| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/155/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 22 lutego 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Inowrocław

Na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. Nr 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 2 uchwały nr XXI/279/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Inowrocław (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz. 1172) wprowadza się następujące zmiany:

1) kropkę na końcu pkt 4 zastępuje się średnikiem;

2) po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

Zespół Szkół Integracyjnych im. Powstańców Wielkopolskich w Inowrocławiu ul. Józefa Krzymińskiego 4.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia


Tomasz Marcinkowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/155/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 22 lutego 2016 r.

Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określona została w uchwale nr XXI/279/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 kwietnia 2012 r.

W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty wydłużającą wiek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym rozszerzono sieć oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wprowadzona zmiana powiększy ofertę edukacyjną dla dzieci realizujących obowiązkowe roczne wychowanie przedszkolne.

Ustalenie sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych należy, zgodnie z art. 14a ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty, do kompetencji rady gminy.

Uchwała jest aktem prawa miejscowego podlega zatem ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

W związku z powyższym wywołanie uchwały stało się zasadne. Inicjatorem wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia


Tomasz Marcinkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »