| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/119/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 30 grudnia 2015r.

zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąbrzeźno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593, z 2015 r. poz. 87, 122 i 1688) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąbrzeźno, (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2013 r. poz. 1566 oraz z 2014 r. poz. 37), w § 14 wprowadza się zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

z nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi oraz wielorodzinnymi do 8 lokali mieszkalnych włącznie, położonych na terenach o zabudowie mieszkalnej rozproszonej:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - co cztery tygodnie,

b) bioodpady, w tym odpady zielone - raz na miesiąc,

c) papier i tektura - co trzy miesiące,

d) szkło - co trzy miesiące,

e) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe - co dwa miesiące;";

2) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

z nieruchomości zabudowanej budynkami jednorodzinnymi oraz wielorodzinnymi do 8 lokali mieszkalnych włącznie, położonych na terenach o zwartej zabudowie mieszkaniowej:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - co cztery tygodnie,

b) bioodpady, w tym odpady zielone:

- w okresie od 01.06 do 31.08 - co dwa tygodnie,

- w okresie od 01.09 do 31.05 - co cztery tygodnie,

c) papier i tektura - co trzy miesiące,

d) szkło - co trzy miesiące,

e) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe:

- w okresie od 01.06 do 31.08 - co miesiąc,

- w okresie od 01.09 do 31.05 - co dwa miesiące;".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąbrzeźno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Piątkowski


Uzasadnienie

do uchwały Nr XVIII/119/2015

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach stanowi wykonanie ustawowego upoważnienia, wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn.zm.) zobowiązującego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do określenia:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania, w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

3) częstości i sposobu pozbawiania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.

Z uwagi na wprowadzenie zmian korygujących system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Wąbrzeźno niezbędne stało się wprowadzenie zmian do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąbrzeźno. Zmiany dotyczą zwiększenia efektywności systemu poprzez wydzielenie z nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi oraz wielorodzinnymi, do 8 lokali mieszkalnych włącznie, terenów o charakterze rolniczym oraz terenów o zwartej zabudowie mieszkaniowej. Wydzielenie dwóch typów nieruchomości związane jest z odmiennym charakterem gospodarstw domowych występujących na tych obszarach, a co za tym idzie różnymi potrzebami zmian częstotliwości wywozu konkretnych frakcji odpadów komunalnych.

Rekomenduje się podjęcie przez Radę Gminy Wąbrzeźno uchwały zmieniającej Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąbrzeźno o treści zaproponowanej w przedstawionym projekcie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Meclik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »