| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janowiec Wielkopolski oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.[1])) w związku z art. 20c ust. 4 i 6 oraz art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janowiec Wielkopolski wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Janowiec Wielkopolski oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 986).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Majchrzak


Załącznik do Uchwały Nr XV/106/2016
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia 30 marca 2016 r.

Kryterium

Liczba

punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

Dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących, prowadzących działalność gospodarczą lub studiujących w systemie stacjonarnym

10

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, pobieraniu nauki w systemie dziennym

Czas pobytu dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym powyżej 5 godzin dziennie

8

Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym powyżej 5 godzin dziennie

Rodzeństwo dziecka kontynuuje wychowanie przedszkolne w tym samym przedszkolu/oddziale przedszkolnym

6

(Dokument będący w posiadaniu placówki)

Przedszkole/oddział przedszkolny wskazane we wniosku jest położone najbliżej miejsca zamieszkania dziecka

4

Informacja zawarta we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego

Przedszkole/oddział przedszkolny wskazane we wniosku jest położone najbliżej miejsca pracy/miejsca prowadzenia działalności gospodarczej jednego z rodziców/prawnych opiekunów

2

Informacja zawarta we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego


Uzasadnienie

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 roku wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. W myśl art. 20c ust. 1 w/w ustawy do przedszkola przyjmowana są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy upoważniona jest jako organ prowadzący do określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Mogą mieć one różną wagę. Ustawa ponadto zobowiązuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów przyjęć.

Ustawa "rekrutacyjna" wskazuje priorytet gminnej regulacji: "z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice lub rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych" (art. 20c ust. 4) - co uwzględniono w uchwale.

W związku z przesunięciem terminu zaplanowanego przekształcania oddziałów przedszkolnych w przedszkola konieczna okazała się zmiana uchwały, która w poprzedniej wersji obowiązywała dla oddziałów przedszkolnych tylko na rok szkolny 2015/2016.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 7, z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1418 oraz z 2016 r. poz. 35 i poz. 64.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »