| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/96/16 Rady Gminy Choceń

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choceń na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( t.j. Dz.U. z 2015.1515 z późn. zm.), oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala,
co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 22 386 773,40 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 20 944 509,90 zł

2) majątkowe w wysokości 1 442 263,50 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 21 583 860,40 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 19 449 733,40 zł,

2) majątkowe w wysokości 2 134 127,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 802 913 zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów zgodnie z harmonogramem.

§ 4. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 802 913 zł przedstawia załącznik nr 4.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 7.000.000 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu -w kwocie 0 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 0 zł,

§ 6. 1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym - w kwocie 0 zł.

2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę - w kwocie 37.110 zł.

§ 7. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , zgodnie z Załącznikiem nr 7 i 8.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy ogółem 200 000,00 zł :

1. ogólną w wysokości - 147 038,36 zł,

2. celowe w wysokości - 52 961,64 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 52 961,64 zł,

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 130 911,14 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 130 911,14 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala sie dochody z tytułu opłat związanych z gospodarką odpadami w wysokosci 468 00,00 zł oraz wydatki w kwocie 468 000 zł na realizacje zadania gospodarka odpadami.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 372 702,49 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 10 i 11

§ 12. 1. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 292 005 zł, wydatki - 292 005 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 12

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §5 Uchwały;

2. do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych,

3. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 0 zł;

4. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 0 zł

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

6. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

7. zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwziąć określonych załącznikiem nr 2 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Pawłowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/96/16
Rady Gminy Choceń
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/96/16
Rady Gminy Choceń
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/96/16
Rady Gminy Choceń
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/96/16
Rady Gminy Choceń
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/96/16
Rady Gminy Choceń
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/96/16
Rady Gminy Choceń
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/96/16
Rady Gminy Choceń
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/96/16
Rady Gminy Choceń
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/96/16
Rady Gminy Choceń
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/96/16
Rady Gminy Choceń
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/96/16
Rady Gminy Choceń
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/96/16
Rady Gminy Choceń
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik12.pdf


Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2016 rok został opracowany w pełnej szczegółowości.

Stronę dochodów określa kwota 22 386 773,40 zł, z tego :

1. 20.944.509,90 zł - dochody bieżące,

2. 1 442 263,50 zł - dochody majątkowe.

Stronę wydatków stanowi kwota 21.106.760,40 zł, z tego :

1. 19.449.773,40 zł - wydatki bieżące, w tym m. in.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.519.360,61 zł,

- dotacje na zadania bieżące 1.071.762,00 zł,

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 37.110 zł,

- wydatki na obsługę długu 350.000 zł;

2. 2 134 127,00 zł - wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich 202 100 zł.

Budżet gminy na 2016 rok zamyka się nadwyżką w kwocie 802.913 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z harmonogramem spłat.

Rozchody budżetu to kwota 802.913 zł dotyczy spłat pożyczek i kredytów 2016 roku.

Konstruując budżet na 2016 rok uwzględniono główne źródła dochodów własnych a przede wszystkim dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz gospodarowanie majątkiem gminy. Podatki i opłaty lokalne zaplanowano uwzględniając wzrost podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz opłat za wodę i ścieki.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto w wysokości 2.579.978 zł określonej przez Ministra Finansów.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 130.911,14 zł.

Dotacje celowe na realizacje zadań ustawowo zleconych gminie wynoszą 2.981.500 zł, dotacje celowe związane z realizacją zadań na podstawie porozumień 1.000 zł.

Zaplanowane subwencje na 2016 rok wynoszą - 9.870.978 zł, z tego:

1. subwencja oświatowa 6.240.391 zł,

2. subwencja wyrównawcza 3.478.880 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Dotacje celowe na zadania własne gminy wynoszą :

- dotacja na zasiłki stałe 68.800 zł,

- dotacja na zasilki okresowe 603.000 zł,

- dotacja na składkę zdrowotną 11.600 zł,

- dotacja na dożywianie podopiecznych GOPS 152.600 zł,

- dotacja na utrzymanie GOPS 130.000 zł,

- dotacja na zadania związane z prowadzeniem przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych 250.000 zł,

- dotacja związana z realizacją zadań z środków Funduszy Sołeckich 100.000 zł.

Po stronie dochodów wprowadzono plan środków majątkowych w kwocie 1 442 263,50 zł, które dotyczą:

1. realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Choceń, Czerniewice, Kanonowo Stare" dofinansowanie w kwocie 92.263,50 zł,

2. dofinansowanie zadania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zadania "Przebudowa drogi nr 190719C Siewiersk - Świątniki " w kwocie 100.000 zł,

3. wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - działek nr 63 w Ząbinie , działki nr 839 w Choceniu, działki nr 215/4 w Choceniu oraz 49/1 w Nakonowie Starym - kwota planowanych dochodów 350.000 zł,

4. dotacja celowa - pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 900 000 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 21 583 860,40 zł, w tym :

1. wydatki bieżące wynoszą 19.449.733,40 zł, co stanowi 90,11 % planu wydatków ogółem, w tym:

- wynagrodzenia i składki od niech naliczane 8.519.360,61 zł,

- dotacje na zadania bieżące 1.071.762 zł, w tym:

dotacja dla spółki wodnej 35.000 zł

dotacje dla niepublicznych przedszkoli 691.000 zł

dotacja dla instytucji kultury 280.762 zł

dotacja na dofinansowanie zadań związanych z krzewieniem sportu 65.000 zł;

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych w latach poprzednich 37.110 zł,

- wydatki na obsługę długu 350.000 zł;

2. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 143 127,00 zł, co stanowi 9,93 % planowanych wydatków ogółem , w tym :

- "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Choceń, Czerniewice, Kanonowo Stare" planowany całkowity koszt zadania 159.000 zł - finansowanie : 66.736,50 środki własne , 92.263,50 dofinansowanie z środków europejskich ;

- "Podbudowa dróg 2016 " planowana wartość zadania 170.000 zł - finansowanie : środki własne,

- Położenie Chodnika do cmentarza w Czerniewicach" koszt zadania 25.027zł - finansowanie : środki funduszu sołeckiego Czerniewice I,

- "Przebudowa drogi nr 190719C Siewiersk - Świątniki" koszt zadania 200.000 zł - finansowanie : środki funduszu sołeckiego Siewiersk 8.547,95 zł, środki własne gminy 91.452,05 zł, dofinansowanie z środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 100.000 zł,

- "Przebudowa dróg 2016 rok" koszt zadania 210.000,00 zł - finansowanie : środki funduszu sołeckiego Grabówka 9.399,81 zł, Funduszu soleckiego Choceń 29.374,41 zł, funduszu sołeckiego Czerniewice I 17.536,52 zł, funduszu sołeckiego Skibice 10.281,04 zł, funduszu sołeckiego Wola Nakonowska 17.651,48 zł, funduszu sołeckiego Gąbin 8.136,71 zł, środki własne 117.620,03 zł,

- "przebudowa dróg w rejonie komunikacyjnym Śmiłowice - Pustki Śmiłowskie", środki funduszu sołeckiego Kanonowo Stare 9.458,56 zł, funduszu sołeckiego Śmiłowice 20.356,47 zł, funduszu sołeckiego Śmiłowice Pustki 9.135,44 zł, środki własne 18 149,53 zł;

- "Budowa zasilania awaryjnego awaryjnego hydroforni Śmiłowice" koszt zadania 5.000 zł, finansowanie : środki własne,

- "zakup mieszadła reaktora oczyszczalni ścieków" koszt zadania 8.000 zł- finansowanie : środki własne,

- Budowa oświetlenia drogowego" koszt zadania 50.000 zł - finansowanie środki własne 46.000 zł, fundusz sołecki Wichrowice I 4.000 zł;

- dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Śmiłowice 350.000 zł;

- Dotacja celowa - pomoc finansowa dla JST Lubień Kujawski na dofinansowanie inwestycji drogowej - 900 000 zł.

W ramach wydatków bieżących utworzono rezerwę ogólna w wysokości 200.000 zł, w tym rezerwa celowa obligatoryjna w kwocie 52.961,64 zł na realizację zadań własnych zakresu zarządzania kryzysowego.

Budżet po stronie wydatków przewiduje realizacje zadań gminnego programu profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych narkomanii w wysokości 130.911,14 zł, równej planowanych wpływów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych .

Wyodrębniono środki w wysokości 372.702,49 zł do dyspozycji sołectw. Obejmują one wydatki bieżące w kwocie 203.797,10 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg oraz wydatki majątkowe w kwocie 168.905,39 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe oraz przebudowę oświetlenia drogowego.

Plan finansowy rachunków dochodów oświatowych zamyka się w kwocie 292.005 zł i dotyczy gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych na dożywianie dzieci.

W projekcie budżetu na 2016 rok nie planuje się zaciągania kredytów pożyczek. Według planowanego budżetu gminy na 2015 roku oraz projektu budżetu na 2016 rok planowany stan zadłużenia na koniec 2016 roku wynosi 7.970.229,14 zł, co stanowi 35,60 % planowanych dochodów na 2016 rok.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kudlicki

Adwokat - specjalista z zakresu prawa karnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »