| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/79/15 Rady Powiatu Świeckiego

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Na podstawie art. 12 pkt 11 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) i art. 90 ust. 4 i ust. 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[1])), uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa bez bliższego określenia o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2) dotacji - należy przez to rozumieć dotację podmiotową, która przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej udzielaną na rok budżetowy szkole niepublicznej z budżetu Powiatu Świeckiego, na zasadach wynikających z art. 90 ustawy i niniejszej uchwały;

3) Powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Świecki;

4) Staroście - należy przez to rozumieć Starostę Świeckiego;

5) Starostwie - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Świeciu;

6) osobie prowadzącej - należy przez to rozumieć osobę prawną lub osobę fizyczną, która prowadzi szkołę niepubliczną;

7) dyrektorze - należy przez to rozumieć osobę, której powierzono kierowanie szkołą niepubliczną.

Rozdział 2.
Tryb udzielania dotacji

§ 2. 1. Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługuje na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły, w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat.

2. Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, innej niż szkoła, o której mowa w ust. 1, przysługuje na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości równej 50 % ustalonych w budżecie Powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku braku na terenie powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju, podstawą do ustalenia dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.

3. W przypadku zmiany wysokości wydatków bieżących, przewidzianych na jednego ucznia w danym typie i rodzaju szkoły w trakcie roku, o których mowa w ust. 2, zmianie odpowiednio ulega kwota dotacji należnej szkołom, dla których dotację ustala się według wysokości tych wydatków. Zmiana następuje w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

4. Część dotacji, wypłacona na ucznia, który w danym miesiącu uczestniczył w mniej niż 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych, podlega potrąceniu z części dotacji w następnym miesiącu.

§ 3. Dotacja dla niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kwalifikacyjne kursy zawodowe na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, jest równa wysokości kwoty przewidzianej na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat w danym roku budżetowym.

§ 4. Wysokość należnej dotacji oblicza się jako iloczyn kwot, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 oraz § 3 i rzeczywistej liczby uczniów lub słuchaczy.

§ 5. 1. Z wnioskiem o udzielenie dotacji występuje osoba prowadząca szkołę niepubliczną, o której mowa w § 2.

2. Wniosek o udzielenie dotacji dla szkół, o których mowa w § 2, składa się do Starosty najpóźniej do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji przez osoby prowadzące, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

4. Osoba prowadząca składa wniosek, o którym mowa w ust. 1, odrębnie dla każdej prowadzonej przez siebie szkoły.

5. Osoby prowadzące, o których mowa w § 3 składają informację o planowanej liczbie słuchaczy kursu kwalifikacyjnego, w terminie do 30 września roku poprzedzającego udzielenie dotacji. Wzór informacji, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

6. Wzór zaświadczenia, na podstawie którego wypłacana jest dotacja dla szkoły wymienionej w § 3, stanowi załącznik nr 2a do uchwały.

§ 6. 1. Dotacja na dany rok kalendarzowy dla niepublicznej szkoły wymienionej w § 2 przekazywana jest w częściach i w terminach określonych w art. 90 ust. 3c ustawy.

2. Część dotacji na dany miesiąc, ustalana jest na podstawie informacji składanej w terminie do 10 dnia każdego miesiąca do Starosty przez osobę prowadzącą szkoły, o których mowa w § 2.

3. Wzór informacji, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

4. Podana w informacji, o której mowa w ust. 3, liczba uczniów:

1) dotyczy stanu na pierwszy dzień miesiąca;

2) jest zgodna ze stanem w księdze uczniów lub innym dokumencie stanowiącym o liczbie uczniów w szkołach, o których mowa w § 2.

§ 7. Dotacja dla niepublicznej szkoły wymienionej w § 3, przekazywana jest jednorazowo, w terminie i na zasadach określonych w art. 90 ust. 8 i 9 ustawy.

§ 8. Dotacja przekazywana jest na wyodrębniony rachunek bankowy szkoły, wskazany we wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 2 i 3.

§ 9. 1. Do czasu przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, informacji o wysokości finansowego standardu "A" podziału części oświatowej subwencji ogólnej oraz wielkości wskaźnika korygującego "Di" dla Powiatu, obowiązujących w roku udzielania dotacji, przy ustalaniu części dotacji stosuje się wysokość standardu "A" oraz wielkość wskaźnika "Di", obowiązujące w roku poprzedzającym rok, w którym udziela się dotacji.

2. Począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazał informacje, o których mowa w ust. 1., dokonuje się korekty wysokości części udzielonej dotacji, stosownie do zasad określonych w § 2 - § 4.

Rozdział 3.
Rozliczanie dotacji

§ 10. 1. Osoba prowadząca szkołę, wymienioną w § 2 składa informację roczną o wydatkach, na które wykorzystano pobraną dotację, w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku budżetowego - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały.

2. Podstawą rozliczania dotacji udzielanej w roku budżetowym są dane zawarte w składanych przez osobę prowadzącą szkołę informacjach, o których mowa w ust. 1 i w § 6 ust. 2.

3. Informacje, o których mowa w ust. 2 stanowią podstawę ostatecznego rozliczenia dotacji udzielonej szkole w roku budżetowym.

4. O rozliczeniu dotacji udzielonej w roku budżetowym Starosta zawiadamia pisemnie osobę prowadzącą szkołę do dnia 14 lutego roku następującego po roku, w którym została udzielona dotacja.

5. Jeżeli z rozliczenia, o którym mowa w ust. 2 wynika, że dotacja została udzielona w wysokości mniejszej niż należna, Starosta w terminie 14 dni od dnia przekazania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, przekazuje na rachunek bankowy szkoły, kwotę wyrównania należnej dotacji.

6. Jeżeli z rozliczenia, o którym mowa w ust. 2 wynika, że dotacja została udzielona w wysokości większej niż należna, osoba prowadząca niepubliczną szkołę, w terminie 14 dni od dnia przekazania jej zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, przekazuje na rachunek budżetu Powiatu kwotę dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

7. Niedotrzymanie terminów, o których mowa w ust. 5 i ust. 6 powoduje naliczenie odsetek ustalanych jak dla zaległości podatkowych.

§ 11. 1. Osoba prowadząca szkołę, która w trakcie roku budżetowego zakończyła działalność, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności składa:

1) informację, o której mowa w § 6 ust. 2;

2) informację o wydatkach bieżących poniesionych z pobranej dotacji - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały.

2. O wynikach rozliczenia dotacji Starosta zawiadamia osobę, która zakończyła działalność w zakresie prowadzenia szkoły, do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia informacji wymienionych w ust.1. Zapisy § 10 ust. 5-7 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 4.
Tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

§ 12. 1. Prawidłowość pobrania i wykorzystywania dotacji przez szkoły podlega kontroli według kryterium legalności, celowości i rzetelności. W szczególności kontroli podlega prawidłowość danych o liczbie uczniów oraz danych dotyczących prawidłowości wykorzystania pobranej dotacji.

2. Kontrolę, o której mowa w ust. 1. przeprowadzają upoważnieni pracownicy Starostwa.

3. Podstawą do przeprowadzenia kontroli przez pracowników Starostwa jest imienne upoważnienie Starosty określające:

1) imię i nazwisko osób delegowanych do przeprowadzenia kontroli;

2) nazwę szkoły, ośrodka lub placówki kontrolowanej;

3) zakres przedmiotowy oraz czas kontroli z uwzględnieniem zapisów ust. 1;

4) termin przeprowadzanej kontroli.

4. Uprawnienia osób przeprowadzających kontrolę określa ustawa.

5. O terminie i zakresie przedmiotowym kontroli powiadamia się osobę prowadzącą szkołę oraz odpowiedniego dyrektora, na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem kontroli.

6. Zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji obejmuje w szczególności:

1) dane ujęte we wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 5 ust. 2 i ust. 3, w porównaniu z dokumentacją organizacyjną i dokumentacją przebiegu nauczania prowadzoną przez szkołę;

2) dane ujęte w miesięcznych informacjach, o których mowa § 6, w odniesieniu do danych zawartych w obowiązującej dokumentacji - zgodnie z odrębnymi przepisami w zakresie funkcjonowania szkół;

3) dane ujęte w informacji rocznej o wykorzystaniu pobranej dotacji za rok budżetowy na pokrycie wydatków bieżących na dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy;

4) gromadzone przez szkołę, a dotyczące uczniów i wychowanków orzeczenia, o których mowa w art. 71b ustawy;

5) dokumentację księgową, prowadzoną w formie wyodrębnionej ewidencji pobranej i wykorzystanej dotacji przez szkołę wraz z zasadnością, dotyczącą wykorzystania środków pochodzących z pobranej dotacji, wykazywanych w informacjach, o których mowa w § 6 ust. 2 i § 10 ust. 1.

7. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, który w jednym egzemplarzu otrzymuje kontrolujący, kontrolowanemu przekazuje się dwa egzemplarze - dla osoby prowadzącej oraz dla dyrektora.

8. Osobie prowadzącej szkołę, która była kontrolowana przysługuje prawo zgłoszenia do Starosty umotywowanych na piśmie zastrzeżeń, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli.

9. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu, składając w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie o przyczynach tej odmowy. Odmowę podpisania protokołu kontroli, kontrolujący odnotowuje w protokole kontroli. Odmowa podpisania protokołu, nie wstrzymuje dalszego postępowania organu udzielającego dotacji, w tym przekazania wystąpienia pokontrolnego do osoby prowadzącej szkołę a także do dyrektora szkoły.

§ 13. 1. Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli, do organu prowadzącego, a także do dyrektora szkoły, kierowane jest wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte są stwierdzone nieprawidłowości i wnioski. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości, co do faktycznej liczby uczniów lub wykorzystania dotacji, wystąpienie pokontrolne zawiera wezwanie do zwrotu całości lub części udzielonej dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.

2. Osoba prowadząca szkołę, której przekazano wystąpienie pokontrolne, może w terminie 7 dni roboczych, od dnia jego otrzymania, zgłosić umotywowane, pisemne zastrzeżenia w sprawie zawartych w nim uwag i wniosków do Starosty. Do zgłoszonych umotywowanych zastrzeżeń, organ dotujący ustosunkowuje się na piśmie.

3. Osoba prowadząca szkołę, której przekazano wystąpienie pokontrolne, jest obowiązana w terminie 15 dni roboczych od dnia jego otrzymania, poinformować organ udzielający dotacji o realizacji wniosków.

§ 14. Tracą moc:

1) uchwała Nr XXXII/201/13 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, zmieniona uchwałą Nr XLII/256/14 z dnia 23 października 2014 r.;

2) uchwała Nr XLII/255/14 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świeckiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego


Grzegorz Chmielewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/79/15
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o udzielenie dotacji dla szkoły niepublicznej na rok budżetowy


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/79/15
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Informacja szkoły niepublicznej prowadzącej kwalifikacyjne kursy zawodowe o planowanej liczbie słuchaczy zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w roku budżetowym


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIV/79/15
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Zaświadczenie o wydaniu dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe/ o zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy, którzy ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy w szkole, wydanych przez okręgową komisję egzaminacyjną na wniosek osoby prowadzącej szkołę


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/79/15
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Informacja miesięczna o faktycznej liczbie uczniów


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/79/15
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Informacja roczna z wykorzystania dotacji na dofinansowanie realizacji zadań szkolnych, w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej i wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących


Uzasadnienie

Uchwała stanowi wykonanie dyspozycji zawartej w art. 90 ust. 4 i ust. 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, który stanowi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jest zobligowany ustalić tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczania dotacji.

Przedmiotowa uchwała reguluje zatem tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz zasady przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji w odniesieniu do podmiotów, które aktualnie prowadzą działalność oświatową na terenie powiatu.

Ponadto uchwała określa wzory dokumentów, terminy związane z ubieganiem się osób prowadzących niepubliczne szkoły o udzielanie dotacji, terminy i zasady przekazywania i rozliczania dotacji oraz tryb i zasady przeprowadzania kontroli w tym zakresie, stosownie do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz.357).

Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego


Grzegorz Chmielewski


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Dz. U. z 2003r. Nr 137, poz. 1304, z 2004r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979, z 2013r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317 i poz. 1650, z 2014r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146 i poz. 1877 oraz z 2015r. poz. 357 poz. 1240, poz. 1607 i poz. 1629.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »