| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/82/2015 Rady Gminy Obrowo

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Obrowo przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.poz.1515) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rada Gminy w Obrowie uchwala, co następuje:

§ 1. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji uwzględniając w szczegółowości podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Obrowo przez osoby prawne inne niż Gmina Obrowo oraz osoby fizyczne:

1) przedszkoli niepublicznych,

2) szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,

3) niepublicznych i publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

4) niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego,

5) oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 1 ) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm); 2 ) ustawie o finansach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.);

3) jednostce - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną wymienioną w § 1;

4) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia lub wychowanka jednostki wymienionej w § 1;

5) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Obrowo;

6) placówce- należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną wymienioną w § 1;

7) oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej - należy przez to rozumieć oddział przedszkolny, o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy prowadzony w publicznej szkole podstawowej przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego na terenie Gminy Obrowo.

§ 3. 1. Przedszkole niepubliczne otrzymuje z budżetu Gminy dotację na każdego ucznia, zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty, w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy Obrowo wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Obrowo.

2. Szkoła publiczna, otrzymuje z budżetu Gminy dotację na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym ponoszonym na jednego ucznia w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę, pomniejszonym o kwotę dotacji przewidzianej do wykorzystania, o której mowa w art. 22ae ust.3 na ucznia, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Obrowo.

3. Publiczne i niepubliczne szkoły, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują z budżetu Gminy Obrowo na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, zgodnie z art. 80 ust. 2c i art. 90 ust.1a. w wysokości przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Obrowo, pod warunkiem że osoba prowadząca przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkoły, poda Gminie Obrowo informację o planowanej liczbie dzieci , które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

4. Inna niepubliczna forma wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny), otrzymuje z budżetu Gminy Obrowo dotację na każdego ucznia zgodnie z art. 90 ust. 2 pkt. 2d ustawy o systemie oświaty w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Obrowo, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego poda Gminie Obrowo informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

5. Oddziały przedszkolne prowadzone w publicznej szkole podstawowej otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym ponoszonych na jednego ucznia w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę w publicznych szkołach, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie stanowiące dochody gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Obrowo.

§ 4. 1. Dotacja udzielana będzie na wniosek osoby fizycznej lub prawnej, o której mowa w § 1 złożony do Wójta Gminy Obrowo w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dotacja przekazywana będzie w 12 częściach, w terminach do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy placówki oświatowej, z tym że dotacja za grudzień będzie przekazywana do dnia 15- go grudnia.

3. Organ prowadzący placówkę oświatową przekazuje w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, z tym że za miesiąc grudzień do dnia 5 grudnia, informację o aktualnej liczbie uczniów, ustaloną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, według stanu na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca. Wzór informacji określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Kwota dotacji należnej w danym miesiącu wyliczona jest na podstawie miesięcznej informacji o liczbie uczniów oraz miesięcznej stawki dotacji ustalonej na jednego ucznia.

5. Dotacja za miesiące lipiec - sierpień udzielana będzie na każdego ucznia, który w czerwcu uczestniczył w zajęciach.

6. Jeżeli do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego uczęszczają dzieci będące mieszkańcami innych gmin, osoba prowadząca przekazuje dane o dzieciach z innyc gmin, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. Uprawniony do dotacji zobowiązany jest do złożenia korekty informacji, o której mowa w ust. 4, zwiększającej lub zmniejszającej liczbę uczniów niezwłocznie po stwierdzeniu faktu błędnego podania liczby uczniów będących podstawą do naliczenia dotacji lub po stwierdzeniu wystąpienia w niej innych błędów

8. Miesięczna kwota dotacji obliczana jest na podstawie informacji, o której mowa w ust.4, z uwzględnieniem korekt, o których mowa w ust. 8 i wypłacana na wskazany rachunek bankowy placówki.

9. Ewentualne nadpłaty bądź niedopłaty w stosunku do kwoty należnej dotacji będą korygowane przez Gminę przy przekazaniu kolejnej raty. 10 . Dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.

§ 5. 1. Osoba prowadząca dotowane placówki oświatowe, dokonuje rocznego rozliczenia otrzymanej dotacji, z uwzględnieniem celu wykorzystania dotacji według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, w terminie do 15 stycznia po roku budżetowym w którym była udzielona dotacja.

2. W przypadki zakończenia działalności placówki, rozliczenie wykorzystania dotacji następuje w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności.

3. Dotacje w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Obrowo w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.

4. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależnie podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, liczonymi jak od zaległości podatkowych na zasadach określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

§ 6. 1. Placówki oświatowe, o których mowa w § 1, na prowadzenie których Gmina Obrowo udziela dotacji, mogą być kontrolowane w zakresie obejmującym prawidłowość pobrania i wykorzystywania dotacji.

2. Upoważnieni przedstawiciele Urzędu Gminy mają prawo do:

1) dokonywania kontroli zgodności ze stanem aktualnym liczby uczniów wykazanych w informacjach, o których mowa w § 4 ust. 4 i § 5 ust. 1, a tym samym mogą mieć wgląd do danych osobowych uczniów placówki, dokumentacji organizacyjnej i dotyczącej przebiegu nauczania,

2) dokonywania kontroli sposobu wykorzystania przez organ prowadzący dotacji udzielonej z budżetu Gminy Obrowo, a tym samym wgląd do dokumentacji finansowej placówki oświatowej.

3. Dokumentacja finansowa dotycząca podmiotu dotowanego, o którym mówi § 1 powinna być opisana w sposób umożliwiający ustalenie wysokości wydatków finansowanych ze środków dotacji.

4. Czynności kontrolne mogą być prowadzone jednoosobowo lub w zespole, a podstawą do wykonywania czynności kontrolnych jest upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

5. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie jednostki kontrolowanej albo- w miarę potrzeby - w siedzibie organu prowadzącego daną placówkę.

6. Kierownik jednostki kontrolowanej zapewnia kontrolerowi warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności niezwłocznego przedstawienia do kontroli żądanych dokumentów.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XX/126/2012 Rady Gminy w Obrowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Obrowo.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Michalski


Załącznik do Uchwały Nr XIII/82/2015
Rady Gminy Obrowo
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wniosek o udzielenie dotacji oświatowej na ……… rok

(pieczęć organu prowadzącego

-
osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej

1. Nazwa i adres osoby prowadzącej …………………………………………………….


……………………………………………………………………………………………….

2. Dane szkoły/przedszkola/placówki:

a) nazwa ………………………………………………………………………………..…


………………………………………………………………………………………..…,

b) typ i rodzaj szkoły/przedszkola/placówki/forma kształcenia:

……………………...
…………………………………………………………………………………………..,

c) realizowanie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki (dotyczy szkół niepublicznych: TAK/NIE#

d) charakter: publiczny/niepubliczny*

e) adres i numery telefonów ……………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………

3. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych, numer i datadecyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej lub numer i data zezwolenia na prowadzenie szkoły

4. (przedszkola, placówki) publicznej


…………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………..

4. Numer rachunku bankowego (nazwa banku) dotowanej szkoły, przedszkola lub

placówki …………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………...

5. Planowana liczba uczniów/wychowanków w ………….. roku

a) w przedszkolu i innej formie wychowania przedszkolnego :

w okresach: styczeń - sierpieńwrzesień - grudzień

…………………….………………………

- w tym planowana liczba uczniów niepełnosprawnych:

w okresach: styczeń - sierpieńwrzesień - grudzień

…………………….………………………

b) w szkołach:

w okresach: styczeń - sierpieńwrzesień - grudzień

…………………….………………………

- w tym planowana liczba uczniów oddziałów "zerowych" (ogólna) w szkołach podstawowych:

w okresach: styczeń - sierpieńwrzesień - grudzień

…………………….………………………

z tego planowana liczba uczniów niepełnosprawnych w oddziałach "zerowych":

w okresach: styczeń - sierpieńwrzesień - grudzień

…………………….………………………

Zobowiązuję się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie dzieci.

………………………………..

…………………………..

(miejscowość, data)

(pieczątka imienna i czytelny podpis osoby fizycznej lub przedstawiciela osoby prawnej prowadzącej dotowaną jednostkę)

niepotrzebne skreślić

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Michalski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/82/2015
Rady Gminy Obrowo
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów/wychowanków
według stanu na pierwszy dzień miesiąca …………… 20…. roku

……………………………..

(pieczęć organu prowadzącego

- osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej

Termin złożenia do 10. dnia


każdego miesiąca (m-c XII do 5 dnia)

Wójt Gminy w Obrowie

1. Nazwa i adres przedszkola, szkoły lub placówki ………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………

……………………………

2. Aktualna liczba uczniów/wychowanków:

a) w przedszkolu i innej formie wychowania przedszkolnego:

…………………….

- w tym aktualna liczba uczniów niepełnosprawnych, z podaniem rodzaju

niepełnosprawności:

…………………….

b) w szkołach:

…………………….

- w tym aktualna liczba uczniów oddziałów "zerowych" (ogólna) w szkołach

podstawowych:

…………………….

z tego aktualna liczba uczniów niepełnosprawnych w oddziałach "zerowych", z podaniem

rodzaju niepełnosprawności:………………………..

3. Imienny wykaz uczniów (przedszkolaków) publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form

wychowania przedszkolnego oraz uczniów klas "zerowych" w szkołach podstawowych*# spoza terenu

gminy Obrowo ,odbywających obowiązkowe wychowanie przedszkolne w ww. przedszkolach na terenie

gminy Obrowo.

4.

Lp.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Adres miejsca zamieszkania

Nazwa i adres gminy

………………………………..

…………………………..

(miejscowość, data)

(pieczątka imienna i czytelny podpis osoby fizycznej lub przedstawiciela osoby prawnej prowadzącej dotowaną jednostkę)

* Dotyczy wyłącznie miast i gmin

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Michalski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/82/2015
Rady Gminy Obrowo
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu gminy Obrowo

(pieczątka osoby prawnej lub imię


i nazwisko osoby fizycznej - prowadzących dotowany

podmiot

Przekazać w terminie


15 dni od końca okresu


rozliczeniowego

Wójt Gminy Obrowo

1. Nazwa i adres dotowanej szkoły, przedszkola lub placówki …………………


…………………………………………………………………………………….……….,……………

……………………………..

2. Rozliczenie za okres:

a) I kwartał ………….. roku,

b) II kwartał ………….. roku,

c) III kwartał ………….. roku,

d) IV kwartał ………….. roku,

e) za …………….. rok.

3. Kwota dotacji (narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego) otrzymana:

………….. zł; wykorzystana: ………….. zł.

4. Faktyczna liczba uczniów/wychowanków dotowanej szkoły, przedszkola lub placówki w okresie od

początku roku do końca okresu rozliczeniowego (należy podać za każdy miesiąc osobno):

Miesiąc

Liczba ogółem

w tym

Liczba uczniów niepełnosprawnych

Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem
rozwoju

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

5. Faktyczna liczba uczniów przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego oraz uczniów klas

"zerowych" w szkołach podstawowych spoza terenu gminy …………………… .

Miesiąc

Liczba ogółem

w tym liczba i nazwa
gminy, z terenu której
pochodzą dzieci

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

6. Zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji (narastająco od początku roku

do końca okresu rozliczeniowego):

Lp.

Rodzaj wydatku

Kwota wydatku

1.

Wynagrodzenia nauczycieli

2.

Wynagrodzenia pozostałych pracowników

3.

Pochodne od wynagrodzeń

4.

Zakup materiałów i wyposażenia

5.

Opłaty za media

6.

Zakup pomocy dydaktycznych

7.

Zakup usług

8.

Wynajem pomieszczeń

9.

Pozostałe wydatki - wymienić, jakie:

RAZEM:

………………………………..

…………………………..

Imię i nazwisko osoby
sporządzającej sprawozdania

(pieczątka imienna i czytelny podpis osoby fizycznej lub osoby reprezentującej osobę prawną- organu prowadzącego)

Telefon …………………

Faks ……………………..

Adres e-mail ……………………..

………………………………………………….
(miejscowość, data)

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Michalski


Uzasadnienie

Na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. z zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2015 r.,poz.357) zmieniła się treść przepisów delegacyjnych w ustawie o systemie oświaty do podjęcia uchwały dotacyjnej ( art. 80 ust.4 i art.90 ust.4). Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego dla dotowanych jednostek publicznych ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust.2-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawy obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczania dotacji. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala również dla dotowanych jednostek niepublicznych tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji". W związku z art.34 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2015 r. poz. 357) uchwały podjęte na podstawie art. 80 ust.4 i art.90 ust.4 ustawy o systemie oświaty przed 31 marca 2015 r. w brzmieniu obowiązującym przed tym dniem, zachowują moc do dnia31 grudnia 2015 r. Ponadto w poprzedniej uchwale na co wskazał audyt wewnętrzny nie wskazano daty przekazywania dotacji w m-cu grudniu danego roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Michalski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »