| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 97/2016 Burmistrza Miasta Radziejów

z dnia 25 marca 2016r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 roku poz.885[1])) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 i 1890) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr II/8/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku Rady Miasta Radziejów w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2015 przedstawiam jego wykonanie za 2015 rok w niżej podanych wielkościach:

1) Dochody budżetu ogółem w kwocie 19.448.462,75 zł, w tym:

a) dochody majątkowe w kwocie 282.040,43 zł,

b) dochody bieżące w kwocie 19.166.422,32 zł, z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
w kwocie 3.490.001,68 zł,

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4.213.235,00 zł,

- dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 169.320,47 zł,

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 552.565,80 zł,

- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 14.406,65 zł.

2) Szczegółowo wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do zarządzenia.

3) Wydatki budżetu ogółem w kwocie 19.485.921,02zł, w tym:

a) wydatki majątkowe w kwocie 2.641.038,50 zł,

b) wydatki bieżące w kwocie 16.844.882,52 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.490.001,68 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań określonych w "Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii" 169.736,09 zł,

- wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 553.095,34 zł,

- wydatki sfinansowane opłatami za korzystanie ze środowiska w kwocie 14.406,65 zł.

3) Szczegółowo wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do zarządzenia.

4) Niedobór budżetu w kwocie - 37.458,27 zł.

§ 2. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędu Miasta w Radziejowie.

2. Przedstawić sprawozdanie opisowe wraz z częścią tabelaryczną z wykonania budżetu za 2015 rok oraz informację o stanie mienia Miasta Radziejów Radzie Miasta i przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół Zamiejscowy we Włocławku, celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radziejów.

Burmistrz Miasta Radziejów


Sławomir Bykowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2016
Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 25 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 97/2016
Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 25 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885, ze zmianami), Burmistrz przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki w terminie do 31 marca następnego roku, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Realizując powyższy obowiązek ustawowy przedkładam niniejsze sprawozdanie. Sprawozdanie jest realizacją zasady jawności finansów publicznych.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 938, poz.1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kornat

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »