| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/98/2016 Rady Miasta Chełmna

z dnia 12 stycznia 2016r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna

Na podstawie art. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. 2015 poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) i art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, 1045 i 1890), uchwala się, co następuje: Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna obejmującą tereny określone w uchwale Nr XLIV/280/14 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna, po stwierdzeniu, że nie zostały naruszone ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna zatwierdzonego uchwałą Nr XXV/151/2008 r. Rady Miasta Chełmna z dnia 28 października 2008 r. - zwaną dalej planem.

2. Integralną częścią uchwały, o której mowa w ust. 1, jest rysunek planu miejscowego wykonany na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1 000 stanowiące załączniki Nr 1, zwany dalej rysunkiem planu.

3. Granice obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku planu nr 1.

4. Załącznikami do uchwały są:

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik Nr 2;

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik Nr 3 .

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) "terenie" - należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu, wyznaczony na planie liniami rozgraniczającymi i oznaczony odpowiednim symbolem;

2) "symbolu terenu" - należy przez to rozumieć oznaczenie literowe określające rodzaj przeznaczenia terenu;

3) "przeznaczeniu terenu" lub "przeznaczeniu podstawowym terenu" - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które winno przeważać na danym terenie określonym liniami rozgraniczającymi wraz z urządzeniami budowlanymi oraz zielenią towarzyszącą urządzoną, altanami i obiektami małej architektury;

4) "przeznaczeniu dopuszczalnym terenu" - należy przez to rozumieć dopuszczone w planie przeznaczenie uzupełniające, wzbogacające lub zamienne dla podstawowego przeznaczenia terenu wraz z urządzeniami budowlanymi, przy czym nie mogące kolidować z przeznaczeniem podstawowym terenu;

5) "obowiązującej linii zabudowy" - należy przez to rozumieć ustaloną linię, z którą musi pokrywać się rzut poziomy ściany frontowej budynku, główna bryła budynku nie może wykraczać poza tę linię z wyłączeniem balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów dachu, schodów zewnętrznych, pochylni oraz innych elementów detalu architektonicznego, przy czym okapy i gzymsy nie mogą przekraczać tej linii o więcej niż 0,8m, natomiast takie części budynku jak balkony, o więcej niż 2,0m oraz schody zewnętrzne i pochylnie o więcej niż 1,1m;

6) "zabudowie mieszkaniowo - usługowej" - należy przez to rozumieć obiekty budowlane dla funkcji mieszkaniowej (jedno lub wielorodzinnej) lub usługowej wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi, o określonych, w ustaleniach szczegółowych, zasadach kształtowania zabudowy oraz wskaźnikach zagospodarowania terenu;

7) "wnętrzu kwartału" - należy przez to rozumieć obszar kwartału ograniczony z czterech stron linią tylnych elewacji budynków tego kwartału zlokalizowanych w pierzejach ulic lub w przypadku braku zabudowy w pierzei ulicy, liną będąca przedłużeniem linii tylnej elewacji budynku zlokalizowanego w pierzei ulicy na działce sąsiedniej.

§ 3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) przeznaczenie terenów;

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

4) obowiązujące linie zabudowy;

5) zabytki nieruchome ujęte w gminnej ewidencji zabytków;

6) zabytki nieruchome do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków.

§ 4. Oznaczenia graficzne informacyjne na rysunku planu nie są obowiązującymi ustaleniami planu.

Rozdział 2.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW

§ 5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MWU, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej; /funkcja usługowa z zakresu handlu, turystyki, kultury, administracji, gastronomii, zdrowia i rzemiosła nieuciążliwego;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: dopuszcza się zachowanie oraz rozbudowę, odbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy zgodnie z przeznaczeniem podstawowym terenu, z zastrzeżeniem pkt 4;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego w zakresie łączności publicznej,

b) nakaz uwzględnienia przepisów odrębnych, wynikających z położenia terenów objętych planem w Chełmińskim Parku Krajobrazowym,

c) dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku: jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: obiekty i tereny o wartościach historyczno-kulturowych chronione ustaleniami planu tj: strefy konserwatorskie, obiekty wpisane do rejestru zabytków, zabytki nieruchome ujęte w gminnej ewidencji zabytków i budynki wskazane do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków oraz nieruchome zabytki archeologiczne nieeksponowane z nawarstwieniami kulturowymi, kształtować zgodnie z ustaleniami:

a) w zakresie stref konserwatorskich: na całym terenie, zawierającym się w wyznaczonych liniach rozgraniczających terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, ustala się strefy konserwatorskie: strefę "A" ochrony konserwatorskiej zespołu staromiejskiego oraz strefę "OW" obserwacji archeologicznej, w których obowiązują ustalenia szczegółowe dla terenów lub obiektów o wartościach historyczno-kulturowych oraz ustalenia szczegółowe dotyczące projektowanego zagospodarowania i zabudowy,

b) w zakresie ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego tj. układu urbanistycznego zespołu staromiejskiego (decyzja nr A/1513 z 30.04.1953 r.):

- nakaz zachowania istniejących pierzei kwartału od strony ulic, zgodnie z ustaloną obowiązującą linią zabudowy,

- nakaz zachowania istniejących przejść i przejazdów komunikacyjnych oraz trawników i terenów rekreacyjnych wewnątrz kwartału,

- dopuszcza się lokalizację garaży, za wyjątkiem garaży wolnostojących wewnątrz kwartału, nowych garaży w pierzejach ulic oraz garaży blaszanych nieotynkowanych na całym terenie,

- zakaz lokalizowana tymczasowych obiektów usługowo-handlowych,

- wszelkie prace remontowo - budowlane prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi,

- podziały w obrębie kwartału prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi;

c) w zakresie ochrony budynków o wartościach historyczno-kulturowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków tj.: kamienic przy ul. Wodnej 5, 7, 11, domów przy ul. Wodnej 9 ,13 i 15, kamienic przy ul. Rycerskiej 15, 17, 21, domu przy ul. Rycerskiej 25, kamienicy przy ul. Poprzecznej 2, domów przy ul. Poprzecznej 6 i 8, oraz domów przy ul. Kościelnej 2, 4 i 6 oraz wskazanych do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków tj.: kamienicy przy ul. Rycerskiej 23 oraz oficyny przy ul. Poprzecznej 4 - oznaczonych na rysunku planu:

- nakaz zachowania gabarytów budynków, tj. wysokości budynków, wysokości do okapu oraz obrysu zewnętrznego,

- nakaz zachowania geometrii dachów oraz rodzaju i kolorystyki pokrycia dachowego,

- nakaz zachowania kompozycji elewacji w tym detalu architektonicznego, wielkości, kształtu oraz proporcji otworów okiennych i drzwiowych,

- przy remontach elewacji nakaz stosowania tynków renowacyjnych lub tożsamych ze zniszczonymi, historycznymi tynkami (po ich wcześniejszym przebadaniu) o ziarnistości od 0,5 do 1,0 mm,

- zakaz ocieplania z zewnątrz elewacji budynków,

- nakaz zachowania historycznych drewnianych stolarek okiennych i drzwiowych, w tym również witryn, bram wejściowych i wjazdowych; w przypadku bardzo złego stanu technicznego i wymiany ww. stolarki, należy ją odtworzyć w drewnie w oparciu o inwentaryzację, we współczesnej konstrukcji wg zachowanych historycznych wzorów w budynkach chełmińskich lub wg zachowanej dokumentacji archiwalnej dla danego obiektu; nakaz ustalenia i stosowania jednego typu okien, łącznie z kolorystyką dla całego obiektu,

- nakaz zachowania metalowej żeliwnej odlewanej balustrady balkonu kamienicy przy ul. Rycerskiej 21;

d) w zakresie ochrony fragmentu nieruchomego zabytku archeologicznego zawierającego się w wyznaczonych liniach rozgraniczających terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania: w granicach terenu obowiązuje, na etapie projektowania i realizacji zagospodarowania i zabudowy terenu, nakaz uwzględnienia przepisów odrębnych dla ochrony stanowiska archeologicznego, w tym w zakresie obowiązku przeprowadzenia stosownych badań archeologicznych;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie występuje potrzeba określenia;

6) zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń:

a) na elewacjach w pierzejach ulic dopuszcza się lokalizację tablic i urządzeń reklamowych związanych z prowadzoną działalnością w budynku:

- w sposób nie przysłaniający i nie stykający się bezpośrednio w wnękami otworów okiennych i drzwiowych oraz detalem architektonicznym takim jak gzymsy, płyciny, boniowanie, ryzality i płaskorzeźby;

- w formie płaskiego szyldu lub tablicy informacyjnej, zamontowanej horyzontalnie w pasie nadokiennym parteru, w przypadku kilku szyldów montowanych na jednej elewacji, należy je montować na jednej wysokości, dopuszcza się odchylenie górnej krawędzi szyldu od płaszczyzny elewacji o max. 25° - o powierzchni max.1,5 m2 każdej z nich, przy czym dopuszcza się lokalizację max. po jednej reklamie dla prowadzonej działalności gospodarczej w danym budynku,

- w oknach wystawowych, montowane wyłącznie od strony wewnętrznej,

- w formie tablic informacyjnych montowanych przy wejściach do budynków o max. powierzchni 0,2 m2, w przypadku kilku tablic informacyjnych zlokalizowanych przy jednym wejściu do budynku należy je kształtować w formie tablicy zbiorczej lub w jednakowym kształcie w rozmieszczeniu jedna pod drugą, łączna ich powierzchnia nie może przekraczać 0,5 m2,

- w formie semaforów prostopadłych do elewacji, montowanych na ażurowych wspornikach o max. wysięgu 0,8 m i powierzchni szyldu max. 0,8 m2 dla semaforów montowanych w pasie nadokiennym parteru oraz o max. powierzchni reklamy 0,8 m2 i wysięgu max. 0,4 m dla semaforów montowanych w parterze w przestrzeni międzyokiennej, przy czym dopuszcza się max. jeden semafor na każdej elewacji budynku,

- zakaz semaforów w formie plafonów,

b) zakaz lokalizowania reklam świetlnych pulsacyjnych,

c) zakaz lokalizowania reklam na balustradach balkonów oraz po zewnętrznej stronie stolarki okiennej i drzwiowej,

d) wysokość ogrodzeń - max. 1,8m,

e) wysokość obiektów małej architektury - max. 3,0m;

7) sposób sytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystyka obiektów budowlanych oraz pokrycie dachu:

a) dopuszcza się lokalizowanie budynków na granicach z działkami sąsiednimi - zgodnie z przepisami odrębnymi;

b) nakaz utrzymania kolorystyki elewacji wszystkich budynków w stonowanych gamach barw ziemi,

c) na elewacjach w pierzejach ulic:

- zakaz lokalizacji anten,

- dopuszcza się montaż wyłącznie niezbędnych urządzeń technicznych, wymaganych przepisami odrębnymi, jeżeli nie ma możliwości umieszczenia ich na dachu lub innej elewacji,

- jeżeli wystąpi konieczność zamieszczenia urządzeń instalacji technicznych, w tym skrzynek gazowych, elementy widoczne należy wykonać w kolorze elewacji lub naturalnym kolorze metalu,

d) pokrycie dachów: dachówka ceramiczna w kolorze ceglastym, za wyjątkiem dachów o za małym kącie nachylenia połaci dachowych dla pokrycia ceramicznego, dla których należy zastosować pokrycie bitumiczne w kolorze grafitowym lub czarnym;

8) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) ustala się obowiązujące linie zabudowy dla zabudowy lokalizowanej w pierzejach ulic, dotyczy budynków istniejących oraz nowoprojektowanych w zabudowie plombowej - zgodnie z rysunkiem planu, nie dotyczy budowy oraz przebudowy budynków oficyn oraz budynków gospodarczo - garażowych lokalizowanych wewnątrz kwartału;

b) wysokość zabudowy:

- budynków o wartościach historyczno-kulturowych - zgodnie z pkt 4,

- nowoprojektowanych budynków w zabudowie plombowej w pierzejach ulic- max. do wysokości budynków znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie działki,

- pozostałych budynków o funkcji mieszkaniowo-usługowej - max. do wysokości najbliżej usytuowanego budynku stojącego w pierzei ulicy, z zachowaniem przepisów odrębnych;

- budynków garażowych, gospodarczych i altan- max. 6,0m,

c) geometria dachów:

- budynków o wartościach historyczno-kulturowych - zgodnie z pkt 4,

- nowoprojektowanych budynków w zabudowie plombowej w pierzejach ulic - jak w budynku historycznym znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie działki,

- pozostałych budynków - dachy jedno lub dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych: max.35°,

d) minimalna i maksymalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,2÷5,0,

e) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: max. 0,75,- wskaźnik powierzchni zabudowy nie obowiązuje dla budynków w pierzejach ulic,

f) udział powierzchni biologicznie czynnej:

- dla działek budowlanych o stosunku powierzchni zabudowy budynków na działce budowlanej do powierzchni tej działki mniejszym lub równym 0,5: min. 10% działki budowlanej,

- dla działek budowlanych o stosunku powierzchni zabudowy budynków na działce budowlanej do powierzchni tej działki większym od 0,5 dopuszcza się zerowy udział terenu biologicznie czynnego,

g) gabaryty budynków:

- max. głębokość nowoprojektowanych budynków w zabudowie plombowej w pierzejach ulic nie może przekraczać głębokości głównej bryły budynku na działce sąsiedniej,

h) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji:

- min. 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego/1 mieszkanie,

- min. 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego/60m2 powierzchni użytkowej usług,

- min. 1 miejsce postojowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową dla usług,

- dopuszcza się bilansowanie miejsc parkingowych w ramach miejskich stref parkowania;

9) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych: nie występuje potrzeba określenia granic i sposobów zagospodarowania terenów podlegających ochronie, za wyjątkiem obiektów i terenów, o których mowa w pkt 3 i 4;

10) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: nie występuje potrzeba określenia;

11) szczególne zasady zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie występuje potrzeba określenia;

12) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodę: z istniejącego systemu sieci wodociągowej, który należy dostosować do zewnętrznego gaszenia pożarów,

b) odprowadzanie ścieków komunalnych: do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej,

c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: do istniejącego systemu kanalizacji ogólnospławnej,

d) zasilanie w energię elektryczną: z istniejącego systemu elektroenergetycznego,

e) zaopatrzenie w sieć teletechniczną: z projektowanego lub istniejącego systemu telekomunikacyjnego,

f) zaopatrzenie w gaz: z istniejącej sieci gazowej,

g) zaopatrzenie w ciepło: z urządzeń lokalnych lub sieci ciepłowniczych,

h) gospodarowanie odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi,

i) obsługa komunikacyjna: z istniejących dróg gminnych;

13) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie występuje potrzeba określenia;

14) stawkę procentową służącą naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości: 0%.

§ 6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDL, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren drogi publicznej lokalnej;

2) przeznaczenie dopuszczalne terenu: urządzenia infrastruktury technicznej;

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie występuje potrzeba określenia;

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nakaz uwzględnienia przepisów odrębnych, wynikających z położenia terenów objętych planem w Chełmińskim Parku Krajobrazowym;

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: obiekty i tereny o wartościach historyczno-kulturowych chronione ustaleniami planu tj: strefy konserwatorskie, obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz fragment nieruchomego zabytku archeologicznego nieeksponowanego z nawarstwieniami kulturowymi, kształtować zgodnie z ustaleniami:

a) w zakresie stref konserwatorskich: na całym terenie, zawierającym się w wyznaczonych liniach rozgraniczających terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, ustala się strefy konserwatorskie: strefę "A" ochrony konserwatorskiej zespołu staromiejskiego oraz strefę "OW" obserwacji archeologicznej, w których obowiązują ustalenia szczegółowe dotyczące projektowanego zagospodarowania;

b) w zakresie ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego tj. fragmentu układu urbanistycznego zespołu staromiejskiego (decyzja nr A/1513 z 30.04.1953 r.) zawierającego się w wyznaczonych liniach rozgraniczających terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania:

- zakaz lokalizowana tymczasowych obiektów usługowo-handlowych,

- wszelkie prace remontowo - budowlane prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) w zakresie ochrony fragmentu nieruchomego zabytku archeologicznego zawierającego się w wyznaczonych liniach rozgraniczających terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania: na etapie projektowania i realizacji zagospodarowania i zabudowy terenu, nakaz uwzględnienia przepisów odrębnych dla ochrony stanowiska archeologicznego, w tym w zakresie obowiązku przeprowadzenia stosownych badań archeologicznych;

6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie występuje potrzeba określenia;

7) zasady sytuowania tablic i urządzeń reklamowych: zakaz lokalizowania nośników reklamowych i nośników informacji wizualnej, z wyjątkiem tymczasowych konstrukcji reklamowych towarzyszących pokazom, wystawom, imprezom i uroczystościom - na czas ich trwania oraz na okres wykonywania obowiązków związanych z informacją publiczną;

8) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu: szerokość drogi - jak w stanie istniejącym;

9) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych: nie występuje potrzeba określenia granic i sposobów zagospodarowania terenów podlegających ochronie, za wyjątkiem obiektów i terenów, o których mowa w pkt 4;

10) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: nie występuje potrzeba określenia;

11) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie występuje potrzeba określenia;

12) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: do istniejącego systemu kanalizacji ogólnospławnej,

b) przewody sieci infrastruktury technicznej projektować jako podziemne;

13) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie występuje potrzeba określenia;

14) stawkę procentową służącą naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości: 0%.

Rozdział 3.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 8. W obszarze objętym planem traci moc uchwała Rady Miasta Chełmna Nr XLVIII/309/2006 z dnia 5 września 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Poz. Nr 139, poz. 2094).

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Gminy Miasta Chełmna.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Janusz Błażejewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/98/2016
Rady Miasta Chełmna
z dnia 12 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/98/2016
Rady Miasta Chełmna
z dnia 12 stycznia 2016 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Chełmna o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015 poz. 199, ze zm.) Rada Miasta Chełmna rozstrzyga co następuje:

Lp.

Treść uwag

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga

Uzasadnienie nieuwzględnienia uwagi

Zgłaszający uwagę z datą wpływu uwagi

-

Brak uwag

-

-

-

Do w/w projektu nie zgłoszono uwag, które nie zostały uwzględnione w projekcie planu miejscowego.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/98/2016
Rady Miasta Chełmna
z dnia 12 stycznia 2016 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Chełmna, o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015 poz. 199, ze zm.), określa się następujący sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:

1. 1) Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm.), zadania własne gminy. W szczególności do zadań własnych należą sprawy m.in.:

a) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

b) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

c) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

d) zieleni gminnej i zadrzewień;

e) działalności w zakresie telekomunikacji;

f) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

2) Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w planie obejmują:

a) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w granicach linii rozgraniczających poszczególnych dróg z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym,

b) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane poza liniami rozgraniczającymi dróg.

2. Wykazy terenów publicznych, w których zapisane zostały inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy - zgodnie z prognozą skutków finansowych.

Rzeczywisty koszt inwestycji zostanie określony w wyniku zamówienia w trybie ustawy Prawo o zamówieniach publicznych.

3. Opis sposobu realizacji inwestycji publicznych:

1) realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą Prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, o samorządzie gminnych, gospodarce komunalnej i o ochronie środowiska,

2) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji, energii elektrycznej realizowane będą w sposób określony obowiązującymi przepisami,

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w pkt.2 jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.

4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998r. O finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami), przy czym:

1) wydatki majątkowe określa uchwała Rady Miasta Chełmna,

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy ustala się w uchwale budżetowej.

5. Prognozowane źródła finansowania przez gminę:

1) dochody własne,

2) dotacje,

3) pożyczki preferencyjne,

4) fundusze Unii Europejskiej,

5) udział podmiotów gospodarczych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »