| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/187/2016 Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 23 marca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515 z poźn. zm.) oraz art. 13b ust. 3 i 4 i art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/175/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej w Załączniku Nr 3 Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w mieście Żnin wprowadza się następujące zmiany:

1) § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Dopuszcza się wydanie, na wniosek zainteresowanego, duplikatu karty abonamentowej w okresie jej obowiązywania w przypadku jej utraty (kradzież, zniszczenie, zgubienie, itp.)";

2) § 19 otrzymuje brzmienie:

Kontrolerzy SPP nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych i kart abonamentowych.";

3) § 20 otrzymuje brzmienie:

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania SPP oraz reklamacje związane z nałożonymi opłatami dodatkowymi przyjmowana są w biurze SPP.";

4) Rozdział IV otrzymuje brzmienie:

Rozdział 4.

"Rozdział IV: Kontrola czasu postoju pojazdów i postanowienia końcowe.";

5) Uchyla się Rozdział V: Postanowienia końcowe.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Koziełek


Uzasadnienie

Wojewoda Kujawsko-Pomorski rozstrzygnięciem nadzorczym nr 6/2016 z dnia 19 lutego 2016 roku stwierdził nieważność w części uchwały nr XVI/175/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia
13 stycznia dotyczącej ustalenia SPP. Wojewoda Kujawsko-Pomorski stwierdził nieważność
w zakresie § 13 ust. 1, § 19 i § 21 ust. 1 załącznika Nr 3 do wskazanej wyżej uchwały w postaci Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania w mieście Żnin.

W oparciu o zaistniały stan faktyczny rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zostało doręczone w dniu 22 lutego 2016 roku. W konsekwencji przedmiotowe rozstrzygniecie uprawomocni się 22 marca 2016 roku. Z tym momentem uchwała
nr XVI/175/2016 zostanie pozbawiona mocy prawnej tylko i wyłącznie w powyższym zakresie.

Zakres unieważnienia przedmiotowej uchwały dotyczył następujących postanowień:

a) § 13 ust. 1-który dotyczył okoliczności związanej z utratą lub kradzieżą karty abonamentowej i zwrotu kosztów z tego powodu;

b) § 19-dotyczy obowiązków kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania, jednakże niniejsze postanowienie dotyczy administratora SPP, który zgodnie z § 5 uchwały Rady Miejskiej
nr XVI/175/2016 jest powoływany przez Burmistrza Żnina;

c) § 21 ust. 1-dotyczy kompetencji do ustanowienia wzorów biletów parkingowych, kart abonamentowych i wezwań-raportów, które w mniemaniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego powinny być określone przez Burmistrza Żnina.

Reasumując uchylenie treści zapisu zawartego w § 19 i 21 ust. 1 Wojewoda uznał, żeprzekazane przez Radę Miejską administratorowi uprawnienia, którego sama nie miała, Rada naruszyła zasadę, podstawową wg zasady Prawa Rzymskiego, polegającej na przekazaniu podmiotowi więcej kompetencji niż sama posiadała.

W tym stanie rzeczy przedkładamy projekt uchwały zmieniającej, dotyczy zmiany zapisu
wparagrafie 13 ust. 1 załącznik Nr 3 do uchwały (Regulamin Strefy Płatnego Parkowania).

W pozostałej części nie wprowadza się zmian w zakresie treści zapisów-dokonuję się tylko uporządkowania w oznaczeniu kolejności poszczególnych paragrafów.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iuridico

Doradztwo Prawne & Tłumaczenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »