| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI.114.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885; poz. 938, poz. 1646; z 2014 r., poz. 379; poz. 911; poz. 1146; poz.1626; poz.1877; z 2015 r., poz. 238; poz. 532; poz. 1117; poz. 1130; poz. 1190; poz. 1358; poz. 1513)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości 26 313 092,49 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 25 398 592,49 zł

2. dochody majątkowe w kwocie 914 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości 26 617 092,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 24 567 232,49 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 13 429 415,44 zł,

b) dotacje w wysokości 1 050 718,00 zł,

c) wydatki na obsługę długu w wysokości 232 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 2 049 860 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

a) a) dotacje w wysokości 1 250 000,00 zł

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 17 760,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 81 530,00 zł, z tego:

1. rezerwa ogólna w wysokości 27 000,00 zł

2. rezerwa celowa w wysokości 54 530,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 304 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW

§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 235 286,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 931 286,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 570 083,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 28 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 2 300 718,00 zł, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 563 718,00 zł, w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 789 634,00 zł

b) dotacje podmiotowe w kwocie 774 084,00 zł

2. dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 737 000,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 8. Ustala się plan dochodów w wysokości 15 000,00 zł i wydatków związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska w wysokości 19 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości 301 674,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 20 000 , na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 820 504,13 zł, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 304 000,00 zł

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 16 504,13 zł

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 304 000,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 16 504,13 zł

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych.

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4. udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty 50 000 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dabrowa Chełmińska.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI.114.2015
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI.114.2015
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI.114.2015
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI.114.2015
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI.114.2015
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI.114.2015
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI.114.2015
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI.114.2015
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI.114.2015
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI.114.2015
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI.114.2015
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVI.114.2015
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVI.114.2015
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Renata Urowska i Wspólnicy sp.k.

Obsługa podmiotów gospodarczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »