| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII.137.2016 Rady Gminy Baruchowo

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu niemieszkalnego wraz z pomieszczaniami przynależnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.[1])) w związku z art. 34 ust. 6, 6a, 6b oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze. zm.[2])), a także Uchwałą Nr XXXIV/208/06 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Baruchowo (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 71, poz. 1225) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu prawa własności lokalu niemieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku mieszkalno - usługowym położonym w miejscowości Kłótno 111, gmina Baruchowo o pow. 130,50 m2 wraz z przynależnymi pomieszczeniami - kotłownią o pow. 10,59 m 2, strychem o pow. 204,00 m2 i pomieszczeniem nr 5 o pow. 10,60 m2 w budynku gospodarczym oraz udziałem 35569/50410 części we współwłasności nieruchomości wspólnej, którą stanowi nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym 337/1, obręb Kłótno, jednostka ewidencyjna Baruchowo, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku prowadzi księgę wieczystą nr WL1W/00041814/3 jego najemcy tj. Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej "PRO-MED." Małgorzata Rusak - Śnieć Spółka jawna.

§ 2. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości opisanej w §1 w drodze bezprzetargowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baruchowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo


Jarosław Komorek


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) reguluje m.in. zasady zbywania nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ww. ustawy pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie;

3) jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

Ponadto, na podstawie art. 34 ust. 6 przywołanej powyżej uchwały Rada Gminy może przyznać w drodze uchwały, pierwszeństwo w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom, z zastrzeżeniem art. 60.

Przyznanie przez uchwałę pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powoduje, że nieruchomość jest zbywana bez przetargu (art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Uprawniony korzysta z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złoży oświadczenie, że wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie. Przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, o której mowa w art. 37 ust. 2 i 3 cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość. Jeżeli nieruchomość jest sprzedawana w drodze bezprzetargowej w celu realizacji roszczeń przysługujących na mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, cenę nieruchomości ustala się w wysokości równej jej wartości.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo


Jarosław Komorek


[1]) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 1890

[2]) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 oraz z 2016 r. poz. 65

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny i wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »