| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/63/15 Rady Gminy Lubanie

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się , co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 14.504.619,00 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 14.314.577,00 zł;

2) majątkowe w wysokości 190.042,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 15.147.619,00 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 13.643.365,00 zł;

2) majątkowe w wysokości 1.504.254,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2016-2019 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 643.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 643.000,00 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.206.541,80 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 563.541,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 643.000,00 zł;

3) spłatę wcześniej podjętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 563.541,80 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000,00 zł;

5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 6. 1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 100.000,00 zł.

2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 22.000,00 zł.

§ 7. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 93.490,00 zł;

2) celową w wysokości - 56.510,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 61.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 61.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1) przychody - 1.113.654,00 zł;

2) koszty - 1.123.611,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowej jednostki budżetowej dla Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Lubaniu:

1) dochody - 103.944,00 zł;

2) wydatki - 103.944,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Plan zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 335.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 360.000,00 zł związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały;

2) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł;

6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,00 zł;

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Rolirad


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/63/15
Rady Gminy Lubanie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/63/15
Rady Gminy Lubanie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/63/15
Rady Gminy Lubanie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/63/15
Rady Gminy Lubanie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/63/15
Rady Gminy Lubanie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/63/15
Rady Gminy Lubanie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/63/15
Rady Gminy Lubanie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/63/15
Rady Gminy Lubanie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/63/15
Rady Gminy Lubanie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/63/15
Rady Gminy Lubanie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/63/15
Rady Gminy Lubanie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XII/63/15
Rady Gminy Lubanie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf


Uzasadnienie

Spełniając wymogi wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Lubanie opracował projekt budżetu gminy na 2016 rok i w ustawowym terminie skierował do Rejonowej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku w celu wydania opinii oraz do Rady Gminy w celu uruchomienia prac związanych z uchwaleniem budżetu.

Wraz z projektem budżetu został opracowany projekt wieloletniej prognozy finansowej.

Podstawą do opracowania budżetu jest:

1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, której tekst jednolity opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2013 roku pod pozycją 885 z późniejszymi zmianami,

2) uchwała nr XXXVI/200/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 17 września 2010 roku

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju

i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,

3) wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie z dnia 12 października 2015 roku numer

ST.3.4750.132.2015.

Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne zostały zawarte w pismach:

1) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 października 2015 roku znak WFB.I.3110.28.16.2015/89,

2) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku z dnia 20 października 2015 roku znak DWŁ-4212-2/15.

Podobnie jak w latach poprzednich wojewoda przekazuje gminom minimalne kwoty dotacji, które w toku realizacji budżetu w miarę potrzeb są zwiększane. O tym fakcie świadczą dane za 2015 rok i lata poprzednie. Od początku roku do chwili opracowania projektu plan dotacji celowych na zadania bieżące wzrósł do kwoty 2.823.034,55 zł. Na etapie planowania plan wynosił 1.494.715,00 zł.

W projekcie budżetu na 2016 rok kwoty dotacji przedstawiają się następująco:

1) dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa - 1.328.400,00 zł,

2) dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień - 1.000,00 zł,

3) dotacje otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego - 37.526,00 zł,

4) pozostałe dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy - 312.500,00 zł.

Dochody własne gminy obliczono na podstawie stawek już obowiązujących oraz zmniejszonych stawek na podatek od nieruchomości od mieszkań i pozostałych gruntów.

Dochody majątkowe na 2016 rok stanowią kwotę 190.042,00 zł.

Jak wynika z kalkulacji dochody budżetowe na 2016 rok są niższe od przewidywanego wykonania za 2015 rok o 2.286.055,86 zł i wynoszą 14.504.619,00 zł.

Planowane dochody wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział

Treść

Przewidywane wykonanie 2015 rok

Planowane dochody na 2016rok

Udział % w strukturze

1.

2.

3.

4.

5.

010

Rolnictwo i łowiectwo

579.221,61

190.000,00

1,31

020

Leśnictwo

1.000,00

1.000,00

0,01

600

Transport i łączność

206.789,00

37.526,00

0,26

700

Gospodarka mieszkaniowa

6.987,00

68.706,00

0,47

710

Działalność usługowa

1.000,00

1.000,00

0,01

750

Administracja publiczna

43.118,00

35.700,00

0,25

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

52.720,00

1.100,00

0,01

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3.400,00

0,00

0,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

7.270.327,92

7.450.828,00

51,37

758

Różne rozliczenia

4.616.622,00

4.648.529,00

32,05

801

Oświata i wychowanie

218.747,62

67.600,00

0,46

852

Pomoc społeczna

2.154.418,52

1.617.630,00

11,15

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

174.508,06

0,00

0,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

99.206,00

0,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.222.805,13

385.000,00

2,65

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

139.804,00

-

0,00

Ogółem

16.790.674,86

14.504.619,00

100,00

Drugą część uzasadnienia przeznaczono na przedstawienie źródeł dochodów budżetowych.

Podstawowe źródła dochodów umieszczono w tabeli:

Lp.

Źródło dochodów

Przewidywane wykonanie za 2015 rok

Plan na 2016 rok

+ wzrost

- spadek

1.

2.

3.

4.

5.

1.

Dotacje na zadania zlecone i własne

2.974.515,27

1.679.426,00

-1.295.089,27

2.

Dochody własne gminy wraz z udziałami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

7.778.958,92

7.994.622,00

+215.663,08

3.

Subwencja ogólna

4.606.622,00

4.640.529,00

+33.907,00

4.

Dochody majątkowe

1.430.578,67

190.042,00

-1.240.536,67

Ogółem

16.790.674,86

14.504.619,00

-2.286.055,86

Jak wynika z przedstawionej tabeli główne źródła dochodów budżetowych to:

1) dochody własne gminy wraz z udziałami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych ,

2) dotacje i dofinansowania na zadania zlecone, własne oraz projekty i programy unijne,

3) subwencja ogólna,

4) dochody majątkowe.

Dochody własne gminy dzielą się na:

1) udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych z których zaplanowano wpływy na 2016 rok w kwocie 2.000.328,00 zł. W porównaniu do 2015 roku nastąpi wzrost o 108.898,00 zł ( w 2015 roku plan wynosił 1.891.430,00 zł),

2) podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych i karta podatkowa. Plan tych dochodów na 2016 rok wynosi 5.353.000,00 zł. W porównaniu do 2015 roku zwiększy się o 96.152,00 zł .Niektóre stawki podatkowe, głównie w podatku od nieruchomości są zmniejszone natomiast wpływy należności za 2015 rok realizowane przez urzędy skarbowe są wyższe i to stanowi podstawę do zwiększenia planu na 2016 rok,

3) opłaty w tym: opłata targowa, eksploatacyjna, skarbowa, za usuwanie odpadów komunalnych, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zaplanowano wpływy w kwocie 548.150,00 zł. W porównaniu do 2015 roku będą niższe o 43.090,08 zł. Zmniejsza się plan opłaty eksploatacyjnej i za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

4) pozostałych dochodów, w tym dochody naliczone na podstawie umów cywilnoprawnych oraz odsetek.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynikają z decyzji z 23 października 2015 roku numer WFB.I.3110.28.16.2015/89 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego. Dotacje na wyżej wymienione zadania wynoszą łącznie 1.640.800,00 zł.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we Włocławku w piśmie z dnia 20 października 2015 roku znak DWŁ-4212-2/15 zawiadomiło o wysokości dotacji celowej na wydatki związane a prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Na ten cel przeznaczono dotację w kwocie 1.100,00 zł.

W ramach porozumień zawieranych między jednostkami samorządu terytorialnego przysługuje dotacja celowa w kwocie 37.526,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków zimy.

Wielkość subwencji ogólnej dla gminy ustala Minister Finansów. W piśmie z dnia 13 października 2015 roku znak ST.4750.132.2015 zawarto plany poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan subwencji ogólnej na 2016 rok wynosi 4.640.529,00 zł. W porównaniu do 2015 roku subwencja wzrasta o 33.907,00 zł to jest o 0,73%.

Dochody majątkowe na 2016 rok zamknęły się kwotą 190.042,00 zł. Przewidywane wykonanie tych dochodów za 2015 rok to kwota 1.430.578,67 zł. Zatem planowane dochody majątkowe są niższe od zrealizowanych w bieżącym roku o 1.240.536,67 zł.

Kończąc część drugą uzasadnienia przechodzi się do części trzeciej, która zawiera planowane dochody w poszczególnych działach i rozdziałach.

DOCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 02095 - Pozostała działalność

Ze sprzedaży gruntów stanowiących działki budowlane gmina planuje uzyskać dochody w kwocie 190.000,00 zł. Wpływy z tego tytułu są zaliczane do dochodów majątkowych.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02095 - Pozostała działalność

Opłata za dzierżawę terenów łowieckich średniorocznie wynosi około 1.000,00 zł. Plan na 2016 rok również zamknął się kwotą 1.000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Podobnie jak w latach poprzednich gmina na podstawie porozumienia przejęła od Starosty Powiatu Włocławskiego obowiązek zimowego utrzymania dróg powiatowych. Jak wynika z porozumienia wyżej opisane zadania należy wykonywać w okresie od 1 listopada 2015 roku do 15 kwietnia 2016 roku. Plan dotacji na realizację tego zadania na 2016 rok wynosi 37.526,00 zł. Dla porównania plan dotacji na ten cel na 2015 rok wynosił 37.525,00 zł. Wykorzystano kwotę 34.115,27 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów w tym dziale wynosi 68.706,00 zł. Z tytułu wynajmu pomieszczeń na podstawie umów cywilnoprawnych plan dochodów wynosi 68.613,00 zł. Dotyczy to następujących lokali:

- lokalu wynajętego na aptekę,

- pomieszczeń, które zajmuje NZOZ,

- świetlice wiejskich.

Pozostałe dochody pochodzą z opłaty za wieczyste użytkowanie oraz odsetek.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Koszty utrzymania porządku wokół mogił wojennych, które znajdują się na cmentarzu parafialnym oraz na terenie gminy pokrywane są z dotacji celowej. Wielkość tej dotacji niezmiennie od kilku lat oraz na 2016 rok ustalono na kwotę 1.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa, którą należy wydatkować na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 roku wynosi 34.600,00 zł. Dla porównania podaje się, że planowana na ten cel dotacja na 2015 rok wynosi 29.600,00 zł. Plan dotacji wzrośnie o 5.000,00 zł to jest o 16.89%.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan dochodów w omawianym rozdziale wynosi 1.000,00 zł. Planowane wpływy głównie pochodzą z tytułu zwrotów za zużytą energię elektryczną od Kujawsko- Pomorskiej Sieci Informacyjnej.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa

Jak już wcześniej wspomniano Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we Włocławku zaplanowała dla naszej gminy dotację celową w kwocie 1.100,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. W bieżącym roku w dziale 751 plan dochodów wynosi 45.220,00 zł z przeznaczaniem na wybory prezydenckie, parlamentarne oraz na przygotowanie i przeprowadzenie referendum.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od

osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W analizowanym rozdziale planuje się dochody z następujących podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych.

Plan dochodów wynosi łącznie 4.400.500,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych planuje się w kwocie 4.360.000,00 zł,

- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych planuje się kwotę 5.500,00 zł,

- z podatku leśnego wpływy wynoszą 20.000,00 zł,

- z tytułu podatku od środków transportowych planuje się w 2016 roku osiągnąć dochody

w kwocie 15.000,00 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i

darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i

opłat lokalnych od osób fizycznych

Dochody od osób fizycznych z podatków, opłat oraz odsetek od należności realizowanych po ustawowym terminie zaplanowano łącznie w kwocie 958.500,00 zł. W porównaniu do 2015 roku plan wzrośnie o 5.752,00 zł.

Z tytułu podatków od osób fizycznych zakłada się, że wpływy wynoszą 952.500,00 zł.

Z tytułu opłat zaplanowano dochody na kwotę 5.000,00 zł. Plan odsetek wynosi 1.000,00 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego pochodzą z:

1) opłaty skarbowej, której plan na 2016 rok wynosi 15.000,00 zł. W porównaniu do 2015 roku wpływy nie zmienią się,

2) opłaty eksploatacyjnej, której plan w porównaniu do 2015 roku zmniejsza się o 5.999,00 zł i wynosi 8.000,00 zł. Zmniejszenie wydobycia kopalin stanowi główny powód zmniejszenia opłaty eksploatacyjnej,

3) opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowanej w kwocie 61.000,00 zł.

W porównaniu do 2015 roku wpływy zmniejszą się o 6.000,00 zł. Rokrocznie

dochody z tego tytułu maleją z powodu zmniejszenia punktów i ilości sprzedaży,

4) opłat wynikających z odrębnych ustaw, głównie za zajęcie pasa drogowego. Plan na 2016 rok wynosi 7.500,00 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Minister Finansów w piśmie z dnia 12 października 2015 roku, które wpłynęło do gminy 20 października określił plan udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Naliczony udział dla gmin wynosić będzie 37,79% krajowych wpływów. Dla przypomnienia podaje się, że planowany udział na 2015 rok wynosił 37,42%.

Plan udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego dla gminy Lubanie wynosi 1.950.328,00 zł.

Planowane wpływy za 2015 rok to 1.886.430,00 zł. Nastąpił zatem wzrost o 63.898,00 zł to jest o 3,38%.

Minister Finansów przypomina, że planowane wielkości nie są obligatoryjne i można planować dochody według własnego uznania.

Podatek dochodowy od osób prawnych realizują urzędy skarbowe. Wykonanie roczne z roku poprzedzającego rok budżetowy nie jest zbliżone do wykonania za następny rok. Trudno jest więc zakładać realny plan tych dochodów. Na 2016 rok przyjęto 50.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin na 2016 rok wzrosła w porównaniu do 2015 roku o 2,98%. Plan subwencji oświatowej dla gminy Lubanie wynosi 4.094.527,00 zł.

W porównaniu do 2015 roku plan subwencji wzrasta o 5.156,00 zł to jest o 0,12%.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla naszej gminy składa się tylko z kwoty uzupełniającej bez podstawowej. Część podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju. Dochód podatkowy na jednego mieszkańca w gminie wynosi 1.760,58 zł natomiast w kraju 1.514,27 zł. Wskaźnik gminy jest wyższy od krajowego o 16,26% to jest o 246,31 zł.

Kwota uzupełniająca części wyrównawczej stanowi 546.002,00 zł. Za 2015 rok plan części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosił 517.251,00 zł. Nastąpił wzrost dochodu o 28.751,00 zł.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 8.000,00 zł i będą to wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

Z tytułu odpłatności za pobyt 41 dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Lubaniu na 2016 rok ustala się plan dochodów w kwocie - 66.000,00 zł. Zwiększenie planu w stosunku do 2015 roku spowodowane jest utworzeniem dodatkowego oddziału dziennego dla dzieci.

Rozdział 80114 - Zespoły Ekonomiczno Administracyjne Szkół

W rozdziale tym utworzono plan dochodów w kwocie 1.600,00 zł. Z tego 600,00 zł pochodzi z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym a pozostałe środki w kwocie 1.000,00 zł z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego i wynagrodzeń należnych płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego

W rozdziale 85212 plan dochodów wynosi łącznie 1.286.870,00 zł, które pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.278.000,00 zł,

- zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.800,00 zł,

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 20,00 zł,

- zwrot zaliczek alimentacyjnych w wysokości 6.000,00 zł,

- wpływów z różnych dochodów - 1.000,00 zł,

- wpływów z różnych opłat - 50,00 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społeczne

Plan dotacji celowej na zadania zlecone gminie na 2016 rok wynosi - 7.500,00 zł.

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy wynosi 7.400,00 zł. Łączny plan dochodów w omawianym rozdziale wynosi 14.900,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe

Plan dochodów w analizowanym rozdziale wynosi 92.200,00 zł a źródłem jest dotacja celowa na zadania własne gminy. W porównaniu do 2015 roku plan dotacji zmniejszono o 264.254,00 zł. Stwierdza się, że dochody z dotacji związanych z pomocą społeczną wzrastają w ciągu roku o tym stanowi fakt, że na etapie planowana na 2015 rok zakładano dochody w kwocie 90.000,00 zł a pod koniec roku plan wynosi 356.454,00 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Podobnie jak w wyżej wymienionych rozdziałach plan dotacji na zadania własne gminy wzrasta w ciągu roku. W 2015 roku na etapie planowania plan wynosił 35.400,00 zł a w ciągu roku wzrósł do kwoty 97.827,00 zł. Na 2016 rok Wojewoda Kujawsko - Pomorski przydzielił dotację w kwocie 37.400,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu na 2016 rok wpłynie dotacja celowa w wysokości 104.000,00 zł. Plan dochodów własnych wynosi 560,00 zł i pochodzi z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wpływów z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Podopieczni korzystający z pomocy świadczonej przez opiekunkę - pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonują odpłatności za usługi. Z tego tytułu zaplanowano na 2016 rok wpływy w kwocie 3.000,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy na 2016 rok wynosi 71.500,00 zł.

W ciągu roku podobnie jak w roku bieżącym będzie wzrastał.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Źródłem dochodów rozdziale 90002 jest opłata za wywóz i składowanie odpadów komunalnych. Plan dochodów skalkulowano na kwotę 335.000,00 zł.

Do kalkulacji przyjęto wymiar roczny minus odpisy plus zaległości pomnożone przez 95%.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska

W analizowanym rozdziale określono plan dochodów w kwocie 50.000,00 zł.

W/w wpływy gmina otrzymuje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu w ramach opłaty produktywnej i opłat za korzystanie ze środowiska.

A oto jak przedstawiają się planowane wydatki budżetowe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział

Treść

Plan wydatków

Udział w strukturze %

Przewidywane wykonanie za 2015 rok

Planowane na 2016 rok

1.

2.

3.

4.

6.

010

Rolnictwo i łowiectwo

315.386,61

76.210,00

0,50

600

Transport i łączność

1.056.194,00

908.726,00

6,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

0,00

20.000,00

0,13

710

Działalność usługowa

2.000,00

2.000,00

0,01

750

Administracja publiczna

2.667.056,38

2.512.489,20

16,59

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

52.720,00

1.100,00

0,01

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

88.200,00

65.447,00

0,43

757

Obsługa długu publicznego

112.978,00

102.729,00

0,68

758

Różne rozliczenia

150.000,00

150.000,00

0,99

801

Oświata i wychowanie

6.868.848,00

7.500.510,80

49,52

851

Ochrona zdrowia

75.762,78

61.000,00

0,40

852

Pomoc społeczna

2.631.013,52

2.139.982,00

14,13

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

174.508,06

0,00

0,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

123.356,00

0,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.021.707,51

1.072.500,00

7,08

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

544.521,00

335.476,00

2,21

926

Kultura fizyczna i sport

206.423,00

199.449,00

1,32

Ogółem

17.090.674,86

15.147.619,00

100,00

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W wymienionym rozdziale zaplanowano na wydatki majątkowe środki w wysokości 55.000,00 zł, które w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zostaną przeznaczone na:

- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 30.000,00 zł,

- rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy - 25.000,00 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Kwotę 8.910,00 zł planuje się na uregulowanie wpłat, jakie gmina przekazuje do Izby Rolniczej. W myśl obowiązujących przepisów jest to 2% od wielkości uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi 12.300,00 zł i przeznaczony zostanie na opłaty za analizy glebowe, odbiór padłych zwierząt, utrzymanie miejsc w schronisku, usługi weterynaryjne oraz realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z zawartym porozumieniem między władzami gminy i powiatu w zakresie odśnieżania dróg powiatowych zaplanowano 37.526,00 zł i przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe- 5.000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia- 20.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych- 12.526,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych a w tym odśnieżaniem i usuwaniem skutków zimy zaplanowano kwotę 47.700,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 776.000,00 zł będą realizowane następujące zadania:

1. Budowa drogi gminnej Siutkówek - Zosin (przygotowanie inwestycji)- 40.000,00 zł

2. Remont modernizacja drogi gminnej Kaźmierzewo - Ustronie- 300.000,00

3. Remont modernizacja drogi gminnej Janowice - Kaźmierzewo- 416.000,00 zł

4. Przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Kucerzu - 20.000,00 zł

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

We wskazanym rozdziale ustalono plan w wysokości 47.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, które dotyczą zakupu paliwa, usług remontowych i pozostałych, opłat za przeglądy i ubezpieczenia pojazdów.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane środki w wysokości 20.000,00 zł przeznaczone zostaną na wypłatę odszkodowania w związku z umieszczeniem studzienek kanalizacyjnych na gruntach osoby fizycznej podczas budowy kanalizacji sanitarnej w 2014 roku.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i konserwacją grobów wojennych proponuje się przeznaczyć 2.000,00 zł podobnie jak w 2015 roku na zakup materiałów oraz usług. Dotacja na ten cel rekompensuje 50% planu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W ramach wydatków związanych z obroną cywilną, ewidencją ludności i sprawami USC planuje się kwotę 126.261,00 zł. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wynosi 34.600,00 zł a pozostałe to środki własne gminy.

Z podanej kwoty na wynagrodzenia dla pracowników (2,5 etatu) przewidziano 103.172,00 zł pochodne 20.171,00 zł i odpis na ZFŚS 2.918,00 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin

W analizowanym rozdziale planuje się wydatki bieżące w wysokości 118.100,00 zł związane z działalnością Rady Gminy.

Na wypłatę diet dla przewodniczącej rady i radnych zaplanowano 112.000,00 zł a pozostałą kwotę 6.100,00 zł na zakup materiałów i usług.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan wydatków w rozdziale - Urząd Gminy ustalono w wysokości 2.094.540,20 zł

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia - 1.484.658,00 zł,

- pochodne od wynagrodzeń - 259.512,00 zł,

- odpisy na ZFŚS - 32.454,00 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe a w tym zakup materiałów i wyposażenia do sprzętu

elektronicznego, licencje na programy, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, usługi,

opłaty, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne, zakup energii, delegacje służbowe,

szkolenia i inne stanowią - 313.100,66 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały środki w wysokości 4.815,54 zł na koszty związane z utrzymaniem projektu pn."Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej".

Należy zaznaczyć, że w planowanej wielkości wynagrodzeń przyjęto 3% ich wzrost oraz

zagwarantowano środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków budżetowych w tym rozdziale ustalono na kwotę - 35.500,00 zł a dotyczy on wydatków bieżących związanych z promocją gminy.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zaplanowane środki na pozostałą działalność stanowią kwotę 138.088,00 zł i przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (przy

stawce najniższego wynagrodzenia 1.850,00 zł dla 5 etatów na okres 2 miesięcy)

- 18.500,00 zł,

- pochodne od wynagrodzeń - 3.618,00 zł,

- odpis na ZFŚS - 5.470 zł,

- wpłaty na PFRON - 28.000,00 zł,

- pozostałe wydatki tj.: wywóz nieczystości, zakup towarów i wyposażenia oraz usług, diety

dla sołtysów i inne - 82.500,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa

Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej to jest prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano wydatki w kwocie 1.100,00 zł, które rekompensuje dotacja celowa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75403 - Jednostki terenowe policji

Na zakup paliwa dla pojazdów służbowych policji proponuje się przeznaczyć w 2016 roku kwotę 5.000,00 zł.

Wydatki związane z zakupem paliwa przewiduje się w budżecie gminy nieprzerwanie od kilku lat.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Na zadania związane z utrzymaniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego proponuje się przeznaczyć w 2016 roku 60.447,00 zł.

Wymienioną kwotę stanowią wydatki bieżące dla trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z podziałem na:

- opłaty za udział w ćwiczeniach i wyjazdy do pożarów - 15.000,00 zł,

- zakup paliwa, energii elektrycznej sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia

- 25.400,00 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe tj.: badania lekarskie, ubezpieczenia, remonty i naprawy

bieżące pojazdów, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi kierowców-20.047,00zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego

Na obsługę długu publicznego - odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano 80.729,00 zł.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W wymienionym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 22.000,00 zł na poręczenie kredytu długoterminowego udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Kowalu dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki z/s w Choceniu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W planowanej wielkości 150.000,00 zł mieści się rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wyliczona na kwotę 93.490,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 56.510,00 zł.

Rezerwę celową obliczono biorąc za podstawę wydatki budżetu 15.147.619,00 zł minus wynagrodzenia i pochodne - 7.911.597,00 zł oraz obsługę długu - 80.729,00 zł minus wydatki majątkowe - 1.504.254,00 zł = 5.651.039,00 x 1% = 56.510,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 3.176.159,80 zł i są o 3,86 % wyższe w stosunku do 2015 roku.

- wydatki bieżące 3.176.159,80 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 2.154.388,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń - 432.757,00 zł

- odpis na ZFŚŚ - 120.899,00 zł

Wyższe wydatki osobowe wynikają z zatrudnienia dwóch nauczycieli i wzrostu płac obsługi. Ponadto w planach ujęto wzrosty wynagrodzeń nauczycieli w związku z awansem zawodowym oraz zmianę przydziału godzin na rok szkolny 2015/2016. Zagwarantowano środki na wypłaty nagród jubileuszowych oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego.

W ramach Projektu pn." Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" - zakup tablic interaktywnych zaplanowano wydatki na utrzymanie projektu oraz zapewnienie trwałości wdrożonych systemów w wysokości 1.256,80 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki w omawianym rozdziale określono na kwotę 147.823,00 zł i są

o 2,77% niższe w stosunku do roku 2015.

- wydatki bieżące 147.823,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 108.746,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń - 22.640,00 zł

- odpis ZFŚS - 5.760,00 zł

W planie na 2016 rok na niższe wydatki osobowe wpłynęło zatrudnienie nauczyciela

z niższym stopniem awansu zawodowego w oddziale przedszkolnym.

Pozostałe wydatki rzeczowe pozostają w tej samej wysokości w stosunku do 2015roku.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan ogółem wynosi 1.385.838,00 zł z czego na wydatki bieżące przeznaczono 712.584,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 445.136,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń - 83.616,00 zł

- odpis ZFŚŚ - 26.580,00 zł

Na wyższe wydatki osobowe wpłynęła waloryzacja płac obsługi, zwiększenie zatrudnienia obsługi i zatrudnienia nauczycieli w związku z utworzeniem dodatkowej grupy przedszkolnej, a także zagwarantowano środki na wypłatę nagród jubileuszowych.

Na wydatki majątkowe związane z budową przedszkola w Lubaniu zaplanowano 673.254,00 zł w tym zapłata zobowiązania z 2015 roku w zakresie wykupu gruntu stanowi 218.000,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Planowane wydatki w omawianym rozdziale określono na kwotę 1.511.571,00 zł

i są o 1,29% wyższe w stosunku do 2015 roku.

- wydatki bieżące 1.511.571,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 964.073,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń - 196.306,00 zł

- odpis ZFŚŚ - 48.092,00 zł

Na wyższe wydatki osobowe wpłynęła zmiana przydziału godzin na rok szkolny 2015/2016, wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli oraz przeszeregowanie związane z osiągnięciem przez nauczycieli wyższego stopnia awansu zawodowego i wzrost płac obsługi.

Pozostałe wydatki rzeczowe pozostają w porównywalnej wysokości w stosunku do 2015 roku.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów

Plan wydatków wynosi 373.838,00 zł i jest wyższy o 12,35 % w stosunku do 2015 roku

- wydatki bieżące 373.838,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 159.464,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń - 28.818,00 zł

- odpis ZFŚŚ- 3.465,00 zł

Na wyższe wynagrodzenia osobowe wpłynęła waloryzacja wynagrodzeń oraz zatrudnienie opiekunki na 1 etatu i wypłata nagrody jubileuszowej dla pracownika. Pozostałe wydatki rzeczowe pozostają na porównywalnym poziomie w stosunku do 2015r.

Zaplanowane zostały również środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.

Rozdział 80114 - Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół

Plan wydatków wynosi 267.554,00 zł i jest o 20,34 % niższy w stosunku do 2015r.

- wydatki bieżące 267.554,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 191.554,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń - 37.124,00 zł

- odpis ZFŚŚ - 4.376,00 zł

Na niższe wydatki osobowe wpłynęło przejście pracownika na emeryturę. Ponadto zaplanowano wydatki na aktualizację i dostosowanie programów do aktualnych wymogów prawnych, przedłużenie licencji na "System Kadrowo Płacowy", "Budżet"

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wymienionym rozdziale wynoszą 17.461,00 zł i przeznaczone zostaną na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. W ramach tych wydatków przewiduje się: refundowanie czesnego - studia podyplomowe oraz małe formy dokształcające nauczycieli, a także szkolenie rad pedagogicznych w różnych formach. Systemem dopłat objęci są nauczyciele podnoszący kwalifikacje lub zdobywający dodatkowe zgodnie z potrzebami kadrowymi.

Rozdział 80148 - Stołówka przy Szkole Podstawowej w Lubaniu

Plan wydatków wynosi 170.683,00 zł i jest o 10,30 % wyższy w stosunku do 2015roku

- wydatki bieżące 170.683,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 123.690,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń - 23.971,00 zł

- odpis ZFŚŚ - 4.376,00 zł

Na wyższe planowane wydatki wpłynęła podwyżka wynagrodzeń osobowych pracowników.

Zaplanowano również wydatki na zakup - środków czystości, doposażenie kuchni i stołówki oraz serwis urządzeń kuchennych i monitoring szkodników HACCAP,

Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji

nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach

wychowania przedszkolnego

Plan wydatków określono na 44.600,00 zł i jest o 0,21% niższy w stosunku do 2015roku.

Całość planu stanowią wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 37.360,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń- 7.240,00 zł

Planowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia dla nauczycieli pracujących z uczniami wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji

nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i

szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków stanowi 362.083,00 zł i jest o 15,95% niższy w stosunku do 2015roku.

- wydatki bieżące - 362.083,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 297.038,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń- 57.623,00 zł

Planowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia dla nauczycieli pracujących z uczniami wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki a także zakup pomocy dydaktycznych. Niższy plan wynika z mniejszej ilości dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 42.900,00 zł

Utworzony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczony jest dla nauczycieli emerytów oraz dla pracowników emerytów nie będących nauczycielami

i stanowi 7.636,00 zł

Zaplanowano również środki w wysokości 35.264,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, na którą dokonywany jest odpis w wysokości (0,20%) planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli (art. 72 ustawy KN)

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków budżetowych w wymienionych rozdziałach wynosi 61.000,00 zł.

Realizacja wydatków odbywać się będzie w oparciu o zadania zawarte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan na pokrycie wydatków związanych z pobytem dwóch podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej określa się na kwotę 57.000,00 zł i jest wyższy o 3,64% w stosunku do 2015 roku.

Zwiększenie planu spowodowane jest podniesieniem wysokości opłat w 2016 roku za pobyt podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

W związku z funkcjonowaniem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej plan wydatków bieżących określa się na kwotę 3.000,00 zł i przeznacza na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację zadań w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ustala się plan w wysokości 500,00 zł.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Plan wydatków na 2016 rok realizowany ze środków własnych gminy wynosi 39.214,00 zł.

Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia - 27.850,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń - 5.720,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.094,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 zł

- pozostałe wydatki - 4.050,00 zł

(m.in.: abonament telefoniczny, ryczałt za używanie własnego pojazdu

do celów służbowych w jazdach lokalnych, szkolenia)

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego

Plan wydatków określono na kwotę 1.359.815,00 zł, z uwzględnieniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 1.278.000,00 zł i środków własnych gminy w wysokości 81.815,00 zł (ustawowy wskaźnik 3% nie pokrywa kosztów obsługi tych świadczeń) z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna

oraz składki na ubezpieczenia społeczne -1.240.777,00 zł

* pokryte z dotacji budżetu państwa

- wynagrodzenia - 83.400,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń - 17.150,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.188,00 zł

* pokryte z dotacji - 31.223,00 zł

* pokryte z środków własnych gminy - 71.515,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 2.500,00zł

- pozostałe wydatki (usługi pocztowe, abonament

telefoniczny, serwis komputerowy,

delegacje służbowe, szkolenia, różne opłaty i składki) - 13.800,00 zł

* pokryte z dotacji - 6.000,00 zł

* pokryte z środków własnych gminy -10.300,00 zł.

Na wyższe planowane wydatki osobowe wpłynęła waloryzacja płac w wysokości 3%.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan na 2016 rok wynosi 148.900,00 zł. Przyjęta do budżetu kwota zostanie rozdysponowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 16.400,00 zł

* od zasiłków z pomocy społecznej - 8.200,00 zł

dotacja 85213 § 2030 - 7.400,00 zł

środki własne gminy - 800,00 zł

* od świadczeń rodzinnych - 8.200,00 zł

dotacja 85213 § 2010 - 7.500,00 zł

środki własne gminy - 700,00 zł

- zasiłki okresowe - 93.200,00 zł

dotacja 85214 § 2030 - 92.200,00 zł

środki własne gminy - 1.000,00 zł

- zasiłki stałe - 38.400,00 zł

dotacja 85216 § 2030 - 37.400,00 zł

środki własne gminy - 1.000,00 zł

- prowizje bankowe pokryte z środków własnych gminy - 900,00 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla mieszkańców z terenu gminy zaplanowano 3.000,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 2016 rok wynosi 307.126,00 zł, z uwzględnieniem dotacji z budżetu państwa w kwocie 104.000,00 zł i środków własnych gminy w wysokości 203.126,00 zł

Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia - 242.100,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń - 45.350,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.376,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 4.000,00 zł

- pozostałe wydatki (usługi zdrowotne, remontowe, pocztowe,

abonament telefoniczny, serwis komputerowy, delegacje służbowe,

szkolenia, różne opłaty i składki) - 11.300,00 zł

Na wyższe planowane wydatki osobowe wpłynęła waloryzacja płac w wysokości 3% oraz wypłata odprawy emerytalnej dla pracownika socjalnego.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wynosi 44.927,00 zł, z uwzględnieniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 7.200,00 zł i środków własnych gminy w wysokości 37.727,00 zł.

Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia - 29.600,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń - 6.150,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.277,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 zł

- pozostałe wydatki - 200,00 zł

(ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia,

delegacje służbowe, szkolenia)

- wydatki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla

osób z zaburzeniami psychicznymi - 7.200,00 zł

Na wyższe planowane wydatki osobowe wpłynęła waloryzacja płac w wysokości 3%.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 176.500,00 zł, z uwzględnieniem dotacji z budżetu państwa

w kwocie 71.500,00 zł i środków własnych gminy w wysokości 105.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

realizację programu wieloletniego : Pomoc państwa zakresie dożywiania - 131.500,00 zł:

- dożywianie uczniów - 45.000,00 zł

* pokryte z dotacji § 2030 - 19.000,00 zł,

* pokryte z środków własnych gminy - 26.000,00 zł

- zasiłek celowy na posiłek - 86.500,00 zł

* pokryte z dotacji § 2030 - 52.500,00 zł,

* pokryte z środków własnych gminy - 34.000,00 zł

oraz:

- zasiłki celowe - 35.000,00 zł

* pokryte z środków własnych gminy

- zakup usług i prowizja bankowa - 2.000,00 zł

* pokryte z środków własnych gminy

Zaplanowane środki w wysokości 8.000,00 zł stanowić będą udział własny gminy w wydatkach wynikających z zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W wymienionym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 369.000,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości - odbiorem odpadów komunalnych oraz monitoringiem zamkniętego składowiska odpadów.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej do oświetlenia dróg gminnych zaplanowano w budżecie na 2016 rok 159.935,00 zł. Konserwacja istniejącej sieci elektrycznej związanej z oświetleniem dróg oraz zakup usług pozostałych pochłonie środki budżetowe w kwocie - 123.500,00 zł. Ogółem plan wydatków w omawianym rozdziale wyniesie 283.435,00 zł.

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

Zgodnie z planem finansowym zakładu budżetowego zaplanowano dotację przedmiotową w wysokości 324.065,00 zł.

Wymienioną dotację należy traktować, jako dopłaty do produkcji i dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ustalono na 96.000,00 zł. Wymieniona kwota dotyczy wydatków bieżących. Z podanej wielkości przewidziano następujące grupy wydatków:

- rozkładowy przewóz mieszkańców,

- wywóz nieczystości,

- opracowanie decyzji o zabudowie i decyzji celu publicznego,

- opracowanie planu rewitalizacji i strategii gminy oraz zmian w planie zagospodarowania

przestrzennego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział 92116 - Biblioteki

Dotacje dla instytucji kultury na 2016 rok będą wynosić 326.976,00 zł, przy czym dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury będzie stanowić kwotę 259.400,00 zł a dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 67.576,00 zł.

Z wymienionych kwot dotacji będą realizowane wydatki bieżące - statutowe związane z upowszechnianiem kultury tj. prowadzeniem zespołów, kół zainteresowań, zakupem wyposażenia, książek i czasopism.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 8.500,00 zł na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich. Ogółem plan w dziale 921 stanowi kwotę 335.476,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Na wydatki związane z utrzymaniem "Orlika" zaplanowano w budżecie ogółem 39.449,00 zł. Z wymienionej kwoty wyodrębnia się:

- wynagrodzenia i pochodne - 30.355,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.094,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług - 6.000,00 zł

- opłaty i składki - 2.000,00 zł

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan wydatków określono na kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na rozwój sportu w gminie.

W budżecie zaplanowano wydatki na wszystkie zadania własne gminy w tym na oświatę i wychowanie 49,52%, a kwotowo 7.500.510,80 zł. Dla pełnego obrazu podaje się, że część oświatowa subwencji ogólnej wynosi - 4.094.527,00 zł tak, więc ze środków własnych gminy należy zaangażować 3.405.983,80 zł.

Na zadania z opieki społecznej zaplanowano 2.139.982,00 zł tj. 14,13%.

Na wydatki administracji samorządowej a w tym wydatki rady i urzędu gminy, promocję gminy oraz na wydatki, które nie będą w określonym czasie zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy a dotyczące prac publicznych planuje się 2.512.489,20 zł tj. 16,59% wydatków ogółem.

W dziale Transport i łączność wydatki bieżące i majątkowe określono na 908.726,00 zł co daje 6,00% wszystkich wydatków.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wydatki bieżące wynoszą 1.072.500,00 zł , co stanowi 7,08% planu.

Na wydatki majątkowe oraz wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo planuje się kwotę 76.210,00 zł co stanowi 0,50% planu.

W dziale Kultura fizyczna i sport planuje się wydatki bieżące rzędu 199.449,00 zł tj. 1,32%.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przewidziano wydatki bieżące w kwocie 335.476,00 zł, co stanowi 2,21% planu.

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w ramach wydatków bieżących planuje się na 2016 rok 65.447,00 zł tj. 0,43% planu z tego na wydatki jednostek OSP przewidziano 60.447,00 zł.

Jak już wcześniej wspomniano na rezerwy ogółem zaplanowano 150.000,00 zł, w tym na rezerwę ogólną 93.490,00 zł i celową 56.510,00 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

W ogólnym planie wydatków udział rezerw wynosi 0,99%.

Pozostałe 1, 23% planu przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem porządku wokół grobów wojennych - 2.000,00 zł, aktualizacją stałego rejestru wyborców - 1.100,00 zł, obsługę długu publicznego - 102.729,00 zł, realizację wydatków wynikających z programu przeciwdziałania alkoholizmowi -61.000,00 zł i gospodarkę mieszkaniową 20.000,00 zł.

Łączna kwota w/w wydatków wynosi 186.829,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 1.504.254,00 zł, co stanowi 9,93% wydatków ogółem.

Poszczególne zadania inwestycyjne wyszczególniono w działach, do których zgodnie z klasyfikacją budżetową zostały zaliczone.

W uchwale budżetowej po wprowadzeniu autopoprawek do projektu dochody i wydatki ogółem wzrosną o 190.000,00 zł i wpłyną bezpośrednio na wzrost dochodów i wydatków majątkowych.

Jednym z załączników do uchwały budżetowej jest plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowej jednostki budżetowej dla Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Lubaniu:

Szkoła Podstawowa w Lubaniu - 2.000,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Przywieczerzynie - 500,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Ustroniu - 500,00 zł,

Gimnazjum w Lubaniu (rozdział 80110) - 2.000,00 zł,

Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) - 29.100,00 zł,

Stołówka przy Szkole Podstawowej w Lubaniu (rozdział 80148) - 69.844,00 zł

Ogółem plan dla tych dochodów i wydatków wynosi 103.944,00 zł.

Przedstawiony projekt budżetu na 2016 rok oraz zadania w nim zawarte są dość trudne lecz możliwe do zrealizowania przy pomocy naszych mieszkańców i Wysokiej Rady.

Wnoszę więc o przyjęcie budżetu i podjęcia uchwały o treści przedstawionej Państwu Radnym.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Rolirad

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Adam Szkurłat

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »