| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/92/15 Rady Gminy Sicienko

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 d, pkt. 10; ; ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art.242,art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku , poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877, z 2015 roku poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz.1513, poz. 1854, poz. 2150) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości30.804.052,00 zł, z tego :

a) bieżące w kwocie30.564.052,00 zł,

b) majątkowe w kwocie240.000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości31.234.052,00 zł, z tego :

a) bieżące w kwocie27.135.052,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 4.099.000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a .

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 430.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 3. 1. Przychody budżetu w wysokości 2.504.541,61 zł,

2. Rozchody w wysokości 2.074.541,61 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 1.)

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości155.000,00 zł, w tym: rezerwa ogólna 88.000,00 zł rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 67.000,00 zł.

§ 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2. 973.241,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2)

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 200.000,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 3)

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z porozumień zawartych z organami administracji rządowej w wysokości 2.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4)

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 150.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 153.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. (zgodnie z załącznikiem nr 5).

§ 6. 1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 992.150,00 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 7).

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 826.334,00 zł oraz nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę 208.000,00 zł, (zgodnie załącznikiem nr 6).

3. Dotacje przedmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie 135.000,00 zł (zgodnie załącznikiem nr 8).

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla zakładów budżetowych:

a) przychody 4.514.800,00 zł,

b) wydatki 4.524.800,00 zł, ( zgodnie z załącznikiem nr 9)

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

a) dochody 425.000,00zł,

b) wydatki 425.000,00zł, ( zgodnie z załącznikiem nr 9)

§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

a) dochody35.000,00 zł,

b) wydatki35.000,00zł.(zgodnie załącznikiem nr 10)

§ 9. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 391.936,64 zł zgodnie z brzmieniem załącznika nr 11 do uchwały.

§ 10. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 45.600,00 zł. ( zgodnie z załącznikiem Nr 12)

§ 11. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w łącznej kwocie 3.004.541,61 zł, w tym:

1) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00zł,

2) na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 430.000,00 zł

3) na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 2.074.541,61 zł.

2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może zaciągać kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego na kwotę 500.000,00 zł.

3. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 3.500.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczki na :

a) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w kwocie 500.000,00zł,

b) sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 430.000,00 zł,

c) spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 2.074.541,61 zł.

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3) dokonywania spłat pożyczek i kredytów w wysokości 2.074.541,61 zł

4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w zakresie przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sicienko


Maria Modrakowska



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/92/15
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/92/15
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/92/15
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/92/15
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/92/15
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/92/15
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/92/15
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/92/15
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/92/15
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/92/15
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XI/92/15
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XI/92/15
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XI/92/15
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XI/92/15
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik14.pdf


Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XI/92/15
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik15.pdf


Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XI/92/15
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik16.pdf


Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XI/92/15
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik17.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziółkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »