| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/89/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 24 marca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515[1])) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885[2])), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Nr XII/76/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 17 599 795,04 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 17 447 795,04 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 152 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 17 599 795,04 zł, z tego:

1) wydatki bieżące na kwotę 17 018 718,04 zł,

2) wydatki majątkowe na kwotę 581 077,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały";

3) § 12 otrzymuje brzmienie: "Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego w 2016 roku", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosława Kozińska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/89/2016
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 24 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/89/2016
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 24 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/89/2016
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 24 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Fundusz sołecki


Uzasadnienie

do uchwały Nr XIV/89/2016

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 24 marca 2016 r.

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok:

1. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 94 116,00 zł w tym:

W rozdziale 75621 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 243,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W rozdziale 75801 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100 359,00 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w części oświatowej.

Ponadto zgodnie z klasyfikacją budżetową przenosi się planowane dochody w kwocie 5 000,00 zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z paragrafu 047 do paragrafu 055.

Plan dochodów po zmianach wynosi 17 599 795,04 zł.

2. Zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 94 116,00 zł w tym:

1) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 243,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia

2) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80 359,00 zł z tytułu wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, a także dokonuje się przeniesienia o kwotę 2 000,00 zł między paragrafami

3) w rozdziale 80104 Przedszkola dokonuje się przeniesienia o kwotę 3 400,00 zł między paragrafami

4) w rozdziale 80110 Gimnazja zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł z tytułu wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń

5) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami. Zwiększa się plan na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 200,00 zł i na zakup usług zdrowotnych o kwotę 50,00 zł a zmniejsza się plan na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 250,00 zł.

6) w rozdziale 92195 Pozostała działalność przenosi się kwotę 700,00 zł z wydatków na zakup usług pozostałych do wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana dotyczy wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego

Plan wydatków po zmianach wynosi 17 599 795,04 zł.


[1]) ?? Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1890.

[2]) ? ?Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Kaszubiak

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »