| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/77/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka

z dnia 24 września 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.[1])) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

§ 2. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole, złożony do Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do uchwały.

2. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole w terminie do 5 dnia każdego miesiąca składa informację o faktycznej liczbie uczniów, wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do uchwały.

3. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole składa sprawozdanie półroczne w terminie do dnia 15 lipca każdego roku oraz sprawozdanie roczne w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego, z wykorzystania dotacji, wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 3. 1. Niepubliczne przedszkole spełniające warunki, o których mowa w art. 90 ust.
1b ustawy o systemie oświaty, otrzymuje dotację z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na każdego ucznia w wysokości równej 100% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Niepubliczne przedszkole, które nie spełnia warunków, o których mowa w art. 90 ust.1b ustawy o systemie oświaty, otrzymuje dotację z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na każdego ucznia w wysokości równej 75% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Dotacja na każdego ucznia niepełnosprawnego jest równa kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Nowa Wieś Wielka.

4. Niepubliczne przedszkole, które prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymuje dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Nowa Wieś Wielka.

5. Przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 1, odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka.

6. Końcowe rozliczenie dotacji przekazanej w poprzednim roku budżetowym nastąpi do dnia 31 stycznia roku następnego, wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 4. 1. Kontrole jednostki dotowanej przeprowadzają Urząd Gminy w Nowej Wsi Wielkiej i Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej.

2. Kontroli podlega zgodność danych zawartych w miesięcznych informacjach o aktualnej liczbie uczniów oraz prawidłowość wykorzystania dotacji na pokrycie wydatków bieżących na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej.

3. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka.

4. Kontrola może być przeprowadzona po uprzednim powiadomieniu osoby prowadzącej o terminie i zakresie planowanej kontroli, przewidywanym czasie oraz miejscu przeprowadzania kontroli, z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni.

5. Czynności kontrolne przeprowadza się w dniach i godzinach pracy obowiązujących
w kontrolowanej jednostce.

6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Nowa Wieś Wielka Nr XXX/287/13 z dnia
28 października 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących niepubliczne punkty przedszkolne, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Nowa Wieś Wielka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz.Urz. Woj.- Kuj. Pom. z 2013 r. poz. 3334).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Fac


Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, na gminy został nałożony obowiązek zapewnienia od dnia 01.09.2015 r. dzieciom czteroletnim, a od dnia 01.09.2017 r. dzieciom trzyletnim, miejsca realizacji wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach. Gmina, która nie zapewnia miejsca w przedszkolach publicznych wszystkim dzieciom, jest obowiązana przeprowadzić otwarty konkurs ofert dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadania wychowania przedszkolnego. Niepubliczne przedszkola spełniające warunki, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, będą otrzymywały dotację w wysokości określonej w uchwale.


Załącznik Nr 1

do uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka

Nr XI/77/15 z dnia 24 września 2015 r.

(pieczątka placówki)

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

na ..….. rok

  1. Nazwa placówki:……………………………..……………………………………………...
  2. Adres...……………………………………………………………………………………….
  3. Osoba prowadząca placówkę………………………………………..………………………

………………………………………….………………….……………………….………..

4. Data wydania i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji ……….………………….……

5. Planowana liczba uczniów ……….…………………………………………………...……..

w tym z Gminy Nowa Wieś Wielka………………………………………………………….

6. Planowana liczba uczniów niepełnosprawnych………………………..…………………….

7. Planowana liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka…………

8. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja………….……

…………………………….…………………………….……………………………………

……………….................................

(miejscowość, dnia)

…………………………………….

(podpis i pieczątka)


Załącznik Nr 2

do uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka

Nr XI/77/15 z dnia 24 września 2015 r.

(pieczątka placówki)

INFORMACJA MIESIĘCZNA O LICZBIE UCZNIÓW

w miesiącu ………………. roku …………

1. Nazwa i adres placówki...……………………………..……...…..……...………………….

2. Organ prowadzący..………………………….……….………..…….………………………

3. Nr rachunku bankowego do przekazania dotacji……………………………………………..

4. Liczba uczniów w miesiącu ………………………roku …………… wynosi:……………..,

w tym z Gminy Nowa Wieś Wielka.…………………………………………………………

5. Liczba uczniów niepełnosprawnych………………………………………………………….

6. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka……………………..

7. Wykaz imienny uczniów uczęszczających do placówki.

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Nazwa gminy

Oświadczam, że wszystkie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

……………….................................

(miejscowość, dnia)

…………………………………….

(podpis i pieczątka)


Załącznik Nr 3

do uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka

Nr XI/77/15 z dnia 24 września 2015 r.

(pieczątka placówki)

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji udzielonej

przez Gminę Nowa Wieś Wielka

za okres od ……………… do …………………

1. Pełna nazwa placówki…………………………………...……………………………………

…………………………………….………………………………………………………….

2. Nazwa i adres organu prowadzącego placówkę.…………….……………...……………….

…………………………………………………………………………...…………..……….

3. Kwota otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym ………………………...….……...

4. Kwota dotacji niewykorzystanej w okresie sprawozdawczym ……………………………...

5. Zestawienie wydatków sfinansowanych z dotacji :

Rodzaj wydatku

Kwota wydatku

Razem:

……………….................................

(miejscowość, dnia)

…………………………………….

(podpis i pieczątka)


Załącznik Nr 4

do uchwały Rady Gminy Nowa Wies Wielka

Nr XI/77/15 z dnia 24 września 2015

……..…………………………

…………………………...………….

(pieczątka placówki)

(miejscowość, data)

ROZLICZENIE ROCZNE

dotacji otrzymanej w ………….. r.

1. Pełna nazwa i adres placówki: ……..…………………………………..………………………..

……………………………………………………………………………………………………....

2. Pełna nazwa i adres organu prowadzącego: ……..……..…………………………………….…..

…….…………………………………………………………………………………………...……

Miesiąc

faktyczna liczba uczniów

Stawka dotacji na 1 ucznia

Kwota dotacji należnej

Kwota otrzymanej dotacji

Różnica

1

2

3

4

5

6

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Razem:

1. Dotacja przekazana jest większa od dotacji należnej.

Kwota różnicy za rok ……………. wynosi …………………... zł.

Kwotę różnicy dotowany przekazuje na rachunek bankowy dotującego wterminie do 31 stycznia roku następnego.

2. Dotacja przekazana jest mniejsza od dotacji należnej.

Kwota różnicy za rok ……………. wynosi …………………... zł.

Kwota różnicy jest wypłacana dotowanemu w terminie do 31 stycznia roku następnego.

Sporządził: ……...........…………………………

………………………………….………..

(podpis, nr telefonu)

(pieczątka i podpis organu prowadzącego)


[1]) poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072,

[2]) Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012r. poz. 941, poz. 979; z 2013 r. poz. 87, poz.827, poz.1191, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650; z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877, z 2015 r. poz. 357.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Szulikowski

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »