reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/73/2015 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Bobrowniki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) Rada Gminy Bobrowniki uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady udzielania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Bobrowniki, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Gradkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/73/2015
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zasady udzielania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Bobrowniki

§ 1. Stypendium może być przyznane za wybitne wyniki w nauce uczniom klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz uczniom klas I-III Gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobrowniki.

§ 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia ustala Rada Gminy Bobrowniki w budżecie gminy na określony rok.

§ 3. O stypendium Wójta Gminy Bobrowniki mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają jeden z niżej wymienionych warunków:

1) osiągają wysokie wyniki w nauce - w wyniku klasyfikacji półrocznej lub na koniec roku szkolnego poprzedzającej stypendium osiągnęli z wszystkich przedmiotów co najmniej średnią ocen 4,75 i posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz osiągnęli znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach wiedzy - zdobyli tytuł finalisty lub laureata konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz innych konkursach poprzez zajęcie I-III miejsca na szczeblu powiatu i województwa lub I-V na szczeblu ogólnopolskim w okresie półrocza poprzedzającego wniosek o stypendium,

2) wyróżnili się indywidualnie lub w konkurencjach zespołowych poprzez zajęcie I-III miejsca w turniejach i rozgrywkach sportowych na szczeblu powiatu i województwa lub I-V na szczeblu ogólnopolskim w okresie półrocza poprzedzającego wniosek o stypendium i uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0 oraz posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

§ 4. 1. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium Wójta Gminy Bobrowniki przysługuje dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza uczeń, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Wnioski składa się do sekretariatu Urzędu Gminy Bobrowniki po radach klasyfikacyjnych odpowiednio za pierwsze i drugie półrocze.

2. Zgłoszenie kandydata do stypendium Wójta Gminy Bobrowniki następuje na podstawie złożonego wniosku na druku stanowiącym załącznik do niniejszych zasad.

3. Do wniosku dołącza się kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem potwierdzających osiągnięcia naukowe lub sportowe ucznia.

§ 5. 1. Stypendium Wójta przyznaje się za osiągnięcia uzyskane w pierwszym i drugim półroczu każdego roku szkolnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uczniowie klas IV Szkoły Podstawowej mogą mieć przyznane stypendium w drugim półroczu za osiągnięcia uzyskane w pierwszym półroczu.

3. Wyniki uzyskane w pierwszym półroczu decydują o przyznaniu stypendium na okres pięciu miesięcy - od lutego do czerwca, a wyniki za drugie półrocze na okres pięciu miesięcy - od sierpnia do grudnia.

4. Wysokość stypendium Wójta Gminy Bobrowniki za osiągnięcia naukowe lub sportowe wynosi od 30 zł do 50 zł miesięcznie, w zależności od liczby osób uprawnionych do otrzymywania stypendium.

5. Jednemu uczniowi może być przyznane tylko jedno stypendium niezależnie od ilości i rangi osiągnięć.

6. Przyznanie stypendium Wójta Gminy Bobrowniki nie jest zależne od warunków materialnych kandydata oraz innych otrzymanych nagród i wyróżnień.

7. Stypendium Wójta Gminy Bobrowniki wypłacane jest na koniec każdego miesiąca w okresie na który przyznano stypendium. Wpłaty dokonuje się na konto bankowe podane przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia.

8. Absolwenci gimnazjum otrzymują stypendium Wójta Gminy Bobrowniki za pięć miesięcy jednorazowo na konto bankowe podane przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia.

§ 6. 1. W przypadku rażącego naruszenia przez stypendystów obowiązków ucznia, Wójt Gminy Bobrowniki na wniosek dyrektora szkoły, może wstrzymać wypłatę stypendium lub może je cofnąć.

2. Uczeń traci prawo do przyznanego stypendium w przypadku przeniesienia do innej szkoły, niż szkoła określona w § 1. Stypendium nie wypłaca się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności utraty stypendium.

3. Od decyzji Wójta Gminy Bobrowniki odwołanie nie przysługuje.

§ 7. Wszystkie czynności organizacyjne związane z funkcjonowaniem niniejszych zasad wykonuje Gminny Zespół Oświaty w Bobrownikach.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/73/2015
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik do zasad udzielania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Narkiewicz-Tarłowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama