| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/88/2016 Rady Miasta Radziejów

z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2016 rok

Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, ze zm.[1])), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/78/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2016 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 87/2016 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 28 stycznia 2016 roku, zarządzeniem Nr 94/2016 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 1 marca 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1:

- zapisaną kwotę dochodów 19.625.125,41 zł zastępuje się kwotą 20.431.155,38 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie: 20.247.605,41 zł, dochody majątkowe w kwocie: 183.549,97 zł,

- szczegółowo zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2 ust. 1:

- zapisaną kwotę wydatków 21.001.125,41 zł zastępuje się kwotą 22.091.155,38 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie: 18.963.555,38 zł; wydatki majątkowe w kwocie: 3.127.600,00zł,

- dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu oświata i wychowanie,

- szczegółowo zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.";

4) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.720.735,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.";

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie 1.660.000,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) pożyczek w kwocie: 800.000,00 zł;

2) wolnych środków w kwocie: 860.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.622.220,09 zł, rozchody budżetu w kwocie 962.220,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.";

6) § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 800.000,00 zł";

7) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Miasto Radziejów
w wysokości 73.872,00 zł.";

8) uchyla się § 7 uchwały;

9) § 8 otrzymuje brzmienie:

Dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek należących do sektora finansów publicznych:

1) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 659.000,00 zł;

2) dotacje celowe na łączną kwotę 121.535,00 zł, z tego:

a) na wydatki bieżące na łączną kwotę 38.535,00 zł,

b) na wydatki majątkowe na łączną kwotę 83.000,00 zł.

2. Wydatki z tytułu udzielonych dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.";

10) § 10 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 15.627,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane w kwocie 15.627,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.";

11) § 11 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 155.360,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 208.554,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.";

12) § 12 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 580.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 580.000,00 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Radziejowie.

Przewodniczący Rady Miasta


Marek Pawlak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/88/2016
Rady Miasta Radziejów
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/88/2016
Rady Miasta Radziejów
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/88/2016
Rady Miasta Radziejów
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/88/2016
Rady Miasta Radziejów
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/88/2016
Rady Miasta Radziejów
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/88/2016
Rady Miasta Radziejów
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/88/2016
Rady Miasta Radziejów
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik7.pdf


Uzasadnienie

Zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2016 rok dokonuje się po stronie dochodów i wydatków. Zmiany przedstawiają się następująco:

Dochody;

Zwiększenia;

§ transport i łączność - wprowadza się do budżetu dochody na kwotę 54.989,97 zł, z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na podstawie zawartej umowy z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko - Pomorskiego, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego zrealizowanego w 2015 roku pn. "Przebudowa dróg gminnych wraz z budową i przebudową chodników oraz parkingów",

§ gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się plan dochodów o kwotę 87.100 zł, w tym; wprowadza się plan dochodów majątkowych na kwotę 83.500 zł z tytułu wykupu prawa użytkowania gruntów oraz dochody bieżące na kwotę 3.600 zł, w tym z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości kwota 950 zł, wpływów z różnych dochodów wynikających z rozliczeń z ubiegłego roku kwota 2.650 zł,

§ administracja publiczna - wprowadza się do budżetu dochody na kwotę 160 zł, z tego dochody majątkowe na kwotę 60 zł w związku z likwidacją ruchomych środków trwałych, dochodów bieżących o kwotę 100 zł z tytułu odsetek i zwrotu kosztów procesu,

§ urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę 5.730 zł na podstawie decyzji Nr DWŁ-3101-1/16 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 21 marca 2016r.,

§ dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększa się plan dochodów o kwotę 459.818 zł, w związku z wyższymi przypisami należności niż przyjęto do uchwały budżetowej, z tego z tytułu odsetek kwota 20 zł, podatku od nieruchomości kwota 430.000zł, podatku rolnego kwota 2.300 zł, podatku od spadków i darowizn kwota 5.200 zł, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 5.360zł oraz wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw kwota 12.450 zł, są to opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury nie związanej z drogami, dochody te zostały już wykonane, udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 4.488 zł,

§ różne rozliczenia - wprowadza się do budżetu dochody na kwotę 360 zł z tytułu pobieranego wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie pobranego podatku dochodowego od osób fizycznych,

§ oświata i wychowanie - zwiększa się plan dochodów o kwotę 261.780 zł, w tym; wprowadza się plan dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego kwota 224.680 zł, z tytułu świadczonych usług na rzecz innych JST w związku z pobytem dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonego przez Miasto Radziejów kwota 36.500 zł, a kwota 600 zł z tytułu opłat rodziców dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych,

§ ochrona zdrowia - wprowadza się do budżetu dochody na kwotę 1.000 zł z tytułu opłaty startowej wnoszonej przez uczestników "Radziejowskiego Biegu Południowego",

§ pomoc społeczna - zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.005 zł, w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego kwota 5.800 zł, z tego kwota 800 zł w rozdziale 85219 na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.1.2016 z dnia 16 marca br., w rozdziale 85214 kwota 5.000 zł na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.6.2016 z dnia 22 marca br. oraz kwota 205 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez osoby do tego nieuprawnione,

§ edukacyjna opieka wychowawcza - wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.7.2016 z dnia 23 marca br.,

§ gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan dochodów o kwotę 43.035 zł, w tym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 22.518 zł z uwagi na wzrost tej opłaty od 2016 roku, wprowadza się do budżetu dochody pochodzące ze środków europejskich Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.3 "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna" przekazane w kwocie 19.890 zł przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie zawartej w 2014 roku umowy o dofinansowanie opracowania Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radziejów, a kwota 627 zł z tytułu nałożonych kar za usunięcie drzew,

§ kultura fizyczna - wprowadza się do budżetu dochody na kwotę 1.000 zł z tytułu wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową odszkodowania.

Zmniejszenia;

§ gospodarka mieszkaniowa - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 950 zł z tytułu opłat za ustanowioną służebność,

§ administracja publiczna - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 40.600 zł, w tym z tytułu; dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 12.500 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.2016 z dnia 16 marca br., wynajmu pomieszczeń w budynku administracyjnym kwota 8.000 zł, usługi zarządzania nieruchomością wspólną kwota 20.000 zł, nałożonej kary pieniężnej kwota 100 zł,

§ dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zmniejsza się dochody o 20,00 zł z tytułu odsetek,

§ różne rozliczenia - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 123.373 zł z tytułu części oświatowej subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie danych dostępnych na stronie Ministerstwa Finansów w związku z zatwierdzeniem ustawy budżetowej państwa na 2016r.,

§ pomoc społeczna - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5 zł należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w związku z otrzymaną informacją o planowanych wysokościach dochodów należnych budżetowi państwa, a pochodzących z opłat za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Po wprowadzonych zmianach zwiększa się plan dochodów o kwotę 806.029,97 zł i wynosi 20.431.155,38 zł, w tym dochody bieżące wzrastają o 667.480 zł i wynoszą 20.247.605,41 zł, a dochody majątkowe wzrastają o 138.549,97 zł i wynoszą 183.549,97 zł.

Wydatki:

Zwiększenia;

§ rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 zł z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w związku z wyższym przypisem należności z tytułu podatku rolnego, przyjęty plan może okazać się niewystarczający,

§ transport i łączność - zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 185.000 zł głównie w związku z przyjęciem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych, w tym zadania pn;

- "Budowa drogi gminnej przy ul. Szybka w Radziejowie" na opracowanie dokumentacji projektowej kwota 10.000 zł,

- "Budowa drogi gminnej w ul. Prusa w Radziejowie", dokumentację na to zadanie zakupiono w 2015 roku, na bieżący rok budżetowy planuje się wykonać roboty budowlane kwota 80.000 zł,

- "Budowa drogi gminnej w ul. Sportowej w Radziejowie" na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ostatniego odcinka tej drogi kwota 10.000 zł,

- "Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Radziejowie" na roboty budowlane zaplanowano kwotę 40.000 zł,

- "Rewitalizacja Rynku miejskiego w Radziejowie" zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł, gdyż po dokonanym rozeznaniu cenowym przyjęty plan jest niewystarczający aby zlecić opracowanie dokumentacji na realizację przedmiotowego zadania,

- "Przebudowa drogi powiatowej wraz z oświetleniem ulicznym w ul. Armii Krajowej w Radziejowie" - zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu radziejowskiego w przedmiotowym zadaniu,

§ gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł celem zapewnienia środków finansowych na zakup usługi wyceny nieruchomości aby dokonać aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów,

§ działalność usługowa - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.660 zł z przeznaczeniem na opłacenie usługi posiedzenia komisji ds. planu zagospodarowania przestrzennego, gdyż w związku z rozszerzeniem jego zakresu planowane są dwa posiedzenia tych komisji, a nie jak pierwotnie zaplanowano wydatki na jedno posiedzenie,

§ administracja publiczna - zwiększa się plan wydatków o kwotę 113.386 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń kwota 77.586 zł, z tego kwota 11.955 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, a pozostała kwota 65.631 zł na zaplanowane podwyżki płac od miesiąca kwietnia dla pracowników średnio po 200 zł na każdego pracownika zatrudnionego w tym dziale, na zakup usług celem opracowania "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radziejów na lata 2016-2022" i "Strategii Rozwoju Miasta na lata 2016-2022" łącznie kwota 29.300 zł, na zakup usług remontowych kwota 6.500 zł,

§ urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.730 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych,

§ bezpieczeństwo publiczne i ochronaprzeciwpożarowa - zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.305 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla strażników miejskich,

§ oświata i wychowanie - zwiększa się plan wydatków o kwotę 193.792,97 zł, a kwotę 518.359,70 zł przenosi się pomiędzy paragrafami, z tego;

zwiększenia dotyczą:

- zaplanowanych podwyżek płac dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w oświacie wraz z pochodnymi kwota 84.474,34 zł, do wyliczeń przyjęto podwyżkę w kwocie 200 zł na każdego statystycznego pracownika od miesiąca kwietnia br.,

- w rozdziale gimnazjum na realizację projektu finansowanego ze środków europejskich Programu Erasmus+ pt. "My education, my job, my future (Moje wykształcenie, moja praca, moja przyszłość)" kwota 21.155,94 zł, są to środki niewykorzystane w 2015 roku,

- w rozdziale dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE w ramach programu POWERSE "Europejski Nauczyciel - Kształcąca Szkoła" pt. "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" kwota 2.627,69 zł, są to środki niewykorzystane w 2015 roku, a kwotę 10. 875,70 zł przenosi się w tym projekcie pomiędzy paragrafami na wniosek koordynatora projektu,

- zakup usług remontowych kwota 100.000 zł, z tego 20.000 zł pochodzi ze zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych, zaplanowane środki pozwolą na wyremontowanie łazienki dziewcząt na parterze w budynku A oraz wymianę podłogi w tym budynku na II piętrze,

- na zakup usługi opracowania ekspertyzy, opinii kwota 5.535 zł, wystąpiła konieczność wykonania ekspertyzy, która określi możliwości wykonania prac budowalnych, pozwalających na spełnienie przez budynek B Przedszkola przy ul. Szkolnej wymagań ochrony przeciwpożarowej w związku z decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Radziejowie nr PZ.5580.1.5.2016 z dnia 10.03.2016 roku,

przesunięcia na kwotę 518.359,70 zł dotyczą;

- wprowadzenia po stronie zwiększeń i zmniejszeń wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od tych wynagrodzeń finansowanych dotacją z budżetu państwa (w kwocie 224.680 zł), a wycofania środków własnych w kwocie 196.684 zł, uprzednio wprowadzonych do budżetu, sytuacja ta dotyczy wydatków w rozdziałach 80103, 80104, 80149, różnica pomiędzy środkami z dotacji a zmniejszeniem pokryła wydatki związane z podwyżką wynagrodzeń w tych rozdziałach, tj. kwota 27.996 zł,

- przeniesienia nadwyżki planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 800 zł na wynagrodzenia bezosobowe, celem zlecenia usługi informatycznej,

- dokonuje się korekty planu wydatków majątkowych, które błędnie zaplanowano w § 6060 na kwotę 310.000 zł, a winno być w § 6050, dotyczy to dwóch zadań inwestycyjnych zaplanowanych w rozdziale 80101, z której zmniejsza się kwotę 20.000 zł i dlatego zwiększenie w § 6050 wynosi 290.000 zł, przesuwa się również wydatki pomiędzy zadaniami, z uwagi na nadwyżkę planu po wyłonieniu wykonawcy w zadaniu pn. "Przebudowa placu przy Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie" w kwocie 30.000 zł, z których o kwotę 10.000 zł zwiększa się plan wydatków w zadaniu pn. "Przebudowa pomieszczeń w budynku Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie" w związku z potrzebą rozszerzenia zakresu prac,

- wydatki na realizację programu POWERSE kwota 10.875,70 zł,

§ ochrona zdrowia - zwiększa się plan wydatków o kwotę 58.554 zł na realizację zadań wynikających z "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii", w tym kwota 5.360 zł w związku z wyższym przypisem należności na 2016 rok niż zaplanowano w budżecie, a kwota 53.194 zł to środki niewykorzystane na wydatki w 2015 roku (36.471,91zł) oraz środki z wyższego wykonania planu dochodów w 2015 roku (16.721,47zł), kwoty te zwiększyły stan wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w ubiegłych latach i należy je przeznaczyć na w/w cel,

§ pomoc społeczna - zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.139 zł, w tym na podwyżkę płac dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń kwota 23.934 zł, na zwrot do budżetu państwa dotacji pobranej w nadmiernej wysokości kwota 205 zł, środki te zostały zwrócone do budżetu Miasta przez świadczeniobiorców, na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w związku ze zwiększeniem planu dotacji kwota 5.000zł,

§ edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

§ gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan wydatków o kwotę 82.033 zł, w tym wydatki majątkowe kwota 20.000 zł z przeznaczeniem na wykup od Gminy Radziejów użytkowania wieczystego gruntów położonych w Broniewku, na realizację zadań zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta kwota 22.518 zł, na zakup donic do kwiatów i drzewostanów kwota 11.900 zł, na podniesienie standardu usługi oświetlenia w mieście kwota 17.615 zł, na zakup daszków na słupy ogłoszeniowe i narzędzi dla pracowników wykonujących prace porządkowe kwota 10.000 zł,

§ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.500 zł, w tym na dotację podmiotową kwota 5.500 zł i dotację celową w kwocie 50.000zł dla Radziejowskiego Domu Kultury, z tego na: dotację celową na wydatki bieżące w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na odnowienie elewacji budynku, dotację na wydatki majątkowe w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup dokumentacji projektowej na kompleksową modernizację sali widowiskowej oraz na dotację celową na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na modernizację i przebudowę pomieszczeń Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie kwota 25.000 zł,

§ kultura fizyczna - zwiększa się plan wydatków o kwotę 887.381 zł, w tym wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 5.381 zł, na wydatki inwestycyjne kwota 882.000 zł, z tego; zwiększa się o kwotę 850.000 zł limit wydatków na rok bieżący w zadaniu pn. "Przebudowa stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie" powodując zwiększenie wartości całego zadania o 250.000 zł oraz skrócenie okresu realizacji zadania wieloletniego, o kwotę 7.000 zł zwiększa się plan wydatków na zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Szpitalnej w Radziejowie, gdyż po dokonanym rozeznaniu cenowym przyjęty plan jest niewystarczający i wprowadza się nowe zadanie na kwotę 25.000 zł na zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych.

Zmniejszenia;

§ transport i łączność - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 31.900 zł, z tego z tytułu usług remontowych kwota 21.900 zł i kwota 10.000 zł, z uwagi na zdjęcie z wydatków inwestycyjnych środków przeznaczonych na wykup działek gruntu pod drogę gminną przy ul. Szybka, gdyż właściciel nieruchomości nie jest zainteresowany sprzedażą, wobec powyższego należy przygotować się do procedury wywłaszczenia na cel publiczny,

§ informatyka - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 481 zł są to zaplanowane środki finansowe na wydatki bieżące w związku z wdrożeniem programu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych", program został ukończony w 2015 roku,

§ administracja publiczna - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 54.500 zł, w tym kwota 12.500 zł w rozdziale 75011 z uwagi na zmniejszenie planu dotacji celowej na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, na zakup materiałów (opał) kwota 20.000 zł, z uwagi na inny system rozliczeń z właścicielami budynku administracyjnego, na opłaty i czynsze za zajmowane pomieszczenie - Punkt Promocji przy ul. Brzeskiej kwota 20.000 zł, gdyż przyjęty plan jest zbyt duży, na wpłaty gmin na rzecz związków gmin kwota 2.000 zł,

§ obsługa długu publicznego - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24.620 zł zaplanowanych na wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń, gdyż kredytobiorca - RTBS Sp. z o.o. w Radziejowie samodzielnie spłacił raty w I kwartale 2016 roku,

§ pomoc społeczna - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł zaplanowanych na zakup materiałów celem urządzenia archiwum zakładowego, gdyż zostaną zaadaptowane pomieszczenia nie wymagające nakładów finansowych,

§ gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 500.000 zł w zadaniu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap", gdyż inwestycja ta planowana jest z udziałem środków europejskich, a uzyskano informację iż nabór wniosków ma odbyć się dopiero w IV kwartale br.

Ponadto w załączniku Nr 3 Zadania inwestycyjne dokonano zmiany nazwy zadania z poz. 1. Zadanie to będzie nosić nazwę "Przebudowa drogi powiatowej wraz z oświetleniem ulicznym w ul. Armii Krajowej w Radziejowie" jednak zakres prac się nie zmieni oraz naniesiono zmiany w innych zadaniach inwestycyjnych omówionych wyżej.

Po wprowadzonych zmianach wzrasta o kwotę 1.090.029,97 zł plan wydatków budżetu i wynosi 22.091.155,38 zł, w tym wydatki bieżące wzrastają o kwotę 483.029,97 zł i wynoszą 18.963.555,38 zł, wydatki majątkowe wzrastają o kwotę 607.000 zł i wynoszą 3.127.600 zł.

Dokonano zmian w załączniku Nr 4 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku.

W przychodach budżetu zwiększono o kwotę 1.350.693,22 zł wolne środki wynikające z rozliczeń pobranych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek, z których kwota 860.000 zł będzie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu. Zmniejszono o kwotę 576.000 zł plan kredytów
i pożyczek. Po stronie rozchodów wprowadzono rozchody z tytułu wprowadzenia planu lokat bankowych na kwotę 490.693,22 zł.

Uchylono paragraf 7 uchwały i zmieniono treść paragrafu 8 uchwały oraz zmodyfikowano załącznik do tego paragrafu określający planowane dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 938, poz.1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015r. poz. 238, poz. 532,, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »