| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

z dnia 21 grudnia 2015r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH280001

Na podstawie art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 t.j.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH280001 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1180, Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 1485) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

p.o. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie


Agata Moździerz

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy


Włodzimierz Ciepły


Załącznik do Zarządzenia
Regionalego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Plan zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty został ustanowiony zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH280001 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1180, Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 1485).

Minister Środowiska pismem z dnia 15 grudnia 2014 r., znak: DP-074-60/43114/14/JJ poinformował Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, że po dokonaniu kontroli powyższego zarządzenia, na podstawie § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej (Dz. U. Nr 222, poz. 1754), stwierdzono uchybienia uzasadniające jego zmianę we własnym zakresie. W ww. piśmie Ministra Środowiska przedstawiono następujące uwagi: 1. W załączniku nr 5 do zarządzenia dla przedmiotu ochrony 3260 nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników nałożono na Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska obowiązek podjęcia działań ukierunkowanych na eliminację źródeł zanieczyszczeń, kontroli parametrów fizyko-chemicznych, jakości wód w zlewni Drwęcy oraz identyfikacji źródeł punktowych zanieczyszczeń, w ramach których należy dążyć do systematycznego gromadzenia danych dotyczących wymienionych kwestii. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 i la ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 686, z późn. zm.), do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy m.in. kontrola podmiotów korzystających ze środowiska oraz przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska na podstawie art. 155a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) wykonuje badania wód powierzchniowych w zakresie elementów fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych. Wybór określonych, miejsc monitoringu prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska następuje na podstawie rozporządzenia wydanego na podstawie art. 155b ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Dlatego za niewłaściwe należy uznać zobowiązywanie tego organu do dokonywania kontroli w określonym obszarze, np. w zlewni Drwęcy, ponieważ prowadzi to do modyfikacji przepisów rozporządzenia. Natomiast, samo zobowiązanie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska do przeprowadzenia kontroli, bez określania obszaru działania, a stanowi powtórzenie przepisów ustawowych. W związku z powyższym ww. organ nie może być zobowiązany do dokonywania kontroli, badania parametrów fizyko-chemicznych, podejmowania działań ukierunkowanych na eliminację źródeł zanieczyszczeń oraz identyfikacji źródeł punktowych zanieczyszczeń, ani dążenia do systematycznego gromadzenia danych dotyczących wymienionych kwestii. Warto dodać, że badania i oceny stanu wód powierzchniowych, stanu wód podziemnych oraz obszarów chronionych dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Do określenia stanu ochrony przedmiotów ochrony zależnych od wód. W przypadku istnienia danych Państwowego Monitoringu Środowiska, wskazane jest wykorzystywanie danych zebranych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Dlatego możliwe jest ustanowienie działania polegającego na zwracaniu się do ww. organy o udostępnienie danych Państwowego Monitoringu Środowiska. Jednak dane zadanie nie powinno zastępować zadań dotyczących monitoringu stanu przedmiotów ochrony i realizacji celów działań ochronnych prowadzonego przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, ponieważ ma on inny zakres niż monitoring prowadzony w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

2. W załączniku nr 5 do zarządzenia dla przedmiotów ochrony 1099 minóg rzeczny, 1106 łosoś atlantycki, 1130 boleń, 1145 piskorz, 1149 koza, 1163 głowacz białopłetwy, 5339 różanka nałożono na zarządcę nieruchomości obowiązek utrzymania funkcjonowania turystyki kajakowej na rzece Drwęcy w oparciu o wyznaczone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy szlaki na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, oznaczenia szlaków oraz stworzenia małej infrastruktury (śmietniki, ławki, pola namiotowe), zapewniające funkcjonowanie miejsc postojowych wyznaczonych w ramach szlaków. Należy wskazać, że prowadzenie działalności gospodarczej związanej z turystyką nie może stanowić obowiązku podmiotu prywatnego, ponieważ jest ono uzależnione wyłącznie od woli inwestora. Dlatego niedopuszczalne jest ustanowienie działania ochronnego polegającego na utrzymaniu funkcjonowania turystyki kajakowej. W planie zadań ochronnych można w celu ochrony przedmiotów ochrony zobowiązać podmiot prywatny, do określonych działań, w sposób określony w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tj. na podstawie umowy z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Dlatego możliwe jest wyznaczenie działania ochronnego nakładającego obowiązki na zarządcę nieruchomości na podstawie umowy z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, dotyczącego oznaczenia szlaków oraz stworzenia małej infrastruktury. Ponadto, w tym działaniu ochronnym wskazano, iż realizacja ww. zadań ma następować w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony środowiska na podstawie przepisów prawa. Należy podkreślić, że nie ma przepisów, w tym z zakresu ochrony środowiska, zobowiązujących podmioty prywatne, tj. zarządców nieruchomości, do utrzymania turystyki kajakowej w określonym miejscu, oznaczania szlaków, wyznaczania pól namiotowych, stawiania ławek i śmietników. Dlatego nie powinno się w opisie działania ochronnego zamieszczać ww. informacji, które adresatów planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000 wprowadzają w błąd.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 t.j.), w niniejszym zarządzeniu dokonano zmiany zarządzenia z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH280001 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1180, Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 1485). Uwzględniając stanowisko Ministra Środowiska usunięto działanie obejmujące kontrolę parametrów fizyko-chemicznych, jakości wód w zlewni Drwęcy oraz identyfikacja źródeł punktowych zanieczyszczeń: z uwagi na potencjalne zagrożenia pogorszenia parametrów fizyko-chemicznych wód rzek i cieków w zlewni Drwęcy, w konsekwencji zanieczyszczeń obszarowych i pochodzących ze źródeł punktowych w ramach prowadzonych działań należy dążyć do: systematycznego gromadzenia danych na temat, jakości wód Drwęcy i jej dopływów; identyfikacji źródeł punktowych zanieczyszczeń przyczyniających się do pogorszenia, jakości wód; podjęcia działań ukierunkowanych na eliminację źródeł zanieczyszczeń przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Działanie to zastąpiono zwracaniem się do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o udostępnienie danych Państwowego Monitoringu Środowiska dla wód w zlewni rzeki Drwęcy oraz gromadzeniem tych danych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Jednocześnie usunięto zobowiązanie zarządy nieruchomości do oznaczenia szlaków oraz stworzenie małej infrastruktury (śmietniki, ławki, pola namiotowe), zapewniającej funkcjonowanie miejsc postojowych, wyznaczonych w ramach szlaków turystyki kajakowej. Należy przy tym nadmienić, że z rzeka Drwęca wraz z dopływami w granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Drwęcy PLH280001 objęta została ochroną w formie rezerwatu przyrody Rzeka Drwęca. W związku z powyższym regulacja ruchu turystycznego poprzez wyznaczenie szlaków turystyki kajakowej musi być zgodna z wymogami art. 15 ustawy o ochronie przyrody. Regionalny dyrektor ochrony środowiska, wyznaczając szlak turystyczny w granicach rezerwatu przyrody może zobowiązać inny podmiot, za jego zgodą, do oznaczenia oraz utrzymania szlaku turystycznego w rezerwacie przyrody.

Obwieszczeniem znak: WPN.6320.24.2015.MO, z dnia 25 maja 2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy podał do publicznej wiadomości informację o zamiarze przystąpienia do sporządzenia zmiany w ww. planie zadań ochronnych do obszaru Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH280001.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w obwieszczeniem z dnia 25 czerwca 2015 r. znak: WPN.6320.27.2015.MO poinformował o możliwości złożenia uwag i wniosków do projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.

Ww. obwieszczenia były również podawane do publicznej wiadomości przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie. W ten sposób zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w województwie kujawsko-pomorskim oraz warmińsko-mazurskim na zasadach i w trybie określonym w ustawie udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Drwęcy.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) za pośrednictwem wiadomości e-mail z dnia 26 czerwca 2015 r. wskazała konieczność korekty podstawy prawnej zarządzenia poprzez wskazanie art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.). Ww. uwagę uwzględniono.

Klub Przyrodników pismem z dnia 26 czerwca 2015 r., znak: L.dz. 698/2015 zgłosił następujące uwagi:

1. Zgadzam się z koniecznością usunięcia niefortunnego zapisu wskazującego, że działaniem ochronnym ma być utrzymanie funkcjonowania turystyki kajakowej na Drwęcy. Dla ochrony obszaru Natura 2000 nie jest potrzebne utrzymanie turystyki kajakowej, ochrona obszaru jest możliwa bez tej turystyki. Ochrona obszaru Natura 2000 wymaga natomiast kontrolowania turystyki kajakowej, tak by utrzymać ją w granicach nie wywierających negatywnego wpływu na obszar. Na marginesie zagadnienia wskazuję, że podane sposoby "kontrolowania turystyki kajakowej" nie zapewniają jej kontrolowania.

2. Kontrola parametrów ?zyko-chemicznych, jakości wód w zlewni Drwęcy oraz identy?kacja źródeł punktowych zanieczyszczeń, z dokładnością konieczną do skutecznej ochrony obszaru Natura 2000, nie zostanie zapewnioną poprzez realizowany przez WIOŚ monitoring na podstawie ustawy Prawo Wodne. Monitoring taki na Drwęcy będzie prowadzony tylko w nielicznych, wybranych punktach nie częściej niż raz na kilka lat. Tymczasem dla uzyskania sensownego obrazu narażenia rzeki na zanieczyszczenia konieczny jest ciągły monitoring w wielu punktach, z badaniem parametrów fizykochemicznych nie rzadziej niż raz na miesiąc, tak aby uchwycić np. wpływ sezonowych zanieczyszczeń obszarowych związanych z sezonami nawożenia gruntów rolnych. Jeżeli nie można nałożyć obowiązku takiego monitoringu na WIOŚ, to zorganizowanie i prowadzenie takiego monitoringu należy przypisać jako zadanie RDOŚ. W żadnym razie niewystarczające jest ograniczenie się do "występowania do WIOŚ o dane", w sytuacji gdy WIOŚ nie będzie w ogóle zobowiązany do zbierania danych w zakresie niezbędnym dla ochrony obszaru Natura 2000.

W odpowiedzi na powyższe należy wskazać, że:

1. Działaniem ochronnym w zakresie ruchu turystycznego, określonym w szczególności na podstawie dokumentacji do planu zadań ochronnych, wykonanej przez firmę zewnętrzną, jest regulacja ruchu turystycznego, a nie jego kontrola. Uwzględniając lokalizację w granicach rezerwatu przyrody Rzeka Drwęca, regulacja ruchu turystycznego realizowana będzie poprzez szlaki turystyczne kajakowe wraz z infrastrukturą (śmietniki, ławki, pola namiotowe), zapewniającą funkcjonowanie miejsc postojowych, wyznaczonych w ramach szlaków. Ponadto w odniesieniu do minoga rzecznego, łososia, bolenia, piskorza, kozy, głowacza białopłetwego oraz różanki w planie zadań ochronnych (zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH280001) przewidziano konieczność uzupełnienia stanu wiedzy, obejmującego również weryfikację obowiązujących ograniczeń w zakresie wykorzystania turystycznego Drwęcy (i jej dopływów) oraz określenia potrzeby ewentualnych dalszych działań w tym zakresie.

2. Zgodnie ze wskazaniami Ministra Środowiska, przedstawionymi w piśmie z dnia 15 grudnia 2014 r., znak: DP-074-60/43114/14/JJ "możliwe jest ustanowienie działania polegającego na zwracaniu się (…) o udostępnienie danych Państwowego Monitoringu Środowiska. Jednak dane zadanie nie powinno zastępować zadań dotyczących monitoringu stanu przedmiotów ochrony i realizacji celów działań ochronnych prowadzonego przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, ponieważ ma on inny zakres niż monitoring prowadzony w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska." W związku z powyższym należy zauważyć, że w przedmiotowym zarządzeniu przewidziano działanie ochronne, zgodne z ww. wskazaniami. Jednocześnie nie zastępuje ono monitoringu przedmiotów ochrony, który przewidziany został do realizacji w planie zadań ochronnych. Monitoring stanu przedmiotów ochrony prowadzony będzie niezależnie od ww. kontroli stanu wód. Istotnym jest również, że zanieczyszczenia wód pochodzenia rolniczego (poprzez ogólne wskazanie dotyczące zanieczyszczeń obszarowych) w zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH280001 oraz dokumentacji do ww. zarządzenia wskazane zostały wyłącznie jako zagrożenie potencjalne. Nie przewidziano również konieczności uzupełnienia stanu wiedzy w tym zakresie. W związku z powyższym wskazanie na prowadzenie badania parametrów fizykochemicznych w wielu punktach, nie rzadziej niż raz na miesiąc jest nieadekwatne do stwierdzonych zagrożeń oraz ich skali. Ponadto ocena stanu zachowania (oraz ewentualnych zmian w tym zakresie) ww. siedliska prowadzona będzie w ramach monitoringu prowadzonego przez RDOŚ, zgodnie z metodyką Państwowego Monitoringu Środowiska. W związku z powyższym uwag Klubu Przyrodników nie uwzględniono.

Nadleśnictwo Jagiełek zgłosiło wniosek o wykreślenie 3 działek ewidencyjnych z obszaru wdrażania działań ochronnych dla siedliska 9160 grąd atlantycki z uwagi na brak ww. siedliska w graniach wskazanych działek ewidencyjnych. Ww. uwagi nie uwzględniono, gdyż wykracza ona poza zakres zarządzenia poddanego konsultacjom społecznym na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.). Jednocześnie należy zauważyć, że w zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH280001 jednoznacznie wskazano, że przewidziane działania ochronne dla siedliska 9160 grąd atlantycki dotyczą płatów siedliska zlokalizowanych na wymienionych działkach. W związku z powyższym, w przypadku faktycznego braku przedmiotu ochrony na konkretnej działce ewidencyjnej, w świetle ww. zarządzenia, nie ma konieczności prowadzenia wskazanych działań ochronnych.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie pismem z dnia 15 lipca 2015 r., znak: ZO.7210.20.2015 przekazała uwagi dotyczące zmian w zakresie siedlisk przyrodniczych 3160 naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, 7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea), 9160 grąd subatlantycki, 9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny, 91D0 bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne), 91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso- incanae, olsy źródliskowe) wskazując, że przewidziane działania stanowią zakazy. Jednocześnie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie nie przekazała pisma Ministra Środowiska w przedmiotowej sprawie.

W odpowiedzi na powyższe należy wyjaśnić, że przekazane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie uwagi wykraczają poza zakres zarządzenia poddanego konsultacjom społecznym na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.). Jednocześnie Minister Środowiska pismem z dnia 15 grudnia 2014 r., znak: DP-074-60/43114/14/JJ na podstawie § 5 ust. 2 i 3 oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej (Dz. U. Nr 222, poz. 1754) nie wskazał konieczności zmiany zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH280001 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1180, Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. poz. 1485) przez tut. Organ w odniesieniu do kwestii wskazywanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie. Należy również podkreślić, że działania ochronne (do których odwołuje się w ww. piśmie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie) względem siedlisk przyrodniczych 7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea), 9160 grąd subatlantycki, 9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny, 91D0 bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii- Piceetu m i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne), 91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incana e, olsy źródliskowe) przedstawiają zasady, do których uwzględnienia należy dążyć w ramach prowadzonej gospodarki leśnej. Jak wskazano w uzasadnieniu do ww. zarządzenia z dnia z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH280001 - "w przypadku braku możliwości ich realizacji nie jest to działanie, które należy traktować jako wymóg obligatoryjny (jednakże należy przedsięwziąć możliwe kroki, aby zadanie to zrealizować)", co potwierdza, że działanie te w praktyce nie stanowią zakazów. Ponadto odnosząc się do wskazanego w ww. piśmie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie faktu, że "plany urządzenia lasu stanowią autonomiczne dokumenty (…) a w art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody nie przewidziano możliwości bezpośredniej ingerencji w postanowienia aktualnie obowiązujących ani też przyszłych PUL" należy zwrócić uwagę, że omawiane zarządzenie nie przewiduje ingerencji w plany urządzenia lasu. Zmiany takie zostałyby bowiem wykazane w Załączniku Nr 6 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 31 marca 2014 r. Analiza treści ww. załącznika jednoznacznie wskazuje na brak ingerencji w plany urządzenia lasu. W związku z powyższym uwag Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie nie uwzględniono.

Projekt zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH280001 został zaopiniowany przez Regionalną Radę Ochrony Przyrody w Bydgoszczy Uchwałą Nr 28/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. Przewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Bydgoszczy poinformował, w piśmie z dnia 12 sierpnia 2015 r., że po zapoznaniu się z projektem przedmiotowego zarządzenia, w którym uwzględniono uwagi Ministra Środowiska przekazane pismem z dnia 15 grudnia 2014 r., znak: DP-074-60/43114/14/JJ i z protokołem z posiedzenia ww. Rady dotyczącym opiniowania projektu planu zadań ochronnych, że wprowadzone zmiany mają charakter porządkujący i uściślający zapisy. W związku z tym nie ma potrzeby ponownego opiniowania przez Regionalną Radę Ochrony Środowiska projektu ww. zarządzenia.

Przedmiotowy projekt zarządzenia, na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z poźn. zm.), został uzgodniony przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismem znak: WSRRW.II.710.25.2015, z dnia 10 września 2015 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski pismem znak: PN.0521.80.2015 z dnia 9 września 2015 r. odmówił uzgodnienia ww. projektu, powołując się na § 2, § 87 ust. 1 oraz § 141 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100 poz. 908). Na skutek ww. pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dokonano stosownych korekt w projekcie zarządzenia - załącznik nr 5 do zarządzenia z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Drwęcy PLH280001 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1180, Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 1485), podlegający na skutek uwag Ministra Środowiska zmianom w niniejszym zarządzeniu przedstawiono w formie tekstu jednolitego. Uwzględniając ww. uwagi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przedstawiono zatem pełną treść zmienianego załącznika do zarządzenia z dnia 31 marca 2014 r., uwzględniającą jednocześnie zmiany wniesione na skutek ww. uwag Ministra Środowiska oraz poddane konsultacjom społecznym. Ponadto (mając na względzie ww. uwagi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego) wprowadzono numerację działań ochronnych, co ułatwi wprowadzanie ewentualnych zmian do zarządzenia w przyszłości.

Jednocześnie nie uwzględniono uwagi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w zakresie dotyczącym wymogu podania dziennika urzędowego, w którym publikowany jest akt prawny. Uwzględnienie ww. uwagi nie jest możliwe w świetle stanowiska Ministra Środowiska, przedstawionego pismem z dnia 19 marca 2015 r., znak: DP-074/132/10580/14/JJ, zgodnie z którym "nie ma potrzeby wyszczególniania miejsca ogłoszenia aktu, co wynika z art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.)."

Zarządzenie, uwzględniające opisane powyżej uwagi wniesione przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, zostało uzgodnione przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego pismem znak: PN 0521.118.2015 z dnia 7 grudnia 2015 r.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Izabela Sikora

Prawnik, rzecznik patentowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »