| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/83/15 Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie budżetu miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854 i 2150) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2016 rok w wysokości 42.775.369,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 42.070.369,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 705.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, 1a, i 1f.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2016 rok w wysokości 40.564.727,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 39.806.727,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 758.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2, 2a i 2f.

2. Określa się:

1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określa się zgodnie z załącznikami nr 1b, 1c, 1d, 1e, 2b, 2c, 2d, 2e.

§ 4. Nadwyżkę budżetową w kwocie 2.210.642,00 zł, przeznacza się na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 858.205,39 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.068.847,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) przedmiotowe w kwocie 130.000,00 zł,

b) podmiotowe w kwocie 1.206.220,00 zł,

c) celowe w kwocie 45.730,00 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) przedmiotowe w kwocie 0,00 zł,

b) podmiotowe w kwocie 77.148,00 zł,

c) celowe w kwocie 108.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Określa się plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych wraz z zakresem dotacji przedmiotowej:

1) przychody w wysokości 4.825.700,00 zł;

2) koszty w wysokości 4.825.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

1) dochody w wysokości 772.671,00 zł;

2) wydatki w wysokości 772.671,00 zł, zgodnie z załącznikami od nr 8 do nr 8f.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Chełmży w następujących kwotach:

1) dochody w wysokości 121.000,00 zł;

2) wydatki w wysokości 121.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 10 niniejszej uchwały;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych;

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a także zmian w planie finansowym dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu miasta.

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 297.340,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 282.560,00 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 14.780,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 231.000,00 zł;

2) celową w wysokości 542.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 150.000,00 zł,

b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 230.000,00 zł,

c) wynagrodzenia w kwocie 162.000,00 zł.

§ 14. Załącza się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 46.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Janusz Kalinowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1a.pdf


Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1b.pdf


Załącznik Nr 1c do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1c.pdf


Załącznik Nr 1d do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1d.pdf


Załącznik Nr 1e do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1e.pdf


Załącznik Nr 1f do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1f.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2a.pdf


Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2b.pdf


Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2c.pdf


Załącznik Nr 2d do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2d.pdf


Załącznik Nr 2e do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2e.pdf


Załącznik Nr 2f do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2f.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8a.pdf


Załącznik Nr 8b do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8b.pdf


Załącznik Nr 8c do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8c.pdf


Załącznik Nr 8d do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8d.pdf


Załącznik Nr 8e do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8e.pdf


Załącznik Nr 8f do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8f.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.

PRELIMINARZ
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2016 ROKU - 297.340,00

85153 - Zwalczanie narkomanii - 14.780,00

§ 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe5.780,00

§ 4300. - Zakup usług pozostałych9.000,00

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 282.560,00

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

730,00

Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji
i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie - Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", nr 0 800 154 030, która obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia "Województwo", a nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

73.000,00

Środki przeznaczone są dla klubów sportowych w formie dotacji, na prowadzenie punktu profilaktycznego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

2.300,00

Składki na ubezpieczenia społeczne członków MKRPA

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

44.780,00

Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia członków MKRPA oraz za udzielanie bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom gminy miasta Chełmży spełniającym kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej dla klientów tej pomocy, w lokalu przy ul. Tumskiej 12 w Chełmży oraz za przeprowadzone szkolenie w ramach "umowy zlecenie" na temat: "Niebieskiej Karty" dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4190 Nagrody konkursowe

1.150,00

1. Szkoły podstawowe Nr 2, 3 i 5 (po 100,00)

300,00

2. Gimnazjum Nr 1

100,00

3. Zespół Szkół Specjalnych

150,00

4. MKRPA

600,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

8.500,00

1. Zakup artykułów remontowych, programu komputerowego dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2.300,00

2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i Policji

800,00

3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu

200,00

4. Finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych

3.000,00

5. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną

400,00

6. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia (Pikniki Rodzinne, zjazdy trzeźwościowe, imprezy sportowe dla dzieci)

800,00

7. Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki lecznictwa odwykowego (Dzień Dziecka)

500,00

8. Zakup pomocy audiowizualnych i literatury

200,00

9. Zespół interdyscyplinarny

300,00

§ 4260 Zakup energii

4.000,00

Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA

§ 4300 Zakup usług pozostałych

146.900,00

1. Siedziba MKRPA: przegląd pieca, opłata RTV, wywóz śmieci i inne wydatki związane z usługami

700,00

2. Finansowanie organizacji ferii zimowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i kluby sportowe z terenu miasta Chełmży

3.000,00

3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:

- SP-2

- SP-3

- SP-5

- Gimnazjum Nr 1

1.000,00

250,00

250,00

250,00

250,00

4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną

3.000,00

5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia - przewozy na zjazdy

1.900,00

6. Szkolenia dla członków komisji

200,00

7. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej poprzez lokalne media

200,00

8. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia przez MKRPA

300,00

9. Zajęcia terapeutyczne (rekolekcje dla osób uzależnionych)

800,00

10. Zespół Interdyscyplinarny

500,00

11.Środki na funkcjonowanie ogniska wychowawczego dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Chełmży, które pochodzą z rodzin ubogich materialnie i dotkniętych różnymi patologiami - Ośrodek Wsparcia "Caritas" Diecezji Toruńskiej w Chełmży

85.000,00

12. Profilaktyka w Izbie Wytrzeźwień

50.000,00

13. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej

300,00

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

1.200,00


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2016 ROKU

Dochody

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Kwota

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

121.000,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

121.000,00

0570

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

1.000,00

0690

Wpływy z różnych opłat

120.000,00

Ogółem

121.000,00

Wydatki

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Kwota

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

121.000,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

102.000,00

4300

Zakup usług pozostałych

102.000,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

19.000,00

4190

Nagrody konkursowe

2.000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8.000,00

4300

Zakup usług pozostałych

9.000,00

Ogółem

121.000,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2016 ROKU

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 121.000,00

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 121.000,00

§ 0570. - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - 1.000,00

§ 0690. - Wpływy z różnych opłat -120.000,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2016 ROKU

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -121.000,00

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -102.000,00

§ 4300. - Zakup usług pozostałych - 102.00000

Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej -102.000,00

Środki z niniejszej pozycji będą przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania i konserwacji terenów zieleni miejskiej oraz koszty transportu drzewek i krzewów oraz ich wysadzenie.

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 19.000,00

Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży - 19.000,00

§ 4190. - Nagrody konkursowe - 2.000,00

Środki zostaną przeznaczone na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych w ramach akcji Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży oraz Akcji Sprzątania Świata.

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia - 8.000,00

W ramach tej pozycji będzie sfinansowana akcja "Wiosennego sprzątania Miasta Chełmży" oraz akcja "Sprzątania Świata", tj. zakupione zostaną worki i rękawice niezbędne do przeprowadzenia akcji, nagrody na konkursy plastyczne, czekolady dla uczestników akcji itp. materiały.

§ 4300. - Zakup usług pozostałych - 9.000,00

W ramach tej pozycji sfinansowane zostaną usługi niezbędne do przeprowadzenia w/w akcji np. zbiórka i wywiezienie na składowisko odpadów zebranych podczas akcji.


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 12a do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik12a.pdf


Załącznik Nr 12b do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik12b.pdf

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kampanie SEO

Kampanie SEO to agencja marketingowa z ponad 10-letnim doświadczeniem, którą tworzą doświadczeni i kreatywni eksperci.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »