| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 11.2016 Wójta Gminy Waganiec

z dnia 7 marca 2016r.

w sprawie: opracowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn.zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr II/12/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015 z późn.zm. - Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu gminy za rok 2015 następująco:

1. dochody budżetu zrealizowano w wysokości 16.868.446,61 zł na 17.673.786,24 zł planowane, tj. 95,4 % (zał. Nr 1), w tym m.in.:

1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.774.637,36 zł na 1.780.933,59 zł, tj. 99,6 % planowanych wpływów,

2) dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 60.805,40 zł na 60.000,00 zł planowane, tj. 101,3 % planowanych wpływów,

3) subwencja ogólna w wysokości 5.985.904,00 zł, tj. 100,0 % planowanych wpływów,

4) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 15.853,57 zł na 15.000,00 zł planowane, tj. 105,7 % planowanych wpływów,

5) dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 426.427,88 zł na 424.000,00 zł planowane, tj. 100,6 % planowanych wpływów,

2. wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 16.207.102,26 zł na 17.570.404,09 zł planowane, tj. 92,2 % (zał. Nr 2), w tym m.in.:

1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości
1.774.637,36 zł na 1.780.933,59 zł, tj. 99,6 % planowanych środków,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.327.418,15 zł na 4.193.430,60 zł, tj. 79,3 % planowanych środków,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii społecznej 71.522,16 zł na 93.230,12 zł planowane, tj. 76,7 % planowanych środków,

4) przekazano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 24.228,10 zł na 24.250,00 zł planowane, tj. 99,9 % planowanych środków,

5) przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu w wysokości 76.478,89 zł na 79.300,00 zł planowane, tj. 96,4 % planowanych środków,

6) przekazano dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 91.579,27 zł na 92.500,00 zł planowane, tj. 99,0 % planowanych środków,

7) wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 15.000,00 zł na 15.000,00 zł planowane, tj. 100,0 % planowanych środków,

8) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 476.578,97 zł na 506.030,00 zł planowane, tj. 94,2 % planowanych środków.

3. W roku 2015 osiągnięto nadwyżkę w wysokości 661.344,35 zł przy planowanej nadwyżce budżetu w wysokości 103.382,15 zł.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przekazać:

1) Radzie Gminy,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej http://www.waganiec.biuletyn.net

2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Waganiec:

P. Kosik


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11.2016
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 7 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11.2016
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 7 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iuridico

Doradztwo Prawne & Tłumaczenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »