| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/99/2015 Rady Miejskiej w Lipnie

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2016 dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Miasta Lipna

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1457)1) uchwala się co następuje: ,

§ 1. 1. Podmioty prowadzące żłobki na terenie Gminy Miasta Lipna mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu Gminy Miasta Lipna.

2. Ustala się dotację celową dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Miasta Lipna żłobki na rok 2016 w wysokości 300 zł miesięcznie na każde objęte opieką dziecko, które zamieszkuje i jest zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Miasta Lipna.

§ 2. Warunkiem przyznania dotacji na rok 2016 jest funkcjonowanie żłobka wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Burmistrza Miasta Lipna w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały i złożenie wniosku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały w terminie do dnia 31 stycznia 2016 r.

§ 3. 1. Dotacja celowa przeznaczona jest na cele związane ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 przez żłobki.

2. Dotacji udziela się pod warunkiem zapewnienia opieki nad dzieckiem przez podmiot prowadzący żłobek minimalnym wymiarze 8 godzin dziennie.

§ 4. 1. Dotacja, o której mowa w § 1 przekazywana będzie z dołu w transzach miesięcznych, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca, w zależności od liczby dzieci objętych opieką w placówce w miesiącu poprzedzającym przekazanie transzy.

2. Podmiot, o którym mowa w § 1 przedkłada w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, w którym otrzymuje dotację wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z imiennym wykazem dzieci objętych opieką w poprzednim miesiącu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

3. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli zgodności liczby dzieci wykazanych w listach z danymi zawartymi w dokumentacji podmiotu prowadzącego żłobek.

§ 5. Podmioty, o których mowa w § 1 ust.1 dokonują rozliczenia dotacji w terminie do dnia 30 grudnia 2016 r. na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady


Ewa Urbańska

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 1217.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/99/2015
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zał. 1- dotacja do żłobka


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/99/2015
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zał. 2 - dotacja do żłobka


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/99/2015
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zał. 3 - dotacja do żłobka

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »