| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/141/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 18 marca 2016r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których Gmina Wąbrzeźno jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 poz. 1515 i 1890), art. 20e ust. 3 i 4 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35 i 64) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, dla których Gmina Wąbrzeźno jest organem prowadzącym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów za te kryteria oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium:

Lp.

Kryterium rekrutacji

Liczba

punktów

Dokumenty potwierdzające

spełnianie kryterium

1.

Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Wąbrzeźno

3

oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów)

2.

Miejsce zamieszkania kandydata nie wpływa na zmianę organizacji dowozu do szkoły

4

-

3.

Kandydat jest dzieckiem obojga rodziców pracujących, jednego rodzica (prawnego opiekuna) pracującego lub rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego dzieci

2

oświadczenie rodziców

(prawnych opiekunów)

4.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza
do szkoły lub szkoły w zespole szkół,
do której prowadzona jest rekrutacja

5

oświadczenie rodziców

(prawnych opiekunów)

5.

W przypadku gimnazjum szczególne osiągnięcia kandydata odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

5

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

§ 2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentu potwierdzającego spełnienie danego kryterium, komisja rekrutacyjna przy rozpatrzeniu wniosku nie uwzględnia tego kryterium.

§ 3. Rekrutacje kandydatów zamieszkałych poza obszarem szkoły może prowadzić szkoła, która dysponuje wolnymi miejscami po przyjęciu kandydatów zamieszkałych w obwodzie tej szkoły.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąbrzeźno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Piątkowski


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 20e ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum mogą być przyjęci
do klas pierwszych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny.

W związku z powyższym przedkładam projekt uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »