| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/112/2015 Rady Gminy Płużnica

z dnia 30 grudnia 2015r.

zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2015 r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854 i 2150) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2015 r. uchwalonym uchwałą Nr III/9/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2015 r. zmienionym:

- uchwałą Nr IV/20/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 stycznia 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.6.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 4 lutego 2015 r.

- uchwała Nr V/32/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.17.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 marca 2015 r.

- uchwałą Nr VI/42/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 marca 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.24.2015 Wójta Gminy Płużnica 31 marca 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.28.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 kwietnia 2015 r.

- uchwała Nr VII/58/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.36.2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 7 maja 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.42.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 maja 2015 r.

- uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 maja 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.48.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 czerwca 2015 r.

- uchwałą Nr IX/73/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.59.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 10 lipca 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.62.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 lipca 2015 r.

- uchwałą Nr XI/83/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 4 sierpnia 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.64.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 11 sierpnia 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.75.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 2 września 2015 r.

- uchwałą Nr XII/90/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 września 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.82.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 września 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.88.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 października 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.89.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 21 października 2015 r.

- uchwałą Nr XIII/96/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 października 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.91.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 października 2015 r.

- uchwałą Nr XIV/102/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.96.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 grudnia 2015 r. wprowadza się zmiany

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości- 28.415.483,87 złzastępuje się kwotą - 28.411.896,13 zł w tym: 1) dochody bieżące w kwocie - 17.807.157.97 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie - 10.604.738,16 zł załącznik Nr 1 do budżetu gminy "Plan dochodów" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały;

2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości- 33.557.174,48 złzastępuje się kwotą - 33.553.586,74 zł w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie - 16.713.954,61 zł, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 6.121.692,57 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.372.071,51 zł, c) dotacje - 441.450,56 zł, d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.267.970,64 zł, e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.310.739,33 zł, f) obsługa długu - 200.030,00 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie - 16.839.632,13 zł, w tym: a) inwestycyjne - 16.238.664,62 zł, b) dotacje na inwestycje - 598.280,00 zł, c) zwroty dotacji - 2.687,51 zł załącznik Nr 2 do budżetu gminy "Plan wydatków" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały;

3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie- 5.141.690,61 zł pozostaje bez zmian

4. § 4 otrzymuje brzmienie: " § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - 6.621.941,37 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów - 1.480.250,76 zł," Załącznik Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2015 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;

5. § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: " 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r., Załącznik Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały";

6. § 7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 39.744,26 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 39.744,26 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska".

7. § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 299.310,69 zł. Załącznik Nr 8 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały".

8. §11a. otrzymuje brzmienie:

Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy do wysokości 26.000,00 zł.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Szymon Dudzik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/112/2015
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/112/2015
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/112/2015
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/112/2015
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/112/2015
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Uzasadnienie

Po stronie planu dochodów zmniejszono środki z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej o kwotę 7.445,00 tj. do kwoty wynikającej po rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej Wiewiórki-Turznice". Natomiast po stronie wydatków na ww. zadaniu dokonano zmniejszenia planu o kwotę 5.732,00, a różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami uzupełniono zwiększeniem planu dochodów o kwotę 1.713,00 pochodzącymi z najmu składników majątkowych.

Dokonano także:

a) zwiększenia planu dochodów o kwotę 644,26 z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, dostosowując jednocześnie plany po stronie wydatków do przewidywanego wykonania,

b) zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 1.500,00 z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z gospodarką odpadami.

Zastąpiono także planowane wpływy z tytułu mandatów w wysokości 59.000,00 wpływami za dostarczoną wodę.

W przeniesieniach zwiększono plan na zakup oleju grzewczego oraz doposażenie świetlic o kwotę 8.000,00 dokonując zmniejszenia planu w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale Pozostała działalność na zakupie usług telekomunikacyjnych w związku z oszczędnościami.

Uwzględniając wnioski kierowników jednostek oświatowych zwiększono w Szkole podstawowej plan na zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00, a zmniejszono na wynagrodzeniach oraz w Gimnazjum wprowadzono plan na dokształcaniu nauczycieli na składki ZUS w wysokości 175,00 i FP w wysokości 25,00 zmniejszając na wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej dokonano zwiększenia planu na zasiłki stałe o kwotę 613,00 po wydaniu decyzji, a zmniejszono na zasiłkach celowych.

Dokonano zwiększenia przychodów z wolnych środków o 20.000,00 w związku z planowanym udzieleniem pożyczki na stowarzyszenia celem realizacji projektu do czasu otrzymania zaliczki.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiły zmiany w załącznikach 1,2,3,4 i 8 do uchwały budżetowej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »