| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/88/15 Rady Gminy Gruta

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 , poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz. 1146 i z 2015 r. poz. 232, poz. 532, poz. 1117, poz.1130, poz. 1190, poz.1358, poz. 1513) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości

20 064 835,00 zł z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 19 849 835,00 zł

2. dochody majątkowe w wysokości 215 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości

19 446 035,00 zł z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 18 824 935,00 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości 621 100,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

4

2.1. Określa się :

1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem

nr 4 do uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 618 800,00 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 4. Ustala się :

1. przychody budżetu gminy w kwocie 0,00 zł

2. rozchody budżetu gminy w kwocie 618 800,00 zł

według załącznika nr 11

§ 5. Ustala się rezerwy budżetu w wysokości 123 000,00 zł z tego:

1. rezerwa ogólna w wysokości 72 000,00 zł

2. rezerwa celowa w wysokości 51 000,00 zł przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 8. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu:

1. jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 518 262,00 zł

2. jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości

125 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości

15 000,00 zł, oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 15 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 87 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określanych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 87 000,00 zł.

§ 12. Ustala się fundusz sołecki w kwocie 309 624,27 zł w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały .

§ 13. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego.

1. przychody 427 400,00 zł

2. wydatki 427 400,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł w tym na

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości

2 000 000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.

2. dokonywania zmian w budżecie w toku jego wykonywania , polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu, w zakresie wydatków bieżących w tym wynagrodzeń ze stosunku pracy.

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. W roku 2016 nie przewiduje się zawierania umów o partnerstwie publiczno - prawnym .

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gruta.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gruta.

Przewodniczący Rady Gminy Gruta


Piotr Szynkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/88/15
Rady Gminy Gruta
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2016 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/88/15
Rady Gminy Gruta
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/88/15
Rady Gminy Gruta
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan dochodów i wydatków zleconych budżetu Gminy Gruta na 2016 rok


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/88/15
Rady Gminy Gruta
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Plan wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Gruta na 2016 rok


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/88/15
Rady Gminy Gruta
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań zleconych administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2016 rok


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/88/15
Rady Gminy Gruta
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2016 rok


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/88/15
Rady Gminy Gruta
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dotacji udzielanych z budżetu
jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych w 2016 roku


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/88/15
Rady Gminy Gruta
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/88/15
Rady Gminy Gruta
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

PODZIAŁ ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/88/15
Rady Gminy Gruta
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XI/88/15
Rady Gminy Gruta
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Przychody i rozchody budżetu Gminy Gruta w 2016r.


Uzasadnienie

Budżet na 2016 rok zakłada:

- dochody budżetowe20 064 835,00 zł

- wydatki budżetowe19 446 035,00 zł

- nadwyżka budżetowa618 800,00 zł

DOCHODY

Budżet gminy zakłada osiągnięcie dochodów w 2016 roku w wysokości 20 064 835,00zł.

Planując dochody budżetowe na 2016 rok uwzględniono informację Wojewody Kujwsko - Pomorskiego określająca wstępne wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowanie zadań własnych oraz zadań zrealizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, informację dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu, informację Ministra Finansów przedstawiającą projektowaną subwencję ogólną na 2016 rok oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wielkość dochodów własnych gminy ustalono na podstawie danych pochodzących z poszczególnych referatów Urzędu oraz na podstawie wykonania dochodów za 2015 rok.

W 2016 roku źródłem dochodów Gminy Gruta będą:

- dochody własne - bieżące i majątkowe

- subwencja ogólna

- dotacje celowe

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO6 000,00 zł

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi6 000,00 zł

§ 0830Plan6 000,00 zł

Dochody tego rozdziału dotyczą wpłat mieszkańców wsi Pokrzywno stanowiących ich udział własny w inwestycji realizowanej w 2013 roku pn. "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej i dróg osiedlowych w miejscowości Pokrzywno". Są to wpłaty rozłożone mieszkańcom na raty.

020 LEŚNICTWO3 100,00 zł

02001 Gospodarka leśna3 100,00 zł

§ 0750Plan3 100,00 zł

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego kół łowieckich za dzierżawę obszaru gruntów rolnych i leśnych. Plan dochodów ustalono na podstawie wykonania za 2015 rok.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 833 000,00 zł

40002 Dostarczenie wody833 000,00 zł

§ 0830Plan828 000,00 zł

Wpływy za dostawę wody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015 .

§ 0920Plan5 000,00 zł

Pozostałe odsetki z tytułu nieterminowej płatności.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ115 000,00 zł

60016 Drogi publiczne i gminne115 000,00 zł

§ 6630Plan115 000,00 zł

Środki planowane z tytułu dotacji celowej na przebudowę drogi gminnej nr 41411C Boguszewo-Stara Ruda w m. Boguszewo.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA226 242,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami226 242,00 zł

§ 0470Plan6 042,00 zł

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 6 042,00 zł ustalono na podstawie liczby zawartych umów i wynikających z nich kwot rocznych rat płatnych raz w roku. Dane uzyskano z referatu Finansów Urzędu Gminy.

§ 0690Plan100,00 zł

Wpływy z różnych opłat 100,00 zł to wpływy z tytułu opłaty komorniczej.

§ 0750Plan120 000,00 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych to:

-dochody z dzierżawy gruntów komunalnych

-dochody z dzierżawy nieruchomości i gruntów przeznaczonych pod działalność gospodarczą

-dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach komunalnych

§ 0770Plan100 000,00 zł

Dochody dotyczą planowanej sprzedaży gruntów stanowiących własność gminy.

§ 0920Plan100,00 zł

Pozostałe odsetki 100,00 zł - od nieterminowych wpłat z tytułu opłat tegoż rozdziału.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA1 800,00 zł

71035 Cmentarze1 800,00 zł

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3110.28.16.2015/123 z dnia 23.10.2015 gmina na utrzymanie cmentarza wojennego w Mełnie otrzymała dotację w wysokości 1 800,00 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA64 300,00 zł

75011 Urzędy Wojewódzkie63 300,00 zł

§ 0690Plan 100,00 zł

Wpływy z różnych opłat - dochód własny gminy z tytułu udostępnienia danych osobowych.

§ 2010Plan63 200,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dotacja przyznana decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z mocy ustawy kompetencyjnej realizowanej przez pracowników samorządowych w wymiarze dwóch etatów kalkulacyjnych. Do zadań tych zaliczane są zadania realizowane przez urząd stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.

Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2016 rok.

75023 Urzędy Gmin1 000,00 zł

§ 0970Plan1 000,00 zł

Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 zł to zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHORNY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 327,00 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa1 327,00 zł

§ 2010Plan1 327,00 zł

Dotacja przyznana przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAHJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 5 714 291,00 zł

W budżecie na 2016 rok zaplanowano wpływy z tytułu podatków lokalnych dla których gmina ustalając stawki podatkowe przyjęła:

- dla podatku rolnego 53,75 zł za 1 dt jako średnią cenę skupu żyta

- dla podatku leśnego - 191,77 zł jako średnia cena sprzedaży drewna

- dla podatku od nieruchomości - wzrost oraz spadek podatku w zależności od rodzaju nieruchomości

- dla podatku od środków transportowych w stosunku do 2015 ten sam poziom

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych1 000,00 zł

§ 0350Plan1 000,00 zł

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 1 324 078,00 zł

§ 0310Plan1 146 211,00 zł

- podatek od nieruchomości -

§ 0320Plan148 637,00 zł

- podatek rolny -

§ 0330Plan15 095,00 zł

- podatek leśny -

§ 0340Plan9 435,00 zł

- podatek od środków transportowych -

§ 0500Plan1 000,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych - ustalony na podstawie wykonania za 2015 rok

§ 0690Plan100,00 zł

- wpływy z różnych opłat - koszty egzekucyjne upomnień w trybie egzekucji administracyjnej

§ 0910Plan2 000,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -

§ 2680Plan1 600,00 zł

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - to zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior w ciągłym dopływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne.

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 034 081 ,00 zł

§ 0310Plan628 578,00 zł

- podatek od nieruchomości -

§ 0320Plan1 235 202,00 zł

- podatek rolny -

§ 0330Plan4 736,00 zł

- podatek leśny -

§ 0340Plan49 565,00 zł

- podatek od środków transportowych -

§ 0360Plan3 000,00 zł

- podatek od spadków i darowizn- plan ustalono na podstawie wykonania za 2015 rok

§ 0500Plan100 000,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych - ustalony na podstawie wykonania za 2015 rok

§ 0690Plan3 000,00 zł

- wpływy z różnych opłat - koszty egzekucyjne upomnień w trybie egzekucji administracyjnej

§ 0910Plan10 000,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 139 252,00 zł

§ 041Plan15 000,00 zł

Opłata skarbowa od czynności urzędowych ustalona na podstawie ustawy o opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia. Planowana wielkość opłaty ustalona na podstawie wpływów roku 2015.

§ 0480Plan87 000,00 zł

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku art. 11 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, wpłacają na konto gminy opłatę za wydanie zezwolenia na każdy rok jego ważności. Wysokość wpływów z tego tytułu jest trudna do oszacowania, gdyż w znacznej mierze uzależniona jest od wysokości obrotu sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży. Uzyskane środki finansowe przeznacza się na rzecz profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

§ 0690Plan37 252,00 zł

Wpływy z różnych opłat

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. Wysokość opłaty ustalono na podstawie wydanych wcześniej decyzji.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 215 880,00 zł

§ 0010Plan2 194 880,00 zł

Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów.

Przekazane informacje o planowanych dochodach z wyżej wymienionego tytułu nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

§ 0020Plan21 000,00 zł

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych gmina otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na podstawie wpływów przekazanych przez Urząd Skarbowy w 2015 roku.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA8 551 583,00 zł

Wielkość subwencji ogólnej na 2016 rok określona została w załączniku do pisma Ministra Finansów.

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

5 173 141,00 zł

§ 2920Plan5 173 141,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi
5 173 141,00 zł tj. o 332 042,00 zł więcej w porównaniu z 2015 rokiem.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 377 442,00 zł

§ 2920Plan3 377 442,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin kwota 3 377 442,00 zł tj. o 512 589,00 zł więcej w porównaniu z 2015 rokiem;

Na 2015 rok nie przyznano gminie subwencji równoważącej.

O ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy Minister Finansów poinformuje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

75814 Różne rozliczenia finansowe1 000,00 zł

§ 0920Plan1 000,00 zł

Kwota zaplanowana w tym rozdziale to przewidywane odsetki od środków pieniężnych na kontach bankowych gminy.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE148 000,00 zł

80104 Przedszkola68 000,00 zł

§ 0660Plan18 000,00 zł

Wpływy z różnych opłat

Opłata obejmuje koszty zajęć opiekuńczo - wychowawczych oraz dydaktycznych wykraczających dziennie poza 5 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu. Wysokość opłaty stałej wynika z Uchwały Nr XI/54/11 Rady Gminy Gruta z dnia 24.10.2011. Przedszkole prowadzone przez gminę Gruta zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. Opłatę w wysokości 1,00 zł pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę zajęć powyżej 5 godzin dziennie. Plan dochodów ustalono na podstawie wpłat za 2014 rok.

§ 0670Plan50 000,00 zł

Wpływy z usług

Środki dotyczą planowanych wpływów z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci. Wysokość opłaty za wyżywienie uzależniona jest od ilości posiłków z jakich korzystają wychowankowie przedszkola.

Opłata dzienna za wyżywienie wynosi 4,00 zł, w tym:

- śniadanie - 1,20 zł

- obiad - 2,00 zł

- podwieczorek - 0,80 zł

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu dokonuje się odpisu dziennej stawki żywieniowej.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne80 000,00 zł

§ 0830Plan80 000,00 zł

Odpłatność za posiłki wydawane w stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Grucie.

852 POMOC SPOŁECZNA3 167 100,00 zł

85203 Ośrodki wsparcia390 000,00 zł

§ 2010Plan390 000,00 zł

Dotacja celowa na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej.

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 178 400,00 zł

§ 0970Plan1 000,00 zł

Wpływy z różnych dochodów

Dochody gminy z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej - 50% kwoty zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego.

§ 0980Plan16 000,00 zł

Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 8 000,00 zł Dochody gminy z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej - 20% lub 40% kwoty zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego.

§ 2010Plan2 161 400,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dotacja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego przyznana na realizację świadczeń rodzinnych w związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 roku ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wprowadzonych ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 28 300,00 zł

§ 2010Plan15 600,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych tj. pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 15 600,00 zł

§ 2030Plan12 700,00 zł

Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa otrzymane na realizację zadań własnych tj. pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze241 600,00 zł

§ 2030Plan241 600,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na wypłaty zasiłków okresowych.

85216 Zasiłki stałe49 200,00 zł

§ 2030Plan49 200,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na ś wiadczenia społeczne wypłacane z tytułu niepełnosprawności.

85219 Ośrodki pomocy społecznej117 000,00 zł

§ 2030Plan117 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze91 100,00 zł

§ 0830Plan25 000,00 zł

Wpływy z usług - w płaty za świadczone usługi opiekuńcze.

§ 2010Plan66 100,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 66 100,00 zł

Dotacja przeznaczona jest na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.

85295 Pozostała działalność71 500,00 zł

§ 2030Plan71 500,00 zł

Dotacja w kwocie 71 500,00 zł przeznaczona jest na realizację rządowego programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ 58 000,00 zł

85305 Żłobki58 000,00 zł

§ 0830Plan58 000,00 zł

Są to dochody z tytułu wpłat rodziców dzieci uczęszczających do żłobka w Nicwałdzie za wyżywienie.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA 1 155 092,00 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód315 000,00 zł

§ 0830Plan310 000,00 zł

Planowane wpływy za odbiór ścieków.

§ 0920Plan5 000,00 zł

Pozostałe odsetki z tytułu nieterminowej płatności.

90002 Gospodarka odpadami825 092,00 zł

§ 0490Plan824 592,00 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie ( Dz.U z 2012 r. poz. 391 z póź. zm.) od 1 lipca 2013 właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy na terenie której są położone ich nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę ustalono Uchwałą nr V/27/15 Rady Gminy Gruta z dnia 19.02.2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty. Plan dochodów ustalono na podstawie złożonych deklaracji na dzień 31.10.2015 r.

§ 0690Plan500,00 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych związanych z wysłanymi upomnieniami w trybie egzekucji administracyjnej w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15 000,00 zł

§ 0690Plan15 000,00 zł

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska gminy otrzymują z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat za korzystanie ze środowiska. Plan dochodów ustalono na podstawie wykonania za 2015 rok.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 20 000,00 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby20 000,00 zł

§ 0750Plan20 000,00 zł

Dochody z najmu świetlic wiejskich.

WYDATKI

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO1 222 439,00 zł

01002 - Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego500,00 zł

§ 4210Plan500,00 zł

Zaplanowana kwota 500,00 zł przeznaczona będzie na zakup nagród w konkursach organizowanych przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi1 194 331,00 zł

Obejmuje utrzymanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, stacji wodociągowych i oczyszczalni oraz ich obsługę, w tym:

§ 3020Plan500,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń min. na wypłatę ekwiwalentów i zakupy zgodnie z przepisami BHP.

§ 4010Plan239 700,00 zł

§ 4040Plan24 000,00 zł

§ 4110Plan49 900,00 zł

§ 4120Plan6 400,00 zł

§ 4170Plan5 000,00 zł

§ 4280Plan500,00 zł

§ 4440Plan6 600,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika Urzędu Gminy obsługującego zadania dot. infrastruktury wodociągowej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych.

Wydatki rzeczowe

§ 4210Plan100 000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia do usuwania awarii, funkcjonowania oczyszczalni, stacji hydroforowych, zakup wodomierzy, środków chemicznych itp.

§ 4260Plan414 593,00 zł

Zakup energii

§ 4270Plan5 000,00 zł

Zakup usług remontowych - awarie na wodociągach i kanalizacji.

§ 4300Plan205 638,00 zł

Zakup usług za obsługę sieci wodno-kanalizacyjnej, za przyjęcie ścieków do oczyszczalni w Grudziądzu, dezynfekcja, wywóz osadu, przeglądy budowlane, usługi asenizacyjne itp.

§ 4360Plan500,00 zł

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

§ 4390Plan38 000,00 zł

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

§ 4410Plan12 500,00 zł

Podróże służbowe.

§ 4430Plan30 000,00 zł

Różne opłaty i składki - ubezpieczenie obiektów, za dozór techniczny itp.

§ 4600Plan1 000,00 zł

§ 4610Plan3 000,00 zł

Kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

§ 4700Plan1 500,00 zł

Szkolenia pracowników.

§ 6050Plan50 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne dot. zakupu pompy oraz modernizacja oczyszczalni ścieków.

01030 Izby rolnicze27 608,00 zł

§ 2850Plan27 608,00 zł

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn.zm).

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ731 000,00 zł

60013 Drogi publiczne wojewódzkie15 900,00 zł

§ 4430Plan15 900,00 zł

Różne opłaty i składki 15 900,00 zł są to opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej wynikające z decyzji Zarządu Dróg Wojewódzkich ustalającej roczną opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego .

60014 Drogi publiczne powiatowe 4 000,00 zł

§ 4430Plan4 000,00 zł

Różne opłaty i składki 4 000,00 zł są to opłaty za zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej wynikające z decyzji Powiatowego Zarządu Dróg ustalającej opłatę roczną za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.

60016 Drogi publiczne gminne711 100,00 zł

§ 4170Plan10 000,00 zł

Wynagrodzenie bezosobowe. Umowy zlecenia na wykonanie dokumentacji .

§ 4210Plan110 000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia - zakup towaru do remontów cząstkowego dróg, zakup paliwa do kosiarek (z funduszu sołeckiego na zadanie te wyodrębnia się kwotę 69 635,79 zł)

§ 4270Plan5 000,00 zł

Zakup usług remontowych dotyczących dróg gminnych.

§ 4300Plan180 000,00 zł

Zakup usług pozostałych - odśnieżanie dróg gminnych (120 000,00 zł), modernizacja dróg gminnych, wykaszanie poboczy , transport gruzu (z funduszu sołeckiego na zadanie te wyodrębnia się kwotę 12 898,60 zł).

§ 4430Plan4 100,00 zł

Kwota przeznaczona na opłatę składki z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

§ 6050Plan402 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- wykup gruntów związanych z inwestycją ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 533 Okonin - Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński - Łasin kwota 30 000,00 zł

- wykonanie projektu przebudowy drogi Gruta - Annowo Nr 41429 kwota 12 000,00 zł

- przebudowa drogi gminnej Boguszewo - Stara Ruda w miejscowości Boguszewo
- 360 000,00 zł

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA188 000,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 188 000,00 zł

§ 4210Plan74 000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia - kwota przeznaczona na zakup opału oraz zakup towarów do drobnych napraw w budynkach komunalnych należących do gminy Gruta (z funduszu sołeckiego na zadanie w tym paragrafie wyodrębnia się kwotę 2 330,70 zł)

§ 4260Plan7 000,00 zł

Zakup energii - zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych i świetlicach wiejskich na terenie gminy.

§ 4300Plan45 000,00 zł

Zakup usług pozostałych - Utrzymanie bieżące i przeglądy budowlane budynków komunalnych, wywóz śmieci z budynków komunalnych, przeglądy kominiarskie, zagospodarowanie terenu przy budynkach komunalnych i inne usługi (z funduszu sołeckiego na zadanie w tym paragrafie wyodrębnia się kwotę 9 500,00 zł)

§ 4430Plan17 000,00 zł

Pozostałe opłaty i składki - kwota dotyczy opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa oraz opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.

§ 4500Plan15 000,00 zł

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - kwota naliczonego podatku od nieruchomości i środków transportu stanowiących własność gminy.

§ 6050Plan30 000,00 zł

Wydatek inwestycyjny polegający na budowie platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym w Nicwałdzie.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA96 800,00 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego48 000,00 zł

§ 4300Plan48 000,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na potrzeby budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii47 000,00 zł

§ 4300Plan47 000,00 zł

Kwota dotyczy podziałów, rozgraniczeń i sporządzenia map do celów projektowych.

71035 Cmentarze1 800,00 zł

§ 4210Plan1 000,00 zł

§ 4300Plan800,00 zł

Zakup usług i materiałów do utrzymania i konserwacji obiektów - cmentarzy wojennych. Zadanie wykonywane jest ze środków otrzymanej dotacji.

720 INFORMATYKA1 600,00 zł

72095 Pozostała działalność

§ 4260Plan800,00 zł

§ 4300Plan800,00 zł

Środki własne na utrzymanie ciągłości projektu w wysokości 1 600,00 zł zarezerwowane w ramach realizacji projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" na podstawie porozumienia nr SI-I.45.151.UE.395.2013 z dnia 13.06.2013 roku zawartego pomiędzy Gminą Gruta a Województwem Kujawsko - Pomorskim.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA2 276 998,00 zł

75011 Urzędy Wojewódzkie 125 588,00 zł

Środki przyznane przez Wojewodę - 63 200,00 zł oraz środki własne - 62 388,00 zł na zadania zlecone realizowane przez urząd stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.

75022 Rady gmin85 300,00 zł

§ 3030Plan84 800,00 zł

§ 4410Plan500,00 zł

Wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Gminy Gruta z przeznaczeniem na diety radnych oraz wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy kwota 84 800,00 zł, pokrycie kosztów podróży służbowych radnych reprezentujących Gminę Gruta kwota 500,00 zł.

75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 1 950 979,00 zł

§ 3020Plan1 000,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zwrot kosztu zakupu okularów dla pracowników Urzędu nie więcej jednak niż 200,00 zł na osobę.

§ 3030Plan500,00 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - koszty zastępstwa procesowego

§ 4010Plan1 079 600,00 zł

§ 4040Plan79 600,00 zł

§ 4110Plan193 700,00 zł

§ 4120Plan25 100,00 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 1 378 000,00 zł

§ 4140Plan15 000,00 zł

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - obowiązkowe wpłaty obniżane są w przypadku zatrudnienia osób posiadających stopień niepełnosprawności.

§ 4170Plan18 000,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie osób zatrudnionych w ramach umów zlecenia.

§ 4190Plan4 000,00 zł

Nagrody konkursowe.

§ 4210Plan120 000,00 zł

Zakupy towarów do bieżącej obsługi Urzędu Gminy tj:

- zakup tonerów do kserokopiarek i drukarek oraz tuszy - 20 000,00 zł

- zakup materiałów biurowych - 20 000,00 zł

- zakup środków czystości - 3 000,00 zł

- zakup komputerów z oprogramowaniem , drukarek - 5 000,00 zł

- zakup opału - 60 000,00 zł

- pozostałe towary - 12 000,00 zł

§ 4260Plan41 000,00 zł

Zakup energii elektrycznej.

§ 4270Plan30 000,00 zł

Zakup usług remontowych - remont sekretariatu i pomieszczeń w piwnicy

§ 4280Plan600,00 zł

Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników

§ 4300Plan185 000,00 zł

Zakup usług pozostałych - w kwocie tej przewidziano wydatki min na:

- prowizje bankowe - 8 000,00 zł

- druk Głosu Gruty - 10 000,00 zł

- obsługę prawną urzędu - 30 000,00 zł

- serwis kserokopiarek i naprawa sprzętu komputerowego - 6 000,00 zł

- czynności serwisowe kotłowni - 4 000,00 zł

- przesyłki listowe - 60 000,00 zł

- prenumerata czasopism i poradników - 4 000,00 zł

- monitoring - 2 500,00 zł

- abonament telewizyjny i radiowy - 500,00 zł

- usługi informatyczne, opieka autorska programów komputerowych - 20 000,00 zł

- pozostałe usługi - 40 000,00 zł

§ 4360Plan15 000,00 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - abonament i rozmowy służbowych telefonów

§ 4410Plan26 000,00 zł

Podróże służbowe krajowe - ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych na terenie gminy oraz delegacje służbowe.

§ 4430Plan15 000,00 zł

Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku gminy

§ 4440Plan21 879,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

§ 4530Plan50 000,00 zł

Podatek od towarów i usług VAT - podatek VAT należny z tytułu sprzedaży towarów i usług objętych tym podatkiem odprowadzany do Urzędu Skarbowego.

§ 4610Plan1 500,00 zł

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty komorników skarbowych i sądowych za prowadzenie spraw egzekucyjnych.

§ 4700Plan15 000,00 zł

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - udział w szkoleniach pracowników Urzędu Gminy.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego17 400,00 zł

§ 4210Plan12 400,00 zł

§ 4300Plan5 000,00 zł

Zaplanowane kwoty dotyczą działań promocyjnych w gminie (Festiwal Aktywności Lokalnej, Gminne Forum Organizacji Pozarządowych, Europejskie Dni Dziedzictwa Narodowego) oraz w sołectwach (w ramach funduszu sołeckiego wyodrębniono kwotę 7 400,00 zł)

75095 Pozostała działalność 97 731,00 zł

§ 3030Plan40 800,00 zł

Diety sołtysów

§ 4110Plan500,00 zł

§ 4170Plan1 500,00 zł

Umowa zlecenia w ramach środków funduszu sołeckiego na zorganizowanie ferii zimowych kwota 2 000,00 zł.

§ 4210Plan34 111,00 zł

Zakup towarów - na potrzeby sołectw w ramach funduszu sołeckiego kwota 34 110,74 zł.

§ 4300Plan17 900,00 zł

Zakup usług pozostałych - na potrzeby sołectw w ramach funduszu sołeckiego kwota 17 900,00 zł.

§ 4440Plan2 920,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - emeryci, byli pracownicy urzędu gminy.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 327,00 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 327,00 zł

Środki przeznaczone są na aktualizację stałego rejestru wyborców - jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA169 300,00 zł

75412 Ochotnicze Straże Pożarne167 300,00 zł

Planowana kwota obejmuje wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy oraz zapewnienie gotowości bojowej jednostek. Do najważniejszych wydatków związanych z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy należą:

- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych - 32 000,00 zł

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - 22 700,00 zł

- zakup nagród - zawody strażackie - 500,00 zł

- zakup towarów - 52 800,00 zł w tym: zakup towarów, paliwa do samochodów pożarniczych ,zakup opału do remiz strażackich, zakup umundurowania dla członków drużyn pożarniczych i wyposażenia remiz OSP w ramach funduszu sołeckiego - 10 800,00 zł

- zakup energii elektrycznej w remizach - 15 000,00 zł

- zakup usług - 10 000,00 zł tj: wywóz śmieci z pojemników przy remizach, konserwacja dźwigu w OSP Gruta

- przegląd gaśnic, samochodów, naprawy, serwisy kotłowni, przeglądy kominiarskie, remont remiz 17 000,00 zł ( w ramach funduszu sołeckiego wyodrębniono kwotę -1 400,00 zł

- ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych 8 000,00 zł

- ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych Komendanta Gminnego
3 100,00 zł

- usługi telekomunikacyjne 200,00 zł

- szkolenia 6 000,00 zł

75414 Obrona cywilna 2 000,00 zł

§ 4210Plan2 000,00 zł

Zakup materiałów promocyjnych w ramach obrony cywilnej.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO320 000,00 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 320 000,00 zł

§ 8110Plan320 000,00 zł

Odsetki od kredytów i pożyczek udzielonych gminie przez banki i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 123 000,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe 123 000,00 zł

§ 4810Plan123 000,00 zł

rezerwa ogólna - 72 000,00 zł

rezerwa celowa - 51 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 596 723,00 zł

80101 Szkoły podstawowe3 820 303,00 zł

Wydatki rozdziału przewidziano na utrzymanie 5 szkół podstawowych do których uczęszcza 426 uczniów

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty:

- 40,43 etatów nauczycieli;

- 12,25 etatów pracowników obsługi

Planowane wydatki bieżące to:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ( uwzględniono tu wypłatę odpraw emerytalnych, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe nauczycieli, dodatki funkcyjne dla

dyrektorów, dodatkowe wynagrodzenie roczne)

- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich;

- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia dla członków komisji powoływanych w przypadku awansu zawodowego nauczycieli;

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym opału), w ramach funduszu sołeckiego wyodrębniono kwotę - 9 001,48 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;

- zakup energii elektrycznej;

- drobne remonty w szkołach, (w ramach funduszu sołeckiego wyodrębniono kwotę -3 500,00 zł)

- badania okresowe pracowników;

- zakup usług ( w tym wywóz śmieci, przeglądy kominiarskie, konserwacje kotłowni, konserwacja ksero, prowizje bankowe ), zaplanowano kwotę 800,00 zł w celu zapewnienia ciągłości projektu pn. Realizacja systemu innowacyjnej edukcji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"

- zakup dostępu do internetu;

- opłaty za telefony ;

- koszty podróży służbowych;

- ubezpieczenie majątku szkół;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przewidywane koszty związane z kształceniem 1 ucznia szkoły podstawowej w 2016 roku wyniosą 8 967,85 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 318 085,00 zł

Planowana kwota 318 085,00 zł przeznaczona jest na wydatki dotyczące utrzymania klas zerowych (5 oddziałów do których uczęszcza 78 uczniów, stan zatrudnienia to 6,04 etatów nauczycieli)

80104 Przedszkola624 855,00 zł

Są to wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Przedszkola samorządowego w Mełnie

Opieką przedszkolna objętych jest 72 dzieci w 4 oddziałach.

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty:

- 4,19 etatów nauczycieli;

- 5,0 etatów pracowników obsługi;

Planowane wydatki przeznacza się na :

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe ( nauczyciel języka angielskiego) wraz z pochodnymi ;

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich,

- zakup towarów do przedszkola w tym opału;

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;

- remont klatki schodowej;

- badania okresowe pracowników;

- zakup usług

- opłaty za telefon stacjonarny;

- zakup energii elektrycznej;

- zakup żywności;

- ubezpieczenie majątku przedszkola;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- zakup usług dostępu do internetu.

Koszty związane z utrzymaniem 1 dziecka w Przedszkolu w 2016 r. planowane są na poziomie 8 678,54 zł.

80110 Gimnazja 2 020 730,00 zł

Na szkolnictwo gimnazjalne przeznacza się kwotę 2 020 730,00 zł. Na terenie gminy funkcjonuje jedno gimnazjum do którego uczęszcza 158 uczniów. Stan zatrudnienia to:

- 19,67 etatów nauczycieli;

- 7,00 etatów pracowników administracyjno - obsługowych;

Planowane wydatki przeznacza się na :

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ( uwzględniono tu wypłatę odpraw emerytalne, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe nauczycieli, dodatki funkcyjne dla dyrektorów, dodatkowe wynagrodzenie roczne)

- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich;

- zakup materiałów i wyposażenia ;

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;

- zakup energii elektrycznej;

- usługi remontowe;

- badania okresowe pracowników;

- zakup usług

- opłaty za telefony ;

- koszty podróży służbowych;

- ubezpieczenie majątku szkół;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Koszty związane z kształceniem 1 ucznia gimnazjum w 2016 roku planowane są na poziomie
12 826,85 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół451 255,00 zł

Planowana kwota przeznaczona jest na:

- wypłatę wynagrodzenia dwóch kierowców wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie, odpisy na ZFŚS - 116 155,00 zł;

- zwrot kosztów biletów komunikacji publicznej dla uczniów, zakup paliwa i materiałów do autobusu i busa - 70 000,00 zł

- badania okresowe pracowników - 100,00 zł;

- przegląd autobusu i busa, naprawy - 13 000,00 zł;

- opłacenie przewoźnika dowożącego dzieci do szkół - 195 000,00 zł;

- ubezpieczenie pojazdów - 7 000,00 zł;

Zaplanowano wydatek inwestycyjny dotyczący zakupu autobusu do przewozu uczniów w wysokosci 50 000,00 zł

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli38 826,00 zł

Zgodnie z treścią art . 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Podstawa obliczenia wysokości środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli to wysokość wynagrodzenia osobowego nauczycieli szkół podstawowych, oddziałów zerowych, przedszkoli, świetlicy i gimnazjum. Środki przeznaczone będą na udział w konferencjach metodycznych oraz opłatę roczną za doradztwo metodyczne dla nauczycieli szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkola i gimnazjum.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne80 000,00 zł

Zakup żywności na dożywianie dzieci w szkołach. Posiłki przygotowywane są w stołówce szkolnej w Grucie i rozwożone do poszczególnych szkół.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych…. 185 500,00 zł

Zaplanowano środki na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gruta.

80195 Pozostała działalność57 169,00 zł

Zaplanowane środki dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych emerytów i rencistów szkół
40 943,00 zł oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 16 226,00 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA87 000,00 zł

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi87 000,00 zł

Środki zostaną wykorzystane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. W ramach środków przewidziano zatrudnienie opiekuna w świetlicy opiekuńczo - wychowawczej, wypoczynek letni dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizację programów profilaktycznych, funkcjonowanie punktu konsultacyjnego, wynagrodzenia dla gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, zakup żywności dla wychowanków świetlicy, zakup materiałów edukacyjnych i prowadzenie kampanii społecznych propagujących zdrowy tryb życia.

852 POMOC SPOŁECZNA3 921 007,00 zł

85202 Domy pomocy społecznej 180 000,00 zł

§ 4330Plan180 000,00 zł

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek. Środki przeznaczone na wnoszenie opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

85203 Ośrodki wsparcia390 000,00 zł

Zaplanowane środki pochodzą w całości z dotacji celowej na bieżące utrzymanie Domu Samopomocy Społecznej w Dąbrówce Królewskiej.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 000,00 zł

§ 4300Plan3 000,00 zł

Zakup usług pozostałych - kwota przeznaczona jest na realizację Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

85206 Wspieranie rodziny 162 900,00 zł

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zaplanowaną na 2016 rok kwotę 42 900,00 zł przeznacza sie na wynagrodzenie wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla asystenta rodziny zatrudnionego na pełen etat oraz na pokrycie kosztów jego podróży służbowych. W rozdziale przewidziano kwotę 120 000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Gruta w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzinach zastępczych.

85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 185 415,00 zł

Na realizację świadczeń rodzinnych zaplanowano kwotę 2 025 627,00 zł z przeznaczeniem na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych tj. zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych, oraz opłatę składek emerytalno - rentowych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i opiekuńcze.

- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

3% od kwoty świadczeń wypłaconych (58 998,00 zł) przeznacza się na :

- wypłatę wynagrodzenia z pochodnymi dla pracownika realizującego świadczenia rodzinne, zakup materiałów, pokrycie kosztów działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Z uwagi na to, że kwota 3% nie wystarcza na pokrycie ponoszonych kosztów obsługi świadczeń gmina zabezpiecza pozostałe środki.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 28 300,00 zł.

§ 4130Plan28 300,00 zł

Kwota wydatków pokrywana jest w całości dotacją od Wojewody.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie

emerytalne i rentowe291 600,00 zł

Kwota 241 600,00 zł jest przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych i w całości pokrywana jest dotacją od Wojewody. Natomiast kwota 50 000,00 zł jest przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych celowych oraz świadczeń z tytułu zdarzenia losowego, które są zadaniem gminy, a koszt ich realizacji pochodzi ze środków własnych gminy.

85215 Dodatki mieszkaniowe50 000,00 zł

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych, które są zadaniem gminy, a koszt ich realizacji pochodzi ze środków własnych gminy.

85216 Zasiłki stałe49 200,00 zł

§ 3110Plan49 200,00 zł

Świadczenia społeczne wypłacane z tytułu niepełnosprawności. Kwota wydatków pokrywana jest w całości dotacją od Wojewody.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 341 542,00 zł

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników należy do zadań własnych gminy.

Art. 115 ustawy o pomocy społecznej stanowi, że dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania, dlatego kwota z budżetu gminy musi stanowić co najmniej równowartość dotacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grucie oraz świadczenie usług w formie opieki nad osobami chorymi, samotnymi, starszymi w miejscu ich zamieszkania finansowane będzie w następujący sposób:

- dotacja z budżetu Wojewody 117 000,00 zł

- środki z budżetu gminy 224 542,00 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe pracowników, zakup towarów i usług oraz opłatę usług telekomunikacyjnych.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85 550,00 zł

W ramach środków przewidziano wynagrodzenia pracownika świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Kwota wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 66 100,00 pokrywana jest dotacją Wojewody. Natomiast pozostała kwota 19 450,00 stanowi środki własne na zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób chorych i starszych.

85295 Pozostała działalność153 500,00 zł

Zaplanowana na 2016 rok kwota 158 500,00 zł zostanie przeznaczona na realizację następujących zadań :

- zakup posiłków dla uczniów oraz zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu wieloletniego " Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

121 500,00 zł ( dotacja celowa Wojewody 71 500,00 zł, środki własne gminy 45 000,00 zł );

- zakup usług pozostałych, składki do banku żywności 19 500,00 zł;

- transport posiłków do szkół - 10 000,00 zł;

- udzielenie schronienia osobom bezdomnym (opłata za schroniska, noclegownie, ośrodki wsparcia) - 7 500,00 zł

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

264 962,00 zł

85305 Żłobki 256 700,00 zł

Do żłobka w Nicwałdzie uczęszcza 15 dzieci w wieku od roku do trzech lat. Środki przeznacza się na zatrudnienie 4,5 etatów opiekunek do dzieci, dyrektora żłobka oraz 1,0 etatu pracowników obsługi. Pozostałe środki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie w tym min na :

- zakup energii;

- zakup środków higienicznych;

- zakup usług telefonicznych;

- organizację imprez okolicznościowych,

- zakup artykułów plastycznych i dydaktycznych;

- zakup środków czystości;

- zakup żywności;

- usługi prania;

- materiały promocyjne

85395 Pozostała działalność8 262,00 zł

§ 2330Plan8 262,00 zł

Dotacja celowa mająca na celu zapewnienie utrzymania trwałosci projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych"

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA245 692,00 zł

85401 Świetlice szkolne154 692,00 zł

Wydatki przeznacza się na utrzymanie świetlic przy szkole podstawowej i gimnazjum, w których realizuje się zadania z zakresu opieki nad dziećmi w świetlicach. Zaplanowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisu na ZFŚS dla 3,0 etatów nauczycieli opiekujących się dziećmi.

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolnej młodzieży 31 000,00 zł

W ramach zaplanowanych środków przewiduje sie zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci oraz dofinansowanie pobytu harcerzy na obozach harcerskich.

85415 Pomoc materialna dla uczniów60 000,00 zł

Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ( do których ma zastosowanie art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowiących, że kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania .

Na realizację rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka Szkolna" oraz na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów gmina otrzymuje dotację celowa z budżetu państwa. Na 2016 rok nie zaplanowano środków finansowych z dotacji celowych na w/w zadania z uwagi na brak informacji od Wojewody.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHORNA ŚRODKOWISKA 1 345 085,00 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 15 000,00 zł

§ 4210Plan5 000,00 zł

§ 4300Plan10 000,00 zł

Zakup materiałów i usług pozostałych - badanie wody i ścieków.

90002 Gospodarka odpadami824 592,00 zł

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszły w życie przepisy, nakładające na gminy nowe obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami. Proces wdrażania znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rozpoczął się od 1 lipca 2013 roku. W ramach tego zadania przeprowadzono przetarg na wyłonienie firmy odbierającej odpady od właścicieli nieruchomości.

Planowane wydatki obejmują wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla trzech osób mających w zakresie obowiązków obsługę gospodarki odpadami oraz zapłatę faktur wystawionych przez firmę zajmującą się odbiorem odpadów od właścicieli nieruchomości oraz ściąganie zaległych należności.

90003 Oczyszczanie miast i wsi17 000,00 zł

§ 4210Plan3 000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia - zakup rękawic, worków w ramach akcji " Sprzątanie świata"

§ 4300Plan14 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 14 000,00 zł - środki na sprzątanie przystanków na terenie gminy, opróżnianie toalet, utrzymanie porządku w gminie.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach8 000,00 zł

§ 4210Plan4 000,00 zł

Zakup kwiatów i drzew ozdobnych do nasadzeń na terenie gminy ( w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono środki w kwocie 2 945,33 zł)

§ 4300Plan4 000,00 zł

Zakup drobnych usług w zakresie utrzymania zieleni.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu2 614,00 zł

§ 4430Plan2 614,00 zł

Różne opłaty i składki - roczna opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do środowiska.

90013 Schroniska dla zwierząt75 000,00 zł

Środki na finansowanie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg183 000,00 zł

Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i placów na terenie gminy oraz zakup i naprawa lamp ulicznych.

90095 Pozostała działalność219 879,00 zł

Środki przeznacza się na:

- finansowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu oraz osób zatrudnionych w ramach zobowiązań (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi , dodatkowe wynagrodzenie roczne , odpisy na ZFŚS, narzędzia i materiały do robót publicznych , badania lekarskie).

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 648 102,00 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 453 102,00 zł

§ 2480 Plan320 000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury na działalność kulturalną.

§ 2820Plan20 000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Funkcjonowanie świetlic wiejskich - zakup energii elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenia oraz drobne remonty i naprawy 82 699,00 zł ( w ramach funduszu sołeckiego wyodrębnia się kwotę 63 697,54 zł)

Wydatki inwestycyjne - 30 000,00 zł to modernizacja świetlicy wiejskiej w Słupie.

92116 Biblioteki190 000,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie oraz Filii w Okoninie, Boguszewie i Nicwałdzie.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5 000,00 zł

Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich Kościoła Świętego Jakuba w Dąbrówce Królewskiej wpisanego do rejestru zabytków.

926 KULTURA FIZYCZNA 207 000,00 zł

92604 Instytucje kultury fizycznej100 000,00 zł

§ 2820Plan100 000,00 zł

Dotacja celowa dla klubów sportowych.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej92 000,00 zł

Wynagrodzenie trenerów - umowy zlecenia 4 400,00 zł

Zakup nagród - imprezy sportowe - 1 000,00 zł

Zakup towarów - 7 500,00 ( w ramach funduszu sołeckiego 3 500,00 zł )

Zakup usług - 20 000,00 zł - realizacja programów sportowych dla uczniów szkół podstawowych .

Zadanie inwestycyjne pod nazwą " Zakup zewnętrznego sprzętu sportowego" tj. elementów siłowni zewnętrznej oraz stołów do ping-ponga w sołectwach ( środki w ramach funduszu sołeckiego 59 004,09 zł)

92695 Pozostała działalność15 000,00 zł

Stypendia dla młodzieży za szczególne osiągnięcia w sporcie.

Z A D A N I A I N W E S T Y C YJ N E

1. INFRASTRUKTURA WODNO - ŚCIEKOWA W GMINIE GRUTA

Zadanie planowane do realizacji w 2016 roku polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków w Mełnie - kwota 50 000,00 zł

2. MODERNIZACJA DROGI BOGUSZEWO- STARA RUDA

Projekt dotyczący modernizacji drogi Boguszewo - Stara Ruda wykonano w 2014 roku, a w 2016 roku planuje się realizację zadania. Środki własne zaplanowane w budżecie gminy to
245 00,00 zł. Pozostała kwota tj. 115 000,00 zł pochodzić będzie z dofinansowania zewnętrznego. Łączna wartość inwestycji 360 000,00 zł.

3. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GRUTA- ANNOWO

Na 2016 rok zaplanowano wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Gruta - Annowo 41429. Kwota zadnia 12 000,00 zł.

4. WYKUP GRUNTÓW ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJAMI DROGOWYMI

Zadanie polegać będzie na wykupie gruntów od prywatnych właścicieli pod zrealizowane i przyszłe inwestycje drogowe. Wartość zadania 30 000,00 zł.

5. BUDOWA I MONTAŻ PLATFORMY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BYDYNKU KOMUNALNYM W NICWAŁDZIE

Zadanie polegać będzie na przystosowaniu pomieszczeń przeznaczonych na gabinet lekarski
w budynku w Nicwałdzie dla osób niepełnosprawnych. Pobudowana i zamontowana zostanie platforma . Koszt zadania 30 000,00 zł.

6. ZAKUP AUTOBUSU SZKOLNEGO

W związku zpogarszającym się stanem technicznym autobusu gminnego istnieje konieczność jego wymiany na nowszy pojazd. Zaplanowano kwotę 50 000,00 zł.

7. MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁUP

Modernizację świetlicy zaczęto już w 2015 roku ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Słup. W związku z szerokim zakresem robót zaistniała konieczność wyodrębnienia środków w budżecie na dokończenie tego zadania. Środki zaplanowane na zadanie w 2016 roku to
30 000,00 zł.

8. ZAKUP ZEWNĘTRZNEGO SPRZĘTU SPORTOWEGO

W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa : Boguszewo, Gruta, Mełno Cukrownia, Mełno ZZD, Nicwałd i Pokrzywno zaplanowały zakup urządzeń siłowni zewnętrznej oraz zewnętrznych stołów do ping- ponga . Łączna kwota środków to 59 100,00 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »