| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/131/16 Rady Gminy Radomin

z dnia 23 marca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Radomin oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854 i poz. 2150) i 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i poz. 1890)

§ 1. W uchwale Nr XXXI/166/12 Rady Gminy Radomin z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Radomin oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3203) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Do umarzania należności, odraczania terminów spłaty oraz rozkładania na raty uprawniony jest Wójt Gminy Radomin i Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego w Radominie - w zakresie należności przypadających temu zakładowi, zwani w dalszej części uchwały "uprawnionymi",

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: "5. W przypadku uregulowania należności głównej uprawnieni mają możliwość od odstąpienia od naliczania odsetek lub umorzenia wcześniej naliczonych odsetek";

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi uprawnieni działając na zasadach określonych w § 3, na wniosek dłużnika mogą jednorazowo odraczać termin zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną wnioskodawcy";

3) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje: "1. W przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w § 2 i 4 kierownicy jednostek budżetowych oraz kierownicy referatów Urzędu Gminy Radomin przygotowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy odpowiednio sprecyzowane wnioski wraz z ich uzasadnieniem",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Decyzje w sprawach określonych w § 2 i § 4 podejmuje Wójt lub Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego w Radominie";

4) w § 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. W stosunku do dłużników, będących przedsiębiorcami, ubiegających się o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1.1, 1.4 i 1.7 oraz § 4 ust. 1 uchwały, stosowanie umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności stanowi pomoc publiczną, a jej udzielenie następuje w ramach pomocy de minimis z uwzględnieniem warunków określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.)",

b) w ust 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "2) wszystkich zaświadczeń lub oświadczeń o pomocy de minimis w tym pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie";

5) dodaje się § 8a w brzmieniu: "§ 8a. Uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wiwatowski


Uzasadnienie

do uchwały Nr XVIII/131/16 Rady Gminy Radomin z dnia 23 marca 2016 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Radomin oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionychW uchwale Nr XXXI/116/12 Rady Gminy Radomin z dnia 28 listopada 2012 r. dokonuje się zmiany polegające na wskazaniu przez Radę Gminy Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego w Radominie jako osobę uprawnioną do umarzania należności, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych w zakresie należności przypadających Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu. Ponadto usunięto zapis o pozytywnym opiniowaniu przez Radę Gminy umarzania należności, odraczania na raty oraz rozkładania na raty należności, której kwota przekracza 6.000 zł.

W § 3 uchwały dodano ust. 5 mówiący o możliwości odstąpienia od naliczania odsetek lub umorzenia wcześniej naliczonych odsetek w przypadku uregulowania należności głównej. Spowodowane jest to wyjściem naprzeciw dłużnikom, którzy spłacili należność główną, gdyż w przypadku umarzania innym dłużnikom należności głównej umarzane są również odsetki.

Ponadto dokonano uaktualnienia obecnie obowiązującego Rozporządzenia Komisji UE. W związku z faktem, iż rozporządzenie komisji obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2020 r. z możliwością stosowania jego przepisów w 6-miesięcznym okresie przejściowym od daty jego wygaśnięcia, ograniczono termin obowiązywania uchwały do dnia 30 czerwca 2021 r.

Projekt uchwały został przedstawiony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i w uchwale zostały uwzględnione uwagi powyższego urzędu.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »