reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/77/15 Rady Gminy Wąpielsk

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150).

Rada uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 13 098 774,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11 876 238,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1 222 536,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 13 211 940,07 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 10 591 940,07 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 2 620 000,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Określa się:

a) limit wydatków na programy inwestycyjne w roku 2016 zgodnie z Załącznikiem Nr 3,

b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 762 536,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 113 166,07 zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły kredyty bankowe w kwocie 113 166,07 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 278 620,07 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 165 454,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy 120 000,00 zł (art. 222 ufp z 2009 r.) dział 758 rozdział 75818 § 4810:

1) ogólną (na wydatki bieżące z wyjątkiem wynagrodzeń) w kwocie 80 000,00 zł (w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetowych),

2) celową w kwocie 40 000,00 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40 000,00 zł (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym kwota nie może być mniejsza niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych JST odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

1) dochody 230 000,00 zł,

2) wydatki 230 000,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

1) przychody 1 025 000,00 zł,

2) koszty 897 000,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 49 000,00 zł oraz wydatki:

1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 40 800,00 zł,

2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 8 200,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 100 000,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się fundusz sołecki na rok 2016 w łącznej kwocie 242 791,30 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 578 620,07 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 300 000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 165 454,00 zł,

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 113 166,07 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w Załączniku Nr 3,

2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych Środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, określonych w Załączniku Nr 4,

3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 165 454,00 zł,

c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 113 166,07 zł,

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wykonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a także zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych,

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne wynagrodzeń za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych,

5) udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2016 o łącznej wysokości 50 000,00 zł, z tego:

a) gwarancje do kwoty 20 000,00 zł,

b) poręczenia do kwoty 30 000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk


Tomasz Czajkowski


Uzasadnienie

CZĘŚĆ OPISOWA

Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), dochodami gminy są m.in. podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1066 z dnia 29.11.2003 r.) określiła dokładnie jakie podatki i opłaty stanowią dochód gminy, a są to:

1. wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych i prawnych, spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych,
2. wpływy z opłaty skarbowej, targowej, administracyjnej, eksploatacyjnej i innych stanowiących dochody gminy,
3. dochody z majątku gminy,
4. 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
5. odsetki od pożyczek udzielonych przez gminę od środków gromadzonych na rachunku, od nieterminowo przekazywanych należności,
6. dotacje i subwencje.

1. DOCHODY

W Załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk wymieniono rodzaje dochodów, które planuje się osiągnąć w 2016 roku - zarówno dochodów własnych jak i subwencji, dotacji oraz udziałów w podatku dochodowym. Przygotowany do przedłożenia Radzie Gminy projekt budżetu zakłada, że dochody ogółem wyniosą 13 098 774,00 zł (przy kwocie wydatków 13 211 940,07 zł i kwocie planowanego deficytu 113 166,07 zł).

Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 600 Transport i łączność 808 536,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 245 000,00
Dział 750 Administracja publiczna 248 800,00
Dział 751 Urzędy naczelnych władzy państwowej 1 000,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych 2 799 412,00
Dział 758 Różne rozliczenia 6 509 276,00
Dział 801 Oświata i wychowanie 9 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna 2 132 500,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochr. Środowiska 335 250,00
Dział 926 Kultura fizyczna 10 000,00
RAZEM 13 098 774,00

Na dochody ogółem 13 098 774,00 składają się:

- dotacje na zadania zlecone 1 801 800,00 zł
- dotacje na zadania własne gminy 63 200,00 zł
- subwencja wyrównawcza 2 920 287,00 zł
- część równoważąca subwencji 4 746,00 zł
- subwencja oświatowa 3 584 243,00 zł
- wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu 49 000,00 zł
- udział gminy w podatku od osób fizycznych stanowiący dochód budżetu państwa 1 161 612,00 zł
- pozostałe dochody własne 3 513 886,00 zł
Dochody ogółem na jednego mieszkańca gminy wynoszą 3 201,85 zł.
Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej nie jest wersją ostateczną. Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe są planowane w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od zakładanych.

Na kwotę dotacji 1 801 800,00 zł składają się:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 39 600,00 zł
- dotacja na aktualizację rejestru wyborców 1 000,00 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne 1 739 400,00 zł
- dotacje na ubezpieczenia zdrowotne 15 400,00 zł

- dotacje na specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 400,00 zł

Wszystkie otrzymane dotacje przeznaczone zostaną w całości na finansowanie zadań zgodnie z ich celowością (Załącznik Nr 6).

2. WYDATKI

Wydatki zostały ustalone w kwocie 13 211 940,07 zł. Poziom zaplanowanych wydatków budżetowych oraz ich struktura uzależniona jest od uzyskiwanych dochodów - im dochody własne są wyższe, tym jest większy możliwy zakres realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych.

Na wydatki inwestycyjne została przeznaczona kwota 2 620 000,00 zł,
z tego:
- budowa sieci wodociągowej 5 000,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie przyłączy wodociągowych 10 000,00 zł,
- budowa chodników 10 000,00 zł,
- budowa drogi gminnej Bielawki 600 000,00 zł,
- budowa drogi gminnej Łapinóżek 700 000,00 zł,
- budowa drogi gminnej Półwiek Mały 300 000,00 zł,
- termomodernizacja bloku komunalnego 250 000,00 zł,
- termomodernizacja budynku UG 250 000,00 zł,
- zakup samochodu strażackiego 350 000,00 zł,
- budowa placu zabaw przy przedszkolu 5 000,00 zł,
- wymiana oświetlenia przy ulicach, drogach i placach 10 000,00 zł,
- hala sportowa w Radzikach Dużych (wykup wierzytelności) 130 000,00 zł.

Na kwotę wydatków bieżących 10 591 940,07 zł składają się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5 591 355,07 zł,
- dotacja podmiotowa dla biblioteki (instytucja kultury) 100 000,00 zł,
- rezerwy - ogólna, celowa - na zarządzanie kryzysowe 120 000,00 zł,
- świadczenia społeczne (§ 3110) 2 205 018,00 zł,
- pozostałe wydatki 2 575 567,00 zł.

Do opracowania projektu planu wydatków gminy na 2016 rok przyjęto, że średnioroczny wzrost cen i usług konsumpcyjnych wyniesie 1,2 %.

3. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

W naszej gminie gospodarkę finansową w formie rachunku dochodów prowadzi jedna jednostka - Zespół Administracyjny Szkół - na który składa się m.in. szkolna stołówka działająca przy Szkole Podstawowej w Długiem. Rachunek dochodów własnych został powołany Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/143/05 z dnia 13 września 2005 roku i prowadzi działalność określoną w tej uchwale. Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych uwzględnia Załącznik Nr 8.

4. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku powstał jako następca prawny po zlikwidowanym w dniu 31 grudnia 2010 roku Gospodarstwie Pomocniczym. Zajmuje się on gospodarką komunalną tj. utrzymaniem wodociągów, oczyszczalni, wysypiska śmieci i mieszkaniami komunalnymi. Planowane przychody na 2016 rok wynoszą 1 025 000,00 zł, natomiast planowane rozchody wynoszą 897 000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

5. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W dniu 1 kwietnia 2008 roku została utworzona instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna. Na 2016 rok wydatki zostały zaplanowane w wysokości 100 000,00 zł (jako dotacja) zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

6. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Zaplanowana kwota na gospodarkę komunalną wynosi 464 196,52 zł i obejmuje następujące wydatki:
1) gospodarka ściekowa - zaplanowane wydatki w kwocie 5 845,00 zł przeznaczone będą na wydatki bieżące,
2) gospodarka odpadami - zaplanowane wydatki w kwocie 324 750,00 zł przeznaczone będą na wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne - 52 600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 271 056,07 zł (zakup materiałów oraz opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych),
- ZFŚS - 1 093,93 zł,
3) oczyszczanie miast i wsi - zaplanowane wydatki w kwocie 15 001,52 zł przeznaczone będą na wydatki bieżące,
4) oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowane wydatki w kwocie 80 300,00 zł przeznaczone zostaną na:
- zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulicznego, konserwację urządzeń - 68 300,00 zł,
- zakup i montaż nowych punktów świetlnych - 10 000,00 zł,
6) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat o kar za korzystanie ze środowiska - planowana kwota w tym rozdziale wynosi 10 000,00 zł i przeznaczona zostanie na wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska oraz na wydatki związane z ochroną środowiska,
7) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - planowana kwota w tym rozdziale wynosi 500,00 zł,
8) pozostała działalność - zaplanowane wydatki w kwocie 27 800,00 zł przeznaczone będą na wydatki bieżące.

7. PODSUMOWANIE

Przygotowany projekt budżetu na rok 2016 zakłada, że dochody wyniosą 13 098 774,00 zł, wydatki 13 211 940,07, a planowany deficyt 113 166,07 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2 620 00,00 zł co stanowi 21,61 % ogółu zaplanowanych wydatków budżetowych. Planowane łączne dofinansowanie do inwestycji wyniesie 1 212 536,00 zł, z tego:
- droga gminna Bielawki szerokość 5,5 m 300 000,00 zł (tzw. Schetynówki) wniosek został złożony, Gmina czeka na rozstrzygnięcie, jeśli dofinansowanie nie zostanie przyznane, Gmina zmodernizuje drogę do szerokości 4,5 m z własnych środków,
- droga gminna Łapinóżek 358 536,00 zł (PROW) - wniosek jest przygotowany do złożenia, Gmina czeka na otwarcie konkursu, w przypadku nieotrzymania dofinansowania, inwestycja zostanie przeniesiona na termin późniejszy,
- droga gminna Półwiek Mały 150 000,00 zł (FOGR) - wniosek został Przygotowany, złożony zostanie w styczniu 2016 r., w przypadku nieotrzymania dofinansowania, inwestycja zostanie przeniesiona na termin późniejszy,
- termomodernizacja budynku UG i bloku komunalnego 400 000,00 zł (środki UE) - inwestycja jest ujęta w strategii powiatowej (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), Gmina czeka na ogłoszenie konkursu, w przypadku nieotrzymania dofinansowania, inwestycja zostanie przeniesiona na termin późniejszy, aż dofinansowanie będzie możliwe,
- plac zabaw przy przedszkolu 4 000,00 zł - przygotowany wniosek czeka na ogłoszenie konkursu, dofinansowanie będzie udzielane przez Lokalną Grupę Działania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, w przypadku nieotrzymania dofinansowania, Gmina sfinansuje inwestycję z własnych środków.

Nadal dużym obciążeniem dla budżetu gminy jest dofinansowanie działu oświaty. Przyznana subwencja oświatowa w kwocie 3 584 243,00 zł stanowi 71,36 % wydatków bieżących. Zaznaczyć należy, że wydatki oświatowe przyjęte są na poziomie niezbędnego minimum.

Kolejnym działem, który poważnie obciąża budżet gminy jest opieka społeczna. Zaplanowane wydatki mają wartość 2 766 811,79 zł i są finansowane przyznawanymi dotacjami w kwocie 2 124 400,00 zł. W 2016 roku będą sukcesywnie składane kolejne wnioski na dofinansowanie GOPS, co pomorze nam w zmniejszeniu udziału Gminy w finansowaniu tej jednostki (udział Gminy w finansowaniu GOPS-u za trzy kwartały 2015 roku wyniósł 18 %).


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/77/15
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1 uchwała XVIII 77 15


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/77/15
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2 uchwała XVIII 77 15


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/77/15
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik nr 3 uchwała XVIII 77 15


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/77/15
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik nr 4 uchwała XVIII 77 15


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/77/15
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

załącznik nr 5 uchwała XVIII 77 15


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/77/15
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

załącznik nr 6 uchwała XVIII 77 15


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/77/15
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

załącznik nr 6 1 uchwała XVIII 77 15


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/77/15
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

załącznik nr 7 uchwała XVIII 77 15


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/77/15
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

załącznik nr 8 uchwała XVIII 77 15


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/77/15
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

załącznik nr 9 uchwała XVIII 77 15


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVIII/77/15
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

załącznik nr 10 uchwała XVIII 77 15


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVIII/77/15
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

załącznik Nr 11 uchwała XVIII 77 15

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Ludwiczak

Radca prawny, specjalizujący się w tematach związanych z obsługą prawną przedsiębiorców, prawem korporacyjnym, zamówieniami in house, publicznym transportem zbiorowym i Compliance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama