| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/179/15 Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 71.302.833,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 11.999.114,78 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 7.881.164,00 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 3.213.950,78 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 7 w wysokości 4.000,00 zł,

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 900.000,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 24.918.029,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 34.385.690,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 64.127.783,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 7.175.050,78 zł, w tym:

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 900.000,00 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.085.050,78 zł,

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.770.000,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 75.202.833,78 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 62.115.076,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 44.186.976,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.795.295,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16.391.681,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.720.800,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.777.300,00 zł,

d) obsługa długu gminy w wysokości 1.430.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 13.087.757,78 zł, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 5.500.000,00 zł.

2. Określa się:

1) Zadania inwestycyjne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.900.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8.052.240,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4.152.240,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 560.745,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.030.400,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.773.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

1) przychody w wysokości 14.840.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 15.962.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Koronowo na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo od właścicieli nieruchomości na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 410.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 380.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

2. Ustala się wydatki w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11. Określa się planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 8.552.240,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3.900.000,00 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.152.240,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Koronowa do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

2) emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.900.000,00 zł,

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 4.152.240,00 zł,

4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy, oraz w zakresie wydatków majątkowych,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 335.000,00 zł,

2) celową w wysokości 165.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

3) celową w wysokości 250.000,00 zł, na realizację zadań oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie


Włodzimierz Domek


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/179/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/179/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/179/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/179/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/179/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/179/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/179/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX/179/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIX/179/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIX/179/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIX/179/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XIX/179/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XIX/179/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik14.pdf


Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XIX/179/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik15.pdf


Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XIX/179/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik16.pdf


Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XIX/179/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik17.pdf


Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XIX/179/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik18.pdf


Objaśnienia do budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok

Prace nad budżetem gminy na rok 2016 przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie Nr LIII/577/10z dnia 25 sierpnia 2010 rokuw sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Koronowo, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Burmistrz Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwałę budżetową na rok 2016.

Budżet gminy na rok 2016 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

 1. Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 rok.
 2. Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.28.16.2015/12 z dnia 23 października 2015 roku o wstępnych wielkościach dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
 3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-3101-23/15 z dnia 22 października 2015 roku o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2016 rok.
 4. Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.148.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2016.
 5. Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.149.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok.
 6. Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie podjętej na sesji Nr LV w dniu 24 września 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok, Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie podjętej na sesji Nr LVII w dniu 29 października 2014 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 7. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
 8. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r.

Na podstawie Informacji Ministerstwa Finansów przyjmuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 101,70%. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 103,6%. Składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45%.

Budżet Gminy Koronowo zawiera następujące założenia:

 1. Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 71.302.833,78 zł
 2. Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 75.202.833,78 zł
 3. Deficyt budżetu 3.900.000,00 zł

Dochody budżetowe planowane są w wysokości 71.302.833,78 zł i składają się z:

? Dotacje 11.999.114,78 zł, tj. 16,83%, z tego:

 1. Dotacje na zadania zlecone - załącznik Nr 5 7.881.164,00 zł, tj. 65,68%
 2. Dotacje na zadania własne - załącznik Nr 6 3.213.950,78 zł, tj. 26,79%
 3. Dotacje wg porozumień z organami administracji rządowej - załącznik Nr 7

4.000,00 zł, tj. 0,03%

 1. Dotacje według porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - załącznik Nr 8 900.000,00 zł, tj. 7,50%

? Subwencje z budżetu państwa 24.918.029,00 zł, tj. 34,95%

? Dochody własne 34.385.690,00 zł, tj. 48,22%.

W uchwale budżetowej dokonano również podziału dochodów na:

a) dochody bieżące w wysokości 64.127.783,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 7.175.050,78 zł, w tym:

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 900.000,00 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.085.050,78 zł,

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.770.000,00 zł.

Dochody Gminy Koronowo wynikają z załącznika Nr 1 "Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok" do budżetu. Z powyższego załącznika wynika, iż znaczący udział w dochodach bieżących gminy stanowią subwencje z budżetu państwa, które wynoszą 24.918.029,00 zł, z tego:

 1. Część wyrównawcza 6.687.850,00 zł

w tym:

- kwota podstawowa3.435.217,00 zł

- kwota uzupełniająca3.252.633,00 zł

 1. Część równoważąca 965.951,00 zł
 2. Część oświatowa 17.264.228,00 zł

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 15,56% udziału w dochodach gminy i są zgodne z załącznikami Nr 5 i 6. Dotacje na zadania zlecone wynoszą 7.881.164,00 zł i określają realizację zadań w zakresie administracji rządowej. Dotacje na realizację bieżących zadań własnych gminy wynoszą 3.213.950,78 zł i związane są z zadaniami z zakresu pomocy społecznej, dróg gminnych oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Dotacje na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 4.000,00 zł i związane są z zadaniami z zakresu utrzymania cmentarzy, grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku wynoszą 900.000,00 zł i dotyczą pomocy finansowej z Powiatu Bydgoskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno- III etap".

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych, takich jak wpływy z opłat i usług, przyjęto na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w roku 2015. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych, takich jak: podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych, przyjęto uwzględniając ich faktycznie wykonanie za 2015 rok oraz na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Koronowie.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów w kwocie 3.770.000,00 zł na pokrycie wydatków majątkowych finansowanych środkami zewnętrznymi pochodzącymi z budżetu UE będą monitorowane i na bieżąco weryfikowane, a realizacja zadań finansowanych środkami z tych źródeł nastąpi dopiero po uzyskaniu konkretnych decyzji dotyczących rozdziału środków unijnych bądź pozyskaniu innych środków finansowych z budżetu krajowego.

Prognozowane dochody budżetowe gminy na 2016 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" zaplanowane środki w wysokości 581.000,00 zł stanowią dochody:

- 100.000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Są to środki na inwestycję pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z modernizacją suw na odcinku Tryszczyn- Wtelno", której wartość szacunkowa na 2016 rok wynosi 200.000,00 zł.

- 470.000,00 zł - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł stanowi inwestycja pn. "Budowa studni głębinowej w Wiskitnie"- 120.000,00 zł oraz inwestycja pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Łąsko Wielkie- Wilcze"- 350.000,00 zł. Przedsięwzięcia będą realizowane z udziałem środków unijnych.

-11.000,00 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątku.

W dziale 150 "Przetwórstwo przemysłowe" zaplanowane środki w wysokości 400.000,00 zł stanowią dochody na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, są to środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Strefa przemysłowa w Koronowie-uzbrojenie w infrastrukturę techniczną - II etap".

W dziale 600 "Transport i łączność" zaplanowane środki w wysokości 2.485.050,78 zł stanowią dochody :

- 800.000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno III etap".

- 1.685.050,78 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) stanowi dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno III etap"-(1.585.050,78 zł) oraz zadanie pn. "Przebudowa drogi Kadzionka" (100.000,00 zł).

W dziale 630 "Turystyka" zaplanowane środki w wysokości 200.000,00 zł stanowią dochody na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, tj. dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego położonego w Pieczyskach (poprawa atrakcyjności turystycznej kąpieliska w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim) -projekt i wykonanie".

W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" planuje się uzyskać dochody w wysokości 877.000,00 zł, a zaplanowana kwota dochodów dotyczy:

- wpływy z opłaty targowej - 20.000,00 zł,

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste i służebności nieruchomości - 150.000,00 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 280.000,00 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 20.000,00 zł,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 400.000,00 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek - 3.000,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów - 4.000,00 zł.

Dział 710 "Działalność usługowa" zaplanowano dochody w wysokości 4.000,00 zł, które wynikają z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

W dziale 750 "Administracja publiczna" zaplanowano dochody w wysokości 478.600,00 zł, które dotyczą:

- 349.100,00 zł- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, utrzymania stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunalnych - 5 etatów, Urząd Stanu Cywilnego - 2 etaty,

- 20.000,00 zł to wpływy z różnych opłat,

- 7.000,00 zł stanowiących dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

- 100.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów,

- 500,00 zł - promocja jednostek samorządu terytorialnego- różne dochody,

- 2.000,00 zł -pozostała działalność- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" zaplanowane dochody w wysokości 4.464,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2016 rok.

Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zaplanowane dochody w wysokości:

- 5.000,00 zł dotyczą dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

- 400.000,00 zł są dotacją celową otrzymaną z Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu pożarniczego".

Dział 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" obejmuje kwotę dochodów w wysokości 25.681.100,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) zaplanowano w wysokości 38.100,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano na 2016 rok w kwocie 6.290.000,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 7.670.000,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w kwocie 683.000,00 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na rok 2016 w kwocie 11.000.000,00 zł mając na uwadze przekazaną informację z Ministerstwa Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Szacując dochody podatkowe uznaje się zasadę określonych realiów wynikających z położenia geograficznego gminy wraz z faktem wyliczenia subwencji wyrównawczej (część podstawowa) oraz subwencji równoważącej, której podstawę do wyliczenia stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na koniec danego roku.

Dział 758 "Różne rozliczenia" zaplanowane dochody na 2016 rok w wysokości -24.918.029,00 zł stanowią subwencje ogólne przyjęte zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Dział 801 "Oświata i wychowanie" planuje się dochody w wysokości 2.630.870,00 zł z tytułu:

Dochody szkół podstawowych (5.520,00 zł):

? dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, (między innymi wynajmu sal lekcyjnych, gimnastycznych, mieszkań, pomieszczeń na sklepiki, bibliotekę, sprzętu sportowego) - 4.000,00 zł,

? wpływy z różnych dochodów - 1.520,00 zł,

Dochody przedszkoli (90.250,00 zł):

? wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 60.000,00 zł,

? wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 30.000,00 zł,

? wpływy z różnych dochodów - 250,00 zł,

Dochody realizowane przez gimnazja (2.105.000,00 zł):

? dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, (między innymi wynajmu sal lekcyjnych, gimnastycznych, mieszkań, pomieszczeń na sklepiki, bibliotekę, sprzętu sportowego) - 4.500,00 zł,

? wpływy z różnych dochodów -500,00 zł,

? środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- 2.100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Wtelnie".

Dochody zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół:

? wpływy z różnych dochodów - 100,00 zł,

Dochody - stołówki szkolne i przedszkolne (430.000,00 zł):

? wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 210.000,00 zł,

? wpływy z usług - 220.000,00 zł.

W dziale 851"Ochrona zdrowia" planuje się dochody w wysokości 2.500,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, czyli opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem.

Dział 852 "Pomoc społeczna" plan dochodów w wysokości 8.695.800,00 zł dotyczy:

? dochodów związanych z domami pomocy społecznej (wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt w DPS) w kwocie 2.000,00 zł,

? dochodów z ośrodków wsparcia (wpływy z usług) w wysokości 3.000,00 zł,

? dochodów związanych ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 7.465.300,00 zł, z tego 7.462.200,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa, natomiast 3.200,00 zł to wpływy z różnych dochodów,

? składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacje z budżetu państwa) w wysokości 78.200,00 zł,

? zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 324.200,00 zł, z tego 322.200,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa oraz 2.000,00 zł wpływy z różnych dochodów,

? zasiłków stałych w wysokości 231.700,00 zł, z tego dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 230.200,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów (1.500,00 zł),

? ośrodków pomocy społecznej w wysokości 336.600,00 zł, z tego dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 336.400,00 zł, oraz wpływów z różnych dochodów na kwotę 200,00 zł,

? usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na kwotę 57.000,00 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 27.000,00 zł oraz wpływy z usług w kwocie 30.000,00 zł,

? pozostałej działalności, tj. dotacji celowej z budżetu państwa, w wysokości 197.800,00 zł.

W dziale 853"Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" planuje się dochody w wysokości 152.100,00 zł z tytułu wpływów z usług świadczonych przez żłobek.

W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" planowane dochody w wysokości 3.667.200,00 zł obejmują wpływy z:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód (300.000,00 zł) - są to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, tj. na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie",

- gospodarki odpadami (3.300.000,00 zł), z tego 3.000.000,00 zł to wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw a kwotę 300.000,00 zł stanowią środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na inwestycję pn. "Wykonanie prac związanych z umożliwieniem przeprowadzenia rekultywacji pierwszej kwatery położonej na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 24 i częściowo na działce nr 25 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koronowie - Srebrnicy",

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 63.200,00 zł,

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie 4.000,00 zł.

W dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" wykazano dochody w wysokości 20.000,00 zł z tytułu wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W dziale 926 "Kultura fizyczna" uwzględniono planowane dochody w wysokości 100.120,00 zł z tytułu wpływów z:

? najmu i dzierżawy składników majątkowych - 100.000,00 zł,

? różnych dochodów - 120,00 zł.

Plan wydatków na rok 2016 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy i kształtuje się w wysokości 75.202.833,78 zł.

Ogólny plan wydatków stanowią:

 1. Wydatki bieżące w wysokości 62.115.076,00 zł, stanowią 82,60 % ogólnego planu wydatków.
 2. Wydatki majątkowe w wysokości 13.087.757,78 zł, stanowią 17,40 % ogólnego planu wydatków.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków w wysokości 75.202.833,78 zł wydatki związane z zadaniami oświatowymi wynoszą 27.852.989,00 zł i stanowią 37,04 % ogólnej sumy wydatków jakie gmina planuje ponieść w roku 2016.

Wydatki gminy nie związane z oświatą i wychowaniem wynoszą 47.349.844,78 zł i stanowią 62,96 % ogólnej planowanej kwoty wydatków i dotyczą wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową, funduszem sołeckim, rolnictwem, leśnictwem, turystyką, utrzymaniem dróg gminnych, zapewnieniem zadań związanych z administracją rządową, utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia, zadań z zakresu opieki społecznej, kultury i dziedzictwa narodowego, sportu, promocji gminy oraz inwestycji.

Wydatki obejmują:

1)wydatki bieżące w wysokości 62.115.076,00 zł, w tym:

a)wydatki jednostek budżetowych w wysokości 44.186.976,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.795.295,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16.391.681,00 zł,

b)dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.720.800,00 zł,

c)świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.777.300,00 zł,

d)obsługa długu gminy w wysokości 1.430.000,00 zł,

2)wydatki majątkowe w wysokości 13.087.757,78 zł, w tym:

a)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 5.500.000,00 zł.

Wszystkie wydatki majątkowe finansowane środkami zewnętrznymi pochodzącymi z budżetu UE będą realizowane dopiero po uzyskaniu konkretnych decyzji dotyczących rozdziału środków unijnych bądź pozyskaniu innych środków finansowych z budżetu krajowego. W przeciwnym razie zadanie inwestycyjne nie będzie realizowane.

Prognozowane wydatki budżetowe gminy na 2016 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, natomiast zadania inwestycyjne zawiera Załącznik Nr 3.

Prognozowane wydatki budżetowe gminy na 2016 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" zaplanowano środki w wysokości 1.165.000,00 zł. Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się: dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie na dofinansowanie do modernizacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo - 55.000,00 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych - 55.000,00 zł, pozostała działalność (wydatki związane z doradztwem rolniczym, konkursy rolnicze, obsługa dożynek gminnych) - 55.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w powyższym dziale dotyczą realizacji inwestycji pn. "Budowa studni głębinowej w Wiskitnie" - kwota 200.000,00 zł oraz inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z modernizacją suw na odcinku Tryszczyn - Wtelno" - kwota 200.000,00 zł oraz zadania inwestycyjnego "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Łąsko Wielkie - Wilcze" - kwota 600.000,00 zł.

Dział 020 "Leśnictwo" wydatki w wysokości 21.500,00 zł stanowią koszty związane z gospodarką leśną (zakup materiału zadrzewieniowego, wycinka drzew na gruntach gminnych).

Dział 150 "Przetwórstwo przemysłowe" wydatki w wysokości 600.000,00 zł, stanowią środki na zadanie inwestycyjne pn. "Strefa przemysłowa w Koronowie - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną - II etap".

Dział 600 "Transport i łączność" na kwotę w wysokości 6.404.435,67 zł składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg gminnych, w tym wydatki na pomoc finansową dla powiatu bydgoskiego w związku z zawartym porozumieniem w sprawie udzielenia pomocy finansowej na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Koronowo na kwotę 800.000,00 zł. Łączna długość dróg gminnych wynosi ok. 700 km. Natomiast wydatki majątkowe dotyczą inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno - III etap" - kwota 3.170.101,57 zł; inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Władysława Łokietka w Koronowie wraz z wymianą uzbrojenia technicznego" - kwota 200.000,00 zł; inwestycji pn. "Przebudowa drogi Kadzionka" - kwota 200.000,00 zł; inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Dworcowej w Koronowie (wymiana sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej) - projekt" - kwota 120.000,00 zł; inwestycji pn. "Powierzchniowe utwardzenie dróg" - kwota 400.000,00 zł; inwestycji pn. "Utwardzenie dróg gminnych poprzez wbudowanie zakupionego gruzu betonowego lub kamiennego oraz mieszanki wapienno-mineralnej" - kwota 400.000,00 zł; inwestycji pn. "Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Bukowej w Koronowie - projekt" - kwota 30.000,00 zł; inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej - fundusz sołecki (Tryszczyn)" - kwota 30.349,94 zł; inwestycji pn. "Wykonanie nawierzchni ulic na terenie sołectwa Mąkowarsko - fundusz sołecki" - kwota 28.500,00 zł; inwestycji pn. "Wykonanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej w Starym Dworze" - kwota - 15.000,00 zł; inwestycji pn. "Wykonanie projektu budowlanego dla drogi gminnej "Dziedzinek-Mąkowarsko" - kwota 44.000,00 zł; inwestycji pn. "Budowa ścieżek rowerowych - wkład do programu" - kwota 10.000,00 zł; inwestycji pn. "Zadania inwestycyjne dot. inicjatyw lokalnych" - kwota 390.000,00 zł; inwestycji pn. "Powierzchniowe utwardzenie dróg wewnętrznych" - kwota 50.000,00 zł; inwestycji pn. "Przebudowa ulic: Plażowej, Żeglarskiej, Kąpielowej, Wczasowej i Kajakowej w Koronowie - I etap" - 200.000,00 zł.

Dział 630 "Turystyka" wydatki w wysokości 700.000,00 zł, stanowią środki na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego położonego w Pieczyskach (Poprawa atrakcyjności turystycznej kąpieliska w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim) - projekt i wykonanie".

W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" na ogólną kwotę wydatków w wysokości 675.000,00 zł planuje się realizować koszty usług remontowych, odszkodowania za wykup gruntów, szacunki gruntów i nieruchomości, pomiary i opracowania geodezyjne, zakupy map i innych materiałów. Wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano w kwocie 610.000,00 zł, natomiast na pozostałą działalność kwotę 35.000,00 zł. Wydatki majątkowe w powyższym dziale dotyczą realizacji inwestycji pn. "Budowa mieszkań socjalnych w Koronowie - projekt"- kwota 30.000,00 zł.

Dział 710 "Działalność usługowa" na ogólną kwotę w wysokości 484.000,00 zł ujęto wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego - 270.000,00 zł, opracowania geodezyjne i kartograficzne - 195.000,00 zł. Zaplanowano również w powyższym dziale koszty bieżących remontów, utrzymania cmentarzy i grobów wojennych na kwotę 19.000,00 zł. W kwocie tej mieszczą się środki od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego stanowiące dotację na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2016 roku w wysokości 4.000,00 zł.

W dziale 750 "Administracja publiczna" zaplanowano wydatki w wysokości 6.942.948,14 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej i dotyczą prowadzenia stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunalnych - 5 etatów oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego - 2 etaty. Wydatki na powyższy cel zaplanowano w wysokości odpowiadającej wielkości otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (349.100,00 zł) powiększone o środki własne gminy zabezpieczając sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupy materiałów i wyposażenia - 433.532,00 zł.

W budżecie gminy zaplanowano także dotację celową w wysokości 9.000,00 zł na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, tj. na łącze stałe w Ośrodku Zamiejscowym Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

Wydatki w dziale 750 "Administracja publiczna" w kwocie 363.964,26 zł przeznacza się na diety dla 21 radnych Gminy Koronowo, wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, koszty delegacji, zakup materiałów, opłaty telefoniczne i pocztowe oraz bieżące funkcjonowanie Biura Rady Miejskiej w Koronowie, w tym bieżące utrzymanie urządzeń biurowych.

Największy udział w wydatkach (73,02 %) w tym dziale mają koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Koronowie, tj. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w urzędzie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki rzeczowe (zakup materiałów kancelaryjnych, podróże służbowe pracowników, delegacje, ryczałty samochodowe, zakup energii, szkolenia, podatek VAT, prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw fachowych, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, zakup pomocy naukowych, pozostałe usługi, wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych) - 4.945.941,00 zł. W Urzędzie Miejskim w Koronowie według stanu na dzień 31 października 2015 roku zatrudnionych jest 85 osób na 79,25 etatach. W dziale 750 "Administracja publiczna" zaplanowano wydatki na promocję gminy w kwocie 391.000,00 zł, w szczególności na: składki za członkostwo w organizacjach (Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, Lokalna Grupa Działania "Trzy Doliny"), udział w imprezach targowo-wystawienniczych, promocję w mediach, organizację oraz dofinansowania do różnych imprez, wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych, wykonanie gadżetów i innych narzędzi promocji oraz pozostałe wydatki związane z promocją.

W planie wydatków- rozdział 75095- ujęto środki na obsługę gospodarczą urzędu i zatrudnienie pracowników Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Koszty na ten cel ukształtowały się na poziomie 578.980,00 zł. Ponadto, zaplanowano środki na diety dla sołtysów w wysokości 161.000,00 zł, wydatki rzeczowe dla OKSM (po 2.000,00 zł dla każdego OKSM, tj. łącznie 10.000,00 zł). Pozostałe wydatki w wysokości 49.530,88 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe i środki dla jednostek pomocniczych oraz różne opłaty i składki.

W dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" zaplanowano w wysokości 4.464,00 zł wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2016 roku.

Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" obejmuje kwotę wydatków w wysokości 1.346.329,00 zł. W dziale tym ujęto wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W dziale powyższym finansowana jest działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Koronowo.

Zaplanowano wydatki dla ochotniczych straży pożarnych w wysokości 1.176.829,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia kierowców OSP, wynagrodzenie obsługi przeciwpożarowej, wypłaty diet dla drużyn biorących udział w akcjach ratowniczych, szkolenia, zakup sprzętu, paliwa, środków żywności, opłaty za rozmowy telefoniczne, energię, wodę, ubezpieczenia drużyn i samochodów, podróże służbowe, przeglądy techniczne pojazdów. W rozdziale 75412 "Ochotnicze straże pożarne" zaplanowano inwestycję pn. "Zakup samochodu pożarniczego" o łącznej wartości 600.000,00 zł, z czego 200.000,00 zł zostanie sfinansowane środkami z emisji obligacji komunalnych, a 400.000,00 zł z dotacji z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Budżet w 2016 roku na wydatki związane z obroną cywilną stanowi 10.000,00 zł. W powyższym dziale zaplanowano środki w wysokości 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla ratowników zatrudnionych w sezonie letnim na kąpieliskach w Pieczyskach i w Samociążku oraz zakup paliwa i materiałów opatrunkowych, zakup niezbędnego sprzętu, noclegi ratowników. W pozostałej działalności, która obejmuje bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano środki w wysokości 79.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, konserwację i remont sprzętu do monitoringu.

Dział 757 "Obsługa długu publicznego" wydatki w wysokości 1.430.000,00 zł stanowią koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, odsetek od kredytów z Banku Spółdzielczego w Koronowie, Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu, Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Bydgoszczy, odsetek od obligacji komunalnych, których agentem emisji jest Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu, Bank Millennium S.A. oraz Bank PKO BP S.A. Zaplanowane zostały również wydatki związane z obsługą długu publicznego.

Według planu na koniec roku 2015 Gmina Koronowo będzie posiadała zadłużenie z tytułu pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości nominalnej 1.221.714,00 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych wynosić będzie 3.070.520,00 zł. Zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosić będzie 19.100.000,00 zł. Łączne zadłużenie Gminy Koronowo w tym okresie wyniesie 23.392.234,00 zł

Dział 758 "Różne rozliczenia" w wysokości 750.000,00 zł przedstawia planowane wydatki na: rezerwę ogólną do wysokości 1% w kwocie 335.000,00 zł, rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 165.000,00 zł, celową w wysokości 250.000,00 zł na realizację zadań oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu.

Dział 801 "Oświata i wychowanie" obejmuje wydatki związane z utrzymaniem szkół w wysokości 27.852.989,00 zł. Gmina Koronowo jest organem prowadzącym dla 9 placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie, Zespołu Szkół w Mąkowarsku, Szkoły Podstawowej w Buszkowie, Szkoły Podstawowej w Sitowcu, Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim, Szkoły Podstawowej w Witoldowie, Zespołu Szkół we Wtelnie, Przedszkola Samorządowego w Koronowie, Gimnazjum Nr 1 w Koronowie. Zaplanowano wydatki bieżące w dziale "Oświata i wychowanie" w wysokości 25.241.488,00 zł, w tym wynagrodzenia na kwotę 14.753.273,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 93.600,00 zł, pochodne od wynagrodzeń - 3.119.885,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 926.242,00. Ponadto, zaplanowano dotację dla stowarzyszenia w wysokości 45.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodków wychowania przedszkolnego, dotację dla niepublicznego gimnazjum w wysokości 300.000,00 zł, dotacje dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 860.400,00 zł, oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego) w wysokości 323.400,00 zł. Koszt dowożenia uczniów do szkół zaplanowano na kwotę 530.613,00 zł.

Planowane nakłady inwestycyjne i zakupy inwestycyjne to kwota 2.611.501,00 zł, z czego 2.500.000,00 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Wtelnie" finansowanego środkami zewnętrznymi pochodzącymi z budżetu UE. Realizacja tego zadania inwestycyjnego nastąpi dopiero po uzyskaniu konkretnych decyzji dotyczących rozdziału środków unijnych bądź pozyskaniu innych środków finansowych z budżetu krajowego. W przeciwnym razie zadanie inwestycyjne nie będzie realizowane.

W dziale 851"Ochrona zdrowia" wydatki zaplanowano w wysokości 467.500,00 zł. Wydatki w związku ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zaplanowano na Gminny Program Zwalczania Narkomanii w wysokości 30.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi w związku z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 380.000,00 zł. W ramach rozdziału 85154 zaplanowano kwotę 6.000,00 zł na fundusz celowy, z przeznaczeniem na patrole policji w okresie sezonu letniego i zakup paliwa do łodzi motorowej Policji Wodnej.

W pozostałej działalności związanej z ochroną zdrowia zaplanowano kwotę 57.500,00 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na dotację celową - rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych oraz osób starszych - kwota 55.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki bieżące (wydatki kancelaryjne) w kwocie 2.500,00 zł.

Dział 852 "Pomoc społeczna" - plan wydatków określono w wysokości 13.419.300,00 zł. Dotyczy on realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane są przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie i są to wyłącznie w 2016 roku wydatki bieżące. Zaplanowano kwotę 207.000,00 zł na placówki opiekuńczo-wychowawcze, natomiast na domy pomocy społecznej kwotę 630.000,00 zł. Planowane wydatki przeznaczone są również na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy. Zgodnie z art. 61 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina jest zobowiązana do pokrycia części kosztów pobytu mieszkańców w domu pomocy społecznej, jeżeli sytuacja materialna rodziny nie pozwala na opłacenie tego pobytu. Ponadto, określono plan wydatków na:

? "Ośrodki wsparcia" - kwota 22.000,00 zł,

? "Rodziny zastępcze" - kwota 97.900,00 zł,

? "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" - kwota 2.000,00 zł,

? "Wspieranie rodziny" - kwota 131.700,00 zł.

Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zabezpieczono w budżecie kwotę 7.462.200,00 zł. Planowane wydatki są przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zadania te realizowane są przez 4 pracowników MGOPS w Koronowie. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano 6.856.300,00 zł. W planie wydatków na 2016 rok ujęto także następujące pozycje:

? "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" - 78.200,00 zł,

? "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" - 942.200,00 zł. Planowane są wydatki na wypłatę zasiłków stałych i okresowych. Ze środków własnych gmina pokrywa wydatki związane ze schronieniem, posiłkami, sprawianiem pogrzebów, wypłaca zasiłki celowe i w naturze, zasiłki celowe specjalne, świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych,

? "Dodatki mieszkaniowe" - 1.200.000,00 zł,

? "Zasiłki stałe" - 230.200,00 zł,

? "Ośrodki pomocy społecznej" - 1.583.400,00 zł. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania gminy z zakresu pomocy społecznej, wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W tym rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla 25 pracowników. Na wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: dodatki dla pracowników socjalnych pracujących w terenie, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe), wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i ZFŚS wydatki wynoszą 1.404.900,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostaną przeznaczone na artykuły biurowe, druki, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe i telefoniczne, szkolenia, delegacje z tytułu podróży służbowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i samochodu, paliwo.

? "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" - 375.800,00 zł.

? "Pozostała działalność"- 485.500,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie i prace społecznie użyteczne.

Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" zaplanowane wydatki wynoszą 701.783,00 zł i w głównej mierze dotyczą nowoutworzonego żłobka, który zgodnie z planami rozpocznie działalność w 2016 roku.

W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" wydatki w wysokości 743.367,00 zł obejmują koszty związane z utrzymaniem świetlic szkolnych - 614.099,00 zł. Świetlice szkolne funkcjonują przy szkołach podstawowych oraz gimnazjum. Plan wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zaplanowane wydatki rzeczowe w tym dziale przeznaczy się na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic oraz zakup usług pozostałych.

Gmina w powyższym dziale współfinansuje wypoczynek letni i zimowy uczniów. Organizowane są ferie zimowe w szkołach, obozy letnie i zimowe. Wydatek na ten cel zaplanowano w wysokości 31.660,00 zł.

Wydatki na wypłatę stypendiów i zasiłków o charakterze socjalnym dla uczniów z rodzin najuboższych stanowią kwotę 68.900,00 zł. Świadczenia te wynikają z art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i są wypłacane zgodnie z zasadami, które określiła Rada Miejska w Koronowie. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 4.667,00 zł, natomiast na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 3.461,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 900"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zaplanowanowydatki w wysokości 7.361.284,98 zł, w dziale tym ujęto wydatki na:

? "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" - kwota 1.055.000,00 zł,

? "Gospodarka odpadami" - kwota 3.436.380,00 zł,

? "Oczyszczanie miast i wsi" - kwota 205.000,00 zł,

? "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" - kwota 220.000,00 zł,

? "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" - 30.000,00 zł

? "Schroniska dla zwierząt" - kwota 44.000,00 zł,

? "Oświetlenie ulic, placów i dróg" - kwota 1.350.000,00 zł,

? "Zakłady gospodarki komunalnej" - kwota 800.000,00 zł,

? "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" - kwota 35.000,00 zł,

? "Pozostała działalność" - kwota 185.904,98 zł - zaplanowano wydatki na nazewnictwo ulic i placów (wykonanie tablic) i udział gminy w budowie placów zabaw.

Wydatki inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2016 wynoszą w powyższym dziale kwotę 1.891.004,98 zł. W powyższym dziale ujęto wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2016.

W dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zaplanowano wydatki w wysokości 2.499.805,13 zł. Wydatki w tym dziale obejmują dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie w wysokości 1.450.000,00 zł, dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie w wysokości 593.000,00 zł. Planuje się środki na realizację zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w formie dotacji celowej - kwota 30.000,00 zł, planuje się zorganizowanie koncertów mariackich w Kolegiacie w Koronowie - kwota dotacji 15.000,00 zł, oraz planuje się udzielić dotację na zadanie pn. "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej" - kwota 15.000,00 zł. Wydatki rzeczowe w powyższym dziale wynoszą 137.504,84 zł, wydatki inwestycyjne - kwota 259.300,29 zł i dotyczą zadania pn. "Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Salno- fundusz sołecki"- kwota 11.564,88 zł, zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Wtelno - fundusz sołecki" - kwota 10.000,00 zł, zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Stary Dwór - fundusz sołecki" - kwota 4.735,41 zł oraz zadania pn. "Rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi w Koronowie (prace konserwatorskie i roboty budowlane) wraz z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe" - kwota 233.000,00 zł. W powyższym dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2016.

Dział 926 "Kultura fizyczna i sport" zaplanowane wydatki wynoszą 1.633.127,86 zł. Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Miejsko- Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji - kwota 1.079.100,00 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

Dla klubów i organizacji sportowych zaplanowano dotację celową w wysokości 370.000,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzację aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie zadań. Wydatek inwestycyjny pn. "Utwardzenie strefy fitness - fundusz sołecki (Wierzchucin Królewski) stanowi kwotę 8.000,00 zł.

Pozostała kwota zapisana w powyższym dziale w wysokości 176.027,86 zł przeznaczona zostanie na organizację imprez i zawodów sportowych, oraz pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - rozdział 92695. W powyższym dziale ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2016.

Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszać będą wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy.

Do spłaty w roku 2016 przewiduje się z tytułu:

? zaciągniętych pożyczek kwotę 785.400,00 zł,

? kredytów kwotę 1.166.840,00 zł,

? wykupu obligacji komunalnych kwotę 2.200.000,00 zł,

razem w budżecie zaplanowano 4.152.240,00 zł. Do momentu rozliczenia INNYCH ŹRÓDEŁ (wolnych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego, tj. Bilansu za rok 2015) zaplanowane rozchody zostaną pokryte po stronie przychodów emisją obligacji komunalnych - zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Prognozowana kwota zadłużenia Gminy Koronowo na dzień 31 grudnia 2016 roku będzie wynosić 27.292.234,00 zł, z tego:

- z tytułu kredytów 1.903.680,00 zł (3.070.520,00 zł - 1.166.840,00 zł)

- z tytułu pożyczek 436.314,00 zł (1.221.714,00 zł - 785.400,00 zł)

- z tytułu obligacji 24.952.240,00 zł (19.100.000,00 zł+8.052.240,00-2.200.000,00 zł).

Deficyt budżetu w kwocie 3.900.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

W budżecie Gminy Koronowo na 2016 rok nie zakłada się udzielenia poręczeń i gwarancji.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych, aby pozyskać kredyt, pożyczkę lub wyemitować obligacje konieczne staje się spełnienie relacji, o której mowa w artykule 243. Zgodnie z jego treścią, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami powiększona o wydatki z tytułu gwarancji do wysokości planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. W roku 2016 oraz kolejnych latach prognozy budżetu ujętej w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy są zachowane właściwe relacje oraz ustawowe wskaźniki.

Mając na uwadze bezpieczeństwo finansów Gminy Koronowo w roku 2016 oraz w latach następnych wszystkie zapisane dochody i wydatki budżetowe na 2016 rok będą wymagać wysokiej dyscypliny po stronie wydatków jak i dobrej realizacji po stronie dochodów. Wprowadzenie nadwyżki operacyjnej wymusza na dany samorząd uzyskanie dodatniej różnicy dochodów i wydatków bieżących tak, aby posiadane środki można przeznaczyć na spłatę zadłużenia lub działania inwestycyjne.


Uzasadnienie

Budżet Gminy Koronowo na rok 2016 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Planowane dochody w wysokości 71.302.833,78 zł są zgodne z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem Nr 2 i wynoszą 75.202.833,78 zł. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych, utrzymania zasobów mienia gminy, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz dotacji podmiotowych, dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. Budżet gminy zawiera wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, wyodrębniony został również fundusz sołecki.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »