reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/126/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim

z dnia 22 stycznia 2016r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski

Na podstawie art. 18 ust.1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)[1]) oraz art. 20e ust. 3 i ust. 4 oraz art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156)[2])

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów:

1) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek - 20 pkt,

2) kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek lub do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek - 10 pkt,

3) niepełnosprawność kandydata - 10 pkt,

4) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) - 10 pkt,

5) wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) - 5 pkt,

6) objęcie kandydata pieczą zastępczą - 5 pkt,

7) miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek - 5 pkt.

§ 2. Określa się następujące dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1:

1) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 1 - oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek,

2) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 2 - oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek lub przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek,

3) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 3 - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności,

4) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 4 - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,

5) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 5 - oświadczenie rodzica o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej,

6) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 6 - oświadczenie o objęciu dziecka pieczą zastępczą,

7) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 7 - oświadczenie o zatrudnieniu.

§ 3. W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych gimnazjów, prowadzonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski, dla kandydatów spoza obwodu ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów:

1) wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydata szczególne osiągnięcia aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 20 pkt,

2) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 20 pkt,

3) inne, niż określone w pkt 1, dodatkowe osiągnięcia kandydata wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - 20 pkt,

4) niepełnosprawność kandydata - 10 pkt,

5) wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) - 10 pkt,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej dziecko z jego rodzicem) - 10 pkt,

7) kandydat został objęty pieczą zastępczą - 10 pkt,

8) rodzeństwo kandydata uczy się w gimnazjum, do którego składany jest wniosek kandydata lub w zespole szkół, w skład którego wchodzi gimnazjum, do którego składany jest wniosek kandydata - 5 pkt,

9) kandydat jest absolwentem szkoły podstawowej wchodzącej w skład zespołu szkół wraz z gimnazjum, do którego składany jest wniosek kandydata - 5 pkt.

§ 4. Określa się następujące dokumenty złożone przez kandydata niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 3:

1) w odniesieniu do kryteriów określonych w § 3 pkt 1, 2, 3 i 9 - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

2) w odniesieniu do kryterium określonego w § 3 pkt 4 - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności,

3) w odniesieniu do kryterium określonego w § 3 pkt 5 - oświadczenie rodzica o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej,

4) w odniesieniu do kryterium określonego w § 3 pkt 6 - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,

5) w odniesieniu do kryterium określonego w § 3 pkt 7 - oświadczenie o objęciu dziecka pieczą zastępczą,

6) w odniesieniu do kryterium określonego w § 3 pkt 8 - oświadczenie o rodzeństwie kandydata uczącego się w gimnazjum, do którego składany jest wniosek kandydata lub w zespole szkół, w skład którego wchodzi gimnazjum, do którego składany jest wniosek kandydata.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Solec Kujawski.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Zamorowski


Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XIII/126/16

RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM

Z DNIA 22 STYCZNIA 2016 ROKU

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniurekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 roku poz. 7 z późn. zm) wprowadziła nowe zasady przyjęć do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Po dwuletnim okresie przejściowym gmina, jako organ prowadzący została zobowiązana do określenia kryteriów rekrutacji do w/w szkół na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Zgodnie z art. 20 e ust. 3 ustawy o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa/publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Wskazane w uchwale kryteria powstały w wyniku konsultacji i uzgodnień z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjów, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.


[1]) Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890.

[2]) Dz. U. z 2014 r. poz. 7 oraz z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1418

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bogacz Bartoszewicz Kancelaria Radców Prawnych

Obsługa prawna klientów indywidualnych i przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama