| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/77/15 Rady Miasta Wąbrzeźno

z dnia 21 grudnia 2015r.

w sprawie budżetu miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust.1-3, 235, 236, 237, 239, 258 ust. 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 48.094.800,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 40.704.403,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 7.390.397,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.301.940,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 49.694.800,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 38.771.298,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 10.923.502,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.301.940,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2A.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 545.950,00 zł, oraz gwarancji w kwocie 0,00 zł.

4. Określa się:

1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 0,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.600.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie 1.600.000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.656.000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.056.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.875.000,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 527.419,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5A.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych:

1) dochody 710.375,00 zł;

2) wydatki 710.375,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Nie zawarto umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.156.000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 2.500.000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 1.600.000,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.056.000,00 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0,00 zł.

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2016 w wysokości 1.000.000,00 zł, z tego:

1) gwarancje do kwoty 0,00 zł;

2) poręczenia do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 10. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza do wysokości 0,00 zł.

§ 11. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 40.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Wąbrzeźna do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.600.000,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 2.056.000,00 zł,

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 0,00 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków dotyczących wynagrodzeń i wydatków majątkowych;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu miasta.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 305.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 515.950,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

§ 14. Ustala się dochody w kwocie 2.143.000,00 zł z tytułu obsługi systemu gospodarki odpadami oraz wydatki w kwocie 2.143.000,00 zł na realizację zadań związanych z obsługą systemu gospodarki odpadami.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 400.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) zadania bieżące 200.000,00 zł,

b) wydatki i zakupy inwestycyjne 200.000,00 zł;

2) celową w wysokości - 385.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 105.000,00 zł,

b) zadania określone w programie współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r., w kwocie - 280.000,00 zł.

§ 16. Ustala się plan finansowy dla dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 78.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Radosław Kędzia


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/77/15
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu na rok 2016


Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XV/77/15
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1A.pdf

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/77/15
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu na rok 2016


Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XV/77/15
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik2A.pdf

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/77/15
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Wykaz wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno w roku 2016


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/77/15
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu w roku 2016


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/77/15
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych


Załącznik Nr 5A do Uchwały Nr XV/77/15
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik5A.pdf

Plan dochodu i wydatków w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi j.s.t.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/77/15
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych na rok 2016


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/77/15
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2016


Uzasadnienie

Podczas przygotowania projektu budżetu wykorzystano ogłoszone przez Ministerstwo Finansów wskaźniki do opracowania planów finansowych na 2016 rok:

1) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7%;

2) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wynosił będzie 103,6% realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wynosił będzie 101,9% w stosunku do 2015 roku;

3) składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne;

4) najniższe wynagrodzenie w kwocie 1.850,00 zł;

5) odpis na FŚS pracowników urzędu i jednostek budżetowych w kwocie 1.200,00 zł na 1 etat;

6) odpis na FŚS nauczycieli w wysokości 2.879,91 na jeden etat, przyjmując obowiązującą na 01 stycznia 2012 r. kwotę bazową w wysokości 2.618,19 określoną dla pracowników państwowej sfery budżetowej i przemnożoną przez 110%;

7) odpis na FŚS nauczycieli emerytów w wysokości wskaźnika obliczonego od przedstawionych dochodów z tytułu emerytury,

8) górne stawki podatków i opłat lokalnych określono na poziomie niższym o 1,2% w stosunku do stawek z 2015 r., a więc spadek o poziom deflacji w I półroczu 2015 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2014 r.,

9) wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT w 2016 r. określono na poziomie 37,79%.

Kwoty dotacji na realizację zadań zleconych administracji rządowej zostały przyjęte na podstawie decyzji WFB.I.-3110.28.16.2015/107 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wstępnych kwot dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z dnia 23.10.2015 r.

Kwoty subwencji i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok przyjęto na podstawie danych zawartych w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku.

Dla określenia dochodów własnych gminy z podatków i opłat lokalnych Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz Minister Finansów wydał Obwieszczenie z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. i Obwieszczenie z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r.. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wydał Komunikat z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 r., która wyniosła 53,75 zł za 1 dt, i Komunikat z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. która wyniosła 191,77 zł za m3.

Projekt budżetu ma zastosowanie dla następujących jednostek budżetowych i instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Miasto Wąbrzeźno:

1. Urzędu Miasta

2. Szkoły Podstawowej nr 2

3. Szkoły Podstawowej nr 3

4. Gimnazjum nr 1

5. Przedszkola Miejskiego

6. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

7. Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych

8. Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej

9. Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

10.Wąbrzeskiego Domu Kultury

Budżet 2016 roku zabezpiecza z dochodów bieżących wydatki bieżące, natomiast dochody majątkowe przeznaczone są na wydatki inwestycyjne (majątkowe).

Budżet na 2016 r.:

Dochody bieżące 40.704.403,00

Wydatki bieżące 38.771.298,00

Dochody majątkowe 7.390.397,00

Wydatki majątkowe 10.923.502,00

Niedobór 1.600.000,00

Nadwyżka operacyjna 1.933.105,00

Deficyt 1.600.000,00

Dochody ogółem 48.094.800,00

Wydatki ogółem 49.694.800,00

Dochody budżetowe miasta na 2016 rok zaplanowano w kwocie 48.094.800,00 złotych.

W planie finansowym dochody przedstawione są według szczegółowej klasyfikacji dochodów.

Dochody bieżące:40.704.403,00

Dochody majątkowe: 7.390.397,00

Jedną z najbardziej znaczących pozycji w dochodach budżetu zajmują subwencje. To kwota 9.687.994,00 zł, która stanowi 20,14% ogółu dochodów w tym:

-subwencja oświatowa to kwota 8.851.174,00 zł, na zadania w zakresie utrzymania szkół podstawowych i gimnazjum obliczona na podstawie sprawozdań statystycznych i przy użyciu formuły algebraicznej;

-subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 195.574,00 zł, którą otrzymują gminy, gdzie dochód podatkowy na 1 mieszkańca - wskaźnik G, jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju - wskaźnik Gg. Średni wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców to 1.514,27 zł natomiast wskaźnik dochodów podatkowych do liczby mieszkańców Wąbrzeźna to 1.374,65 zł co stanowi 90,78% i daje podstawę do otrzymania subwencji w wysokości 1,22% dochodów podatkowych wszystkich gmin w kraju w 2014 r.

-subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 641.246,00 zł, przeznaczona jest dla gmin, których wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2014 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy były wyższe od 80% średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2014 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca gmin miejskich. Liczba mieszkańców w gminie to 13.925 osób, średnia kwota dodatku mieszkaniowego na mieszkańca Wąbrzeźna to 77,96 zł natomiast średnia kwota tych wydatków na mieszkańca kraju to 39,89 zł po przeliczeniu przez wskaźnik 80% -31,91 zł. W efekcie tych wyliczeń kwota należna z tytułu subwencji równoważącej to 46,05 zł na jednego mieszkańca.

Kolejną najbardziej znaczącą pozycją są dochody uzyskane z podatków i opłat lokalnych, które na 2016 rok zaplanowano w kwocie 12.691.007,00 zł co stanowi 26,39% budżetu. Są to głównie dochody wyszacowane na podstawie stawek podatkowych obowiązujących na 2016 r. a więc określonych głównie w w/w Obwieszczeniach Ministra Finansów.

Dochodem własnym Miasta są również udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, które na 2016 rok zaplanowano na kwotę 10.140.066,00zł, co stanowi 21,08% ogółu dochodów. Udziały w PIT zapisane w projekcie określone zostały w Piśmie Nr ST3-4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku przez Ministra Finansów w wysokości 37,79% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Udziały w CIT stanowią 6,71% tych wpływów od podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę bądź zakład na terenie gminy.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach budżetu państwa to łącznie kwota 22.831.073,00 złotych i 47,47% dochodów ogółem.

Kolejna pozycja dochodów w kwocie 5.301.940,00 zł, to dotacje na zadania zlecone administracji rządowej, które wykazują w stosunku do ubiegłego roku niewielki wzrost, zadania te realizuje głównie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i przedstawiają się następująco :

-administracja publiczna 165.700,00

-aktualizacja spisów wyborców 2.740,00

-MOPS 5.133.500,00zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 19.800,00 zł.

Znaczną pozycję w dochodach gminy stanowią środki zaplanowane w gospodarce mieszkaniowej w kwocie 2.321.993,00zł. W dochodach tych 736.114,00 złotych to środki z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskane z mieszkaniowego zasobu komunalnego oddanego w drodze przetargu w administrowanie spółce RW TBS . Pozostała kwota to wpływy z wieczystego użytkowania, dochody z najmu i dzierżawy, z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 24.000,00 oraz kwoty ze zbycia mienia gminy w kwocie 1.119.400,00, odsetki od wyżej wymienionych dochodów z tytułu rozłożenia ich płatności na raty oraz wpływ z BGK na budownictwo socjalne realizowane w porozumieniu z RW TBS w kwocie 276.047,00 zł.

Dochody z usług w kwocie 545.282,00zł, to wpłaty za wyżywienie w przedszkolu oraz z usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS, a także dochody własne WCPTiIS, drobne dochody szkół i urzędu .

Dochody za odbiór odpadów komunalnych to kwota planowana na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców i przedsiębiorców w wysokości 2.143.000,00 zł.

Dochody ze Specjalnej Strefy Parkowania to planowane dochody na poziomie 397.000,00 zł,

Dochody za zajęcie pasa drogowego, reklamy w pasie drogowym to kwota planowana w wysokości 142.000,00 zł.

Pozostałe dochody to głównie odsetki od należności podatkowych.

Inną pozycją dochodów są środki uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i kształtują się one na poziomie 305.000,00zł.

Mandaty i grzywny uzyskane przez Straż Miejską to planowana kwota 80.000,00zł.

Kwota 10.000,00zł zaplanowana została tytułem wpływów z opłaty produktowej.

Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 40.000,00(dawny FOŚ).

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych to kwota 758.600,00, z tego 205.600,00 na utrzymanie MOPS (4 etaty pracowników), 227.700,00 i 151.000,00 na wypłatę zasiłków, 31.200,00 na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych, koszty realizacji projektu "posiłek dla potrzebujących"- 143.100,00.

Znaczną pozycję w dochodach miasta na 2016 rok stanowi dofinansowanie na budowę biblioteki w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa". Wieloletni Program na lata 2016-2020 Infrastruktura Bibliotek finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w imieniu którego program realizuje Instytut Książki w Krakowie w kwocie 4.811.529,00 zł. Możliwe dofinansowanie w 2016 roku to prawie 85 % planowanych wydatków.

Zgodnie z zawarta umową partnerską miasto otrzyma dotację od Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi Pod Młynik w wysokości 387.000,00.

W dochodach miasta na 2016 rok dochody ze źródeł zewnętrznych to kwota 7.019.418,00, w tym:

-4.811.529,00 zł z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do budowy MiPBP w Wąbrzeźnie w wysokości 85% wartości zadania;

-276.047,00 zł z tytuł dofinansowania z BGK do budownictwa socjalnego w wysokości 50%,

-772.421,00 zł z Programu Rządowego na budowę dróg lokalnych -"Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem -ulica Pod Młynik w Wąbrzeźnie" w wysokości 50% wartości zadania,

-387.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Wąbrzeskiego na podstawie umowy partnerskiej dotyczącej wsparcia przy realizacji zadania "Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem -ulica Pod Młynik w Wąbrzeźnie" w wysokości 25% wartości zadania.

Jednostki budżetowe miasta swoje dochody do budżetu gminy na 2016 r. wyszacowały na następującym poziomie:

WCTPiIS w kwocie 56.000,00,

MOPS w kwocie 94.510,00 zł,

MZUK w kwocie 10.000,00 zł

Przedszkole Miejskie BAJKA w kwocie 316.509,00 zł,

SP nr 3 w kwocie 3.000,00 zł,

SP nr 2 w kwocie 10.000,00 zł,

Gimnazjum nr 1 w kwocie 2.000,00 zł.

Wydatki miasta w 2016 roku zostały zaplanowane w kwocie 49.694.800,00 złotych.

W środkach tych 10.923.502,00 to wydatki majątkowe, a więc 21,98% planowanych wydatków ogółem, natomiast wydatki bieżące to kwota 38.771.298,00 złotych, aw szczególności:

-wynagrodzenia i pochodne 18.512.450,00 zł co stanowi 37,25% zaplanowanych wydatków;

-wydatki na odpis dotyczący tworzenia obowiązkowego FŚS to 745.483,00 zł, w tym oświata 611.483,00 zł,

-dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne udzielone ze środków budżetu 2.395.419,00 zł, co stanowi 4,82% wydatków ogółem, w tym inwestycyjne 773.200,00 zł,

-wydatki na obsługę długu 1.149.950,00, co stanowi 2,31%, w tym -wydatki z tytułu udzielenia poręczenia w kwotach odpowiadających zawartym umowom 545.950,00,

W podziale na jednostki budżetowe wydatki przedstawiają się następująco:

-Szkoła Podstawowa nr 2 4.015.788,00 zł ( w 2015 r.-4.305.745,00)

-Szkoła Podstawowa nr 3 4.087.717,00 zł ( w 2015 r.-4.036.250,00)

-Przedszkole 2.065.578,00 zł ( w 2015 r.-2.188.583,00)

-Gimnazjum 4.396.125,00 zł (w 2015 r.-4.742.884,00)

-Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej 487.400,00 zł ( w 2015 r. 497.300,00)

-Miejski Zakład Usług Komunalnych 736.518,00 zł ( w 2015 r. 705.845,00)

-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 8.638.287,00 zł ( w 2015 r. 8.172.661,00)- tradycyjnie w ciągu roku następuje zwiększenie dotacji dla MOPS.

Zadania inwestycyjne realizowane w szkołach przypisane są do Urzędu Miasta w związku z tym, iż pracownicy urzędu posiadają odpowiednia wiedzę do przeprowadzenia zamówienia, a przede wszystkim nadzoru nad wykonywanymi pracami.

Pozostałe wydatki realizowane są przez jednostkę pomocniczą: Urząd Miasta

W wydatkach majątkowych za kwotę 10.923.502,00 zł planuje się realizację następujących zadań inwestycyjnych:

-przebudowę ul. Pod Młynik 1.544.844,00 zł z dofinansowaniem z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych w kwocie planowanej 1.159.421,00 zł,

-budowę ulic: Okrężna, Topolowa 650.000,00 zł,

-wynagrodzenie pracowników interwencyjnych przy budowie dróg 20.000,00 zł,

-wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ulic: 750-lecia, Wiśniowej, Wspólnej, Mickiewicza, Krasińskiego i Słowackiego 112.000,00 zł,

-budowę parkingów, chodników i prace na betoniarni wraz z wynagrodzeniami interwencyjnymi 140.000,00 zł,

-przygotowanie dokumentacji na połączenie ścieżek pieszo-rowerowych 50.000,00 zł,

-budowa ścieżek i oświetlenie przystani nad Jeziorem Zamkowym 25.000,00 zł- realizowane w ramach budżetu obywatelskiego,

-wykup gruntów na łączna kwotę 20.000,00 zł,

-przebudowa budynku na mieszkania komunalne 552.092,00 zł z dofinansowaniem BGK w kwocie 276.047,00 zł,

-dalszy etap modernizacji Urzędu Miasta wraz zakupem sprzętu informatycznego łącznie 79.098,00zł

-zakup sprzętu audiowizualnego na wyposażenie urzędu w ramach budżetu obywatelskiego na kwotę 13.000,00 zł,

-wsparcie na zakup samochodu dla policji 7.000,00 zł,

-zakup sprzętu OSP 1.500,00 zł,

-spłata raty za samochód Straży Miejskiej 10.346,00 zł,

-zakup kamer na wyposażenie monitoringu z montażem 34.000,00 zł,

-Modern School Lab w SP nr 2 wyposażenie klasy do nauki języków w ramach budżetu obywatelskiego 35.000,00 zł,

-przebudowa toalet w SP nr 2 - 178.000,00 zł,

-zakup komputerów w SP nr 2 -20.000,00 zł

-zakup komputerów w SP nr 3 -8.000,00 zł,

-zakup komputerów i ksero w Przedszkolu Miejskim 15.000,00 zł,

-zakup komputerów do gimazjum11.500,00 zł,

-przebudowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 -500.000,00 zł,

-zakup ławek, koszy, kwietników, urządzenie placów zabaw na tereny miejskie 31.300,00 zł,

-budowa placu zabaw przy ul. Sienkiewicza w ramach budżetu obywatelskiego -30.000,00 zł, -budowa placu zabaw, boisk przy ul. 750-lecia w ramach budżetu obywatelskiego -80.000,00 zł,

-budowa zakątka Seniora przy ul. Sienkiewicza 10.000,00 zł,

-budowa świetlicy letniej przy ul. Działkowej w ramach budżetu obywatelskiego 65.000,00 zł,

-zakup urządzeń do naprawy rowerów, które będą ustawione przy ścieżkach rowerowych 15.000,00 zł,

-zadania inwestycyjne realizowane w ramach działań służących ochronie środowiska 20.000,00 zł

-zakup sprzętu na wyposażenie MZUK 12,000,00 zł,

-budowa biblioteki 5.660.622,00 zł,

-dotacja do przebudowy drogi Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie w kwocie 337.200,00,

-dotacja na przebudowę drogi do Sitna 337.000,00 zł,

-dotacja na zadania związane z termomodernizacją w Powiecie Wąbrzeskim 50.000,00 zł,

-dotacja na wkład własny na zakupy wyposażenia jednostki OSP 2.000,00 zł,

- dotacja na zakup wyposażenia orkiestry przy WDK, w kwocie 47.000,00 zł w ramach budżetu obywatelskiego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł.

Wydatki majątkowe to ogółem w budżecie miasta kwota 10.923.502,00 zł po pomniejszeniu o środki zewnętrzne z programów rządowych, Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w kwocie łącznej 6.246.997,00 zł, środki własne to 4.676.505,00 zł.

W budżecie miasta zaplanowana jest znaczna kwota tj. 545.950,00 na zabezpieczenie udzielonych poręczeń. Właśnie ta kwota w miarę jak spółka RW TBS i WDK będą spłacały pożyczki i kredyty będzie stanowiła w budżecie dodatkową rezerwę.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Składka 2 % od podatku rolnego do izby rolniczej planowana w kwocie 1.000,00 zł.

Transport i łączność

W rozdziale dróg powiatowych zaplanowano środki na opłatę za zajęcia pasa drogowego w kwocie 1.856,00, dotację częściową na budowę drogi Wąbrzeźno-Kowalewo w wysokości 337.200,00 na inwestycje i w kwocie 8.000,00 zł na bieżącą obsługę tego zadania oraz 337.000,00 zł na dotację do Starostwa Powiatowego na przebudowę ul. Żwirki i Wigury. Ponadto zaplanowano 2.500,00 zł na transport lokalny, który odbywa się w okresach przedświątecznych na terenie miasta.

W rozdziale dróg gminnych zaplanowane środki w kwocie 172.000,00 zł to wydatki na naprawy dróg gminnych, na zmiany organizacji ruchu i znaki drogowe.

W rozdziale dróg gminnych zaplanowano środki na przebudowę ul. Pod Młynik w kwocie 1.544.844,00 zł, budowę dróg gminnych w kwocie 650.000,00 zł, projekty drogowe na drogi gminne w kwocie 112.000,00 zł i 20.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych zatrudnionych przy realizacji inwestycji.

W rozdziale pozostałych zadań zaplanowano środki na prace na betoniarni i na chodnikach 70.000,00 zł, na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych realizujących inwestycje 70.000,00 zł oraz na projekt ścieżek pieszo-rowerowych 50.000.00 zl i budowę ścieżek z oświetleniem przy przystani 25.000,00 zł

G ospodarka mieszkaniowa

W rozdziale różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej znajdują się wydatki administratora zasobu komunalnego realizowane z dochodów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością gminy w kwocie 666.660,00.

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki na operaty szacunkowe i inne koszty ponoszone w związku z przygotowaniem nieruchomości komunalnych do zbycia , ujęto też kwotę 3.000,00 na sporządzenie inwentaryzacji budynków, kwota 40.000,00 to środki na wyceny mieszkań oraz środki na sporządzenie aktów notarialnych i opłaty sądowe. Zaplanowane wydatki obejmują również czynsz za wynajem ochronki w kwocie 26.400,00 zł. Ponadto w tym dziale zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na odszkodowania dla właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują lokatorzy z wyrokiem eksmisji, a dla których nie ma mieszkań socjalnych w zasobie gminnym.

Działalność usługowa

W dziale działalność usługowa zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 zł. na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i studium kierunków rozwoju oraz 8.000,00 na remont kwater żołnierskich z dofinansowaniem w kwocie 1.000,00 zł.

Informatyka

W dziale tym zaplanowano środki na udział własny w projektach realizowanym w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w kwocie 15.515,00 na utrzymanie projektu Infostrada Pomorza i Kujaw oraz projektu dotyczącego zakupu tablic interaktywnych.

Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych administracji rządowej w kwocie 281.057,00 z czego tylko 165.700,00 to środki dotowane na ten cel od Wojewody, co stanowi 58,96% ogółu wydatków. W rozdziale rady gmin zaplanowano środki na diety dla radnych miejskich w kwocie 176.500,00. Ponadto w dziale tym w rozdziale urzędy gminy zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu jako jednostki budżetowej w kwocie 3.338.882,00, Wydziału Rozwoju Miasta, na działalność promocyjną miasta zaplanowano 569.058,00 zł i na działalność Młodzieżowej Rady Gminy zabezpieczono kwotę 9.400,00.

W kwotach wynagrodzeń zaplanowano ewentualne podwyżki wynagrodzeń do 3% oraz kwoty niezbędne do wyrównania wynagrodzeń do najniższego wynagrodzenia stanowiącego 1.850,00 zł od 1 stycznia 2016 r.

Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale dotyczą aktualizacji spisów wyborców i są w całości wykonywane z otrzymanej dotacji w kwocie 2.740,00.

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Wydatki tego działu w kwocie 68.347,00 przeznaczona na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym 3.500,00 na wydatki inwestycyjne, funkcjonowanie Straży Miejskiej, to kwota w skali roku 577.912,00, w tym 30.000,00 na zakup kamer. Ponadto w dziale tym zaplanowano środki na wsparcie finansowe policji w wysokości 10.000,00.

Obsługa długu publicznego

Odsetki od kredytów i pożyczek wraz z prowizją od ewentualnego kredytu do zapłaty w 2016 roku zaplanowano w kwocie 604.000,00 zł w tym odsetki 604.000,00 zł. Kwota zaplanowana wynika z niskiego poziomu stawek WIBOR i obniżenia oprocentowania kredytów w wyniku ich konsolidacji w 2013 i 2015 roku.

W dziale tym zaplanowano też kwotę 545.950,00 z tytułu udzielonych poręczeń RW TBS i WDK w następujących kwotach na poszczególne umowy poręczenia:

-dla RW TBS w łącznej kwocie 523.160,00,

-umowa poręczenia dla WDK z 2009r. 22.790,22.

W przypadku gdyby spółki nie spłacały swych zobowiązań wobec banków miasto jako poręczyciel wchodzi w prawa i obowiązki kredytobiorcy, dlatego też konieczność zaplanowania w budżecie na ten cel środków. W sytuacji znacznych wzrostów stawek bazowych poręczanych kredytów i wystąpieniem braków w zabezpieczeniu poręczanych kredytów i pożyczek niezbędne środki zostaną zabezpieczone z rezerwy ogólnej budżetu. W miarę spłaty kredytów przez jednostki, którym miasto poręczyło, wolne środki zostaną wykorzystane na zadania inwestycyjne.

Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę w wysokości 785.000,00 zł, z czego 200.000,00zł stanowi rezerwa ogólna, która może być nie wyższa niż 1% zaplanowanych wydatków. Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 105.000,00zł i rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000,00. Pozostałą kwotę stanowi rezerwa celowa w wysokości 280.000,00 na zadania własne zlecane organizacjom pozarządowym w ramach ustawy o pożytku i wolontariacie.

Oświata i wychowanie

Dział ten obejmuje wydatki szkół podstawowych, przedszkoli i zerówek, gimnazjum, stołówek oraz wydatki na dowożenie dzieci do szkół, korzystanie z pływalni, dotację dla niepublicznego przedszkola i gimnazjum dla dorosłych, a także wydatki na dokształcanie nauczycieli co stanowi łącznie kwotę 16.804.742,00 zł. Subwencja, która powinna finansować wydatki szkół podstawowych gimnazjum i dokształcania nauczycieli wynosi na 2016 rok według wstępnej informacji 8.851.174,00, faktyczne wydatki związane z finansowaniem tych zadań to kwota 12.335.207,00 o 3.484.033,00 wyższa od subwencji. Wydatki na utrzymanie przedszkola, zerówek, stołówek i świetlic a także na dowożenie uczniów są zadaniem własnym gminy i stanowią kwotę 4.469.535,00. Łącznie Miasto dofinansowuje oświatę na kwotę 7.953.568,00( w 2014 r.7.541.570,00). Dla porównania w 2009 roku była to kwota 5.191.519,00 zł i są to środki na utrzymanie bazy lokalowej na minimalnym poziomie i przy maksymalnej oszczędności, a także niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesu edukacji.

Na dokształcanie nauczycieli planuje się kwotę równą 0,5% od wynagrodzeń ogółem 39.702,00zł.

W działalności pozostałej zaplanowano środki w wysokości 1% na nagrody na DEN w kwocie 107.960,00 zł.

Odpis na FŚS nauczycieli obliczono wg stanu na 01 stycznia 2012 r. tj. 2.879,91 zł na etat, dla emerytów nauczycieli wg przedłożonych informacji o dochodach, a dla pracowników obsługi po 1.200 na etat.

Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu związane są z pracą komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i ograniczone są do kwoty 28.550,00 na profilaktykę prowadzoną przez izby wytrzeźwień, na prace komisji i organizowanie wypoczynku dla dzieci ze środowisk zagrożonych uzależnieniami. Wydatki Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej zaplanowane zostały w 2016 roku w kwocie 487.400,00 i jest to kwota w części pozyskana z wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z tytułu których wpływy to 305.000,00 zł. W dziale tym zaplanowano również 10.000,00zł na programy polityki prozdrowotnej, w których planuje uczestniczyć Gmina Miasto Wąbrzeźno. Ponadto planuje się również jak każdego roku, kwotę 700,00 zł w ramach porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim na współfinansowanie działalności telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska linia" w latach 2010-2016. Na zadania związane z zwalczaniem narkomani planuje się kwotę 1.500,00 w budżecie WCPTiIS.

Pomoc Społeczna

Najwyższym wydatkiem tego działu są wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 5.108.300,00 zł.

Wydatki na utrzymanie mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej to 285.000,00 zł.

Od 2012 na Gminy spadły kolejne obowiązki do realizacji przez MOPS, to jest współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na zadania te zaplanowano odpowiednio 80.000,00 i 50.000,00 zł.

Nowym od 3 lat jest też obowiązek zatrudnienia asystentów rodziny, na co zabezpieczono wydatki w kwocie 90.000,00 zł.

Wydatki tego działu to też składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej w kwocie 51.000,00 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze stanowią kwotę 332.094,00 zł, z czego świadczenia samorządowe 104.394,00, w tym pomoc dla osób bezdomnych w okresie od października do maja. Zasiłki okresowe ze środków Wojewody to kwota 227.700,00 zł.

Zasiłki stałe z dotacji Wojewody 151.000,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe, które od 2004 roku są finansowane ze środków własnych zaplanowano w kwocie 1.001.000,00 zł.

Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej to wydatki rzędu 859.937,00 zł z czego Wojewoda finansuje kwotę 205.600,00 zł. Wydatki na usługi opiekuńcze to kwota 313.890,00. Wzrost wynagrodzeń zaplanowano do 3% i przewidziano ewentualne odprawy.

Na obiady, program pomocy państwa w zakresie dożywiania w szkołach i inne świadczenia związane z programem dożywiania zaplanowano na kwotę 110.000,00zł i jest to udział własny miasta. Dotacja Wojewody to 143.100,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale pozostałej działalności zaplanowano dotacje na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i projekt "Nasz Mały Świat" w kwocie 9.000,00 zł.

W dziale tym od 2013 roku znajdują się przede wszystkim środki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych a w 2016 roku już tylko ze środków własnych w związku z utrzymaniem projektów w kwocie łącznej 66.300,00 zł:

-projekty POIG-Wąbrzeźno on-line i Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

W dziale tym przewidziane zostały również wydatki na zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie-użytecznych na kwotę 37.000,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu związane są z pracą świetlic szkolnych oraz stołówek szkolnych i stanowią kwotę 330.608,00 opisane zostały łącznie z wydatkami oświaty oraz wydatki dotyczące 20% wkładu własnego przy wypłacie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 48.966,00.

Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska

Wydatki na zapłatę opłaty za odbiór wód opadowych z dróg i parkingów na terenie miasta to kwota 156.000,00 zł.

Wydatki na oczyszczanie miasta to kwota 360.000,00 zł.

Wydatki związane z obsługą zadań wynikających z tzw. ustawy śmieciowej to 2.143.000,00 zł i obejmują wynagrodzenia pracowników, odpłatność za odbiór odpadów z terenu miasta oraz promocję segregacji odpadów.

Utrzymanie zieleni w mieście to kwota w wysokości 421.345,00 zł w tym kwota 53.044,00 zł na zadania realizowane przez MZUK, na energię niezbędną do funkcjonowania fontanny i pylonu 9.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne to zakup ławek, koszy, kwietników, urządzeń fitness, wybudowanie świetlicy letniej i wykonanie placów zabaw przy ul. Sienkiewicza i 750-lecia zaplanowano 231.300,00 zł.

Oświetlenie ulic i placów oraz konserwacja urządzeń to wydatek w kwocie 540.000,00 zł. Taki poziom wydatków możliwy jest dzięki szeroko zakrojonej oszczędności i podpisaniu umów na dostawę energii z firmą konkurencyjną w stosunku do dotychczasowego dostawcy. Wydatki na ochronę środowiska z planowanych wpływów to 40.000,00.

Wydatki w rozdziale pozostałej działalności to koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych 377.772,00, obsługa płatnej strefy parkowania na kwotę 270.000,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie MZUK 613.473,00zł w tym wydatki na zakup wyposażenia 12.000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział ten obejmuje przede wszystkim dotację dla Wąbrzeskiego Domu Kultury w kwocie 660.000,00 zł na działalność bieżącą i 47.000,00 zł na zadanie inwestycyjne -budżet obywatelski (zakup wyposażenia orkiestry). Dotację dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 413.100,00 zł. Ponadto na 2016 rok zaplanowano budowę biblioteki której projekt wykonany został w 2015 roku. Wartość zadania to kwota 5.660.622,00 zł z czego dofinansowanie z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego to 85%.

Kultura Fizyczna i Sport

W dziale tym zaplanowano kwotę 64.784,00 na utrzymanie obiektów sportowych oddanych w użyczenie MKS Unia. Zaplanowanie tych wydatków w tym rozdziale uzasadnione jest faktem, iż gminy mają obowiązek według ustawy o kulturze fizycznej i sporcie zapewnić w celu realizacji tych zadań oprócz warunków prawno-organizacyjnych również warunki ekonomiczne dla rozwoju kultury fizycznej. Wykazanie tych wydatków w gospodarce mieszkaniowej nie pokazywałoby w pełni środków przeznaczonych na zadnia związane z kulturą fizyczną i sportem.

Umowa zlecenie dla animatora sportu na boisku "Orlik" 9.144,00 zł.

Organizacja biegu 3-maja to 4.512,00 zł

Stypendia i nagrody dla sportowców na podstawie Uchwały Nr X/57/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, to kwota 25.000,00

Planowany deficyt miasta wyniósł 1.600.000,00 złotych

Deficyt budżetu wynika z zaplanowanych zadań inwestycyjnych, w tym przebudowy ul. Pod Młynik w Wąbrzeźnie, budowy biblioteki. Pokrycie niedoboru budżetu miasta nastąpi z zaciągniętego kredytu długoterminowego lub pożyczki w kwocie deficytu tzn. 1.600.000,00 zł.

Poziom zadłużenia na koniec 2016 roku związany jest też z karencjami w spłacie kredytu, co miało na celu zaplanowanie na dany rok do spłaty kwot w takiej wielkości, aby budżet miasta mógł je znieść bez uszczerbku dla płynności finansowej i realizacji zadań nałożonych ustawą o samorządzie gminnym bez zakłóceń.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru

Deficyt budżetu miasta planowany jest do sfinansowania kredytem inwestycyjnym długoterminowym w kwocie 1.600.000,00 zł.

Po stronie przychodów planowany jest też kredyt w kwocie 2.056.000,00 zł tj. na spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Kredyt w wysokości 2.056.000,00 stanowi kwotę na finansowe pokrycie planowanych rozchodów z tytułu spłat kredytów. Spłaty planowane na 2016 r. przedstawiają się następująco:

-kredyt w BRE BH w Warszawie z 2007 roku w kwocie 400.000,00,

- kredyt w BS w Chełmnie z 2006r.w kwocie 800.000,00,

-kredyt w BRE BH w Warszawie z 2008 r. w kwocie 200.000,00

-kredyt w BGK o/Toruń z 2015 r. w kwocie 428.000,00 zł,

-kredyt w BS w Łowiczu z 2014 r. w kwocie 2.000,00 zł,

-kredyt konsolidacyjny w BGK o/Toruń w kwocie 26.000,00 zł

-pożyczka zaciągnięta w 2014 r. w Fundacji "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej" w Warszawie w kwocie 200.000,00 zł.

Roczne limity ustalone przez Radę dla Burmistrza dotyczą :

1)zobowiązanie z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000,00zł, potrzeba takiego limitu wynika z konieczności zabezpieczenia środków w rachunku bieżącym na potrzeby finansowania wydatków związanych z realizacją budżetu i niezbędną dla zachowania płynności finansowej w bieżącym funkcjonowaniu miasta w związku z tym, iż kwoty dochodów wpływają w poszczególnych miesiącach w zróżnicowanych wielkościach a ponadto dla potrzeb zabezpieczenia środków przy realizacji inwestycji ze środków zewnętrznych do czasu otrzymania refundacji,

2)zobowiązanie z tytułu nowych kredytów(pożyczek) zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.600.00,00 ma na celu sfinansowanie planowanych inwestycji ze środków własnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej, kredytem lub pożyczką,

3)zobowiązania z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.056.000,00. Kwoty kredytu niezbędne są na sfinansowanie zobowiązań po uwzględnieniu ewentualnych kwot z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat poprzednich.

Limity zawarte w pkt.2 i 3 są odzwierciedleniem zapisów strony przychodowej załącznika o przychodach i rozchodach budżetowych na 2016 rok.

Załącznik Nr 5 i 5A dotyczący wykazu dotacji z budżetu miasta przedstawiających kwoty dotacji podmiotowych i celowych udzielanych przez miasto w tym: dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organem założycielskim tzn. Biblioteki i Wąbrzeskiego Domu Kultury. Instytucje przedkładają informacje, które stanowią część sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze jak i za rok budżetowy. Kwota dotacji stanowi podstawę do przygotowania planu finansowego przez dyrektora instytucji.

Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów własnych w jednostkach oświatowych, w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych, dla funkcjonowania tych rachunków jednostki oświatowe otrzymały przyzwolenie w Uchwale Nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie gromadzenia środków finansowych na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Wąbrzeźno. Jednostki oświatowe mogą gromadzić osiągnięte dochody z ściśle określonych tytułów na wyodrębnionych rachunkach dochodów. Załącznik zawiera kwoty przychodów w szkołach podstawowych i gimnazjum z tytułu żywienia dzieci w stołówkach szkolnych i przychody w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu z tytułu innych dochodów, w tym wynajmów pomieszczeń. Środki z rachunków wydatkowane są na cele statutowe jednostek zgodnie z klasyfikacją budżetową. Upoważnieniem do działania w tym zakresie jest Uchwała Nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie gromadzenia środków finansowych na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Wąbrzeźno.

Uchwała budżetowa jest materiałem niezbędnym dla funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego i zawiera nie tylko obligatoryjne elementy, ale zawiera też zadania dodatkowe służące rozwojowi wspólnoty samorządowej.

Przewodniczący Rady


Radosław Kędzia


[1]) Zmiany tekstu jedolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358 i 1513.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Minka .pl

oferuje ekologiczne tapety ścienne drukowane w technologii lateksowej HP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »