| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/114/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 24 marca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim i Wiejskiej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej- w jedną instytucję kultury

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1, 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm. z 2015 r. poz. 1045, z 2015 r. poz. 1890), art. 9, 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 1 oraz art. 19 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm. z 2014 poz. 423, z 2015 poz. 337, z 2015 poz. 1505) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim nr XII/104/2016 z dnia 19 lutego 2016 r.w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim i Wiejskiej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej- w jedną instytucję kultury (Dz.Urz.Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r., poz. 682) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marek Małachowski


Załącznik do Uchwały Nr XIII/114/2016
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 24 marca 2016 r.

STATUT CENTRUM KULTURY W LUBIENIU KUJAWSKIM

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim, zwane dalej "Centrum", jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Organizatora oraz posiada osobowość prawną.

2. Siedzibą Centrum jest Lubień Kujawski.

3. Centrum prowadzi działalność na terenie gminy, miasta Lubień Kujawski, Rzeczpospolitej Polskiej i poza granicami kraju.

§ 2. 1. Organizatorem Centrum jest Gmina Lubień Kujawski.

2. Centrum używa własnych pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2.
Zakres działalności

§ 3. Centrum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, której głównym celem jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej.

§ 4. Do zadań Centrum należy:

1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;

2) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnienie dóbr kultury;

3) tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego w formach działalności pozaszkolnej, oraz organizowanie aktywnego wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży;

4) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;

5) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;

6) rozpoznawanie, rozbudzenie i zaspokojenie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;

7) kształtowanie nawyków środowiska lokalnego do aktywnego współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego;

8) współpraca z domami i ośrodkami kultury w zakresie działalności kulturalno -wychowawczej;

9) współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi oraz towarzystwami kulturalnymi w realizacji zadań w dziedzinie rozwijania społecznego uczestnictwa w kulturze;

10) współdziałanie z instytucjami oświatowymi i artystycznymi w zakresie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży;

11) kształtowanie postaw dzieci i młodzieży w duchu tolerancji, otwartości i współpracy oraz zrozumienia dla innych kultur i religii;

12) nawiązywanie współpracy z partnerami krajowymi i z zagranicznymi celem realizacji zadań statutowych, w tym organizowanie spotkań, seminariów, okolicznościowych wystaw i ekspozycji, nauczania języków obcych, a także międzynarodowej wymiany młodzieży i przedstawicieli innych środowisk.

§ 5. 1. Centrum może prowadzić działalność inną niż kulturalna, polegającej na:

1) działalności marketingowej,

2) działalności gastronomicznej,

3) działalności szkoleniowej,

4) działalności rozrywkowej,

5) działalności hobbystycznej,

6) działalności naukowej,

7) obsługi technicznej,

8) działalności wydawniczej,

9) działalności handlowej.

2. Całkowity przychód z prowadzenia działalności dodatkowej przeznaczony jest na działalność statutową Centrum.

§ 6. Centrum realizuje swoje zadania poprzez:

1) zespołowe samorządowe uczestnictwo w kulturze,

2) różnorodność form edukacji kulturalnej,

3) formy indywidualnej aktywności kulturalnej,

4) imprezy kulturalne.

Rozdział 3.
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania

§ 7. 1. Dyrektora Centrum powołuje organizator na czas określony po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w Centrum oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Centrum.

2. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zatrudnionych w Centrum pracowników.

3. Do zakresu działania dyrektora Centrum należy między innymi:

1) kierowanie bieżącą działalnością;

2) zarządzanie majątkiem Centrum;

3) zatrudnianie i zwalnianie pracowników;

4) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych;

5) ustalenie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego;

6) sporządzenie rocznego planu finansowego;

7) występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych;

8) składanie sprawozdania z działalności Centrum.

4. Dyrektor rozstrzyga wszystkie sprawy wynikające ze stosunku pracy pracowników Centrum.

§ 8. 1. Przy Centrum może działać Rada Programowa jako organ doradczy, powoływana zarządzeniem Dyrektora Centrum.

2. Tryb działania, strukturę, liczbę członków oraz zakres spraw, którymi zajmuje się organ doradczy Centrum, określi odrębny regulamin nadany zarządzeniem przez Dyrektora.

Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej

§ 9. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową w sposób określony przepisami rozdziału 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Działalność Centrum jest finansowana z:

1) budżetu Gminy Lubień Kujawski w formie dotacji,

2) środków własnych,

3) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych.

§ 10. Centrum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zadaniami efektywności ich wykorzystania

§ 11. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 12. Wszelkie zmiany niniejszego statutu dokonywane są w trybie właściwym do jego uchwalenia.


Uzasadnienie

Wprowadzane zmiany do Statutu Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały nr XII/104/2016 z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim i Wiejskiej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej- w jedną instytucję kultury wynikają z konieczności dostosowania przyjętych rozwiązań do zasad wynikających z obowiązujących przepisów prawnych (w tym w szczególności ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) oraz aktualnej ich interpretacji, wynikającej z orzecznictwa sądowego.

Z treści Statutu usunięte zostały wszelkie nieprecyzyjne zwroty, mogące budzić wątpliwości w zakresie ich interpretacji, a także postanowienia wykraczające poza przyznane ustawą upoważnienie ustawowe dla organu stanowiącego samorządu terytorialnego.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Leszczyńska

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »