data)INFORMACJA MIESIĘCZNA O AKTUALNEJ LICZBIE UCZNIÓW/WYCHOWANKÓW WG STANU NA PIERWSZY DZIEŃ MIESIĄCA SPRAWOZDAWCZEGO ….... ROKU.

1. Nazwa i adres jednostki dotowanej:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2. Aktualna liczba uczniów/wychowanków:

a) w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego:

….................. , w tym:

- aktualna liczba uczniów (wychowanków) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną i rodzaj niepełnosprawności:

…........…........…………………………………… ………………………………

(rodzaj niepełnosprawności) liczba uczniów

…........…........…………………………………… ………………………………

(rodzaj niepełnosprawności) liczba uczniów

......…........………………......…………………… ………………………………

(rodzaj niepełnosprawności) liczba uczniów

…........…........…………………………………… ………………………………

(rodzaj niepełnosprawności) liczba uczniów

cd. ….................

- aktualna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka ………….

b) w szkole:

….................. , w tym:

- aktualna liczba uczniów (wychowanków) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną i rodzaj niepełnosprawności:

…........…........…………………………………… ………………………………

(rodzaj niepełnosprawności) liczba uczniów

…........…........…………………………………… ………………………………

(rodzaj niepełnosprawności) liczba uczniów

......…........………………......…………………… ………………………………

(rodzaj niepełnosprawności) liczba uczniów

…........…........…………………………………… ………………………………

(rodzaj niepełnosprawności) liczba uczniów

cd. ….................

3. Liczba uczniów, którzy przybyli lub ubyli ze szkoły/przedszkola w miesiącu ubiegłym, po pierwszym dniu tego miesiąca, z podaniem liczby dni pozostawania ucznia w placówce oświatowej:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4. Liczba uczniów przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego spoza terenu Gminy Lubiewo wynosi: …....... .

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

niebędącego mieszkańcem Gminy Lubiewo

Nazwa gminy, z której pochodzi dziecko

…................................................ ..............…………………………………….
(imię i nazwisko osoby (pieczątka imienna i czytelny podpis osoby

sporządzającej sprawozdania)reprezentującej organ prowadzący)

Telefon: …....................... fax: ….....................................

Adres e-mail: …............................................................... .


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/101/2015
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 29 grudnia 2015 r.

…........................................................... ………………………………….
(pieczęć organu prowadzącego) (miejscowość i data)


ROZLICZENIE DOTACJI OŚWIATOWEJ OTRZYMANEJ Z BUDŻETU GMINY

1. Nazwa jednostki dotowanej:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2. Rozliczenie za okres:

a) I kwartał …...............roku,

b) II kwartał …............. roku,

c) III kwartał …............ roku,

d) IV kwartał …........... roku.

e) za rok …........... .

3. Kwota dotacji (narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego) otrzymana: …........................

wykorzystana: …....................... .

Dane o faktycznej liczbie uczniów:

Miesiąc

Liczba uczniów ogółem

w tym

liczba uczniów posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Dane o faktycznej liczbie uczniów (wychowanków) przedszkola, innej formy przedszkolnej oraz uczniów oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych:

Miesiąc

Liczba uczniów ogółem

w tym

liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną

uczniowie objęci wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

5. Faktyczna liczba uczniów przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego oraz uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych spoza terenu gminy Lubiewo.

Miesiąc

Liczba ogółem

W tym liczba i nazwa gminy, z terenu której pochodzą dzieci

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Rozliczenie wykorzystania dotacji

6. Zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji (narastająco od początku roku do końca okresu rozliczeniowego)

Lp.

Rodzaj wydatku

Kwota

1.

Wynagrodzenia nauczycieli

2

Wynagrodzenia pozostałych pracowników placówki

3

Pochodne od wynagrodzeń

4

Zakup materiałów i wyposażenia

5

Opłaty za media

6

Zakup pomocy dydaktycznych

7

Zakup usług

8

Wynajem pomieszczeń

9

Pozostałe wydatki bieżące - wymienić jakie:

10

Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.

11

Suma wydatków sfinansowanych z dotacji

................................................ ..............…………………………………….
(imię i nazwisko osoby (pieczątka imienna i czytelny podpis osoby

sporządzającej sprawozdania)reprezentującej organ prowadzący)

Telefon: …....................... fax: ….....................................

Adres e-mail: …............................................................... .

Adnotacje urzędowe (zatwierdzenie poprawnie wypełnionego sprawozdania):

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…...................................... ….............................................................

(miejscowość, data)(podpis i pieczątka upoważnionego

pracownika JST)


Uzasadnienie

Na podstawie art. 80 ust 4 i 90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.

W związku ze zmianą przepisów opublikowanych w ustawie z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 357) uchwała
w dotychczasowym brzmieniu traci moc z dniem 31.12.2015r.

Wobec powyższego należy uchwalić nową uchwałę z zastosowaniem zmienionych przepisów.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Winowiecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Pluta

analityk w Departamencie Analiz TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »