| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/107/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamień Krajeński

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 19 ust 1 i 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r., poz. 139), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamień Krajeński, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/239/05 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2006 roku Nr 13, poz. 164).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim


Kazimierz Warylak


Załącznik do Uchwały Nr XVII/107/2016
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
z dnia 31 marca 2016 r.

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Niniejszy regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego działającego na terenie Gminy Kamień Krajeński oraz odbiorców usług z terenu Gminy Kamień Krajeński z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 2. 1. Ilekroć w Regulaminie mowa o "Ustawie" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r., poz. 139).

2. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty prawne wyższego rzędu, w tym w szczególności Ustawa.

Rozdział 2.
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

§ 3. W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:

1) dostarczyć odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości co najmniej
0,3 metra sześciennego na dobę;

2) zapewnić ciągłość dostaw wody, z zastrzeżeniem uzasadnionym wyjątków określonych w niniejszym Regulaminie;

3) w przypadku dostarczenia wody z sieci zapewnić dostawę wody pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,05 MPa
(0,5 bara) i nie większym niż 0,6 MPa (6 barów) u wylotu na zaworze głównym za wodomierzem głównym;

4) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w sposób ciągły
i niezawodny;

5) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody.

§ 4. W zakresie odprowadzania ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:

1) przyjmować do sieci kanalizacyjnej ścieki od odbiorcy usług, w ilości co najmniej 0,3 metra sześciennego na dobę;

2) zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami;

3) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków w sposób ciągły
i niezawodny;

4) odebrać i oczyścić przyjęte ścieki na oczyszczalni ścieków.

Rozdział 3.
SZCZEGÓLNE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG

§ 5. 1. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym powinien zawierać:

1) imię, nazwisko (lub nazwę), numer PESEL lub REGON, numer NIP (o ile wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą) oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy;

2) rodzaj umowy (doprowadzenie wody i odprowadzanie ścieków albo doprowadzenie wody albo odprowadzenie ścieków);

3) wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca żąda zawarcia umowy;

4) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, czy też posiada własne ujęcie wody;

5) oświadczenie czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, czy też wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków;

6) oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczoną wodę;

7) oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy (przemysłowe, bytowe albo komunalne);

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wyłącznie w celu zawarcia umowy;

2. Do wniosku określonego w ust. 1 należy załączyć:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości, a w razie braku takiego dokumentu wskazanie okoliczności uprawdopodabniających posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, albo wskazanie okoliczności uprawdopodabniających fakt korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym;

2) zaświadczenie o nadaniu numeru NIP, REGON oraz wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej - w razie zawierania umowy na cele związane z działalnością gospodarczą (do wglądu);

3) odpis (lub jego kopię) z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do tego rejestru (do wglądu).

§ 6. Wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z osobą korzystającą z lokalu powinien zawierać elementy wskazane w § 5 Regulaminu, a ponadto:

1) imię, nazwisko (lub nazwę), numer PESEL lub REGON, numer NIP (jeśli osoba taka go posiada) oraz adres osoby korzystającej z lokalu, co do której składany jest wniosek o zawarcie umowy wraz z umocowaniem do złożenia wniosku w imieniu i na rzecz tej osoby;

2) wskazanie lokalu, co do którego wnioskodawca żąda zawarcia umowy;

3) oświadczenie osoby korzystającej z lokalu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wyłącznie w celu zawarcia umowy;

4) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osoby korzystającej z lokalu o zasadach rozliczeń, o których mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3 i 4 Ustawy oraz o obowiązku regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozliczenie;

5) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych w budynku.

§ 7. Wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych o zawarcie umowy o doprowadzanie wody lub odprowadzanie ścieków z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym powinien zawierać elementy wskazane w § 5 oraz § 6 pkt 5, a ponadto wskazanie ilości lokali w budynku wielolokalowym oraz wskazanie ilości osób korzystających z poszczególnych lokali.

Rozdział 4.
SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH

§ 8. 1. Podstawę rozliczenia ilości pobranej wody lub wprowadzanych ścieków stanowią: wodomierz główny, urządzenie pomiarowe, albo przeciętne normy zużycia.

2. Okresy rozliczeniowe mogą być miesięcznie, dwumiesięczne, według wzajemnych uzgodnień określonych przez strony w umowie.

3. Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających z nowych, podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania odbiorców usług o ich rodzajach ani wysokości.

§ 9. 1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczenia wody i (lub) odprowadzania ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest faktura.

2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali, lub wyłącznie odbiorcom usług będących osobami korzystającymi z lokali, z którymi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawarło odrębne umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

Rozdział 5.
WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI

§ 10. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:

1) imię i nazwisko (nazwę) wnioskodawcy, względnie sposób reprezentacji wnioskodawcy wraz z dokumentem (lub jego kopią) potwierdzającym jej prawidłowość, a w razie działania wnioskodawcy przez przedstawiciela - podstawę umocowania, adres do korespondencji;

2) adres nieruchomości, która ma być przyłączona;

3) dokument (lub jego kopię) stwierdzający tytuł prawny przysługujący wnioskodawcy do korzystania
z nieruchomości lub uprawdopodobnienie faktu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym;

4) rodzaj przyłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne);

5) planowaną wielkość poboru wody, jej przeznaczenie lub planowaną ilość odprowadzanych ścieków i określenie ich rodzaju, a w przypadku ścieków przemysłowych - wskazanie przewidywalnej ilości i jakości odprowadzanych ścieków oraz dane o przewidywanym sposobie ich podczyszczania.

3. Do wniosku należy dołączyć (kserokopię) aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

4. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie 14 dni od otrzymania wniosku wraz z kompletem załączników wydaje warunki przyłączenia do sieci. W sprawach skomplikowanych termin wydania warunków może ulec wydłużeniu do 30 dni.

5. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, informuje na piśmie o tym fakcie osobę ubiegającą się o przyłączenie, wskazując przyczyny, które uniemożliwiają przyłączenie wydając informacje techniczną.

6. Wydane warunki przyłączenia do sieci powinny, w szczególności określać:

1) lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie;

2) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

7. Wydane warunki przyłączenia do sieci są ważne 2 lata od dnia ich wydania.

Rozdział 6.
TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

§ 11. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia odbiorcy usług do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług, wskazując przyczyny, które uniemożliwiają świadczenie usług.

2. Techniczne możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia poprzez udostępnienie wszystkim zainteresowanym aktualnego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy.

Rozdział 7.
SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU, PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE, WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

§ 12. 1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego jest pisemne uzgodnienie z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym dokumentacji technicznej i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne kontroli robót.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1
w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnej dokumentacji technicznej.

3. Dokumentacja techniczna powinna zawierać w szczególności:

1) opis techniczny;

2) plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją budowy;

3) plan zagospodarowania terenu z naniesionym uzbrojeniem podziemnym i wkreśloną trasą projektowanego przyłącza;

4) profil przyłącza;

5) schemat zabudowy zestawu wodomierzowego w przypadku przyłącza wodociągowego;

6) schemat studzienki rewizyjnej/wodomierzowej.

4. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci oraz projektem przyłącza.

5. Odbiór częściowy robót ulegających zasypaniu tzn. robót zanikających następuje w dniu zgłoszenia gotowości do ich odbioru.

6. Odbiory częściowe oraz końcowe przyłączy są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

7. Wynik odbioru jest potwierdzany przez strony wpisem w karcie przebiegu robót.

8. Odbiór końcowy następuje na pisemny wniosek wykonawcy (w zastępstwie inwestora). Ustalony termin odbioru jest nie dłuższy niż 21 dni od daty zgłoszenia. Do wniosku należy załączyć:

1) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;

2) 2 egzemplarze protokołów z odbioru robót przyłącza (częściowo wypełniony);

3) w przypadku przyłącza wodociągowego pozytywne badania wody z akredytowanego laboratorium;

4) w przypadku włączenia w sieć uliczną, zaświadczenie od zarządcy drogi o doprowadzeniu nawierzchni do stanu poprzedniego.

9. Zakończenie inwestycji następuje po podpisaniu 2 sztuk protokołów odbioru jeden dla inwestora, jeden na przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Rozdział 8.
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZONEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

§ 13. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma również obowiązek poinformować odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile przewidywalny czas ich trwania przekracza 12 godzin.

3. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować właściciela lub zarządcę budynku nieruchomości oraz osoby korzystające z lokali, z którymi przedsiębiorstwo zawarło umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

4. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

5. W przypadku przerwy trwającej do 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane, w miarę swoich możliwości technicznych i organizacyjnych, zapewnić zastępczy punkt poboru wody. O lokalizacji zastępczego punktu poboru wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne poinformuje odbiorców usług.

6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi. Nie zwalnia to przedsiębiorstwa z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych mu sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla odbiorców.

Rozdział 9.
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓŁNOŚCI SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW

§ 14. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług wszelkich istotnych informacji w szczególności dotyczących:

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków;

2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, w tym o planowanych przerwach
w świadczeniu usług;

3) występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

§ 15. 1. Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości naliczonych opłat za te usługi.

2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej, po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę złożenia reklamacji.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki,
w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub jej doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu w inny sposób. W sprawach skomplikowanych termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 21 dni od dnia złożenia reklamacji.

§ 16. W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

1) aktualne obowiązujące na terenie Gminy Kamień Krajeński taryfy;

2) tekst jednolity "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie Gminy Kamień Krajeński;

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody;

4) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy.

Rozdział 10.
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 17. 1. Woda do celów przeciwpożarowych może być udostępniania z urządzeń wodociągowych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a w szczególności z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.

2. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego są:

1) Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Sępólnie Krajeńskim;

2) Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieniu Krajeńskim;

3) Ochotnicza Straż Pożarna w Płociczu;

4) Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie;

5) Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowie;

6) Ochotnicza Straż Pożarna w Orzełku;

7) Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce;

8) Ochotnicza Straż Pożarna w Dużej Cerkwicy;

9) Ochotnicza Straż Pożarna w Małej Cerkwicy;

10) Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimiu;

11) Zawodowe i ochotnicze straże biorące udział w gaszeniu pożaru na terenie Gminy Kamień Krajeński.

3. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów jej poboru jest ustalana
na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostki wymienione w ust. 2 po każdorazowym pobraniu wody
z sieci.

4. Rozliczenia pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, a Gminą Kamień Krajeński
za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe dokonywane są co kwartał kalendarzowy.


Uzasadnienie

do uchwały Nr XVII/107/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamień Krajeński.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. przedłożył projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (dalej: Regulamin).

Aktualnie na terenie Gminy Kamień Krajeński obowiązuje Regulamin uchwalony Uchwałą Nr XXX/239/05 Rady Miejskiej Gminy Kamień Krajeński z dnia 28 grudnia 2005r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2006r. Nr 13 poz. 164).

Zgodnie z wnioskiem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. w obecnym stanie prawnym zaszła potrzeba uporządkowania i wypracowania nowego Regulaminu, w szczególności z uwagi na bogate orzecznictwo sądów powszechnych, administracyjnych czy też organów nadzoru.

Uzasadnieniem przyjęcia nowego Regulaminu, jest konieczność dostosowania treści aktu prawa miejscowego z 2005r. do obowiązujących przepisów i linii orzecznictwa. Projekt w najszerszym możliwym stopniu uwzględnia najnowsze stanowiska prezentowane przez organy nadzoru, sądy powszechne, w tym Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Propozycje zmian w Regulaminie obejmują:

1) wyeliminowanie z Regulaminu powtórzeń ustawowych, które nie są konieczne dla zapewnienia czytelności i zrozumienia Regulaminu;

2) doprecyzowanie dotychczasowego zakresu przedmiotowego regulaminu do zakresu enumeratywnie wymienionego w art. 19 ust. 2 Ustawy;

3) wyeliminowanie z Regulaminu materii, która winna być uregulowana w umowie, o której mowa w art. 6 Ustawy m.in. w zakresie sposobu i terminu wzajemnych rozliczeń stron, warunków i trybu rozwiązania umowy z odbiorcą usług itp.

Mając na uwadze, konieczność przebudowy aktualnie obowiązującego Regulaminu, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. proponuje uchylić obowiązujący Regulamin i zastąpić ten dokument nowym Regulaminem uchwalonym przez Radę Miejską w Kamieniu Krajeńskim.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »