| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/129/2016 Rady Gminy Dobrcz

z dnia 26 lutego 2016r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Dobrcz

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tj. Dz.U. z 2015 poz. 1515) Rada Gminy Dobrcz uchwala,

§ 1. Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr IX/113/2003 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrcz. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2004r. Nr 22, poz. 257).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dobrcz


Halina Pietrzak


Załącznik do Uchwały Nr X/129/2016
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 26 lutego 2016 r.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dobrcz

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Konsultacje z mieszkańcami gminy Dobrcz przeprowadza się w przypadkach, o których jest mowa w art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r.

2. Celem konsultacji z mieszkańcami gminy Dobrcz jest poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców o sprawie poddanej konsultacjom. Przedmiotem konsultacji mogą być w szczególności założenia do projektów uchwał lub projekty uchwał.

§ 2. 1. O formie i terminie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami rozstrzyga Rada Gminy Dobrcz w formie uchwały.

2. Uchwała, o którym mowa w ust. 1 określa :

1) cel konsultacji,

2) przedmiot konsultacji,

3) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

4) formę przeprowadzenia konsultacji,

5) w przypadku konsultacji w formie wskazanej w §7 ust. 1 pkt 2 - miejsce przeprowadzenia konsultacji,

6) zasięg terytorialny konsultacji.

§ 3. W konsultacjach mogą brać udział wyłącznie pełnoletni mieszkańcy gminy Dobrcz, posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 4. 1. W konsultacjach mogą uczestniczyć :

1) wszyscy mieszkańcy gminy, jeżeli sprawa dotyczy całej gminy;

2) mieszkańcy określonej części obszaru gminy, grupy społecznej, jeżeli sprawa dotyczy mieszkańców tej części gminy lub danej grupy społecznej;

3) organizacje pozarządowe i inne podmioty.

2. Konsultacje mogą być przeprowadzane na wniosek Rady Gminy, komisji Rady Gminy, grupy radnych Rady Gminy w liczbie co najmniej 5 osób, Wójta Gminy lub grupy pełnoletnich mieszkańców gminy Dobrcz, posiadających czynne prawo wyborcze w liczbie co najmniej 40 osób.

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać :

1) określenie przedmiotu konsultacji,

2) proponowaną formę konsultacji,

3) proponowany termin i zakres terytorialny konsultacji,

4) uzasadnienie.

4. Wniosek grupy mieszkańców, o której mowa w ust. 2 oprócz wymagań wskazanych w ust. 3 powinien zawierać:

1) wskazanie osoby (osób) upoważnionych do kontaktu w imieniu grupy mieszkańców z podaniem niezbędnych danych teleadresowych,

2) listę osób pełnoletnich stale zamieszkałych na terenie gminy popierających wniosek, zawierających imię i nazwisko, adresy zamieszkania, numery PESEL oraz własnoręczny podpis.

5. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji podlega formalnej ocenie w terminie jednego miesiąca, licząc od dnia jego złożenia. W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, wnioskodawca wzywany jest do jego uzupełnienia w terminie 7 dni, a w przypadku nieuzupełnienia wniosku w określonym terminie, wniosek nie podlega rozpatrzeniu przez organ wskazany w §2 ust. 1.

6. Jeżeli wniosek o przeprowadzenie konsultacji został przez organ wskazany w §2 ust. 1 rozpatrzony odmownie, kolejny wniosek w tej samej sprawie może być złożony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty złożenia poprzedniego wniosku.

§ 5. Wyniki konsultacji podlegają podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rozdział 2.
Zakres przedmiotowy przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.

§ 6. Konsultacje przeprowadza się przy :

1) uchwalaniu i aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Dobrcz;

2) uchwalaniu statutów jednostek pomocniczych gminy Dobrcz;

3) uchwalaniu lub aktualizacji Planów Odnowy Miejscowości .

Rozdział 3.
Formy przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.

§ 7. 1. Konsultacje mogą być prowadzone w formie :

1) badania ankietowego,

2) zebrania mieszkańców,

3) imiennego wyrażania opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

2. Wyboru formy konsultacji, w zależności od potrzeb wynikających z zaistnienia okoliczności przeprowadzania konsultacji, dokonuje organ wskazany w §2 ust. 1.

3. Możliwe jest łączenie kilku form przeprowadzania konsultacji społecznych.

§ 8. 1. Konsultacje w formie ankietowej polegają na :

1) opublikowaniu formularza ankiety na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) rozdysponowaniu formularzy ankiety w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy,

2. Formularz ankiety powinien zawierać uzasadnienie prowadzonych konsultacji oraz adres mailowy lub adres zwrotny, na który można odesłać wypełnione formularze.

§ 9. 1. Z zebrania mieszkańców sporządza się protokół, który powinien odzwierciedlać jego chronologiczny przebieg, a w szczególności zawierać:

1) przedmiot konsultacji;

2) zgłaszane wnioski;

3) wyniki konsultacji.

2. Do protokołu, o którym mowa w ust. 1, załącza się listę obecności osób biorących udział w zebraniu mieszkańców, zawierającą:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania;

3) podpis.

§ 10. 1. Konsultacje w formie imiennego wyrażania opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji polegają na opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Gminy, Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy formularza zgłoszenia opinii.

2. Wypełnione formularze składa się w terminie określonym przez organ wskazany w §2 ust. 1, w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesyła drogą listową na adres Urzędu Gminy lub na adres mailowy Urzędu Gminy.

§ 11. 1. Ogłoszenie o konsultacjach podaje się do publicznej wiadomości, na co najmniej 7 dni przed datą przeprowadzenia konsultacji, poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w miejscach zwyczajowo przyjętych, w tym w Urzędzie Gminy, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej Urzędu Gminy.

2. Ogłoszenie o konsultacjach może być podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem lokalnych środków masowego przekazu.

3. Ogłoszenie o konsultacjach powinno zawierać:

1) termin przeprowadzenia konsultacji

2) miejsce przeprowadzania konsultacji

3) cel przeprowadzania konsultacji

4) wskazanie inicjatora przeprowadzenia konsultacji.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 12. Wyniki konsultacji przedstawia się :

1) mieszkańcom Gminy - w sposób zwyczajowo przyjęty, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia konsultacji,

2) Radzie Gminy Dobrcz - na najbliższej sesji, przypadającej po terminie zakończenia konsultacji.

§ 13. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, ich wynik nie jest wiążący dla organów Gminy Dobrcz podejmujących rozstrzygnięcie w sprawie objętej konsultacjami. Opinie te jednak powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu strategicznych decyzji.


Uzasadnienie

Konsultacje społeczne są podstawową formą zasięgania opinii mieszkańców w sprawach dla nich istotnych. Dzięki temu władze samorządowe podejmując decyzje publiczne mają większą wiedzę na temat ich społecznych uwarunkowań, przewidywanych skutków i ich społecznego odbioru. Zebranie opinii mieszkańców pozwala wypracować władzom samorządowym lepsze rozwiązania, bardziej użyteczne z punktu widzenia mieszkańców i przez nich akceptowane.

Konsultacje społeczne to również sposób informowania mieszkańców o planowanych decyzjach i ich szczegółach. Jest to więc ważny instrument edukacji publicznej i zachęcania mieszkańców do zainteresowania się sprawami swojej społeczności.

Konsultacje są także jednym z podstawowych instrumentów, dzięki którym obywatele mogą wpływać na decyzje publiczne i angażować się w życie publiczne swojej społeczności. konsultacje pozwalają wzmocnić współpracę władz samorządowych z mieszkańcami i reprezentującymi ich organizacjami pozarządowymi.

Możliwość przeprowadzenia konsultacji wprost wynika z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Art 5a ust. 2 tejże ustawy nakłada natomiast obowiązek przyjęcia w drodze uchwały rady gminy zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy. powyższa Uchwała wypełnia ten obowiązek, określając zasady i tryb prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrcz. Podjęcie Uchwały będzie gwarantować, iż w przypadku zaistnienia sytuacji wymagającej przeprowadzenia konsultacji, odbywać się one będą w oparciu o znane wszystkim mieszkańców zasady i wiadomym trybie.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

Stowarzyszenie polskich producentów materiałów do wykonywania systemów ociepleń ścian zewnętrznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »