| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/72/15 Rady Miasta Wąbrzeźno

z dnia 21 grudnia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/12/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 0050.04.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- Zarządzeniem nr 0050.8a.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Uchwałą Nr V/20/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.36.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 24 marca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.40.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Uchwałą Nr VII/29/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 23 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.46.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28 kwietnia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.56.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 08 maja 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.65.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19 maja 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Uchwałą Nr VIII/35/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.69.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29 maja 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.74.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.78.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 07 lipca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.83.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 17 lipca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.88.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.96a.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 sierpnia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.108a.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 04 września 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Uchwałą Nr XI/47/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.119.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 05 października 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.125a.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 23 października 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Uchwałą Nr XIII/64/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.139.2015 Burmistrza Wąbrzeźnaz dnia 26 listopada 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 44.088.258,08 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 42.622.610,08 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.465.648,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.637.650,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 46.688.258,08 zł z tego:

- wydatki majątkowe 6.724.790,00 zł,

- wydatki bieżące 39.963.468,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.637.650,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2A.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 187.033,00 zł oraz gwarancji w kwocie 0,00 zł.

4. Określa się:

1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.515.910,00 zł.";

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

1 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.575.273,00;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 635.752,77 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5A.";

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych dotacji udzielanych z budżetu JST

1) dochody 778.145,00 zł;

2) wydatki 778.145,00; zgodnie z załącznikiem Nr 6.";

4) Załączniki nr 1, 2, 3, 5 i 6 do Uchwały Nr III/12/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Radosław Kędzia


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/72/15
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu na 2015 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/72/15
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu na rok 2015


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/72/15
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Wykaz wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno w roku 2015


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/72/15
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2015


Załącznik Nr 4A do Uchwały Nr XV/72/15
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik4A.pdf

Plan dochodu i wydatków w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi j.s.t.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/72/15
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych


Uzasadnienie

Dochody miasta po zmianie stanowią kwotę 44.088.258,08 i zmniejszają się w stosunku do ostatniej zmiany budżetu o kwotę 3.992.916,00 zł.

Wprowadzona korekta dotyczy:

1. Zmniejszenia dochodów na kwotę 2.776.350,00 zł z tytułu dotacji na budowę drogi Gen. Pruszyńskiego środki planowane w ramach RPO - w 2015 roku gmina ich nie otrzyma.

2. Zmniejszenia dochodów z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 300.000,00 zł, plan nie zostanie zrealizowany.

3. Zmniejszenia dochodów o kwotę 34.000,00 zł z tytułu dochodów różnych, planowanych na podstawie 2014 roku. Przewidywany plan nie zostanie wykonany.

4. Zwiększenia dochodów z tytułu odsetek w urzędzie o kwotę 1.600,00 zł -lokata wolnych środków.

5. Zwiększenia dochodów z tytułu różnych opłat w Straży Miejskiej o kwotę 500,00 zł.

6. Zmniejszenia dochodów z tytułu podatku rolnego o kwotę 7.000,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem.

7. Zmniejszenia dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę 80.000,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem. Podatek od spadków i darowizn egzekwowany jest przez urząd skarbowy i nie mamy w jego przypadku wpływu na poziom wykonania.

8. Zmniejszenia dochodów z tytułu opłaty targowej o kwotę 30.000,00 zł w związku ze zmniejszająca się liczbą osób i firm sprzedających na targowisku.

9. Zmniejszenia dochodów z tytułu odsetek podatkowych o kwotę 11.000,00 zł. Przewidywany plan był na podstawie 2014 r. a w tym roku poziom zapłaconych odsetek jest zdecydowanie niższy wynika to też z kwoty wolnej na poziomie kosztów upomnienia.

10. Zmniejszenia dochodów z tytułu opłaty od posiadanych psów o kwotę 9.000,00 zł. Jest to wynikiem zwiększenia liczby mieszkańców, którzy dostrzegają zasadność zaczipowania psa, w wyniku czego nie muszą płacić opłaty.

11. Zmniejszenia dochodów z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 40.000,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem. Opłata skarbowa egzekwowana przez organy władzy publicznej i samorządowej, zmniejsza się z roku na rok w wyniku coraz szerszej skali stosowania oświadczeń woli, które nie wymagają opłaty skarbowej.

12. Zwiększenia dochodów z płatnej strefy parkowania o kwotę 56.400,00 zł na podstawie przewidywanych wpływów.

13. Zmniejszenia dochodów w udziałach z podatku CIT o kwotę 700.000,00 zł. Kwota planowana na podstawie lat ubiegłych w roku bieżącym nie zostanie wykonana.

14. Zwiększenia dochodów gminy o kwotę 5.000,00 zł z tytułu realizacji zadań administracji rządowej.

15. Zmniejszenia kwot planowanych z tytułu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadanie w zakresie pomocy społecznej o 62.866,00 zł.

16. Zmniejszenia kwot planowanych z opłaty produktowej o 7.000,00 zł.

Wydatki miasta po zmianach stanowią 46.688.258,08 i zmniejszają się w stosunku do ostatniej zmiany budżetu o kwotę 3.992.916,00 zł.

Korekta budżetu dotyczy:

1. Zmniejszenia wydatków o kwotę 13.000,00 zł z tytułu dotacji do Powiatu Wąbrzeskiego z tytułu wyłączenia gruntów pod obwodnicą miasta z produkcji leśnej.

2. Zmniejszenia wydatków o kwotę 100.000,00 zł z tytułu dotacji do Powiatu Wąbrzeskiego przeznaczonej na spłatę zobowiązania dotyczącego budowy drogi do Kowalewa.

3. Zmniejszenia wydatków Wydziału GK o kwotę 67.000,00 zł z tytułu nie wydatkowanych środków w bieżącym roku.

4. Zmniejszenia wydatków o kwotę 300.000,00 zł z tytułu nie zrealizowanej inwestycji budowa drogi Okrężna.

5. Zmniejszenia wydatków o kwotę 2.772.400,00 z tytułu nie otrzymania w bieżącym roku dofinansowania na drogę Pruszyńskiego.

6. Przesunięcia między paragrafami wydatków zasobów komunalnych zleconych w administrowanie w kwocie 25.000,00 zł.

7. Przesunięcia miedzy paragrafami wydatków dotyczących gospodarki gruntami w związku z bieżącą realizacją budżetu na kwotę 6.500,00 zł.

8. Zmniejszenia wydatków o 15.000,00 zł dotyczących zabezpieczenia środków na ewentualne odszkodowania dla właścicieli mieszkań w których lokatorzy maja wyroki eksmisji.

9. Zmniejszenia o 20.000,00 zł wydatków związanych ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego w związku z niewykorzystaniem całej zaplanowanej kwoty.

10. Przesunięcia między paragrafami wydatków dotyczących realizacji projektu wyposażenia szkół w tablice interaktywne na kwotę 1.750,00 zł.

11. Zmniejszenia o łączną kwotę 190.950,00 zł wydatków na administrację i promocję miasta w związku z niewykorzystaniem planowanych kwot.

12. Zmniejszenia wydatków Straży Miejskiej o kwotę 51.000,00 zł w związku z niewykorzystaniem wszystkich planowanych środków.

13. Zmniejszenia wydatków z tytułu planowanej prowizji od kredytu o kwotę 22.217,00 zł - pozyskano kredyt bez prowizji od uruchomienia.

14. Zmniejszenia wydatków z tytułu odsetek o kwotę 63.178,00 zł, w związku z utrzymującym się na niskim poziomie Wiboru stanowiącym podstawę do oprocentowania kredytów stanowiących dług gminy.

15. Zmniejszenia wydatków z tytułu poręczenia kredytów RW TBS i WDK o kwotę 300.000,00 zł. Spółka i Instytucja kultury samodzielnie spłacają swoje zobowiązanie.

16. Zmniejszenia wydatków dotyczących przebudowy toalet w SP nr 2 o kwotę 8.000,00 zł, kwota dotyczy zobowiązania roku 2016.

17. Zmniejszenie wydatków na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół poza miastem Wąbrzeźno o kwotę 11.800,00 zł.

18. Zmniejszenia wydatków na dotacje dla szkoły niepublicznej -Gimnazjum dla dorosłych -dla osoby niepełnosprawnej - 18.747,23 zł.

19. Wprowadzenie zmian na wniosek Kierownika MOPS na kwotę łączną 22.690,00 zł.

20. Zmniejszenie wydatków MOPS w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o kwotę 62.866,00 zł.

21. Zmniejszenie wydatków w zieleni na terenie miasta o kwotę 28.500,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków.

22. Zwiększenia wydatków na odpis na FŚS o kwotę 50.015,00 zł i zmniejszenia wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych o kwotę łączną 16.132,77 zł.

23. Zwiększenia wydatków o kwotę 35.421,00 zł na należność za obsługę płatnej strefy w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu.

Powstałe zmiany są niezbędne i wynikają z bieżącej realizacji budżetu. Zmienia się załącznik Nr 1, 2, dotyczący dochodów i wydatków Nr 3 dotyczący inwestycji oraz Nr 5 dotyczący dotacji i Nr 6 dotyczących dochodów wyodrębnionych jednostek oświatowych. Zmianie nie ulega deficyt, który stanowi 2.600.000,00 zł.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130,1190, 1358 i 1513.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marlena Skiba

Dyrektor Zarządzający w firmie Usługi Doradcze Smart Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »