| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/85/2015 Rady Powiatu w Żninie

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Powiat Żniński oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[1])) oraz art. 12 pkt 11, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz zakres i tryb kontroli ich pobrania i wykorzystywania dla:

1) szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Powiat Żniński lub osoby fizyczne;

2) szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Powiat Żniński zwanych dalej "szkołami".

§ 2. 1. Szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Powiatu Żnińskiego dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Powiat Żniński. Dotacja na każdego ucznia nie może być jednak niższa niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Żnińskiego.

1) W przypadku zmiany wysokości planowanych przez Powiat Żniński wydatków bieżących przewidzianych na utrzymanie ucznia w szkołach Powiatu Żnińskiego, zmianie ulegają również kwoty dotacji należnej podmiotom, którym dotację ustala się według tych wydatków - poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zmian budżetowych.

2) Do obliczenia podstawy dotacji, dla szkół o których mowa w § 1 pkt 1:

a) w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia danego roku budżetowego - przyjmuje się liczbę uczniów szkół Powiatu Żnińskiego z dnia 1 stycznia roku budżetowego,

b) w okresie od 1 września do 31 grudnia danego roku budżetowego - przyjmuje się liczbę uczniów szkół Powiatu Żnińskiego z dnia 1 września roku budżetowego.

2. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Powiatu Żnińskiego w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Żniński.

3. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Powiatu Żnińskiego w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie Powiatu Żnińskiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

4. W przypadku braku na terenie powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju. Za kryterium bliskości przyjmuje się odległość drogową siedziby Powiatu Żnińskiego od siedziby gminy lub powiatu prowadzącego szkołę publiczną danego typu lub rodzaju.

§ 3. 1. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca szkołę, zwana dalej "organem prowadzącym", składa wniosek o udzielenie dotacji do Zarządu Powiatu w Żninie w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Złożenie wniosku z informacją o planowanej liczbie uczniów jest warunkiem udzielenia dotacji, z zastrzeżeniem art. 90 ust. 2g ustawy o systemie oświaty.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotacja nie zostanie udzielona, gdy dane wykazane we wniosku, o którym mowa w ust. 2, będą niezgodne z danymi wykazanymi we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

4. Wysokość dotacji w budżecie powiatu ustala się oddzielnie dla każdej szkoły na dany rok kalendarzowy w oparciu o planowaną liczbę uczniów zgłoszonych w terminie określonym w ust. 1.

5. W przypadku przyznania dotacji szkole, dotacja jest przekazywana w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca w okresie od stycznia do listopada, a w miesiącu grudniu do 15 dnia miesiąca, na rachunek bankowy szkoły lub zespołu szkół wskazany we wniosku sporządzonym wg wzoru, o którym mowa w ust. 2.

6. Właściwe służby finansowe organu dotującego przekazują podmiotowi dotowanemu pisemną informację o wielkości rocznej dotacji określonej w uchwale budżetowej na dany rok.

§ 4. 1. Szkoła przekazuje organowi dotującemu, nie później niż do 20 dnia miesiąca, informację na temat rzeczywistej, ustalonej na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, liczby uczniów uczęszczających do szkoły według stanu na 10 dzień miesiąca, w którym nastąpi udzielenie dotacji. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.

2. Wysokość dotacji należnej szkole na dany miesiąc ustala się w wysokości stanowiącej iloczyn rzeczywistej liczby uczniów aktualnej na 10 dzień miesiąca wykazanej w informacji o której mowa w ust. 1 i stawki miesięcznej na jednego ucznia.

3. Szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie realizuje się obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, dotacji na dany miesiąc udziela się zaliczkowo na podstawie informacji o liczbie uczniów wg stanu na dzień 10 każdego miesiąca, dokonując korekty wypłaconej dotacji w następnym miesiącu na podstawie liczby uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Uczestnictwo uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych musi być potwierdzone ich własnoręcznymi podpisami na listach obecności na tych zajęciach. W przypadku stwierdzenia, że nastąpiła pomyłka w przekazanej informacji o stanie uczniów, szkoła może przedłożyć do organu dotującego korektę. Wyrównanie dotacji nastąpi w miesiącu następującym po złożeniu korekty.

4. Szkoły, o których mowa w ust. 3, podają liczbę uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ubiegłym miesiącu - w terminie do 20 dnia następnego miesiąca, zaś za miesiąc grudzień w terminie 2 dni od zakończenia obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu grudniu. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.

5. W przypadku szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, dotacja, przysługuje również na każdego absolwenta szkoły w okresie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończył szkołę, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę.

§ 5. 1. Szkoła sporządza i przekazuje organowi dotującemu nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie raty dotacji, rozliczenie z wykorzystania dotacji za okres od początku roku kalendarzowego do końca danego miesiąca.

2. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły.

4. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.

5. Kwota dotacji niewykorzystana przez szkołę w danym roku budżetowym podlega zwrotowi do organu dotującego w terminie określonym w ustawie o finansach publicznych.

§ 6. Przyjmuje się następujący tryb ustalania wysokości kwoty udzielonej dotacji szkołom wymienionym w § 2 ust. 3:

1) W miesiącu styczniu - zaliczkę określa się na podstawie wysokości ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących na dany rok ponoszonych na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez powiat. Weryfikacja wysokości zaliczki według wydatków zrealizowanych w styczniu nastąpi w transzy dotacji na kolejny miesiąc;

2) W miesiącach luty - grudzień - zaliczkę określa się na podstawie wysokości wydatków bieżących zrealizowanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc przekazania kolejnej transzy dotacji, ponoszonych na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez powiat.

§ 7. Organ dotujący może kontrolować prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji przyznanych szkołom na następujących zasadach:

1) Kontrolę prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przeprowadza się na podstawie upoważnienia wydanego przez Starostę Żnińskiego;

2) Kontrolę przeprowadza się po uprzednim, na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem kontroli, powiadomieniu organu prowadzącego o zakresie kontroli, przewidywanym czasie kontroli oraz miejscu przeprowadzenia kontroli;

3) Zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji obejmuje w szczególności:

a) dane ujęte we wniosku o udzielenie dotacji,

b) dane ujęte w miesięcznych informacjach, w zakresie zgodności wykazanej liczby uczniów ze stanem faktycznym, w odniesieniu do danych zawartych w dokumentacji szkoły,

c) dokumentację organizacyjną i dokumentację przebiegu nauczania, w tym listy obecności o których mowa w § 4 ust. 3,

d) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty - na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej kontrolowanej szkoły.

4) Kontrolujący ma prawo wglądu do dokumentacji, o której mowa w pkt 3 oraz dokonywania z niej odpisów i kserokopii;

5) Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli;

6) Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 5 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli;

7) W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt 6, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli;

8) W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 5 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego;

9) Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie właściwym do jego podpisania, wyjaśnienie tej odmowy;

10) O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni wzmiankę w protokole. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach;

11) Kontrolowany może zgłosić Staroście Żnińskiemu w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemne wyjaśnienie co do ustaleń zawartych w protokole.

12) W przypadku utrudniania lub udaremniania przez szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej wymienioną w § 2 ust. 3 lub przez organ prowadzący czynności kontrolnych, stosuje się zapisy art. 90 ust. 3fa - 3fc ustawy o systemie oświaty.

§ 8. 1. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości mających wpływ na prawo lub wysokość dotacji przysługującej kontrolowanej szkole Starosta Żniński w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu lub wpływu wyjaśnień, o których mowa w § 7 pkt 11, kieruje do kontrolowanej szkoły wystąpienie pokontrolne wzywające do zwrotu całości lub części przekazanej dotacji. Wystąpienia pokontrolnego nie kieruje się, jeżeli Starosta Żniński uwzględni wyjaśnienia, o których mowa w § 7 pkt 11.

2. Przewiduje się możliwość dokonania korekty wypłaconej dotacji w przypadku stwierdzenia, że faktyczna liczba uczniów jest inna niż liczba uczniów, według której wypłacono dotacje. Wówczas kolejna cześć dotacji korygowana jest o różnice miedzy wypłaconą a należną dotacją.

3. Ustala się sposób rozliczenia dotacji:

1) w przypadku nadpłaty - potrącenie z następnych należnych części dotacji;

2) w przypadku braku możliwości, o której mowa w pkt 1 organ dotujący zobowiąże organ dotowany do zwrotu nadpłaconej dotacji;

3) w przypadku niedopłaty - przekazanie z następnymi należnymi częściami dotacji.

4. W przypadku zakończenia prowadzenia działalności przez dotowaną szkołę w trakcie trwania roku budżetowego, organ prowadzący powiadamia pisemnie Starostę Żnińskiego a dotowana szkoła zobowiązana jest przedłożyć rozliczenie wykorzystania dotacji oraz zwrócić niewykorzystane, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości środki z dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Żnińskiego w terminie 15 dni od dnia zakończenia działalności.

5. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Żnińskiego w części lub w całości pobrane nienależnie, w nadmiernej wysokości lub wykorzystane na cele inne niż określone w § 5 ust. 3 podlegają zwrotowi do budżetu Powiatu Żnińskiego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak od zaległości podatkowych, w terminach i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXI/196/2013 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Powiat Żniński oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Żninie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady


Józefa Błajet


Załącznik do Uchwały Nr VIII/85/2015
Rady Powiatu w Żninie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

.............................................

(pieczęć organu prowadzącego szkołę)

........................, dnia ........................... r.

(miejscowość)

Zarząd Powiatu

w Żninie

Wniosek o udzielenie dotacji na rok ............................

1. Nazwa i adres organu prowadzącego ……………………………………………………...........................,

2. Dane szkoły:

1) nazwa i adres szkoły .............................................................................................................................

2) typ i rodzaj szkoły .................................................................................................................................

3) realizowanie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki: TAK/NIE*

3. Szkoła jest wpisana do ewidencji niepublicznych szkół

- zaświadczenie nr ................................ z dnia .................................. i posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez .....................decyzja nr ............................. z dnia ..................

4. Dotacje proszę przekazywać na rachunek bankowy szkoły:

nazwa i adres szkoły:...........................................................................................................................

nazwa i adres banku:............................................................................................................................

numer rachunku bankowego ................................................................................................................

5. Planowana liczba uczniów od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia ................. osób/miesięcznie

w tym planowana liczba uczniów niepełnosprawnych wg rodzajów niepełnosprawności wskazanych w orzeczeniu:

a) …………………….

b) …………………….

c) …………………….

6. Planowana liczba uczniów od dnia 1 września do dnia 31 grudnia .................. osób/miesięcznie

w tym planowana liczba uczniów niepełnosprawnych wg rodzajów niepełnosprawności wskazanych w orzeczeniu:

a) …………………….

b) …………………….

c) …………………….

7. Zobowiązuję się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów.

........................................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionedo reprezentowania organu prowadzącego)

* niepotrzebne skreślić

Pouczenie : wniosek o udzielenie dotacji składa się w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/85/2015
Rady Powiatu w Żninie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

.............................................

(pieczęć organu prowadzącego szkołę)

........................, dnia ........................... r.

(miejscowość)

Termin złożenia do 20 dnia każdego miesiąca

Starosta Żniński
Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów/wychowanków
według stanu na 10 dzień miesiąca …………… 20…. roku

1. Nazwa i adres szkoły ……………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………….…,

2. Aktualna liczba uczniów w szkole wg stanu na 10 dzień miesiąca na który ma być udzielona dotacja

z tego liczba uczniów niepełnosprawnych:

Rodzaj niepełnosprawności wskazanych w orzeczeniu

Liczba uczniów

3. Liczba uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ubiegłym miesiącu, którzy potwierdzili uczestnictwo własnoręcznymi podpisami na listach obecności na tych zajęciach - dotyczy szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie realizuje się obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,

………………………………..

…………………………..

(miejscowość, data)

(pieczątka imienna i czytelny podpis osoby fizycznej lub przedstawiciela osoby prawnej prowadzącej dotowaną jednostkę)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/85/2015
Rady Powiatu w Żninie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

ROZLICZENIE DOTACJI

..........................................................

(pieczęć organu prowadzącego szkołę)

ROZLICZENIE DOTACJI
otrzymanych z budżetu Powiatu Żnińskiego na zadania oświatowew roku …………......

1. Nazwa i adres organu prowadzącego szkołę lub placówkę niepubliczną

…………………………………………………………………………………………….……

2. Nazwa szkoły lub placówki niepublicznej ………………………………………………………………………………………………

3. Numer rachunku bankowego szkoły ……………………………………………………………………………………..………

4. Rozliczenie dotacji z rozdziału ……..…….….*

a) Rozliczenie zbiorcze dotacji:

Miesiąc

Faktyczna liczba uczniów dotowanej szkoły

Kwota otrzymanej dotacji

Kwota dotacji wydatkowana

szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie realizuje się obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, podają liczbę uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu i własnoręcznym podpisem potwierdzili ten fakt na liście obecności z zajęć

w tym liczba uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniami

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Razem

b) Rozliczenie szczegółowe z wykonania otrzymanej dotacji z budżetu Powiatu Żnińskiegoza miesiąc …………………….. roku………………

1.

Kwota otrzymanej dotacji w zł

za miesiąc sprawozdawczy

narastająco od początku roku kalendarzowego

2.

Wykorzystanie dotacji w zł**

Rodzaj wydatków

za miesiąc sprawozdawczy

narastająco od początku roku kalendarzowego

wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników brutto

dodatkowe wynagrodzenie roczne

składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy

składki na fundusz pracy

zakup materiałów i wyposażenia

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

zakup energii

zakup usług remontowych

zakup usług pozostałych

Inne (jakie)……………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

RAZEM wykorzystanie dotacji

3.

Kwota dotacji do rozliczenia

(dotacja otrzymana minus dotacja wykorzystana)

za miesiąc sprawozdawczy

narastająco od początku roku kalendarzowego

* Należy podać rozdział z którego szkoła otrzymała dotację. W przypadku otrzymywania dotacji z kilku rozdziałów należy wypełnić kolejne egzemplarze rozliczenia. Wydatki pokrywane z rozdziału 80150 dolicza się do wydatków rozdziału, w którym dotowana jest szkoła realizująca zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

** W tabeli należy ująć tylko wydatki bieżące szkoły, o których mowa w art. 90 ust.3d ustawy o systemie oświaty.

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.

Oświadczam, że są mi znane przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

………………..…….…………..……………………

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania organu prowadzącego szkołę)


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty obowiązek udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Powiat Żniński lub osoby fizyczne oraz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek prowadzonych na terenie Powiatu Żnińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania należy do kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

W dniu 20.02.2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 357). Wśród ważniejszych zmian wymienić należy nowelizację ust. 3 w art. 90 ustawy o systemie oświaty, dotyczącym dotacji dla szkół niepublicznych, w których nie jest realizowany obowiązek nauki, gdzie wprowadzono dodatkowy wymóg prowadzenia list obecności, podpisywanych przez uczniów, a w przypadku kontroli przez organ dotujący, uprawnienie do sprawdzania takich list. Doprecyzowany został opis katalogu wydatków bieżących, zawarty w art. 90 ust 3d ustawy o systemie oświaty, które mogą być pokrywane z dotacji. Wprowadzono również procedury postępowania dla organów dotujących na wypadek odmowy lub utrudniania kontroli przez dotowanego.

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy zmieniającej, uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego podjęte na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejście w życie ustawy z dnia 20.02.2015r. zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31.12.2015r.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

AW/JM

Przewodnicząca Rady


Józefa Błajet


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz. 788, Nr 131, poz.1091, Nr 122, poz.1020, Nr 167, poz.1400 i Nr 249, poz.2104, z 2006r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz. 941 i poz. 979, z 2013r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191,poz. 1265, poz. 1317 i poz.1650, z 2014r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146 i poz. 1877 oraz z 2015r. poz. 357, poz. 1240, poz. 1607 i poz. 1629.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Santana Nowak

Specjalistka w zakresie prawa cywilnego, posiadająca bogate doświadczenie zawodowe w wielu dziedzinach prawa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »