| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/87/15 Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy miasta Chełmży przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2015 r. poz.1515) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) uchwala, co następuje:

§ 1. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczenia dotacji, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla prowadzonych na terenie gminy miasta Chełmży przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż gmina miasta Chełmży:

1) przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;

2) przedszkoli niepublicznych;

3) szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;

4) szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny;

5) niepublicznych i publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;

6) publicznych innych form wychowania przedszkolnego;

7) niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego;

8) oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm);

2) ustawie o finansach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.);

3) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia lub wychowanka jednostki wymienionej w § 1;

4) gminie - należy przez to rozumieć gminę miasto Chełmża;

5) placówce- należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną wymienioną w § 1;

6) oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej - należy przez to rozumieć oddział przedszkolny, o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy prowadzony w publicznej szkole podstawowej przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego na terenie gminy miasta Chełmży.

§ 3. 1. Przedszkole publiczne, o którym mowa w § 1 pkt 1, otrzymuje z budżetu gminy dotację dla każdego ucznia, zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, pomniejszonym o opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy miasta Chełmży.

2. Przedszkole niepubliczne o którym mowa w § 1 pkt 2, otrzymuje z budżetu gminy dotację na każdego ucznia, zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty, w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy miasta Chełmży .

3. Szkoła publiczna, o której mowa w § 1 pkt 3 otrzymuje z budżetu gminy dotację na każdego ucznia, zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez gminę, pomniejszonym o kwotę dotacji przewidzianej do wykorzystania, o której mowa w art. 22ae ust.3, na ucznia, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy miasta Chełmży.

4. Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, o której mowa w § 1 pkt 4, otrzymuje z budżetu gminy dotację na każdego ucznia, zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty, odpowiadającą kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy miasta Chełmży .

5. Publiczne i niepubliczne szkoły, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, o których mowa w § 1 pkt 5, otrzymują z budżetu gminy dotację na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, zgodnie z art. 80 ust. 2c i art. 90 ust. 1a w wysokości przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminy miasta Chełmży, pod warunkiem że osoba prowadząca przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę, poda gminie miasta Chełmży informację o planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

6. Inna publiczna forma wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 1 pkt 6 otrzymuje z budżetu gminy dotację na każdego ucznia, zgodnie z art. 80 ust. 2 pkt 2b ustawy o systemie oświaty w wysokości 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że dla ucznia niepełnosprawnego w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę miasta Chełmży.

7. Inna niepubliczna forma wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny), o której mowa w § 1 pkt 7 otrzymuje z budżetu gminy dotację na każdego ucznia zgodnie z art. 90 ust. 2 pkt 2d ustawy o systemie oświaty w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę miasta Chełmża, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego poda gminie miasta Chełmży informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

8. Oddziały przedszkolne prowadzone w publicznej szkole podstawowej o których mowa w § 1 pkt 8 otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez gminę w publicznych szkołach, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy miasta Chełmży .

§ 4. 1. Dotacja udzielana będzie na wniosek osoby fizycznej lub prawnej, o której mowa w § 1 złożony do Burmistrza Miasta Chełmży w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Na wniosek osób prowadzących placówki, o których mowa w § 1 Burmistrz Miasta Chełmży może wyrazić zgodę na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego, na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

3. Dotacja przekazywana będzie w 12 częściach, w terminach do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy placówki oświatowej.

4. Organ prowadzący placówkę oświatową przekazuje w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, informację o aktualnej liczbie uczniów, ustaloną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, według stanu na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca. Wzór informacji określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Kwota dotacji należnej w danym miesiącu wyliczona jest na podstawie miesięcznej informacji o liczbie uczniów oraz miesięcznej stawki dotacji ustalonej na jednego ucznia.

6. Dotacja za miesiące lipiec - sierpień udzielana będzie na każdego ucznia, który w czerwcu uczestniczył w zajęciach.

7. Jeżeli do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego uczęszczają dzieci będące mieszkańcami innych gmin, osoba prowadząca przekazuje dane o dzieciach z innych gmin, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

8. Uprawniony do dotacji zobowiązany jest do złożenia korekty informacji, o której mowa w ust. 4, zwiększającej lub zmniejszającej liczbę uczniów niezwłocznie po stwierdzeniu faktu błędnego podania liczby uczniów będących podstawą do naliczenia dotacji lub po stwierdzeniu wystąpienia w niej innych błędów.

9. Miesięczna kwota dotacji obliczana jest na podstawie informacji, o której mowa w ust.4, z uwzględnieniem korekt, o których mowa w ust. 8 i wypłacana na wskazany rachunek bankowy placówki.

10. Ewentualne nadpłaty bądź niedopłaty w stosunku do kwoty należnej dotacji będą korygowane przez gminę przy przekazaniu kolejnej raty.

11. Dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.

§ 5. 1. Osoba prowadząca dotowane placówki oświatowe, dokonuje rocznego rozliczenia otrzymanej dotacji, z uwzględnieniem celu wykorzystania dotacji według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, w terminie do 15 stycznia po roku budżetowym w którym była udzielona dotacja.

2. W przypadku zakończenia działalności placówki, rozliczenie wykorzystania dotacji następuje w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności.

3. Dotacje w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, podlegają zwrotowi do budżetu gminy w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.

4. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależnie podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, liczonymi jak od zaległości podatkowych na zasadach określonych w art. 252 ustawy o finansach publicznych.

§ 6. 1. Placówki oświatowe, o których mowa w § 1, na prowadzenie których gmina miasto Chełmża udziela dotacji, mogą być kontrolowane w zakresie obejmującym prawidłowość pobrania i wykorzystywania dotacji.

2. Upoważnieni przedstawiciele gminy mają prawo do:

1) dokonywania kontroli zgodności ze stanem aktualnym liczby uczniów wykazanych w informacjach, o których mowa w § 4 ust. 4 i § 5 ust. 1, a tym samym mogą mieć wgląd do danych osobowych uczniów placówki, dokumentacji organizacyjnej i dotyczącej przebiegu nauczania,

2) dokonywania kontroli sposobu wykorzystania przez organ prowadzący dotacji udzielonej z budżetu gminy, a tym samym wgląd do dokumentacji finansowej placówki oświatowej.

3. Dokumentacja finansowa dotycząca podmiotu dotowanego, o którym mówi § 1 powinna być opisana w sposób umożliwiający ustalenie wysokości wydatków finansowanych ze środków dotacji.

4. Czynności kontrolne mogą być prowadzone jednoosobowo lub w zespole, a podstawą do wykonywania czynności kontrolnych jest upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

5. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie placówki kontrolowanej albo- w miarę potrzeby - w siedzibie organu prowadzącego daną placówkę.

6. Kierownik jednostki kontrolowanej zapewnia kontrolerowi warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności niezwłocznego przedstawienia do kontroli żądanych dokumentów.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXVI/187/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz przedszkoli i szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2169).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Janusz Kalinowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/87/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/87/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/87/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

do uchwały nr XI/87/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy miasta Chełmża przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

Zgodnie z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji, podstawy obliczenia dotacji, zakresu danych, jakie mają być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielonej dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego jest zadaniem jednostki samorządu terytorialnego, dotującej tego rodzaju szkoły i placówki.

W związku z nowelizacją ustawy art. 34 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2015 r. poz. 357), uchwały organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego, podjęte na podstawie art. 80 ust.4 i art. 90 ust.4 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją utracą moc po dniu 31 grudnia 2015 r.

Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zaadne.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »