| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/83/15 Rady Gminy Lipno

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie nadania Statutu Samorządowej Administracji Palcówek Oświatowych Gminy Lipno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015, poz. 1515 z póżn. zm.[1])), art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.[2])) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[3])) uchwala się co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Lipno w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/183/10 Rady Gminy Lipno z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie nadania Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Lipno.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lipno


Bohdan Nowak


Załącznik do Uchwały Nr XII/83/15
Rady Gminy Lipno
z dnia 29 grudnia 2015 r.

STATUT
SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIAWOWYCH GMINY LIPNO

I. POSTANOWIENA OGÓLNE

§ 1. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych Gminy Lipno zwana dalej SAPO jest jednostką organizacyjną Gminy Lipno utworzoną w celu realizowania zadań gminy z zakresu oświaty.

§ 2. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych Gminy Lipno działa w szczególności na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015, poz. 1515),

- ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 , poz. 2572 z późn. zm. ),

- ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz. 191 z późn. zm. ),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Z 2013r., poz. 885 z późn. zm.),

- niniejszego statutu.

§ 3. 1. Siedziba SAPO mieści się w Lipnie przy ulicy Mickiewicza 29.

2. SAPO używa podłużnej pieczęci o treści "Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych Gminy Lipno, ul. Mickiewicza 29 87-600 Lipno tel. 054 288 62 23".

II. CELE I ZADANIA SAPO

§ 4. 1. Celem SAPO jest obsługa administracyjno-finansowa szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz przedszkoli z terenu Gminy Lipno oraz sprawowania nadzoru w tym zakresie.

2. SAPO swoim zasięgiem działania obejmuje następujące placówki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Różyckiego w Jastrzębiu,

- Szkoła Podstawowa im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie,

- Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Trzebiegoszczu,

- Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Radomicach.

- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wichowie.

- Zespół Szkół w Karnkowie.

- Punkt Przedszkolny w Jastrzębiu.

- Punkt Przedszkolny w Wichowie.

§ 5. Podstawowym zadaniem SAPO jest zarząd organizacyjny, administracyjno - gospodarczy i finansowo- księgowy placówek oświatowych wymienionych w § 4 a w szczególności:

1. prowadzenie spraw administracyjno - gospodarczych, zaopatrzenia i remontów placówek oświatowych ( z wyłączeniem inwestycji ),

2. organizowanie dowozu uczniów do szkół,

3. obsługa finansowo - księgowa placówek i organizowanie wynagrodzeń dla pracowników oraz obsługa kadr,

4. gospodarowanie funduszem płac,

5. prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie realizowanych zadań,

6. opracowywanie wniosków do budżetu gminy w zakresie oświaty,

7. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i organizacyjnej dyrektorów placówek oświatowych.

III .GOSPODARKA FINANSOWA

§ 6. 1. SAPO jest jednostką budżetową Gminy Lipno prowadzącą działalność finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych dla jednostek budżetowych.

2. Źródłem finansowania działalności SAPO i obsługiwanych placówek oświatowych są:

a) subwencja oświatowa,

b) środki z budżetu gminy,

c) źródła własne.

3. Środki określone w pkt. 2 a, b przekazywane są na konta SAPO w miesięcznych ratach.

4. Planowanie i dystrybucja środków finansowych następuje zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

IV. ORGANY CENTRUM I STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 7. Organem założycielskim SAPO jest Rada Gminy Lipno.

§ 8. Podmiotem sprawującym nadzór nad SAPO z ramienia organu założycielskiego jest Wójt Gminy Lipno.

§ 9. 1. Odpowiedzialność za zarządzanie SAPO ponosi Kierownik.

2. Kierownik SAPO reprezentuje jednostkę na zewnątrz.

3. Kierownika SAPO zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Lipno, a także wykonuje w stosunku do niego czynności z zakresu prawa pracy.

§ 10. 1. SAPO jest jednostką o strukturze bezwydziałowej, w której powołuje się następujące stanowiska:

a) Kierownik,

b) Główny Księgowy,

c) Inspektorzy,

d) Referenci,

e) Kierowcy.

2. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika SAPO jest Wójt Gminy Lipno, a pozostałych pracowników Kierownik SAPO.

3. Zasady wynagradzania i kwalifikacje pracowników określają odrębne przepisy.

V. NADZÓR NAD SAPO I KNTROLA JEGO DZIAŁALNOŚCI

§ 11. 1. Nadzór nad SAPO sprawuje Wójt Gminy, który kontroluje i ocenia jego działalność oraz jego Kierownika.

2. Kontrola i ocena obejmują w szczególności:

a ) realizację zadań statutowych,

b ) prawidłowość gospodarowania mieniem,

c ) gospodarkę finansową.

VI. POSTANOWIENA KOŃCOWE

§ 12. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy w Lipnie w trybie właściwym dla jego uchwalenia.


Uzasadnienie

Przyjęcie nowego statutu SAPO jest podyktowane koniecznością dostosowania jego postanowień do obowiązujących aktualnie przepisów prawa. Ponadto zaszła konieczność nowego ukształtowania zakresu zadań i kompetencji z racji zlikwidowanych szkół oraz utworzonych placówek wychowania przedszkolnego.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 1045 i poz. 1890

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317 i poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 357, poz. 1240, poz. 1607 i poz. 1629

[3]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziółkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »