| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 203/15 Rady Miasta Torunia

z dnia 17 grudnia 2015r.

w sprawie budżetu miasta na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. "c" i "d" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 211 ust. 1, 2, 3, 5, art. 212 ust. 1 pkt 1-8, ust. 2, pkt 1 - 2, art. 214 pkt 1 - 3, art. 215 ust. 1, 2, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 pkt 1 - 6, ust. 4 pkt 1, 2, art. 237 ust. 1, 2 pkt 1 - 3, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1 pkt 1 - 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet miasta Torunia na rok 2016.

§ 2. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości - 937 850 000 zł, z tego:

1) dochody gminy - 718 209 782 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 629 537 282 zł,

b) dochody majątkowe - 88 672 500 zł;

2) dochody powiatu - 219 640 218 zł:

a) dochody bieżące - 215 382 668 zł,

b) dochody majątkowe - 4 257 550 zł zgodnie z załącznikami nr: 1, 2, 6 do uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości - 997 350 000 zł, z tego:

1) wydatki gminy - 715 220 885 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 579 640 885 zł,

b) wydatki majątkowe - 135 580 000 zł;

2) wydatki powiatu - 282 129 115 zł:

a) wydatki bieżące - 196 439 115 zł,

b) wydatki majątkowe - 85 690 000 zł zgodnie z załącznikami nr: 3, 4, 7, 8 do uchwały.

§ 4. Ustala się:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 4 300 000 zł;

2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie - 4 300 000 zł;

3) dochody z tytułu sprzedaży i udostępniania danych geodezyjnych i kartograficznych w kwocie - 650 000 zł;

4) wydatki na gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie - 650 000 zł.

§ 5. Ustala się:

1) przychody budżetu w kwocie - 120 600 000 zł;

2) rozchody budżetu w kwocie - 61 100 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości - 59 500 000 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i pożyczki, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2016 na finansowanie:

1) przejściowego deficytu budżetu do kwoty - 40 000 000 zł;

2) planowanego deficytu budżetu do kwoty - 59 500 000 zł;

3) spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty - 40 000 000 zł.

§ 8. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości - 5 700 000 zł, w tym:

1) rezerwa ogólna - 3 350 000 zł,

2) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 2 350 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości - 108 502 000 zł, w tym:

1) dotacje przedmiotowe - 4 395 000 zł, z tego dla:

a) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, z tytułu dopłaty do kosztów:

- jednej godziny udostępnienia obiektów sportowych - 3 265 000 zł,

- jednej godziny udostępnienia basenów oraz boisk w ramach programów z zakresu profilaktyki alkoholowej i uzależnień - 130 000 zł,

b) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania 1 metra kwadratowego powierzchni lokali mieszkalnych administrowanych przez zakład, z przeznaczeniem na cele remontowe - 1 000 000 zł;

2) pozostałe dotacje - 104 107 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 10. Ustala się przychody i wydatki gospodarki pozabudżetowej - 111 785 880 zł, w tym:

1) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie:

a) przychodów - 57 183 456 zł,

b) kosztów - 56 922 160 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały;

2) wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w ogólnej kwocie:

a) dochodów - 13 371 062 zł,

b) wydatków - 13 371 062 zł zgodnie z załącznikiem na 10 do uchwały.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

1) zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 2, 4 do uchwały;

2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały;

3) wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 12. Ustala się dochody należne budżetowi państwa w wysokości -16 686 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty - 40 000 000 zł;

2) zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty - 40 000 000 zł,

b) sfinansowanie deficytu budżetu do kwoty - 59 500 000 zł w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w szczególności zmian kwot wydatków zaplanowanych na koszty obsługi długu, uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz między paragrafami dotacji, z wyjątkiem przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi;

2) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Torunia


Marcin Czyżniewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik14.pdf


Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik15.pdf


Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik16.pdf


Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik17.pdf


Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik18.pdf


Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik19.pdf


Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik20.pdf


Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr 203/15
Rady Miasta Torunia
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik21.pdf


[1]) Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, 1513.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Brzostowska

Konsultant podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »