| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/114/16 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego

z dnia 15 stycznia 2016r.

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski

Na podstawie art. 27 ust.1 i 2 w związku z art. 28 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2014r., poz. 715) oraz art.18 ust.2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Określa się warunki i tryb wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski.

2. Wspieranie rozwoju sportu, o którym mowa w ust.1 będzie służyło realizacji, conajmniej jednego z następujących celów publicznych:

1) poprawy warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych, w tym bazy sportowej na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski;

2) zwiększenia dostępności mieszkańców do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe;

3) dążenie do osiągania jak najwyższych wyników sportowych oraz poprawy jakości szkolenia prowadzonego przez kluby sportowe;

4) zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez integrowanie się mieszkańców;

5) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;

6) promocję sportu i aktywnego stylu życia;

7) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców.

§ 2. Finansowanie, o którym mowa w § 1 następuje w formie dotacji celowej, zwanej dalej dotacją.

§ 3. 1. Dotację mogą otrzymywać kluby sportowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski prowadzą sportową działalność statutową, uczestniczą we współzawodnictwie sportowym w zakresie sportu wyczynowego w każdej kategorii, posiadają licencję przyznawaną przez właściwy Polski Związek Sportowy, biorą udział w rozgrywkach Polskich Lig, realizują cel publiczny oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

2. Dotacja może być przeznaczana na:

1) organizację i udział w rozgrywkach ligowych na szczeblu okręgowym, międzywojewódzkim lub krajowym;

2) organizację i udział w obozach (zgrupowaniach) sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych;

3) realizację programu szkolenia sportowego.

3. Przedmiotem dotacji może być wsparcie finansowe klubu w zakresie zadań określonych w ust 2 obejmujących:

1) koszty bezpośrednie:

a) transport zbiorowy,

b) wyżywienie i zakwaterowanie, w przypadku obozów (zgrupowań) sportowych,

c) wynajem obiektów dla celów realizacji zadania,

d) opieka medyczna, badania lekarskie,

e) zakup środków doraźnej pomocy medycznej,

f) opłaty sędziowskie,

g) opłaty związkowe, rejestracyjne, licencje, zezwolenia, ubezpieczenia (dotyczące udziału zespołu w rozgrywkach ligowych),

h) umowy zawarte z firmami ochroniarskimi,

i) stypendia sportowe i wynagrodzenia kadry szkoleniowej,

j) zakup sprzętu sportowego,

k) utrzymanie bazy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkoleń sportowych.

2) Koszty pośrednie związane z realizacją zadania do l0 % wartości udzielonej dotacji, obejmujące koszty zarządu i administracji, w tym: obsługę księgową i administracyjną, opłaty czynszowe, opiaty mediów, zakup artykułów biurowych.

4. Dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie wydatków z tytułu:

1) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub jego zawodnika;

2) zobowiązań klubu sportowego związanych ze spłatą zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

3) kosztów, które klub sportowy poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenia wsparcia;

4) wypłaty wynagrodzeń dla organów klubu sportowego: członków zarządu, sekretarza, skarbnika;

5) kosztów transferu zawodnika;

6) kosztów dojazdu zawodników, szkoleniowców i trenerów na treningi.

§ 4. Dotacja może być przyznana w wysokości do 90 % planowanych kosztów realizacji zadania.

§ 5. 1. Udzielenie dotacji, odbywa się w drodze otwartego konkursu ofert, który ogłasza Burmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały budżetowej przez Radę Miasta.

2. Ogłoszenie otwartego konkursu zawiera informacje o:

1) rodzaju zadania;

2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;

3) zasadach przyznawania dotacji;

4) terminach i warunkach realizacji zadania;

5) terminie składania ofert;

6) terminie wyboru ofert.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta.

4. Po ogłoszeniu konkursu oferty wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego składa się w Urzędzie Miasta w ciągu 14 dni.

§ 6. 1. Wniosek na realizację zadania z zakresu sportu powinien zawierać:

1) nazwę, dokładny adres, dane kontaktowe klubu ubiegającego się o dofinansowanie;

2) termin i miejsce realizacji zadania oraz przewidywaną liczbę zawodników;

3) dane o posiadanej kadrze trenersko - instruktorskiej, jej kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym;

4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;

5) informację o wysokość środków otrzymanych w roku poprzednim;

6) wskazanie numeru rachunku bankowego klubu;

7) wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania klubu.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualny wypis z KRS lub innego właściwego rejestru lub ewidencji;

2) aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentacji.

3. Ogłasza się jeden konkurs w roku budżetowym. W przypadku nie rozdysponowania wszystkich środków dopuszcza się ogłoszenie następnych konkursów.

4. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.

5. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie z ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz U z 2010r., Nr 234 poz.1536 ze zm).

§ 7. 1. Burmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego powołuje w drodze zarządzenia Komisję Konkursową w terminie 7 dni od dnia zakończenia składania wniosków.

2. Komisja Konkursowa dokonuje sprawdzenia wniosków pod względem merytorycznym oraz sporządza opinię dotyczącą zasadności przyznania wsparcia, biorąc pod uwagę:

1) wpływ zadania na realizację celu zgodnego z § 1 ust.2 niniejszej uchwały;

2) znaczenie zadania dla Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski;

3) reprezentowany poziom sportowy klubu;

4) zasoby kadry szkoleniowej klubu;

5) możliwości bazowe i sprzętowe klubu;

6) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

7) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania;

8) wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania.

3. Komisja Konkursowa sporządzoną opinię przekazuje Burmistrzowi Miasta Aleksandrowa Kujawskiego w ciągu 7 dni.

4. Burmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego przyznaje dotacje po przedstawieniu mu protokołów z prac Komisji Konkursowej w terminie 7 dni.

§ 8. Wykaz klubów, którym przyznano dotację zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej miasta a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta.

§ 9. 1. Przekazywanie dotacji odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Miejską Aleksandrów Kujawski, a klubem, któremu przyznano dotację.

2. Umowa, o której mowa w ust 1. zawiera w szczególności wymogi z art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§ 10. 1. Dotowany, zobowiązany jest do zamieszczenia informacji: ,,Zadanie finansowane jest ze środków Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski" oraz nazwy "Aleksandrów Kujawski" w wydawanych w ramach realizowanego zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, poprzez media, odzież sportową, banery, billboardy i przez ustną informację kierowaną do odbiorców.

2. Klub, któremu przyznano dotację przedstawia sprawozdanie z realizacji zadania w zakresie rzeczowym i finansowym, w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta lub zrealizowaniu kolejnego etapu zadania.

Przepisy końcowe

§ 11. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr IV/31/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i tryb wspierania finansowego zadania własnego Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.

§ 13. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego


inż. Bogdan Wypij


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić w drodze uchwały warunki i tryb finansowania tego zadania, wskazując cel publiczny z zakresu sportu, który zamierza osiągnąć.

Skutki społeczne i gospodarcze sprowadzają się do realizacji celu publicznego z zakresu sportu, który został określony jako dążenie do osiągania jak najlepszych wyników sportowych na wszystkich poziomach rozgrywek lub wypracowane albo poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej mieszkańców Aleksandrowa Kujawskiego za pomocą różnych form aktywności fizycznej.

Wprowadzenie w życie tej uchwały pociągnie za sobą planowanie wg potrzeb i możliwości budżetowych środków finansowych, które rokrocznie określane będą w uchwale budżetowej. Środki finansowe pochodzić będą z budżetu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »