| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr VIII/83/2015 Starosty Żnińskiego

z dnia 29 grudnia 2015r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2015 r. , poz. 1445 ).

1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zobowiązała samorządy powiatowe do utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku a Starostów, przewodniczących tych Komisji, do składania Radzie Powiatu, nie później niż do końca stycznia następnego roku kalendarzowego, sprawozdania z działalności Komisji za rok ubiegły. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku czwartej kadencji powołana została Zarządzeniem Nr 4/2015 Starosty Żnińskiego z dnia 14 stycznia 2015 r. na podstawie art. 38a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. W 2015 roku Komisja pracowała w następującym składzie:

1) Zbigniew Jaszczuk - Starosta Żniński - Przewodniczący,

2) Maria Zwolenkiewicz - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie,

3) Robert Luchowski - Burmistrz Żnina,

4) Alicja Wiczewska - Radna Rady Powiatu w Żninie ,

5) Zofia Kozłowska - Radna Rady Powiatu w Żninie,

6) Tomasz Fliciński - Naczelnik Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żninie,

7) Grzegorz Rutkowski- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żninie.

8) Dariusz Biskup - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żninie,

9) Jędrzej Małecki - Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Żninie.

2. W 2015 roku Komisja odbyła 3 posiedzenia.

1) Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się 30 czerwca 2015 roku. Obok stałych członków Komisji na posiedzenie został zaproszony Kierownik Pałuckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie. Większą część posiedzenia poświęcono kwestii przygotowania do letniego wypoczynku kąpielisk oraz obiektów, w których organizowany będzie letni wypoczynek na terenie Powiatu Żnińskiego. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żninie poinformował o wynikach kontroli w ośrodkach wypoczynkowych, w których mają wypoczywać dzieci i młodzież. Wydano 13 opinii pozytywnych. Komendant podkreślił, że decyzje były konsultowane indywidualnie, a po spełnieniu określonych wymogów wydawano decyzje ostateczne. W ramach organizacji profilaktyczno - prewencyjnych zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych podejmowano dodatkowe działania: prowadzono czynności kontrolno - rozpoznawcze w obiektach letniego wypoczynku, prowadzono pokazy sprzętu pożarniczego i prowadzono pogadanki tematyczne w szkołach i na festynach. Przyjmowano wycieczki dzieci w siedzibie tut. Komendy, gdzie zapoznawano z posiadanym sprzętem oraz przekazywano informacje na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa. Starosta Żniński przedstawił pisma przesłane przez Komendanta Powiatowego Policji w Żninie, w sprawie niewłaściwego oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta Żnin. Zostały one omówione przez Kierownika Wydziału Komunikacji i Dróg. Dokonano kontroli tych miejsc i korekty oznakowania poziomego i pionowego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie przedstawił stan sanitarny kąpielisk oraz placówek wypoczynkowych znajdujących się na terenie Powiatu Żnińskiego. Poinformował o wynikach badań czystości wód, które zostały przeprowadzone dwukrotnie i nie wykazywały przekroczeń dopuszczalnych norm czystości. Woda na kąpieliskach ogólnodostępnych i przy ośrodkach wypoczynkowych spełnia wymogi sanitarne. Stan sanitarno - higieniczny obiektów turystycznych nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców, ale w związku z rozbudowującą się infrastrukturą turystyczną należy wspólnie z organami samorządu terytorialnego zwiększyć nadzór nad elementami środowiska mającymi wpływ na jakość usług turystycznych oraz jakość bazy żywieniowej. Na koniec posiedzenia Starosta Żniński poinformował, że wzorem lat ubiegłych planowane są kontrole na akwenach wodnych przez zespół składający się z przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Pałuckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

2) Drugie posiedzenie odbyło się w dniach 24 i 25 września 2015 roku. Celem spotkania było doskonalenie współdziałania jednostek administracji samorządowej, kadry kierowniczej oraz osób odpowiedzialnych za wykonywanie zadań obronnych państwa na różnych szczeblach. Połączone ono było z ćwiczeniami na terenie obiektu I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie. Ponadto przećwiczono praktyczne uruchomienie Stałego Dyżuru na terenie Powiatu Żnińskiego.

3) Trzecie posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 1 grudnia 2015 roku . Na posiedzeniu omówiono projekt budżetu na 2016 rok. Starosta przedstawił kwestie związane z działem 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Kwota zabezpieczona w tym dziale ogółem wynosi 3.138.950 zł, z czego w poszczególnych rozdziałach przypada na: Nagrody dla policjantów z okazji "Święta Policji", remonty, wyposażenie i sprzęt komputerowy - 16.000 zł, Organizację Olimpiady Obrony Cywilnej dla szkół ponadgimnazjalnych - 650 zł, Organizacje pozarządowe wyłonione w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku - 22.000 zł. Po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowano przedłożony projekt budżetu. Kolejnym tematem spotkania było omówienie przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Żninie istotnych zdarzeń jakie miały miejsce na terenie Powiatu Żnińskiego. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej przedstawił działania na terenie Powiatu Żnińskiego. Omówił statystyki zdarzeń, do których były zadysponowane siły i środki z terenu powiatu, wyjazdy OSP oraz zdarzenia na terenach poszczególnych gmin powiatu. Realizowano program szkoleń dla członków OSP. Podjęto szereg działań kontrolnych obiektów mieszkalnych, administracyjnych i produkcyjnych. Największa ilość interwencji miała miejsce na terenie Gminy Żnin. Podsumowując działania całoroczne Komendant podkreślił, że szerokie i rozległe obciążenia dodatkowe pochłaniają dużą część czasu, ograniczając realizację zadań w zakresie kontrolno - rozpoznawczym. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji omówił czasy reakcji na zgłoszenia w odniesieniu do lat ubiegłych, przedstawił statystyki wykrywalności przestępstw kryminalnych, drogowych, wykroczeń oraz kradzieży z włamaniem. Ilość wykroczeń na terenie Powiatu Żnińskiego w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2014 wzrosła z poziomu 1204 do 1949, zmniejszyła się ilość interwencji oraz ilość niebieskich kart. Poprawie uległ poziom bezpieczeństwa na drogach powiatu. Wpływ na to miało zwiększenie liczby akcji policyjnych organizowanych przez KPP w Żninie. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji podkreślił, że wykrywalność ogólna utrzymana jest na wysokim poziomie około 81 %. Naczelnik Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żninie przedstawił informacje o działaniach Sekcji. Jednym z priorytetów działań na terenie Powiatu Żnińskiego było ograniczenie ogólnej ilości zdarzeń drogowych. W ramach przedsięwzięć podejmowanych w powyższym zakresie zainicjowano szereg działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego (pieszych, rowerzystów oraz motorowerzystów): "Prędkość i alkohol - zero tolerancji dla osób naruszających przepisy ruchu drogowego", "Niechroniony uczestnik ruchu drogowego", "Bus", "Truck", "Narkotyki", "Bezpieczna droga", "Bezpieczny weekend", "Pieszy a wykroczenia w ruchu drogowym", "Trzeźwy poranek". W związku ze zwiększeniem ilości kontroli drogowych, a także ilości przeprowadzonych badań kierowców na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, zmniejszyła się ilość nietrzeźwych kierujących z 285 do 258. Jest to pozytywne zjawisko świadczące o przestrzeganiu przepisów prawa i większej świadomości kierujących. W 2015 roku policjanci Komendy Powiatowej Policji w Żninie realizowali również działania profilaktyczne ukierunkowane na osoby dorosłe, młodzież i dzieci w celu eliminacji zachowań niezgodnych z prawem. W celu dotarcia do szerszego grona odbiorców wykorzystywali lokalne media: radio, telewizję i gazety. W 2015 roku policjanci zorganizowali i przeprowadzili dwie debaty społeczne na terenie Łabiszyna i Gąsawy, których celem było zapoznanie z aktualnym stanem bezpieczeństwa na terenie poszczególnych gmin, a także wymiana informacji na temat zagrożeń i miejsc, gdzie najczęściej dochodzi do naruszenia przepisów prawa.

3. Na posiedzeniach Komisji poruszano wiele ważnych problemów, które mają wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych oraz miejscach zamieszkania. Podczas spotkań omawiane były bieżące sprawy zgłaszane przez członków Komisji i zaproszonych gości. Działalność Komisji służy lepszemu współdziałaniu powiatowych służb, inspekcji i straży w wykonywaniu nałożonych zadań, a co za tym idzie ciągłemu podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Żnińskiego. Podjęte działania związane z pracami Komisji dają podstawę do szerszego rozpoznania zagrożeń, aktywizacji służb, inspekcji i straży na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu.

Starosta Żniński


Zbigniew Jaszczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

decyzje-IT.pl

decyzje-IT.pl to specjalistyczny, internetowy serwis branży IT, stanowiący centrum wiedzy na temat rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw i organizacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »