| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/85/2016 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH

z dnia 25 stycznia 2016r.

w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.[1]))./, art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.[2]))./ w związku z art. 11ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[3]) / uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/63/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Ciesielczyk


Załącznik do Uchwały Nr XVI/85/2016
Rady Gminy w Jeziorach Wielkich
z dnia 25 stycznia 2016 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy Jeziora Wielkie, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa.

§ 2. Terenem działałania Ośrodka jest obszar administracyjny gminy Jeziora Wielkie.

§ 3. Siedziba Ośrodka znajduje się w Jeziorach Wielkich .

§ 4. Ośrodek realizuje zadania własne i zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej oraz inne zadania nałożone przepisami ustaw i aktów prawnych wydanych w celu ich wykonnaia.

Rozdział 2.
Cele i zadania

§ 5. Ośrodek realizuje zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj.Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).

2) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zm.).

3) Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( tj. Dz.U.z 2015r. Nr 114 ze zm.).

4) Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2015r. poz.859 ze zm. ).

5) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. Z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm. ).

6) Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

7) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz 473 ze zm.).

8) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r. poz. 124 z późn, zm.),

9) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.).

10) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 332).

11) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.).

12) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149).

13) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.966 z póż.zm.).

14) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz.1059).

15) Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 poz. 1024, 2014 poz. 671).

16) Uchwał Rady Gminy w Jeziorach Wielkich i Zarządzeń Wójta Gminy Jeziora Wielkie.

17) Innych ustaw i aktów prawnych związanych z realizacją polityki społecznej, w szczególności o charakterze realizacji osłon socjalnych.

§ 8. Do zadań realizowanych przez Ośrodek należy w szczególności:

1) Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawa świadczeń.

2) Pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.

3) Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej.

4) Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

5) Realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.

6) Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

7) Koordynację realizacji gminnej strategii integracji i polityki społecznej.

8) Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb osób i rodzin.

Rozdział 3.
Struktura organizacyjna

§ 9. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej sprawuje nadzór nad całością pracy jednostki i reprezentuje ją na zewnątrz oraz działa w granicach uprawnień określonych w upoważnieniach udzielonych przez Wójta Gminy Jeziora Wielkie.

§ 10. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudniany jest przez Wójta Gminy.

§ 11. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydaje decyzje administracyjne organu I instancji w sprawach indywidualnych mieszkańców gminy z zakresu ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw na podstawie upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy, zgodnie z ustawami szczegółowymi.

§ 12. Wójt Gminy na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może udzielić upoważnienia innej osobie do wydawania decyzji administracyjnych.

§ 13. Kierownik wydaje zarządzenia, instrukcje oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka.

§ 14. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisy ustawy o pomocy społecznej, a także inne ustawy szczegółowe w tym zakresie.

§ 15. W Ośrodku zatrudnia się pracowników zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o pomocy społecznej oraz ustawie o pracownikach samorządowych.

Rozdział 4.
Nadzór i kontrola nad jednostką

§ 16. Wójt Gminy Jeziora Wielkie sprawują kontrolę i nadzór nad działalnością Ośrodka w sposób i w trybie określonym w ustawach szczegółowych.

§ 17. Nadzór nad realizacją zadań Ośrodka sprawuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa i mienie

§ 18. Działalność Ośrodka oparta jest na przepisach regulujących działalność jednostek budżetowych i finansowana jest z:

1) środków własnych gminy;

2) dotacji celowych na realizację zadań zleconych i zadań własnych;

3) programów i projektów współfinansowanych ze środków zewnetrznych , w tym Unii Europejskiej;

4) dochodów pozyskiwanych w ramach rachunku dochodów własnych tworzonych na podstawie odrębnych przepisów szczegółowych;

5) dotacji przekazywanych przez samorząd województwa na realizację projektów i programów socjalnych;

§ 19. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi działalność finansową na podstawie budżetu przyjętego przez Radę Gminy w Jeziorach Wielkich.

§ 20. Planowanie i wydatkowanie środków finansowych następuje zgodnie z klasyfikacją budżetową.

§ 21. Tryb pracy Ośrodka, organizację wewnętrzną oraz szczegółowy zakres zadań określa Regulamin Organizacyjny.

§ 22. Obsługę administracyjną, kadrową, finansowo-ksiegową Ośrodka prowadzi Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 23. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 24. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Ciesielczyk


Uzasadnienie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich jest jednostką organizacyjną gminy utworzoną w celu realizacji zadań własnych i zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej i zadań z zakresu administracji rządowej. Podejmowanie oraz realizacja przez Ośrodek nowych zadań powoduje, iż dotychczasowy Statut nie odzwierciedla założeń ustawowych. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Ciesielczyk


[1]) Dz.U.2015 poz.1045, poz.1890.

[2]) Dz.U.z 2010r. Nr 217 poz.1427 (zm.przen), Dz.U.z 2015r. poz.693, Dz.U.z 2015r. poz.1240, Dz.U.z 2015r. poz. 1058, Dz.U.z 2015r. poz.1310,Dz.U.z 2015r. poz.1607, poz.1045, poz.1359, poz.1830.

[3]) Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz.379, 911, 1146, 1626,1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1854, poz.2150, poz.1045, poz.1189, poz.1269, poz.1830, poz.1890.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

OMEGA Kancelarie Prawne

Ekspert w dziedzinie ubezpieczeń i odszkodowań

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »