| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/97/15 Rady Miejskiej w Łabiszynie

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie podstawie art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 i poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87, poz. 122 i poz. 1688) po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie, uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w każdej ilości;

2) szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, przeterminowane leki, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, chemikalia i zużyte opony, zebrane w sposób selektywny - w każdej ilości;

3) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny - w ilości nieprzekraczającej 1m3 /rok z gospodarstwa domowego.

§ 3. W zamian za opłatę, uiszczoną przez właściciela nieruchomości świadczone będą następujące usługi:

1) odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów z następującą częstotliwością:

a) w zabudowie jednorodzinnej z częstotliwością nie rzadziej niż raz w miesiącu, z tym że w okresie od kwietnia do października z częstotliwością nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie na terenie miasta;

b) z budynków wielolokalowych z częstotliwością nie rzadziej niż raz w miesiącu, z tym że w okresie od kwietnia do października z częstotliwością nie rzadziej niż raz na tydzień na terenie miasta;

c) z nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady oraz z terenów nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z częstotliwością nie rzadziej niż raz w miesiącu;

2) odbiór ze zbiorczych punktów ogólnodostępnych, następujących odpadów zebranych selektywnie:

a) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe - w okresie od 1 czerwca do 30 września z częstotliwością nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu, w okresie od 1 października do 31 maja z częstotliwością nie rzadziej niż raz w tygodniu,

b) szkło - z częstotliwością nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,

c) papier i tektura - z częstotliwością nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu;

3) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub kontenery do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;

4) odbiór: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon powstających w gospodarstwach domowych odbywać się będzie w wyznaczonych przez Gminę Łabiszyn terminach i miejscach zbiórki, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku;

5) odbiór w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łabiszynie, odpadów zebranych selektywnie, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabiszyn.

§ 4. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych jest dostarczany mieszkańcom w formie ulotki, ponadto publikowany jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łabiszyn.

§ 5. 1. W celu skorzystania z usługi, o której mowa w § 3 pkt 5 właściciel nieruchomości samodzielnie dostarcza odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łabiszynie.

2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych świadczyć będzie usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 8:00 do 18:00, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.

3. Dostarczający odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez obsługę lub znaki informacyjne.

§ 6. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) uwagi i zastrzeżenia w przypadku niewłaściwego odbierania odpadów komunalnych lub niewłaściwego prowadzenia punktu selektywnego zbierania mogą być zgłaszane przez właścicieli nieruchomości osobiście, telefonicznie lub pisemnie w czasie pracy Urzędu Miejskiego w Łabiszynie, ul. Plac 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn oraz pocztą tradycyjną i drogą elektroniczną na adres: gospodarka.odpadami@labiszyn.pl,

2) uwagi i zastrzeżenia składane pisemnie, ustnie do protokołu lub elektronicznie - zawierają imię i nazwisko oraz adres osoby je wnoszącej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.

§ 8. Traci moc:

1) uchwała Nr XXII/208/13 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2013 r. poz. 1816),

2) uchwała NR XXXI/271/14 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 14 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2014 r. poz. 1630).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ


Teresa Paliwoda


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła m.in. w art. 6r ust. 3b dopuszczający zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów w szczególności w zależności od ilości wytwarzania odpadów i ich rodzajów, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej w części miejskiej gminy miejsko-wiejskiej.

W związku z tym w/w okresie w budynkach wielolokalowych wprowadza się odbiór odpadów zmieszanych na terenie miasta nie rzadziej niż raz na tydzień a w zabudowie jednorodzinnej nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie.

Ponadto, ustawa wprowadziła zapisy art. 6r pkt 3, 3a-d, które między innymi wskazują konieczność określenia trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Dodatkowo koniecznym warunkiem jest opiniowanie projektu uchwały przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych.

Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Minka .pl

oferuje ekologiczne tapety ścienne drukowane w technologii lateksowej HP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »